Real Time News
for Human Resources Governance

De jaarlijkse Memento editie 2019 is beschikbaar !

Kent u het gevoel dat u op zoek bent naar het antwoord op een zeer specifieke vraag, maar verdrinkt in een veelheid aan informatie waar u uw weg niet in terug vindt? Partena Professional heeft de oplossing: de jaarlijkse Memento, met ook in de editie van 2019 weer een schat aan waardevolle sociale informatie in zakformaat. Met deze praktische gids heeft u op elk moment een schat aan nuttige informatie bij de hand, over tal van thema’s: Arbeidsrecht Sociaal zekerheidsrecht
Advertorial

Werkloosheid in de wereld treft vooral de jeugd

Het aantal personen zonder werk heeft in 2005 een nieuw record bereikt. De stevige economische groei volstaat niet om alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt aan een job te helpen. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendverslag van het Internationale Arbeidsbureau.
Volgens de gehanteerde definitie bedraagt in de bestudeerde landen het aantal werklozen nu net geen 192 miljoen. Dat is een stijging met ruim twee miljoen t.o.v. 2004 en met ruim 34 miljoen sinds 1995. Meer dan de helft van de werklozen zijn nog geen 25 jaar.

Werkgelegenheidsplan voor het Brusselse gewest

Gewestminister voor Economie Benoît Cérexhe heeft een tewerkstellingsplan voor Brussel uitgewerkt. Vertrekkend vanuit tien fundamentele vaststellingen, biedt het plan tien oplossingen die op vier verschillende terreinen liggen: de begeleiding van de jongeren en het coachen van jobzoekers; het mobiliseren van zowel openbare als private actoren; het versterken van de beroepsvaardigheden; en het optimaal benutten van de arbeidsmarktinstrumenten die worden aangereikt vanuit het federale beleidsniveau. De bedoeling is dat dit actieplan operationeel wordt in maart 2006.

Wallonië pakt knelpuntberoepen aan met Job Focus

De Waalse ondernemingen krijgen veel vacatures niet ingevuld, hoewel Wallonië 260.000 werklozen telt. In opdracht van de gewestregering heeft de Forem (tegenhanger van de Vlaamse VDAB) een actieplan ontwikkeld om dit probleem te lijf te gaan.
Het plan, Job Focus gedoopt, omvat vier krachtlijnen: het identificeren van de beroepen waarvoor een tekort aan kandidaten bestaat en de toekomstige tekorten voorspellen (de Forem zal 40 knelpuntberoepen bestuderen over vier jaar); het omzetten van de verworven inzichten in concrete acties op het niveau van elke regionale directie van de Forem; het ontwikkelen en opstarten van opleidingen om de tekorten te remediëren; intensere begeleiding van werkzoekenden en nauwere contacten met werkgevers die worden geconfronteerd met schaarsten op de arbeidsmarkt.

RECHTSPRAAK: Onrechtmatig beding over opleidingskosten

Een analist-programmeur die zijn ontslag had ingediend, kreeg van de werkgever te horen dat hij dan de kosten voor opleidingen moest terugbetalen van de afgelopen vijf jaar. De werkgever steunde op een beding in de arbeidsovereenkomst. De analist-programmeur betwistte de geldigheid van het scholingsbeding en kreeg gelijk van het Arbeidshof. Volgens het hof bleek het beding in dit geval bedoeld te zijn om door het opleggen van een vergoeding het recht op vrijwillig vertrek te beperken, wat ongeoorloofd is.

Het VBO presenteert zijn strategie 2010

We moeten dringend maatregelen treffen om onze concurrentiekracht veilig te stellen; alleen zo kunnen we voorkomen dat later drastische maatregelen onontkoombaar zijn. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen.
Het VBO presenteerde zijn strategie 2010, een geheel van negen samenhangende maatregelen om meer groei en tewerkstelling te creëren: een beter ondernemingsklimaat; meer, betere en minder dure arbeidskrachten; betere toegang tot investeringskapitaal tegen een aanvaardbare prijs; energie tegen een concurrentiële kostprijs; ruimte voor bedrijfsvestigingen; een forse verlaging van de fiscale en parafiscale druk; minder administratieve rompslomp; een voortdurende versterking van de know-how. Op deze manier wordt volgens de werkgeversfederatie een jaarlijkse groei van 2,5 procent haalbaar in de periode 2006-2010.
In een interview met Forward zegt VBP-topman Rudi Thomaes: "Wij gaan voor een win-win tussen economische groei, tewerkstelling en individueel geluk."

Super-premie bij aanwerving van 55-plussers

De Vlaamse regering lanceert een "meerbanenplan" dat bedoeld is om de aanwerving van 55-plussers, allochtonen of gehandicapten te stimuleren. De werkzoekenden uit deze drie categorieën krijgen de gelegenheid drie weken eerder op de hoogte te komen van vacatures. De VDAB neemt de verplichting op zich, bij elke vacature vier personen uit deze drie kansengroepen voor te stellen aan de toekomstige werkgever. Het meest opvallend, zo schrijft HR Square, is de premie voor de tewerkstelling van een 55-plusser. Die kan oplopen tot 1000 euro per maand.

Publicatie van topsalarissen schendt privacy

De politieke discussie over het bekendmaken van de salarissen van de topmanagers van beursgenoteerde ondernemingen is in België nog niet afgerond. Er zijn niet minder dan vier wetsontwerpen in circulatie. De Standaard meldt dat de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zich kant tegen de openbaarmaking van individuele salarissen, omdat dit een inbreuk zou zijn op de privacy.

Veel Britse HRM'ers vliegen met de ogen dicht

Meer dan één Britse HR manager op drie kan geen cijfer plakken op het absenteïsmeniveau binnen zijn bedrijf, of op de gemiddelde duur waarin iemand binnen dezelfde functie blijft werken, of op de kost van een aanwerving. Drie op vier weten niet hoe ze hun eigen kerncijfers kunnen vergelijken met die van hun sector, om te zien waar ze staan ten opzichte van de concurrentie.
Deze gegevens komen uit "Eyes wide shut: HR's blind ambition", een enquête bij 466 human resources verantwoordelijken door Snowdrop.

Ziekteverzuim kost ruim 6,6 miljard euro per jaar

De afwezigheid wegens ziekte kost het Belgische bedrijfsleven, alle werkgevers bij mekaar, zo'n 6,6 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een studie door ZebraZone, een onderzoeksgroep van Securex.
Enkele andere resultaten van de studie: in 2004 was ruim 57 procent van het personeel geen enkele dag afwezig wegens ziekte; van 2001 tot 2004 nam het ziekterzuim toe met 12,5 procent, vooral door een forse stijging van de langdurige ziekte; jonge werknemers zijn vaker afwezig wegens ziekte, oudere blijven niet zo vlug thuis maar als ze ziek zijn duurt hun afwezigheid langer; ziektemeldingen zijn frequenter in de winter, maar de duur van de afwezigheden is dan weer langer in de zomer.
De voornaamste oorzaken van ziekteverzuim zijn de aandoeningen van de ademhalingswegen en de psychische aandoeningen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.