HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief
16/07/2024

Zonnige groeten van HR Alert

Beste lezers, de zomer is in volle gang en ook wij van HR Alert nemen even de tijd om op te laden. Daarom nemen we een korte pauze en zullen we vanaf 20 augustus weer voor jullie klaarstaan met de laatste HR-nieuwtjes en inzichten. We wensen jullie een heerlijke zomer toe en kijken ernaar uit om jullie weer te zien in augustus!

16/07/2024

Het cijfer: 76,2 miljard

In zijn jaarverslag over 2023 meldt de RSZ een indrukwekkende inning van 76,2 miljard euro aan bijdragen. Het rapport bespreekt ook e-Gov 3.0, een project gericht op snellere, eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere digitale diensten. Eind 2024 gaat een nieuw loonmeldingssysteem voor flexi-jobbers van start als onderdeel van deze digitale transformatie.

16/07/2024

Studentenarbeid of flexi-jobs: wat past het beste bij jouw bedrijf?

In de zomermaanden wordt veel gebruik gemaakt van studentenarbeid en flexi-jobs om piekperiodes op te vangen. Beide contractvormen bieden voordelen zoals flexibiliteit en kostenbeheersing, maar verschillen sterk in voorwaarden en toepassingsgebied. Partena Professional maakt een uitgebreide vergelijking om te achterhalen welk type tewerkstelling het meest aantrekkelijk is voor werkgevers.

16/07/2024

HR-maatregelen in de Waalse en Federatie Wallonië-Brussel regeerakkoorden

Op 11 juli 2024 presenteerden politieke onderhandelaars de regeerakkoorden voor het Waalse Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel. Belangrijke HR-gerelateerde maatregelen omvatten het verhogen van de tewerkstellingsgraad naar 80%, vereenvoudiging van tewerkstellingssteun, en hervormingen in dienstencheques en het openbaar ambt. Hoewel nog geen concrete details beschikbaar zijn, zullen deze maatregelen in samenwerking met sociale partners verder uitgewerkt worden.

16/07/2024

Verlengde weekends zijn populairder dan mooi weer voor verlofdagen

Belgische werknemers geven de voorkeur aan verlengde weekends boven mooi weer voor snipperdagen, blijkt uit Attentia's analyse. Vrijdagen na Onze-Lieve-Heer Hemelvaart (9 mei) en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart (15 augustus) zijn het populairst voor vakantie in 2024, met bijna vier op de tien werknemers die vrij nemen. Weersomstandigheden hebben geen significant effect op het aantal verlofaanvragen, volgens de data.

16/07/2024

Plan voor instapopleiding: nieuwe verplichtingen vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2024 moeten werkgevers die een werkzoekende opleiden via het plan voor een instapopleiding de aanmoedigingspremie en verplaatsingskosten betalen. De premie, voorheen betaald door Forem, varieert afhankelijk van de uitkeringen van de stagiair. Andere wijzigingen in het plan worden ook van kracht, waaronder strengere regels voor voortijdige beëindiging en sancties bij niet-naleving.

10/07/2024

Geen nieuwsbrief vrijdag 12 juli

Beste lezers, morgen zal er uitzonderlijk geen nieuwsbrief zijn. De volgende editie verschijnt volgende week, dinsdag 16 juli. Bedankt voor jullie begrip en tot dan!

10/07/2024

Het cijfer: 43%

Uit onderzoek door Mensura blijkt dat 43% van de Belgische bedrijven hun verzuimcijfers niet bijhouden, bijna het dubbele van drie jaar geleden. Ook weten meer dan 70% niet wat verzuim hen kost. Vooral kleine bedrijven missen inzicht. Dit gebrek aan data belemmert een effectieve aanpak van verzuim, wat storend kan zijn voor de bedrijfsvoering en het welzijn van werknemers.

10/07/2024

Gezonde werkvloeren kunnen miljarden besparen

Een globaal onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Zuid-Australia toont aan hoe gezonde werkvloeren de wereldeconomie miljarden zou kunnen besparen door minder verzuim na werkgerelateerde letsels. Organisaties met een positief psychosociaal veiligheidsklimaat melden significant minder verloren werkdagen en lagere kosten per arbeidsongeschiktheid. Dit onderzoek benadrukt het belang van ondersteunende werkrelaties, het waarderen van vaardigheden, jobautonomie en stressvermindering.

10/07/2024

Opleiding: niet zomaar een verplichting

De term 'opleiding' wordt de laatste tijd voornamelijk gelinkt aan de vele nieuwe maatregelen die erbij te pas komen (zoals de Federal Learning Account). Agoria wil benadrukken dat leren en opleiding in de eerste plaats essentiële hefbomen zijn voor het succes van bedrijfsprojecten. Als medewerkers op tijd de juiste vaardigheden krijgen, stijgt de kans op succes tot wel zeven keer. Dit artikel biedt tips voor het ontwikkelen van effectieve opleidingsplannen en nodigt geïnteresserden uit voor de Agoria Academy-sessies in Gent en Antwerpen.

09/07/2024

Het cijfer: 50%

Op 11 juni 2024 inspecteerde de arbeidsinspectie 174 bouwplaatsen in België. Hierbij werden 452 inbreuken vastgesteld, waarvan bijna 50% verband hield met het risico op vallen van hoogte. De voornaamste oorzaken waren gebreken aan steigerconstructies (24%) en het ontbreken van collectieve beschermingen aan randen van open verdiepingen, vloeropeningen, dakranden, etc (25%). Daarnaast werd 12% van de inbreuken veroorzaakt door blootstelling aan kwartshoudend stof zonder adequate bescherming.

09/07/2024

Re-integratie van langdurig zieken: 62% van bedrijven was er afgelopen jaar mee bezig

Zes op de tien bedrijven in België (62%) re-integreerden vorig jaar langdurig zieke werknemers. Bij de helft van deze bedrijven keerden medewerkers progressief terug naar dezelfde functie, terwijl 18% een nieuwe functie kreeg binnen het bedrijf. Ook vinden werknemers (inclusief de niet zieken) het steeds belangrijker om een goed re-integratiebeleid te hebben.

05/07/2024

Het cijfer: 2,6%

In 2022 maakte O&O-personeel, inclusief externe consultants, 2,6% uit van de totale tewerkstelling in België, hoger dan het EU27-gemiddelde van 1,6%. In het Vlaamse Gewest was dit 2,6%, in Brussel 3,7%, en in Wallonië 1,8%. Met deze cijfers scoort België het hoogst, gevolgd door Zweden (2,4%), Denemarken (2,4%) en Finland (2,3%). Roemenië had het laagste aandeel van 0,5%.

05/07/2024

Ziekte tijdens de vakantie: medisch attest in ENG/NL

Zoals we reeds rapporteerden, kunnen werknemers vanaf 2024 hun jaarlijkse vakantiedagen later opnemen als ze tijdens hun vakantie ziek worden. Dit brengt de Belgische vakantieregels in lijn met het Europese recht. Nu de zomervakantie van start is gegaan, legt Securex nogmaals uit hoe deze nieuwe regels werken en verstrekken we graag het officiële medische attest dat door de (buitenlandse) arts moet worden ingevuld in het Engels en Nederland

05/07/2024

Glijdende uurroosters: verplichte registratie vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 worden sancties opgelegd bij inbreuken op glijdende uurroosters zonder een conform registratiesysteem. Dit systeem moet dagelijks de arbeidstijd, pauzes en identiteit van de werknemer registreren en deze gegevens vijf jaar bewaren. Overtredingen kunnen leiden tot boetes van 200 tot 4000 euro per werknemer. Meer informatie over glijdende uurroosters vind je op de FOD Werkgelegenheid-website.

05/07/2024

Mag een leerling ook werken als jobstudent bij dezelfde werkgever?

In juli en augustus kunnen leerlingen die deels nog studeren, deels al werken, ook als jobstudenten aan de slag. Dit geldt voor leerlingen in deeltijds onderwijs of alternerend leren. Tijdens de zomermaanden mogen ze dus ook bij hun stagegever werken. Buiten deze maanden gelden er striktere voorwaarden, zoals een andere werkgever kiezen dan de stageplek en werken buiten de lesuren. Een jobstudent mag maximaal 600 uur per jaar werken onder gunstige voorwaarden.

04/07/2024

Het cijfer: 1/6

Hoewel meer dan 8 op de 10 bouwbedrijven het voorgestelde collectieve bouwverlof volgen, wijkt ruim 1 op de 6 bedrijven af en hanteert een eigen vakantieregeling. Dit aantal is dubbel zoveel als in 2016. De wens voor flexibele vakantieregelingen groeit, met 4 op de 10 bouwbedrijven die medewerkers hebben die de collectieve sluiting willen laten verdwijnen en 6 op de 10 bedrijven die vraag zien naar meer flexibiliteit.

04/07/2024

Webinar onlinedienst “Tijdelijke werkloosheid”

De RVA organiseert een webinar over de modernisering van de onlinedienst “Tijdelijke werkloosheid” op 10 juli en 11 september 2024. Tijdens deze sessie van één uur worden HR-verantwoordelijken geïnformeerd over nieuwe modules zoals "Economische oorzaak" en "1ste effectieve werkloosheidsdag". Indien je niet kan deelnemen, zal er achteraf een opname te vinden zijn op RVA's website.

04/07/2024

Werkt de werkbonus?

De 'werkbonus' maatregel is in 2000 ingevoerd om het arbeidsaanbod te stimuleren en werkloosheidsvallen te bestrijden. Het Federaal Planbureau evalueert nu wat de impact is van de werkbonus op de lonen en de werkgelegenheid in  2023. Het rapport toont een positief effect op het aan het werk blijven, maar geen invloed op het arbeidsvolume en een rem op de groei van brutolonen. De maatregel helpt vooral vrouwen aan het werk te blijven, maar heeft een negatief effect op de loonontwikkeling, vooral voor ouderen en voltijdswerkers.

04/07/2024

Heeft een jobstudent recht op gewaarborgd loon bij ziekte?

Of een zieke jobstudent recht heeft op gewaarborgd loon, hangt af van het statuut (arbeider of bediende) en de duur van de overeenkomst. Een student-arbeider krijgt pas loon na een maand ononderbroken dienst. Een student-bediende met een contract van minstens drie maanden krijgt direct loon bij ziekte. Bij kortere contracten gelden dezelfde regels als voor arbeiders.

02/07/2024

Werknemers rechtstreeks aansprakelijk voor schadeclaims van klanten vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 kunnen werknemers in België rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden door klanten van hun werkgevers voor fouten die schade veroorzaken, zonder de tussenkomst van de werkgever. Deze nieuwe wetgeving is gepubliceerd op 1 juli 2024 in het Belgisch Staatsblad. Hoewel de beperkte aansprakelijkheid van werknemers voor bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout behouden blijft, kan de klant nu rechtstreeks een vordering instellen tegen de werknemer. Er wordt dus geen nieuwe aansprakelijkheid ingevoerd, maar wel valt de omweg via de werkgever weg.

02/07/2024

FLA: FOD WASO kan wijzigingen maken 30 dagen na uitdiensttreding

Zoals we al weten is dit jaar de Federal Learning Account van start gegaan, waarin werkgevers alle opleidingsgegevens van hun werknemers moeten registreren. Werkgevers zullen dertig dagen na het einde van een arbeidsovereenkomst de toegang tot de FLA van hun ex-werknemers verliezen. Daarna kan de FOD WASO op verzoek van de werknemer de opleidingsgegevens in de FLA wijzigen of aanvullen. Deze regeling gaat van start vanaf 1 juli 2024.

02/07/2024

Stijging in aanwervingsplannen bij kmo’s na Waalse verkiezingen

In het derde kwartaal van 2024 willen 38,1% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, een stijging ten opzichte van 35,8% in maart. Vooral Waalse kmo’s tonen een sterke groei: 46% plant aanwervingen, met slechts 5% ontslagintentie. Dit optimisme volgt op de verkiezingen van juni. Vlaamse en Brusselse kmo’s zien dan weer een lichte terugval in aanwervingsplannen.

28/06/2024

De HR-juridische vraag: Overuren bij gebrek aan prikklok

We hebben de volgende vraag ontvangen van mevrouw Audrey H, directeur Human Resources, over het registreren van overuren bij het ontbreken van een prikklok: "Wij hebben geen tijdsregistratiesysteem. Moeten we daarom vrezen dat werknemers die beweren overuren te hebben gepresteerd, automatisch gelijk krijgen?" Onze partner Yelaw belicht de jurisprudentie en de bewijslast in deze kwestie.

Heb je ook een juridische vraag? Contacteer ons op legal@hralert.be.

28/06/2024

Deadlines

28/06/2024

Het cijfer: 63,7%

63,7% van alle outplacementbegeleidingen eindigen in een succesvolle werkhervatting, volgens Federgon's jaarverslag. Het verslag toont aan dat er een stijgende vraag is naar werktransities en talentontwikkeling, en de focus dus niet enkel mag liggen op het crëeren van jobs. De jaarcijfers omtrent outplacement, loopbaancheques en L&D-groei benadrukken het belang van voortdurende ondersteuning in de huidige dynamische arbeidsmarkt.

28/06/2024

Voorbereiden op een sociale inspectie: 3 tips

Vorig jaar kregen bijna 10.000 ondernemingen te maken met een sociale inspectie, en bij 38% van deze controles werden problemen vastgesteld. Daarbovenop treden vanaf 1 juli 2024 de wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek in werking, met strengere sancties en hogere boetes. Goed voorbereid zijn op een sociale inspectie is dus geen overbodige luxe. Partena Professional geeft je alvast 3 tips om alles in vlotte banen te leiden.

28/06/2024

CO2-uitstoot van bedrijfswagens met 20% gedaald sinds de strengere fiscale regels

Een jaar na de invoering van strengere fiscale regels is de gemiddelde CO2-uitstoot van bedrijfswagens met bijna 20% gedaald. De elektrificatie van het wagenpark heeft geleid tot een stijging van 11% in de gemiddelde catalogusprijs van leasewagens. De gemiddelde uitstoot is nu bijna 40% lager dan tien jaar geleden.

28/06/2024

Aanwervingsbehoefte en schoolverlatersprojecties in Vlaanderen (2024-2029)

Vlaanderen kent een groeiende lijst van knelpuntberoepen. Volgens een studie van het Steunpunt Werk zullen de jaarlijkse aanwervingsbehoeftes in twaalf beroepsgroepen sterk toenemen, met nadruk op leerkrachten en zorg- en verpleegkundigen. De schoolverlatersprojecties - welke profielen we kunnen verwachten op de arbeidsmarkt - laten dan weer zien dat het aandeel hooggeschoolden, met name in STEM-vaardigheden en zorgkwalificaties, zal stijgen. De toekomstige instroom van schoolverlaters zal hopelijk enige verlichting kunnen bieden voor de verwachte tekorten in bepaalde beroepsgroepen.

27/06/2024

Het cijfer: 4%

Onderzoek van Attentia onthult dat slechts 4% van de formele dossiers rond pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk de wettelijk vooropgestelde doelstellingen bereikt. Hoewel de wetgeving bedoeld is om gevaren te elimineren, schade te beperken en herhaling te voorkomen, blijkt dit in de praktijk vaak niet effectief te zijn. Negatieve attitudes, misverstanden en een gebrek aan middelen bij werkgevers spelen een cruciale rol in het falen van deze procedures.

27/06/2024

Wat er te wachten staat in juli 2024

Naar goede gewoonte maakt Securex een overzicht van wat de volgende maand brengt op HR-vlak. Zo zien we in juli 2024 een stijging van de fietsvergoeding in PC 200, een uitbreiding van de flexijobs in de Duitstalige Gemeenschap, en aanpassingen in de doelgroepverminderingen in Vlaanderen en Brussel. 21 juli is feestdag maar valt op zondag, dus moet vervangen worden indien nodig.

27/06/2024

Toename kort ziekteverzuim tijdens schoolvakanties sinds nieuwe regeling

Sinds 1 januari 2024 worden ziektedagen met medisch attest tijdens vakanties niet meer als verlofdagen beschouwd. Securex analyseerde hun gegevens en ontdekte een toename van het kort ziekteverzuim tijdens de maanden met schoolvakanties in Vlaanderen en Wallonië. Het verschil in evolutie tussen de regio’s met en zonder vakantie varieerde tussen 4 à 5 procentpunt. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om vakantiedagen later op te nemen, wat kan leiden tot meer ziekteverzuim tijdens vakanties maar uiteindelijk een positieve invloed kan hebben op de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers.

27/06/2024

Duurzame strategieën voor minder personeelsverloop

Volgens de jaarlijkse Talent Pulse bevraging van Attentia staat bijna driekwart van de werkende Belgen (72%) open voor het vinden van een nieuwe job en is 17% actief op zoek. Deze percentages liggen hoger dan de voorbije jaren. Belangrijke redenen voor vertrek zijn een gebrek aan ontwikkelingskansen, een mismatch tussen normen en waarden, en ontevredenheid over verloning. Om huidige werknemers te behouden, kan je als werkgever best zoveel mogelijk inspelen op hun individuele behoeften.

25/06/2024

Ander nieuws van de dag:

25/06/2024

Het cijfer: 10,2%

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft de resultaten gepubliceerd van de analyse van de loonkloof in 2022. Wat blijkt: de kloof is kleiner geworden met het economische herstel na de coronacrisis, van gemiddeld 8% naar 7%. Het verschil tussen de privé- en de openbare sector is echter groot. In de privésector bedraagt de kloof 10,2%, in de publieke sector slechts 4,2%.

25/06/2024

Inclusiviteit, de sleutel tot succes

Diversiteit en inclusiviteit op de werkplek zijn echte buzzwords geworden. Eerst en vooral is het raadzaam om goede meetparameters te gebruiken: controleer je retentie (wie vertrekt er, wat is de trend?) en voer een enquête uit bij je werknemers. Wij hebben twee artikelen hierover voor je uitgekozen: de implementatietips van Randstad, en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen met het onderzoek over de gezondheidszorgsector (met lessen die naar andere sectoren geëxtrapoleerd kunnen worden).

25/06/2024

Een sollicitatiegesprek in goede banen leiden

Het sollicitatiegesprek is een niet onbelangrijke fase in het versterken van het imago van een werkgever. De oefening zien als een kans om het bedrijf te leren kennen en kandidaten op gelijke voet te ontmoeten, zonder te proberen te slagen voor een test, is de beste manier om ervoor te zorgen dat iedereen als winnaar uit de bus komt. SD Worx heeft 4 tips om je hierbij te helpen.

25/06/2024

Wat verandert er op 1 juli?

Op 1 juli 2024 verandert er weer heel wat voor werkgevers. Denk aan de gedigitaliseerde aanvraag voor uitkeringen bij loopbaanonderbreking, de gewijzigde voorwaarden voor elektronische sport- en cultuurcheques, een hoger vrijgesteld bedrag voor de mobiliteitspremie, aanpassingen voor bepaalde werkregelingen (flexi-jobs, doelgroepverminderingen in Vlaanderen, werkgelegenheidssteun in Brussel), ... Voor het gemak heeft Acerta alles op een rijtje gezet.

25/06/2024

Productiever op het werk: onze tips

Op 20 juni is het World Productivity Day! Mensura maakt van de gelegenheid gebruik om enkele tips mee te geven waarmee werknemers eenvoudig hun productiviteit kunnen opkrikken. Als werkgever kun je bepaalde tips aan je werknemers doorgeven (zoals de oogoefeningen) of een initiatief erover op poten zetten in je onderneming (zoals een ritueel aan het begin en einde van de dag).

21/06/2024

Europees onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen

Om ervoor te zorgen dat de instructies voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen goed worden verspreid, gelezen en begrepen, wil de European Safety Federation een enquête houden bij de gebruikers van deze middelen. Als u of uw medewerkers ze gebruiken, kunt u dus uw steentje bijdragen aan deze informatie.

21/06/2024

Seksueel geweld op het werk in België: de cijfers

De drie Belgische federale instituten voor statistiek hebben een overzicht gemaakt van de situatie per gewest, dat wordt voorgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In punt 6 van het rapport komt seksuele intimidatie op het werk aan bod. Ter herinnering, seksuele intimidatie wordt gedefinieerd als "elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel getint gedrag met het doel of gevolg de waardigheid van een persoon te schenden, in het bijzonder door het creëren van een intimiderende, vijandige, onterende, vernederende of beledigende omgeving" (art. 40 Verdrag van Istanbul).

21/06/2024

Het cijfer: 40%

40% van de Belgische kmo's biedt geen extralegale voordelen aan. Dat blijkt uit een studie van Monizze die in februari van dit jaar werd uitgevoerd. De reden hiervoor? Ze vinden de wetgeving complex en de kostprijs om ze te begrijpen en toe te passen te hoog. Monizze wil die bedrijven nu helpen met Alix, een AI-tool die de vragen van hr-managers en -directors kan beantwoorden.

20/06/2024

Verzoek om herziening van de Codex over het welzijn op het werk

VOKA en Mensura pleiten samen voor een herziening van de Codex over het welzijn op het werk, met het oog op het opnieuw activeren van langdurig zieke werknemers. Onder de maatregelen die werden genoemd: bedrijfsartsen laten bijstaan door ergonomen of psychologen en het gebruik van technologie mogelijk maken (teleconsults, automatische gegevensverzameling, enz.)

20/06/2024

Bedrijfswagen ruilen voor een mobiliteitsbudget: de regels

PointHR wijst op de mogelijkheid om bedrijfswagens in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Daarbij moeten een aantal regels worden gevolgd. We willen dan ook van de gelegenheid gebruikmaken om op te frissen wat de betrokken FOD's en de RSZ hierover hebben bekendgemaakt. Alle informatie is beschikbaar op de website

20/06/2024

Voordeel voor hybrides verloopt vanaf 2025

De Europese Unie merkt op dat de CO2-uitstoot van hybride auto's hoger is dan gecertificeerd. Hierdoor zullen hybride auto's bijna net zo duur worden als auto's die op fossiele brandstoffen rijden. Dat heeft gevolgen voor de berekening van het VAA, de CO2-solidariteitsbijdrage en de aftrekbaarheid van autokosten voor de vennootschapsbelasting.

17/06/2024

Vroegtijdige beëindiging van loopbaanonderbreking: geen verlies van uitkering vanaf 1 september 2024

Zoals we vorige maand reeds rapporteerden, zullen werknemers die hun gemotiveerd tijdskrediet of themaverlof vroegtijdig beëindigen tijdens de minimumduur - met toestemming van de werkgever - hun reeds uitbetaalde uitkeringen niet meer moeten terugbetalen. Deze nieuwe maatregel is ondertussen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en gaat vanaf 1 september 2024 in werking.

17/06/2024

RVA webinar over online aanvraag loopbaanonderbreking

De RVA organiseert een webinar over de online aanvraag voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Je kan deze op twee momenten bijwonen, op 21 of 27 juni, beide om 9u (duur: 1 uur). Vanaf 1 juli 2024 is de online aanvraag verplicht voor werkgevers en werknemers, behalve in het onderwijs (vanaf 1 oktober 2024). De webinar wordt ook opgenomen en gepubliceerd.

17/06/2024

5 stappen voor succes in de AI-gedreven wereld

AI wordt stilaan onmisbaar in elke sector. Om succesvol te blijven, zullen bedrijven moeten investeren in AI-opleidingen, luisteren naar de zorgen van werknemers, een duidelijk AI-beleid opstellen, de juiste AI-oplossingen kiezen en zich verzekeren tegen AI-fouten. Securex geeft 5 tips om je te helpen concurrerend en toekomstbestendig te blijven.

17/06/2024

Het belang van diversiteit voor harmonie op de werkvloer

Hoe kunnen organisaties diversiteit inzetten voor betere relaties op de werkvloer? Jessie Van Audenhaege van Mensura benadrukt dat het negeren van diversiteit tot conflicten kan leiden. Een inclusief beleid, gebaseerd op respect en communicatie, is essentieel om spanningen te vermijden en voordelen zoals betere prestaties en betrokkenheid te realiseren. Luisteren naar werknemers en continu evalueren zijn cruciaal om dit beleid effectief te maken.

17/06/2024

Strategieën voor veiligheid en gezondheid bij digitaal platformwerk

Werkgerelateerde risico’s bij digitaal platformwerk, zoals ergonomische problemen en werkintensivering, vragen om een actief preventiebeleid. De EU-wetgeving evolueert mee om deze risico’s aan te pakken. Vakbonden zetten zich in voor bewustwording en collectieve onderhandelingen om arbeidsomstandigheden te verbeteren, terwijl sommige platforms proactief VGW-maatregelen integreren. Samenwerking tussen alle belanghebbenden is noodzakelijk voor duurzame arbeidspraktijken.

17/06/2024

Fiscale voordelen om loonkosten te verlagen

Bedrijven in België staan voor de uitdaging van hoge loonkosten. De overheid biedt daarom verschillende fiscale voordelen om deze kosten te verlagen. Door gebruik te maken van regelingen zoals de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, kunnen bedrijven aanzienlijk besparen. Dit artikel verkent de beschikbare voordelen en hoe ze effectief ingezet kunnen worden om de financiële druk te verminderen.

17/06/2024

Ander nieuws van de dag:

13/06/2024

Hoe creëer je een flexibele en wenbare organisatie?

In een snel veranderende wereld moeten organisaties wendbaar en flexibel zijn. Maar wat houdt dat juist in? Acerta legt uit hoe flexibele organisaties evolueren na crises naar een nieuw evenwicht. De coronacrisis lokte diverse reacties uit: proactief of behoudend. Voor succesvolle veranderingen zijn proactieve acties, duidelijke managementrichtlijnen, duurzame loopbanen, betrokken medewerkers, en aangepaste HR-processen cruciaal.

13/06/2024

Wervingsintenties voor het derde kwartaal van 2024

Volgens de ManpowerGroup jobbarometer is 45% van de werkgevers van plan om in Q3 banen te creëren, terwijl 20% ontslagen verwacht. De Nettotewerkstellingsprognose van België is +25%, hoger dan het wereldwijde gemiddelde van +22%. Vooral de IT-sector toont sterke groei (+44%), terwijl de energie- en telecomsectoren zwakker presteren.

13/06/2024

Ruim 30% van de medewerkers blijft bereikbaar tijdens vakantie

Bijna 1 op de 3 medewerkers blijft bereikbaar voor collega's en klanten tijdens hun vakantie, blijkt uit een enquête van Liantis. 31,5% blijft telefonisch bereikbaar, 6,7% neemt zelfs deel aan meetings. Deconnectie is nochtans zeer belangrijk, benadrukt Liantis. Vooraf goede afspraken maken helpt ook om de stress na de vakantie te verminderen.

13/06/2024

Hoe de productiviteit hoog houden tijdens het EK voetbal

De Rode Duivels starten binnenkort hun EK voetbal. Sommige wedstrijden beginnen al om 18u, wat het werk kan verstoren. Onderstaand artikel bespreekt zowel de uitdagingen als de kansen: “Twee op de drie werkgevers vrezen productiviteitsverlies, maar met goede afspraken kan dit vermeden worden. Wedstrijden bieden ook kansen om teamgevoel te versterken." Bedrijven kunnen bijvoorbeeld interne events organiseren rond de wedstrijden, wat de motivatie en groepsdynamiek kan verbeteren. Thuiswerken op wedstrijddagen is ook een optie, mits duidelijke afspraken.

12/06/2024

Het cijfer: 0,5%

In het 1e kwartaal van 2024 rapporteerde Statbel een lichte stijging van het aantal vacatures in Belgische bedrijven met 0,5%. De vacaturegraad, het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming, steeg van 4,38% naar 4,40%. Het Vlaams Gewest heeft de hoogste vacaturegraad (4,83%) en de meeste vacatures (65,81% van het totaal).

11/06/2024

Deadlines:

11/06/2024

HR Alert in de toekomst, samen met jou!

Gisteren hebben we je twee tevredenheidsenquêtes toegestuurd over onze nieuwsbrief en onze website. Er was een technisch probleem met de toegang tot deze enquêtes, maar dat is nu opgelost. Zou je alsjeblieft de tijd willen nemen om de enquêtes in te vullen? Alvast bedankt. 

11/06/2024

Het cijfer: 13,8%

In 2023 gebruikte 13,8% van de Belgische bedrijven AI, hoger dan het EU-gemiddelde van 8%. Dit blijkt uit cijfers gepubliceerd door Eurostat. Grote bedrijven (47,9%) gebruikten AI veel vaker dan kleine bedrijven (10,6%). De ICT-sector en zakelijke diensten gebruikten AI het meest. Populaire AI-technologieën waren workflow-automatisering en tekstanalyse.

11/06/2024

Slechte work-lifebalance drijft jonge werknemers weg

Uit een recente enquête blijkt dat meer dan een kwart van de werknemers jonger dan 35 overweegt dit jaar van job te veranderen. Een slechte work-lifebalance is een belangrijke reden: 40% van jongeren met een slechte balans wil van job veranderen. Een tiende is al actief op zoek. Dit benadrukt het belang voor werkgevers om hierop in te zetten om talent te behouden en aan te trekken, aldus Evy Sadicaris van Liantis.

11/06/2024

Wat is het nut van een duurzaamheidslabel?

Afhankelijk van de behoeften van jouw bedrijf, kan het nuttig zijn om een duurzaamheidslabel binnen te halen. Zo'n duurzaamheidslabel, verkregen via een CSR reporting framework, biedt inzicht in jouw economische, milieugerelateerde en sociale initiatieven, en kan helpen met het stellen van doelen, meten van KPI’s, en benchmarken tegen vergelijkbare bedrijven. Hoewel dit niet de wettelijke CSRD-verplichting vervangt, kan het aanvullende waarde bieden.

11/06/2024

Brussels Bedrijfsvervoerplan voor 31 januari 2025

Zoals we vorige week rapporteerden, moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers binnenkort de federaal mobiliteitsenquête invullen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt daar ook de opmaak van het bedrijfsvervoerplan (BVP) bij. Dit plan omvat een mobiliteitsdiagnose en een actieplan om de milieu-impact en files te verminderen. Om dubbel werk te vermijden, kan je aangeven dat de gegevens voor het BVP ook gelden voor de federale enquête. De werkgever moet enkel de referenties van het advies van de werknemersvertegenwoordiging toevoegen in het BVP-formulier. Voor beide is de referentiedatum 30 juni 2024, en moet het indienen voor 31 januari 2025 gebeuren.

11/06/2024

Ander nieuws van de dag:

07/06/2024

Het cijfer: 1.500

Verzuim kost Belgische bedrijven gemiddeld €1.500 per werknemer per jaar, exclusief vervangingskosten en overuren. Directe verzuimkosten waren vorig jaar €1527,63 per voltijdse medewerker. De trend van stijgend verzuim zet zich door, vooral bij jonge werknemers en sectoren met zwaar werk. Weinig bedrijven berekenen deze kosten, maar ze kunnen aanzienlijk zijn, tot de helft van de loonkosten.

07/06/2024

Federal Learning Account: Veelgestelde vragen

Aangezien de officiële versie van de Federal Learning Account sinds begin deze maand online staat, kan je van start gaan met het registreren van de opleidingsdagen en gevolgde opleidingen sinds 1 januari 2024 (de deadline voor deze registraties is 31 november 2024). Onderstaand artikel geeft antwoorden op 11 veelgestelde vragen over het nieuwe online platform.

07/06/2024

Digitalisering van dienstenchequesysteem vanaf 1 juni 2025

Vanaf 1 juni 2025 wordt het dienstenchequesysteem in Vlaanderen volledig gedigitaliseerd via Mijn Burgerprofiel. Dit biedt voordelen zoals de automatische terugbetaling van vervallen cheques en subsidies afgestemd op de prestatiedatum. Tot juni 2025 blijven de huidige procedures ongewijzigd. Werkgevers zullen tijdig geïnformeerd worden over de veranderingen en alternatieven voor digitaal minder vaardige gebruikers.

06/06/2024

8 op de 10 Belgen willen vroeger met pensioen, maar slechts 4 op de 10 doen het

Uit een onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen vóór hun 65e met pensioen willen, maar slechts 4 op de 10 dit daadwerkelijk doen. Vooral in sectoren met fysiek zwaar werk en korte opleidingen, zoals de bouw, gaat men eerder met pensioen. Vanaf 1 juli 2024 kunnen werknemers een pensioenbonus opbouwen als ze na hun vroegst mogelijke pensioendatum blijven werken. Dit zou de pensioenleeftijd in de toekomst kunnen beïnvloeden.

06/06/2024

Fietsen naar het werk: welke opties kan je aanbieden als werkgever?

Zoals we in de vorige nieuwsbrief aanhaalden, wordt fietsen naar het werk steeds lonender en populairder. Attentia heeft een overzicht gemaakt van de verschillende opties die werkgevers kunnen aanbieden om het fietsen naar het werk te stimuleren. Het is ook de moeite waard om de combinatie met bedrijfswagens te overwegen en ervoor te zorgen dat verkeersveiligheid een prioriteit blijft door een preventiecultuur te creëren en op de hoogte te blijven van specifieke risico's.

06/06/2024

Wijzigingen in het Vlaams Gelijkekansendecreet vanaf 1 juni 2024

Vanaf 1 juni 2024 wijzigt het Vlaams Gelijkekansendecreet om discriminatie beter aan te pakken en inclusiviteit te bevorderen. Wijzigingen omvatten: uitgebreidere beschermde kenmerken zoals gezinsverantwoordelijkheden, nieuwe procedures voor redelijke aanpassingen voor gehandicapten, verhoogde schadevergoedingen voor discriminatie en verbeterde bescherming tegen represaillemaatregelen.

06/06/2024

Nieuwe verplichtingen voor Vlaamse aannemers tegen illegale tewerkstelling

Vanaf 1 januari 2025 moeten Vlaamse aannemers extra controles uitvoeren om illegale tewerkstelling te voorkomen. Naast de schriftelijke verklaring van onderaannemers dat zij geen illegale werknemers inzetten, moeten aannemers nu ook via een applicatie of direct bij de onderaannemer identificatie- en tewerkstellingsgegevens opvragen.

04/06/2024

Het cijfer: 1/8

Uit onderzoek van Securex blijkt dat 1 op 8 werknemers zegt zijn werkgever te willen verlaten op korte termijn. Dat is een stijging van ongeveer 80% sinds 2021. Het onderzoek toont aan dat de verloopintentie voornamelijk stijgt in Brussel (15,1%) en in Vlaanderen (12,7%), terwijl het stabiel bleef in Wallonië (10,1%) tegenover 2021. "Vrijwillig verloop is voor werkgevers de kanarie in de kolenmijn," waarschuwt Frank Vander Sijpe.

04/06/2024

G10 roept op tot betere mobiliteitsbeleid in België

De mobiliteitssituatie in België baart veel bedrijven steeds meer zorgen. Het bemoeilijkt niet enkel de toegang tot het werk voor werknemers maar ook de toegang tot grondstoffen, goederen en diensten voor ondernemingen. Daarom heeft de G10, die bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, een gezamelijke verklaring opgesteld voor een beter mobiliteitsbeleid in de toekomst.    

04/06/2024

Arbeidsregelement aanpassen na sociale verkiezingen

Na de sociale verkiezingen van mei moeten de namen van de nieuwe leden van de ondernemingsraad en/of het CPBW in het arbeidsreglement worden vermeld. Deze aanpassing kan zonder de normale wijzigingsprocedure; het volstaat elke werknemer een kopie te geven en binnen 8 dagen een kopie naar de bevoegde Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten te sturen.

04/06/2024

Fietsen naar het werk lonender en populairder, ondanks het slechte weer

Naar aanleiding van Wereldfietsdag meldt SD Worx dat relatief meer vrouwen (14%) dan mannen (12%) naar het werk fietsen, hoewel mannen meer kilometers afleggen. In Vlaanderen fietst 17% van de werknemers naar het werk, met Oost-Vlamingen aan kop (20%). De fietsvergoeding, sinds mei 2023 verplicht, leverde werknemers in de eerste vier maanden van 2024 gemiddeld 64 euro per maand op.

04/06/2024

Ander nieuws van de dag:

31/05/2024

Het cijfer: 60%

Bij de recente sociale verkiezingen nam zo'n 60% van de bijna 1,4 miljoen werknemers met stemrecht deel. Dit betekent een daling vergeleken met 2020. Opvallend is echter een stijging in de opkomst van jonge werknemers. De verkiezingsresultaten tonen een opmars van de liberale vakbond, met 13,87% van de stemmen in de OR en 14,12% in het CPBW. Het ACV behoudt zijn positie, met 49,84% in de OR en 50,36% in het CPBW, terwijl het ABVV bijna hetzelfde scoort als in 2016, met respectievelijk 34,94% en 35,52%.

31/05/2024

Wat er te wachten staat in juni

Op HR-vlak zijn er enkele data in juni 2024 die belangrijk kunnen zijn, zoals 9 juni, wanneer de verkiezingen plaatsvinden en waarvoor werknemers mogelijk vrij moeten krijgen. Vanaf 1 juni stijgt de werkgeverstussenkomst in openbaar vervoer en gaat de definitieve versie van de Federal Learning Account (FLA) van start. Ook voeren inspectiediensten flitscontroles in de horeca uit volgende maand.

31/05/2024

Wijzigingen bij arbeidsongevallen in de overheidssector vanaf 1 juni 2024

Vanaf 1 juni 2024 veranderen de regels voor arbeidsongevallen in de overheidssector, zoals modernere methoden voor documentatie en de afschaffing van een medisch attest van genezing bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen. Ook worden beslissingen van medische diensten bindend, en dossiers moeten worden herzien vanaf de maand van verandering in gezondheidstoestand.

31/05/2024

Effect van genderongelijkheid in ‘Leven Lang Leren’

Een recente casestudie over genderongelijkheid in het concept van 'Leven lang leren' onthult dat traditionele gendernormen vrouwen hinderen in trainingsprogramma's, met gebrek aan bewustzijn bij zowel deelnemers als trainers. Toekomstige acties moeten gericht zijn op het vergroten van genderbewustzijn en het creëren van inclusie in alle aspecten van trainingsprogramma's.

31/05/2024

Minder nadelen bij vroegtijdige beëindiging van loopbaanonderbreking

Heb je een werknemer die hun loopbaanonderbreking vroegtijdig wil beëindigen (met toestemming van de werkgever)? Dan hoeven ze binnenkort geen uitkeringen meer terug te betalen. De werknemer verliest wel het recht op het ongebruikte deel van de aangevraagde loopbaanvermindering. Belangrijk is dat de RVA tijdig en schriftelijk op de hoogte wordt gebracht.

31/05/2024

Ontslagbescherming tijdens de Sociale Verkiezingen 2024

Tijdens de sociale verkiezingen van 2024 zijn zowel de verkozen personeelsafgevaardigden als de niet-verkozen kandidaten in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk beschermd tegen ontslag. Deze bescherming begint 30 dagen voor de aankondiging van de verkiezingsdatum en eindigt bij de aanstelling van nieuwe kandidaten. Ontslag is alleen mogelijk om dringende redenen of erkende economische/technische redenen, met goedkeuring van een bevoegde instantie.

31/05/2024

Ander nieuws van de dag:

30/05/2024

Het cijfer: 11

Belgische werknemers werken gemiddeld 11 jaar voor dezelfde werkgever en veranderen in hun carrière gemiddeld 3 keer van job, blijkt uit cijfers van Acerta Consult. De gemiddelde anciënniteit is de afgelopen 10 jaar met 4% gestegen. Grotere bedrijven behouden werknemers langer, tot 15,5 jaar, terwijl kmo's sneller verloop zien. Ondanks de perceptie van toenemend jobhoppen door jongeren, blijft de anciënniteit stabiel doordat oudere werknemers minder vaak van job wisselen.

30/05/2024

Wettelijke pensioenbonus en aanpassingen minimumpensioen

De federale regering heeft de wettelijke pensioenbonus heringevoerd, tien jaar na afschaffing. Deze bonus moedigt langer werken aan door een extra bedrag aan het pensioen toe te voegen voor wie na de vroegste pensioenleeftijd blijft werken. De opbouw start op 1 juli 2024, met betalingen vanaf 2025. Daarnaast vereist het recht op het wettelijk minimumpensioen minstens 20 jaar effectieve tewerkstelling in een 4/5de regime. Deze maatregelen zijn onderdeel van een breder pensioenakkoord, dat ook andere hervormingen omvat.

30/05/2024

Hoeveel gewicht mag je veilig tillen op de werkvloer?

Hoewel de Belgische wetgeving geen maximaal tilgewicht op het werk specificeert, geldt een EU-norm van 25 kg onder optimale omstandigheden. In de praktijk zijn werkomstandigheden vaak niet optimaal, waardoor het maximale veilige tilgewicht eigenlijk lager komt te liggen. Een goede richtlijn is maximaal 15 kg herhaaldelijk te tillen. Een risicoanalyse kan helpen het aanvaardbare tilgewicht te bepalen en passende preventieve maatregelen te nemen.

28/05/2024

Het cijfer: 1/5

In 2023 bereikte het ziektepercentage in de dienstenchequesector een recordhoogte van 20,2%, oftewel 1 op de 5 werknemers. Hiervan was 10,4% langer dan een jaar ziek, een stijging van 13,6% ten opzichte van 2022. Ter vergelijking, het algemene ziektepercentage in België was 8,2%, en het langdurig ziekteverzuim 3,3%. De voornaamste oorzaken zijn: fysiek zware banen, taalbarrières en het werken zonder collega’s.

28/05/2024

Employee journey mapping: template

Employee journey mapping is een handig hulpmiddel voor het verbeteren van de werknemerservaring. Het visualiseert en beheert de verschillende stappen die werknemers doorlopen tijdens hun dienstverband, om zo de betrokkenheid te verhogen. Randstad biedt een gratis template aan om zelf aan de slag te gaan met het in kaart brengen van het traject van jouw werknemers.

28/05/2024

Belangrijkste verkiezingsthema’s voor werkgevers: koopkracht en arbeidskrapte

Voor Belgische bedrijven zijn de belangrijkste verkiezingsthema's in 2024 het verhogen van de koopkracht van werknemers zonder extra kosten voor bedrijven en het aanpakken van de arbeidskrapte. Werkgevers pleiten voor minder administratieve rompslomp en snellere re-integratie van langdurig zieken om de arbeidskrapte te verminderen. Ook wordt er aangedrongen op betere opleiding en meer werkbaar werk om deze problemen aan te pakken.

28/05/2024

Brussel: aangepaste maatregelen vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 gelden er in Brussel enkele nieuwe maatregelen:

 1. Werkuitkering voor bepaalde werknemers: Werkzoekenden die in Brussel wonen en aan specifieke criteria voldoen, kunnen een werkuitkering krijgen van 750 EUR per maand voor het eerste jaar en 600 EUR voor de volgende twee jaar.
 2. Aanpassing doelgroepvermindering oudere werknemers: De leeftijd voor doelgroepvermindering stijgt naar 61-66 jaar en het refertekwartaalloon wordt aangepast naar 8.000 EUR, met een verhoogde grens in het vierde kwartaal.
 3. Steunmaatregel voor aanwerving van gehandicapte werkzoekenden: Werkgevers ontvangen een premie van 5.000 EUR voor de aanwerving van werkzoekenden met een handicap, om de professionele integratie te ondersteunen.

24/05/2024

Deadlines:

24/05/2024

De HR-juridische vraag: communiceren van interne vacatures

We hebben de volgende vraag ontvangen van mevrouw Florence H., directrice van een verzorgingshuis: "Onze verantwoordelijke voor het verblijf ontvangt regelmatig bedreigingen van afgevaardigden (en nu ook van personeel) omdat we voltijdse vacatures niet intern communiceren aan onze deeltijdse werknemers. Is dit een verplichting? Wat zijn de risico's?". Onze partner Yelaw formuleert een antwoord gebaseerd op cao's 35 en 161.

Heb je ook een juridische vraag? Contacteer ons op legal@hralert.be.

24/05/2024

Het cijfer: 15%

In de maand mei wordt wereldwijd extra aandacht gegeven aan mentale gezondheid. Vorige week was het dan ook 'European Mental Health Week'. Niet overbodig wanneer 15% van Belgische werknemers aangeeft zich vaak of altijd emotioneel uitgeput voelt door hun werk. In de onderwijs- en zorgsector is dit bijna 20%.

24/05/2024

Auteursrechten: softwareontwikkelaars blijven uitgesloten van gunstregime

Sinds 2023 bestaat er discussie over het fiscale gunstregime voor auteursrechten op software. Enkele IT-bedrijven stapten naar het Grondwettelijk Hof, dat op 16 mei 2024 besliste dat softwareontwikkelaars geen aanspraak kunnen maken op dit regime, maar kregen daar hun ongelijk. IT-werkgevers moeten dus andere manieren vinden om talent te behouden.

24/05/2024

Syndicale actie op 3 juni 2024

Het ABVV organiseert op 3 juni 2024 een actie tegen de Europese bezuinigingsmaatregelen, wat tot afwezigheden in bedrijven kan leiden. De afwezigheid geldt als een stakingsdag met stakingsvergoeding voor vakbondsleden. Stakende werknemers ontvangen geen loon, werkwilligen kunnen mogelijk tijdelijke werkloosheidsuitkeringen krijgen, hoewel dit onwaarschijnlijk is door het algemene karakter van de staking.

23/05/2024

Het cijfer: 3/4

Drie op de vier Belgen zijn tevreden met hun job, blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van NN en Universiteit Gent. Tevredenheid (38,9%) en zeer tevredenheid (38,9%) komen opvallend genoeg niet door het loon. Belangrijkste factoren voor werkgeluk zijn zinvol werk, ondersteuning van de leidinggevende, gebruik van vaardigheden, subjectieve gezondheid en werk-privé balans.

23/05/2024

Dubbel vakantiegeld en variabel loon: wat telt mee?

De uitbetaling van dubbel vakantiegeld voor bedienden komt eraan. Er is vaak debat over welke loonelementen meetellen als variabel loon. Dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van het bruto maandloon van de vakantiemaand, inclusief vast en variabel loon zoals premies en bonussen die aan RSZ-bijdragen onderworpen zijn. Voordelen in natura tellen ook mee, maar maaltijd- en ecocheques, eindejaarspremies, privégebruik van een bedrijfswagen, loonbonussen en verzekeringen zijn uitgesloten.

23/05/2024

Minder werknemers overwegen carrièreswitch

Steeds minder werknemers overwegen een radicale carrièreswitch. Drie jaar geleden wilde 37% overstappen, nu slechts een kwart. Redenen voor deze afname zijn verbeterd welzijn op de werkvloer, het recht op deconnectie en afgenomen corona-effect. Werknemers die toch wisselen, doen dit voor betere work-life balance, verloning en maatschappelijke impact.

23/05/2024

Arbeidsveiligheids- en gezondheidsrisico’s in digitaal platformwerk

Door de complexiteit van hun werkmodel, is het vaak een extra uitdaging om digitale platformwerkers te beschermen tegen beroepsrisico's i.v.m. hun veiligheid en gezondheid. De unieke uitdagingen, zoals algoritmisch beheer, intensieve werkdruk, en onzekerheid over werk en inkomen, vragen om gerichte maatregelen. Wetgeving, zoals de nieuwe EU-richtlijn en nationale initiatieven, zorgt voor duidelijkheid over de arbeidsstatus van platformwerkers en biedt strategieën om risico's te verminderen.

22/05/2024

Het cijfer: 6/10

Een jaar na de Europese richtlijn over loontransparantie toont onderzoek dat zes op de tien Belgische werknemers hun salaris met collega's bespreken. Bedrijven zelf communiceren ook meer openlijk over lonen: 6 op 10 informeert hun werknemers over wat ze in een bepaalde functie kunnen verdienen. In Vlaanderen blijft het taboe groter, maar het neemt wel af. Bedrijven met minstens 150 werknemers moeten vanaf 2026 transparanter zijn, wat kan helpen tegen loondiscriminatie en de genderloonkloof.

22/05/2024

Toename fysieke en psychische klachten bij werknemers

Het aantal werknemers met fysieke en psychische klachten is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. In de dienstensector en het onderwijs stegen fysieke klachten respectievelijk met 40% en 64%, terwijl motorische klachten vooral in de bouw, voedingssector en chemie voorkomen. Psychische klachten zijn met 80% gestegen, vooral in de publieke sector, zorg en onderwijs. Preventiedienst Mensura adviseert werkgevers om op ergonomie en een preventief welzijnsbeleid in te zetten om klachten te verminderen.

22/05/2024

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers: een derde kmo’s nog niet klaar

Op de internationale Dag van de Diversiteit (21 mei) benadrukt SD Worx het belang van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers. Ondanks de verplichting, zegt een derde van de kmo's nog te wachten met het maken van zo'n plan. Een kwart van de kmo's geeft dan weer aan dat ze het werkgelegenheidsplan voor 45-plussers als een hefboom gebruiken voor een breder generatiebeleid of een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

17/05/2024

Het cijfer: 3%

De federale regering wil de tewerkstelling van personen met een handicap in overheidsdiensten verhogen. Ondanks een doelstelling van 3% uit 2005, blijft het huidige gemiddelde rond 1%. Om deze doelstelling te behalen zijn er vanaf 1 mei 2024 nieuwe maatregelen die de definitie van handicap verruimen en meer 'redelijke aanpassingen' bieden tijdens selectieprocedures. Het 3%-quotum is vanaf nu ook een minimumverplichting.

17/05/2024

Vlaams opleidingsverlof: aanpassingen schooljaar 2024-2025

Vanaf 1 september 2024 voert de Vlaamse regering enkele aanpassingen door in het Vlaams Opleidingsverlof. Opleidingen moeten niet langer drie maanden vooraf geregistreerd worden, aanwezigheidseisen worden versoepeld, en de definitie van opleidingsverstrekkers wordt uitgebreid. Werkgevers moeten terugbetalingsaanvragen binnen drie maanden indienen en tijdig aanvullende informatie verstrekken. Let op: deze wijzigingen zijn nog niet definitief en wachten op advies van de SERV en de Raad van State.

17/05/2024

Generatieverschillen op het werk

Werkplekken worden steeds diverser met Boomers, Gen X, millennials en Gen Z die zij aan zij werken. Onderzoek toont aan dat leeftijd eigenlijk weinig invloed heeft op werkrelaties; karakter en persoonlijkheid zijn belangrijker. Aandachtig luisteren, empathie en diversiteit bevorderen een goede samenwerking. Ook zijn diverse teams efficiënter en bieden ze nieuwe perspectieven.

16/05/2024

Het cijfer: 1/3

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde reeds in AI op de werkvloer, maar slechts een op de twintig ziet het echt als een HR-uitdaging. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek door SD Worx. Binnen HR wordt AI vooral gebruikt in het payrollproces. AI kan op vele vlakken de efficiëntie verbeteren, maar vereist bijscholing en een goede balans tussen technologie en menselijke ondersteuning.

16/05/2024

Verkiezingsdebat over de toekomst van de arbeidsmarkt

Acerta Consult organiseerde een verkiezingsdebat waar politieke leiders van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Vooruit debatteerden over loonkost, arbeidskrapte, mobiliteit en welzijn. De politici bespraken beleidsmaatregelen rond anciënniteitsverloning, de kloof tussen werken en niet werken, minder (bedrijfs)wagens, en re-integratie van langdurig zieken.

16/05/2024

KB ergonomie op het werk en preventie van MSA gepubliceerd in BS

De nieuwe KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA werd op 15 mei 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB wijzigt Boek VIII van de Codex over het welzijn op het werk. Het introduceert definities, principes en verantwoordelijkheden voor ergonomie en MSA-preventie. FOD WASO organiseert op 27 mei 2024 een webinar voor meer informatie over deze nieuwe regelgeving, die in werking treedt op 25 mei 2024.

16/05/2024

Nieuwe datamining-website voor beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Gisteren lanceerde FOD WASO een nieuwe datamining-website. De site, data.risicosophetwerk.be, biedt meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden in België, afkomstig van diverse bronnen. Ondersteund door de EU, helpt het initiatief welzijnsactoren om beleid en maatregelen beter af te stemmen op arbeidsomstandigheden en preventie.

14/05/2024

Het cijfer: 7402

Gisteren is de verkiezingsperiode van de sociale verkiezingen van start gegaan (13 - 26 mei 2024). In 7402 ondernemingen kunnen werknemers de afgevaardigden verkiezen die hen gaan vertegenwoordigen in het Comité voor de preventie en bescherming op het werk en/of in de Ondernemingsraad.

14/05/2024

Stijging van ouderschapsverlof in 2024

In 2024 stijgt het betaald ouderschapsverlof opnieuw, vooral bij vaders (+14%) t.o.v. moeders (+7%), wat de kloof tussen ouders verkleint. De meerderheid (51%) kiest voor een 1/5de vermindering, maar ook de 1/10de regeling stijgt in populariteit, wederom vooral bij vaders. Voltijds en halftijds verlof worden steeds flexibeler opgenomen en helpt ouders zo hun werk-gezin balans te behouden.

14/05/2024

EU-OSHA: anticiperen op veranderende werkplekken voor veiligheid en gezondheid

In een tijd van continue vooruitgang, wil EU-OSHA met zijn foresight-projecten anticiperen op de veranderingen en toekomstige risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. De projecten focussen zich op ICT en digitalisering, circulaire economie, groene banen en omgaan met nanomaterialen. Hun strategische aanpak omvat innovatieve oplossingen voor toekomstige dilemma's.

14/05/2024

Onderzoek: 1 op 3 Vlamingen durft mening niet uiten op het werk

Uit een onderzoek naar de sociale verkiezingen blijkt dat meer dan één op de drie Vlamingen hun mening niet durft te uiten op het werk en bijna vier op de tien terugschrikken om zich kwetsbaar op te stellen. Ondanks enkele tegenstanders is er dus nog steeds een breed draagvlak voor de sociale verkiezingen.

08/05/2024

Het cijfer: 9,1%

De loonkost per gewerkt uur in België steeg in 2023 met 9,1% tot gemiddeld €27,44. In Brussel kampen bedrijven met de hoogste kosten (gemiddeld €31,45), gevolgd door Vlaanderen (€29,10) en Wallonië (€25). Sectoren als metaalbouw en chemie hebben hoge kosten, terwijl kleinhandel lagere kosten heeft. Verschillende factoren, waaronder contracttypes en absenteïsme, beïnvloeden deze kosten.

08/05/2024

Overgang naar volledig online indienen van loopbaanonderbrekingen bij RVA

Vanaf 1 juni 2024 is het niet meer mogelijk om een gemengde aanvraag voor loopbaanonderbreking in te dienen bij de RVA. Alle aanvragen moeten dan volledig online of volledig op papier worden ingediend. Later dit jaar verdwijnt de papieren procedure volledig, enkel online aanvragen blijven mogelijk. Uitzonderingen gelden nog voor onderwijs, militairen en bepaalde overheidsinstanties.

08/05/2024

Tatoeages en piercings op de werkvloer: grenzen en richtlijnen

Werkgevers mogen geen algemeen verbod op tatoeages en piercings opleggen, aangezien dat een beperking van de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer zou zijn. Maar ze kunnen wel redelijke eisen stellen, zoals het verbergen ervan bij klantencontact of een verbod opleggen vanwege veiligheid en hygiëne, bv. in voeding en machinebediening. Ook bij het selectieproces mag je alleen criteria in overweging nemen die van belang zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

08/05/2024

67% van bedrijven wilt ook gebruik maken van flexi-jobs

Uit onderzoek blijkt dat 67% van de bedrijven zonder toegang tot flexi-jobs er wel gebruik van zou willen maken, vooral tijdens piekperiodes. De voornaamste voordelen die aangehaald worden zijn kostenbesparing en minder administratieve rompslomp. De interesse is het grootst in Brussel (73%) en bij middelgrote en grote bedrijven.

07/05/2024

Het cijfer: 83,3%

Belgische werknemers waren, ten opzichte van de afgelopen vijf jaar, zelden zo weinig afwezig op het werk als in 2023. De productiviteit steeg tot 83,3%, met 208 dagen effectief werken per voltijdse werknemer. Dit komt vooral omdat er vorig jaar minder gebruik is gemaakt van systemen van loopbaanonderbreking. Ziekteverzuim blijft de grootste reden voor afwezigheid, vooral bij grote bedrijven, maar daalde toch licht naar 7,9%.

07/05/2024

Webinar “Mensgericht digitaliseren” op 30 mei 2024

Op 30 mei 2024 organiseert het Belgisch Focal Point van EU-OSHA het webinar "Mensgericht digitaliseren" binnen de campagne "Veilig en gezond werken in de digitale samenleving". Het behandelt Belgische en Europese wetgeving over digitale technologieën, bespreekt effecten van digitalisering op mensen en benadrukt een mensgerichte aanpak.

07/05/2024

Nieuwe wetgeving ergonomie op komst

Hoewel de laatste tijd de nadruk vooral ligt op mentale en psychosociale risico's op het werk, blijft lichamelijke belasting een groot probleem. In 2020 rapporteerde VerV dat 57% van de Belgische werknemers werkgerelateerde gezondheidsproblemen toeschrijft aan lichamelijke klachten. De wetgeving rond ergonomie wordt aangepast en uitgebreid, met aandacht voor risicoanalyse, opleiding en gezondheidstoezicht. Veranderingen worden verwacht na publicatie van het definitieve besluit.

03/05/2024

Het cijfer: 1206

In het eerste kwartaal van 2024 registreerde het MEC (Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie) 1.206 meldingen van zwartwerk (t.o.v. 1.810 meldingen in totaal). Het MEC is een online portaal waar iedereen, natuurlijk of rechtspersoon, sociale fraude kan melden. Het SIOD heeft een volledige overzicht gemaakt van alle meldingen die in het eerste kwartaal zijn ontvangen.

03/05/2024

Verplichting tot herplaatsing vóór ontslag na erkende handicap

Een gerechtelijke beslissing gebaseerd op de Europese richtlijn 2000/78 legt een chronologische procedure op aan de werkgever wanneer een werknemer tijdens de arbeidsrelatie als gehandicapt wordt erkend. Als de werkgever het arbeidscontract wil beëindigen vanwege deze erkenning, moet hij eerst de werknemer herplaatsen naar een meer geschikte functie, of maatregelen hebben genomen om de arbeidsomstandigheden van de werknemer aan te passen in dezelfde functie.

03/05/2024

Versoepelde regels voor de organisatie van een gemeenschappelijke interne dienst

Op 2 mei werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit heeft als voornaamste doel het onderscheid te maken tussen kleine en grote gemeenschappelijke interne diensten. De grens wordt bepaald aan de hand van 3 criteria: 10 werkgevers, 2000 werknemers en het bestaan van een afdeling belast met medisch toezicht. Als aan deze 3 criteria niet wordt voldaan, is het mogelijk om een kleine gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te organiseren met behulp van enkele vereenvoudigde stappen. De inwerkingtreding van het koninklijk besluit is voorzien op 1 juli 2024. Er zijn ook overgangsmaatregelen gepland.

03/05/2024

Tewerkstelling in maart 2024

De RSZ heeft haar tewerkstellingsbarometer voor maart 2024 gepubliceerd. In vergelijking met maart 2023 is de tewerkstelling van jongeren onder de 25 jaar met 4,4% gedaald. De leeftijdsgroep 25-39 jaar daalde met 0,2%. Bij werknemers boven de 40 jaar stelt de RSZ een stijging vast (+0,4% voor de 40-49-jarigen, en +0,7% voor de 50-64-jarigen). Deze barometer verschijnt ieder kwartaal en maakt een vergelijking op jaarbasis.

02/05/2024

Nieuwe vereisten voor behoud van RSZ-kortingen na veranderingen

Voor werkgevers die RSZ-kortingen willen behouden na veranderingen zoals een fusie, geldt nu een nieuwe regel, namelijk dat je de fusieovereenkomst automatisch aan de RSZ moet doorsturen bij het verzoek tot voortzetting van de korting. Dit geldt voor bepaalde RSZ-kortingen, zoals oudere werknemerskortingen en korting op eerste aanwervingen.

02/05/2024

Bescherming van werknemers tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen

Enkele maanden geleden rapporteerden we over het wetsontwerp om werknemers die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan te beschermen tegen ontslag en discriminatie. Deze wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2024, en is dus van kracht sinds 28 april 2024. Ontslag is enkel nog mogelijk om redenen los van de behandeling en de bescherming geldt voor twee maanden na kennisgeving via medisch attest.

30/04/2024

Het cijfer: 36%

36% van ernstige arbeidsongevallen gebeurde in 2023 bij werknemers met minder dan 1 jaar ervaring. De meest voorkomende verwondingen zijn breuken (65%), brandwonden (11%) en vleeswonden (3%). Vallen van hoogte en het verlies van controle over machines zijn de belangrijkste oorzaken. Liantis benadrukt het belang van een veiligheidsopleiding en de herhaling van veiligheidsrichtlijnen voor nieuwe werknemers.

30/04/2024

De spilindex is overschreden

De inflatie bedroeg in april 3,37%, met als gevolg dat de spilindex is overschreden. Dit betekent dat de lonen van het overheidspersoneel in twee maanden zullen stijgen met 2% (alsook de uitkeringen en pensioenen volgende maand).

30/04/2024

Wat er te wachten staat in mei

Mei is best een drukke maand op HR-gebied. Zo vallen er 3 feestdagen in de werkweek en vinden de sociale verkiezingen plaats tussen 13 en 26 mei 2024. Daarnaast begint in veel bedrijven de berekening van het vakantiegeld en zijn er vanaf 1 mei 2024 versoepelde regels voor het tewerkstellen van werknemers van buiten de EER.

30/04/2024

Flexi-jobs: opt-in of opt-out vanaf 1 april 2024

Op 25 april 2024 verscheen in het Belgisch Staatblad het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van de flexi-jobtewerkstelling retroactief wijzigt vanaf 1 april 2024. Zo hebben hebben bepaalde sectoren flexi-jobs geheel of gedeeltelijk ingevoerd (opt-in), zoals kinderopvang in Vlaanderen. Andere sectoren, zoals landbouw, hebben flexi-jobs opgeschort (opt-out).

30/04/2024

Effect van gewijzigde schoolvakanties op Belgische kmo’s

Veel Waalse kmo's (48,5%) ervaren problemen met hun personeelsplanning en vakanties door de aangepaste schoolvakanties, terwijl slechts 7,6% het gemakkelijker vindt. In Brussel is dit respectievelijk 35,2% en 3,6%. Grotere kmo's hebben er meer moeite mee. In Vlaanderen veroorzaken de veranderingen weinig problemen, behalve in Vlaams-Brabant (15%).

30/04/2024

Pensioenkloof in België vs. rest van Europa

België zit qua pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in de EU-middenmoot. Bij 65-plussers zonder eigen pensioen staat België op de vierde plaats, na Spanje, Griekenland, en Italië. Ongelijkheden op de arbeidsmarkt liggen aan de oorsprong van deze kloof, maar herverdelende pensioensystemen kunnen ze wel verkleinen.

26/04/2024

De HR juridische vraag: accumulatie van nevenactiviteit

We hebben de volgende vraag ontvangen van de heer Michael W., manager van een KMO: "Heeft een werknemer het recht om een nevenactiviteit uit te oefenen zonder zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen?". Onze partner Yelaw beschrijft de verplichtingen en hun beperkingen, en onderzoekt de aspecten van mogelijke sancties. Als je ook een vraag hebt, mail ze dan naar legal@hralert.be.

26/04/2024

Boomerang recruitment: terugkeer van ex-werknemers is groeiende trend

Een op de drie werkgevers merkt een stijging op van ex-werknemers die willen terugkeren. Dit fenomeen, 'boomerang recruitment' genaamd, is een groeiende trend. Het onderstreept het belang van een goede bedrijfscultuur en waardevolle exitgesprekken. Het benadrukken van de waarde van ex-werknemers en het onderhouden van contact kan waardevolle kansen bieden voor zowel werknemers als werkgevers.

26/04/2024

Maaltijdcheques: favoriete loonvoordeel

In Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen profiteert meer dan 60% van de werknemers van maaltijdcheques. Sectoren zoals internationale handel en logistiek zijn koplopers met 84% deelnemers. Belgische werknemers beschouwen maaltijdcheques als favoriet loonelement, met een gemiddelde waarde van €6,50 per cheque.

26/04/2024

Woon-werkongevallen stijgen

Het aantal alternatieven voor auto's, zoals e-steps en elektrische fietsen, groeit snel. Deze 'zachte mobiliteitsshift' heeft ook een invloed op het aantal woon-werkongevallen. P&V Groep ziet een stijging van 15% in woon-werkongevallen tussen 2022 en 2023. Preventie is cruciaal, waarbij rekening moet worden gehouden met de transportvoorkeuren van werknemers en regionale kenmerken. Ongevallen zijn frequenter in de ochtend en tijdens de winter. Het aandeel ongevallen met tweewielers is met 50% gestegen sinds 2017, vooral in Vlaanderen en Brussel.

24/04/2024

Het cijfer: 0,35

Vanaf 1 januari 2024 is de fiscale en sociale vrijstelling voor fietsvergoedingen verhoogd naar €0,35 per km. Om werkgevers te stimuleren de fietsvergoeding van hun werknemers te verhogen (en zo het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren), kunnen werkgevers een tijdelijk belastingkrediet aanvragen. Het krediet geldt alleen voor facultatieve verhogingen en is tijdelijk geldig tot eind 2026. De verhoging zelf moet voor onbepaalde tijd zijn en kan niet worden gecombineerd met andere belastingkredieten.

24/04/2024

Aanpassing van formulieren bij collectief ontslag

De formulieren “aankondiging” en “betekening” van een collectief ontslag zijn aangepast volgens het advies van de Nationale Arbeidsraad. Werkgevers moeten nu aangeven of ze aanbeveling nr. 28 hebben gevolgd. Deze aanbeveling wil de kwaliteit van gesprekken tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers bij herstructureringen verbeteren.

24/04/2024

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA): erkenning voor kwaliteitswerk

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) erkent jaarlijks talenten uit diverse sectoren om kwaliteitsvol werk te belonen en professionele betrokkenheid te stimuleren. Het KIEA reikt titels zoals Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid uit, ongeacht functie, leeftijd of geslacht. Momenteel lopen selectieprocedures voor ingenieurs (deadline: 1 mei '24), museum-, archief- en bibliotheekmedewerkers (deadline: 30 juni '24), en provinciaal en gemeentepersoneel (deadline: 30 juni '24).

23/04/2024

De voordelen van loonoptimalisatie nog steeds onderbenut

Bijna de helft van Belgische bedrijven laat de voordelen van loonoptimalisatie onbenut, wat zowel bedrijven als werknemers benadeelt. Kleine en grote organisaties laten kansen liggen, vaak door een gebrek aan middelen of informatie. Slechts 8,4% biedt een optimaal salarispakket aan. Werkgevers zouden meer gebruik moeten maken van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bonussen en mobiliteitsbudgetten, om kosten te verlagen en werknemers meer koopkracht te geven. Deze inzichten komen van een enquête onder 300 bedrijfsleiders in België.

23/04/2024

Jobcrafting verhoogt productiviteit en betrokkenheid

Jobcrafting is een HR-strategie om werknemers meer controle te geven over hun taken, wat leidt tot hogere betrokkenheid en productiviteit. Het proces bestaat uit de herdefiniëring van taken op basis van persoonlijke behoeften, vaardigheden en doelen. De voordelen omvatten verbeterde betrokkenheid, tevredenheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en creativiteit. SD Worx beschrijft wat jobcrafting inhoudt, waarom het voordelen biedt en hoe het toe te passen is in vijf stappen.

23/04/2024

Afschaffing jaarlijkse aangifte vakantiedagen (ZIMA 5) bij ziekenfonds

Vanaf 2024 is de jaarlijkse aangifte van vakantiedagen (ZIMA 5) door werkgevers niet meer nodig, aangezien het algemene principe van het cumulverbod tussen ZIV-uitkeringen en vakantiegeld is afgeschaft. Deze verandering volgt op de nieuwe regels rond de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie. Weigering van uitkeringen tijdens vakantieperiodes blijft alleen gelden bij niet-toegelaten activiteiten.

23/04/2024

Innovatiepremie: motiverende beloningen voor bedrijfsinnovatie

Een innovatiepremie beloont werknemers voor ideeën die de bedrijfsinnovatie bevorderen, vrijgesteld van sociale bijdragen. Werkgevers kunnen zo hun kosten drukken en de motivatie bij werknemers verhogen. Elke werknemer, ongeacht het contract, kan ervoor in aanmerking komen, zolang de innovatie een echte meerwaarde biedt. De procedure is simpel: informeer werknemers, dien een aanvraag in bij de FOD Economie en deel de premies mee aan de RSZ.

23/04/2024

Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid tijdens progressieve werkhervatting

Bij progressieve werkhervatting ontvangt een werknemer een ziekteuitkering op basis van het werkhervattingspercentage. Bij volledige arbeidsongeschiktheid na 20 weken wordt gewaarborgd loon betaald. Werkgevers moeten aanvullingen op de ziekteuitkering voorzien, die een beroepsinkomen vormen en de ziekteuitkering dus verminderen. Dit kan leiden tot inkomensverlies. Een toeslag op de ziekteuitkering wordt ingevoerd om dit te corrigeren, vanaf 1 januari 2024.

19/04/2024

Het cijfer: 46%

Uit Deloitte's Global Human Capital Trends rapport 2024 blijkt dat slechts 46% van de Belgische werknemers zich gewaardeerd voelt op het gebied van welzijn en productiviteit. Hoewel 75% van de ondervraagde werkgevers zegt in te zetten op menselijke duurzaamheid, vertaalt dit niet altijd naar een voelbare verbetering voor werknemers. Dit benadrukt de noodzaak van concrete acties en betrokkenheid van alle stakeholders om werknemers welzijn en productiviteit te verbeteren.

19/04/2024

Recente ontwikkelingen in Europa

In Europa hebben recentelijk enkele ontwikkelingen plaatsgevonden. Op 31 maart traden Bulgarije en Roemenië toe tot de Schengen-zone. De richtlijn voor due diligence, gericht op de zorgplicht van bedrijven, is goedgekeurd. Verder hebben de Europese lidstaten overeenstemming bereikt over de bescherming van platformwerkers, werd de AI-wet goedgekeurd en zijn plannen aangekondigd voor een Europees diploma.

19/04/2024

Deadline voor bonusplan nadert

We herinneren je eraan dat bonusplannen met een referteperiode van het volledig kalenderjaar uiterlijk tegen eind april moeten worden ingediend. De indieningsprocedure hangt af van de aanwezigheid van een vakbondsvertegenwoordiging. Je kan specifieke modellen en indieningsmethoden gebruiken, zoals het verplichte cao-model, met vereiste handtekeningen per post of digitaal met gekwalificeerde elektronische handtekeningen.

19/04/2024

Interim-management: flexibiliteit, werkzekerheid en groeiende populariteit

Uit onderzoek van Robert Half blijkt dat 9 op 10 interim-managers niet terugkeert naar een vaste baan. Met flexibiliteit en werkzekerheid trekken interim-management jobs steeds meer mensen aan, inclusief jongeren en vrouwen. Het belang van interim-management groeit, vooral voor complexe projecten zoals AI-integratie en digitale transformatie.

19/04/2024

Auto en fiets even populair dankzij flexibele verloning

Het aanbieden van een cafetariaplan stimuleert steeds meer fietsgebruik bij werknemers. Zo ziet SD Worx voor het eerste evenveel medewerkers kiezen voor een fiets als voor een auto (beide 13%). De populairste keuzes blijven de terugbetaling individueel pensioensparen en de aankoop van extra vakantiedagen, en ook de keuze voor multimedia zit in de lift.

18/04/2024

Het cijfer: 40%

40% van de Belgische professionals vindt dat werkgevers meer moeten doen voor het welzijn van hun werknemers, volgens een onderzoek van Walters People. Een derde van leidinggevenden investeerden het afgelopen jaar meer in welzijnsvoorzieningen als onderdeel van hun retentiebeleid. Werknemers verwachten dan ook meer steun van hun werkgevers, vooral op vlak van welzijn, werk-privébalans en ESG-bijdragen.

18/04/2024

SARIER-methode: structuur voor risicoanalyse en preventiebeleid

De SARIER-methode biedt een gestructureerde aanpak voor het identificeren en evalueren van risico's, met als doel een effectief preventiebeleid te ontwikkelen. Het benadrukt correcte terminologie en klare taal. Deze methode vergemakkelijkt het opstellen van risicodossiers en integreert deskundig advies in preventiebeleid. Gebaseerd op de Codex, bevordert het een gerichte en efficiënte aanpak, terwijl het misleidende maatregelen voorkomt.

18/04/2024

Europese en Belgische sociale doelstellingen

De "High-Level Conference on the European Pillar of Social Rights" vond plaats op 15 en 16 april, waar ambitieuze doelstellingen voor 2030 werden besproken. België streeft naar 80% werkgelegenheidsgraad, 60,9% volwassenen in opleiding, en 279.000 minder mensen in armoede. In 2023 bereikte België een werkgelegenheidsgraad van 72,1% en een educatieparticipatie van 41,6%.

16/04/2024

Het cijfer: 3

In mei 2024 vallen 3 feestdagen gedurende de normale werkweek: woensdag 1 mei, donderdag 9 mei (Hemelvaart) en maandag 20 mei (Pinksteren). Werknemers krijgen dus hun loon betaald door de werkgever alsof ze die dag gewerkt hebben. Werken op een feestdag is niet toegestaan, behalve in specifieke sectoren, waarin compensatierust en een (mogelijk) loonsupplement is voorzien.

16/04/2024

BeWell: helpt werknemers naar betere fysieke en mentale gezondheid

Securex lanceert welzijnsplatform BeWell, een webapp die werknemers ondersteunt in hun fysieke en mentale gezondheid. Werknemers kunnen via de applicatie gezondheidsproblemen en -risico's opsporen, deelnemen aan welzijnsuitdagingen en tips ontvangen. Ook biedt het (anonieme) rapporten aan werkgevers voor gerichte welzijnsacties. Vanaf 15 april kunnen klanten van Securex de app gebruiken.

16/04/2024

Een blik op eGov 3.0 en het Flexi eGov 3.0 pilootproject

Het project eGov 3.0 is een initiatief om de gegevensverzameling voor sociale zekerheid te moderniseren en tegemoet te komen aan de huidige (technologische) noden. Binnen dit kader biedt het pilootproject Flexi eGov 3.0 een nieuwe aanpak voor flexi-jobbers. Met fiscale vrijstelling tot €12.000/jaar vanaf 2024, wordt een teller op mycareer.be geïntegreerd, gebaseerd op DmfA-gegevens. Vanaf 2025 zal een nieuwe aangifte, flexiloonaangifte genaamd, de teller voeden. Op termijn zal het project de traditionele DmfA vervangen en de sociale zekerheid moderniseren.

16/04/2024

Wat als je werknemers moeten werken tijdens de verkiezingen?

Werknemers moeten op zondag 9 juni 2024 mogelijk werken tijdens de verkiezingen. Voorzitters en bijzitters van stembureaus hebben recht op afwezigheid zonder loonbehoud, terwijl sommige bijzitters recht hebben op afwezigheid met behoud van loon (klein verlet). Werknemers die moeten werken en willen stemmen, kunnen afwezig zijn om te stemmen, maar zonder loonbehoud, of ze kunnen stemmen bij volmacht, waarbij de werkgever moet bevestigen dat hun aanwezigheid op het werk vereist is.

16/04/2024

Mag je tekens van overtuiging op de werkvloer verbieden?

Een werkgever kan een verbod op het dragen van tekens van overtuigingen instellen, maar moet voldoen aan strikte voorwaarden om discriminatie te voorkomen. Recent gerechtelijke uitspraken bevestigen dit, zowel voor openbare als private sectoren. De regel moet directe of indirecte discriminatie vermijden, legitiem zijn, passende middelen gebruiken, consistent worden toegepast en aan de echte behoeften van de werkgever voldoen.

12/04/2024

Het cijfer: 1/5

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt, met één op vijf arbeiders in 2023 tijdelijk werkloos. Ook blijft het aantal werkgevers dat hiervan gebruik maakt groeien, nu één op de tien. SD Worx signaleert een zorgwekkende toename onder bedienden, wat mogelijk een teken is van toenemende economische druk.

12/04/2024

Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen bij ontslag (bij min. 30 weken opzeg)

Er wordt gewerkt aan de toepassing van inzetbaarheidsbevorderende maatregelen bij ontslag met minstens 30 weken opzeg. Werknemers zouden een eenmalig forfaitair budget van €1.800 ontvangen, waarmee een deel van de 30 weken opzeg omgezet wordt in een pakket maatregelen om de inzetbaarheid van de werknemer te vergroten. De financiering ervan zou gebeuren door de RSZ en RVA (en dus niet meer door de werkgever). De ontwerp-KB's liggen nog ter advies bij Raad van State, en zijn dus nog aan mogelijke wijzigingen onderhevig.

12/04/2024

Effecten van afschaffing ziektebriefje op absenteïsme in Belgische bedrijven

Sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag in grote bedrijven (>50 werknemers), steeg het aantal eendagsafwezigheden met 44,2%, terwijl in kleinere bedrijven deze stijging beperkt bleef tot 15%. Het frequente absenteïsme (3 keer of meer afwezig door ziekte) steeg tot 16,01% in 2023 (+2.2% t.o.v. 2022). De (indirecte) kosten hierdoor stegen ook in kleine mate.

12/04/2024

Praktijktraining brandveiligheid: brandweerwagen vs. VR-bril

Ongeacht de grootte van de onderneming, is elke werkgever verplicht een brandbestrijdingsdienst te hebben en de juiste opleidingen voor brandveiligheid aan te bieden. Je kan er eventueel voor kiezen praktijktraining te geven in een echte fire fighting truck of met een VR-bril. Beide hebben hun voordelen: de truck biedt echte brandervaring, terwijl VR flexibiliteit en aangepaste scenario's biedt.

11/04/2024

Deadlines:

11/04/2024

Het cijfer: 71,8%

Vanaf 1 juni 2024 wordt de werkgeversbijdrage voor de kosten van treinabonnementen voor woon-werkverkeer verhoogd naar 71,8% van het gebruikte abonnement, tegenover de huidige 56%. Dit is vastgelegd in de nieuwe cao nr. 19/11. De bedragen zullen jaarlijks worden aangepast t.e.m. 2029. Werkgevers kunnen belastingkredieten aanvragen voor maximaal 7,5% van de kosten, waardoor de bijdrage van werknemers wordt beperkt tot 20,7%. Er blijft natuurlijk de sectorale vrijheid om een hogere tussenkomst van de werkgever vast te leggen.

11/04/2024

Opnieuw herinneringen voor achterstallige bedrijfsvoorheffing

Vanaf april 2024 zal de FOD Financiën opnieuw herinneringen sturen voor achterstallige bedrijfsvoorheffing. Dit werd sinds 2023 niet meer gedaan, maar door de modernisering van hun informaticasystemen is er nu een inhaalbeweging op gang. Bij een late of onvolledige betaling ontvang je herinneringen met nalatigheidsinteresten. Je kan ook een aanvraag doen voor een afbetalingsplan.

11/04/2024

Vlaamse doelgroepverminderingen: aanpassingen vanaf 1 juli 2024

Zoals we reeds rapporteerden worden vanaf 1 juli 2024 de leeftijdsgrenzen voor de doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring verruimd. De doelgroep bestaat uit personen vanaf het einde van de deeltijds leerplicht (dus in principe vanaf 18 jaar) tot de wettelijke pensioenleeftijd. Doelgroepverminderingen voor ouderen en jonge laaggeschoolden worden uitgedoofd. Dit is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 05/04/2024.

11/04/2024

Ander nieuws van de dag:

09/04/2024

Het cijfer: 1/4

Het recentste IDEWE-gezondheidsrapport onthult dat 1 op 4 Belgische werknemers nog steeds rookt, met een piek van 28,3% bij 35- tot 44-jarigen. Bovendien kampt een groot aantal met overgewicht, beweegt het te weinig en heeft het een te hoge bloeddruk. In het rapport benadrukt IDEWE de noodzaak van rookstopprogramma's en gezondheidspromotie op het werk, en deelt het advies voor zowel werkgevers als werknemers om een gezondere levensstijl aan te nemen.

09/04/2024

Onrechtmatig ontslag wegens betwisting van paritair comité

Een werknemer die het toepasselijke paritair comité betwistte, werd onrechtmatig ontslagen. Het arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag een vergelding was voor zijn legitieme verzoek om onder een ander comité te vallen. De werkgever werd veroordeeld tot een schadevergoeding wegens het misbruik maken van zijn recht om de werknemer te ontslaan.

09/04/2024

Arbeidsongevallen: verantwoordelijkheid bij uitzendkrachten en onderbelicht risico

In België worden meer dan 200 bedrijven jaarlijks geclassificeerd als 'bedrijven met een verhoogd risico' voor arbeidsongevallen. Vroeger werden uitzendkrachten buiten deze risicoberekening gehouden, maar sinds 2023 moeten ook hun ongevallen opgenomen worden in bedrijfsrapporten. Ondanks verbeteringen blijven er te veel ongelukken gebeuren, vooral in de bouw en transportsector. Zo waren er in 1985 12.500 ernstige, niet-dodelijke ongevallen, en in 2022 13.500. Ook blijven ongevallen nog te vaak ongemeld.

09/04/2024

Record aantal loonbonussen in 2023

In 2023 werd een recordhoeveelheid loonbonussen uitgekeerd, met een gemiddeld bedrag van €1.769,95 bruto. 6% van kmo-bedienden ontving een collectieve loonbonus, het hoogste percentage in jaren. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de 'war for talent' en de zoektocht naar alternatieve beloningen. Bedienden ontvangen aanzienlijk meer bonussen dan arbeiders. Of we wederom een stijging zullen zien in 2024 blijft onzeker, vooral gezien de verplichte koopkrachtpremies voor veel werkgevers.

05/04/2024

De cijfers: 41.969 – 83.939

Vanaf 1 januari 2024 stijgen de loongrenzen in de arbeidsovereenkomstenwet. De twee voornaamste cijfers zijn 41.969 (van toepassing op het concurrentiebeding en het scholingsbeding) en 83.939 (van toepassing op het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijke beding). Liantis geeft een overzicht in onderstaand artikel.

05/04/2024

Wijzigingen in KMO-criteria en impact op HR

De KMO-criteria zijn aangepast volgens het Belgisch Staatsblad van 28/03/2024, wat een invloed kan hebben op je HR-beleid. Kleine en microvennootschappen hebben verschillende groottecriteria. Deze beïnvloeden o.a. fiscale voordelen, zoals vrijstelling van doorstorting BV. Let op: criteria kunnen verschillen per regeling. De wijzigingen gelden voor boekjaren na 31/12/2023, met aandacht voor het consistentiebeginsel.

05/04/2024

Problemen bij aanmelden in de elektronische controlekaarten e-C3 en e-C3.2

Als je personeel hebt dat tijdelijk werkloos is, kan het zijn dat zij al enkele dagen een probleem ondervinden met het invullen van hun werkloosheidskaart. Het gaat om gebruikers van Apple-toestellen die problemen ervaren met aanmelden in de e-C3 en e-C3.2 apps. In afwachting van een oplossing is het nog altijd mogelijk de elektronische controlekaart via een webbrowser te gebruiken.

04/04/2024

Het cijfer: 128,60

De afgevlakte gezondheidsindex voor april ligt op 128,60, wat een overschrijding van de spilindex van 128,11 betekent. Hierdoor worden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast. De volgende overschrijding is voorspeld voor februari 2025 (voordien voorspeld voor maart '25).

04/04/2024

Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds 2014

Op 19 maart organiseerde de overheid een studievoormiddag omtrent de lessen die we kunnen trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014. Belangrijke thema's waren bescherming tegen represailles en juridische procedures bij grensoverschrijdend gedrag. Experten analyseerden de rechtspraak, een socioloog belichtte de impact van werkgerelateerde mentale problemen, en een arbeidsrechter deelde ervaringen, met de focus op verslagen van preventieadviseurs. In onderstaand artikel kan je de opnames herbekijken en vind je ander bronmateriaal.

04/04/2024

Sociale verkiezingen: 1 op 3 bedrijven zonder kandidaten

In bijna 1 op de 3 bedrijven zijn geen kandidaten gevonden voor de sociale verkiezingen, wat betekent dat de procedure wordt stopgezet. 30,3% van de bedrijven zal e-voting gebruiken, terwijl 69,7% stembureaus zal inrichten. Kaderleden en jonge werknemers hebben weinig kandidaten. Arbeiders hebben daarentegen veel kandidaten van verschillende vakbonden.

04/04/2024

Extra controles op belastingvrijstellingen in 2024

De fiscus voert in 2024 opnieuw controles uit op belastingvrijstellingen, vooral op die voor nacht- en ploegenarbeid. Werkgevers moeten de voorwaarden nauwgezet naleven en zelf correcties aanbrengen indien nodig. Sancties kunnen variëren van 10 tot 200%. Sinds januari 2024 heeft de fiscus vijf jaar de tijd om een controle uit te voeren, met een bijzondere aanslagtermijn van twaalf maanden na het vaststellen van de overtreding.

04/04/2024

De waarde van zinvolle opleidingen

Zoals al vaak vermeld, moeten werkgevers sinds 2024 vijf dagen per jaar individueel opleidingsrecht aanbieden. Hoewel slechts 25% van werknemers een opleiding van vijf dagen of meer volgde in 2023, is de bereidheid tot leren er toch wel. Het is vooral belangrijk zinvolle opleidingen aan te bieden die bijdragen aan groei en productiviteit, om zo een gedragen opleidingscultuur en meer werkvreugde te creëren.

03/04/2024

Het cijfer: 35,87%

Het aantal bedienden in invaliditeit (arbeidsongeschikt voor langer dan één jaar) is tussen 2017 en 2022 gestegen met 35,87% (totaal: 169.869 invaliden). Bij arbeiders zien we een kleinere stijging van 18,51%, hoewel het totaal wel veel hoger ligt, namelijk op 302.058 in 2022. Vooral het aantal vrouwen in invaliditeit stijgt steeds meer, zowel bij arbeiders als bedienden. Psychische stoornissen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel vormen samen bijna 70% van de oorzaken.

03/04/2024

Federal Learning Account staat online

De Federal Learning Account staat sinds begin deze week online. Op de website www.federallearningaccount.be vind je handleidingen, inhoudelijke en technische informatie en FAQ's. De FLA biedt drie registratiekanalen: een webinterface, batchverzending en API-integratie. Vanaf 2025 zal er een automatische berekening van opleidingsrechten beschikbaar zijn, waardoor registratie eenvoudiger wordt. Registraties voor opleidingen gevolgd sinds 1 januari 2024 moeten voor 1 december 2024 gebeuren.

03/04/2024

7 redenen waarom werknemers vertrekken

Als je een hoger verloop van medewerkers ervaart, dan onderzoek je best kritisch je employer branding om te zien of je even aantrekkelijk bent als je concurrenten. Onderstaand artikel bespreekt de zeven redenen waarom medewerkers ontslag nemen, zoals slecht management, foute bedrijfscultuur, stress, gebrek aan respect, onzinnig werk, en gebrek aan autonomie en vooruitzichten.

03/04/2024

Strategische gids voor herstructurering in Belgische bedrijven

Herstructureringen zijn complexe uitdagingen voor bedrijven en HR-afdelingen. Van juridische compliance en stakeholdermanagement tot strategische herpositionering, de menselijke factor en lange-termijn planning, elk aspect is cruciaal. Best begin je met een analyse van de huidige situatie ('as is') en definieer je dan een geoptimaliseerde 'to be'-staat. Een zorgvuldige aanpak, gericht op zowel compliance als menselijke aspecten, helpt bedrijven sterker uit deze uitdagingen te komen.

29/03/2024

Binnenkort strenger Sociaal Strafwetboek

Een voorontwerp van wet maakt het Sociaal Strafwetboek binnenkort strenger met hogere boetes voor sociale fraude en dumping. Inbreuken zoals kinderarbeid en niet-betaling van loon worden zwaarder bestraft, terwijl administratieve inbreuken voor werkgevers te goeder trouw worden verlaagd. Dit voorontwerp van wet is nog niet gepubliceerd en kan dus nog wijzingen ondergaan.

29/03/2024

Sport- en cultuurcheques: veranderingen vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zullen sport- en cultuurcheques alleen elektronisch beschikbaar zijn. De geldigheidsduur begint bij terbeschikkingstelling aan de werknemer en eindigt na 15 maanden. Na de  vervaldatum kan een heractivering aangevraagd worden binnen drie maanden, waarna de cheque nog eens drie maanden geldig is. Deze veranderingen hebben geen invloed op het bedrag en andere voorwaarden. Het doel is om de regels te harmoniseren met maaltijd- en ecocheques.

28/03/2024

De cijfers: -0,51 en 72,1

De war for talent blijft een realiteit, wat blijkt uit twee statistieken. De eerste betreft de uitzendmarkt: In februari 2024 daalde de uitzendactiviteit met 0,51% vergeleken met januari. De neerwaartse trend die in 2018 begon, zet zich voort. De tweede statistiek is het Belgische werkgelegenheidspercentage, dat stijgt naar 72,1% van de 20-64-jarigen, ook al in een opwaartse trend sinds 2018.

28/03/2024

Thuiswerken: dalende trend, maar blijft populair

In 2023 werkte 32,2% van de Belgische werknemers soms of regelmatig van thuis uit. Een daling ten opzichte van de piek van 37,9% in 2021, maar nog steeds veel hoger dan voor de COVID-19-crisis (18,9% in 2019). Hoewel er een opmerkbare beweging is in de terugkeer naar kantoor, verloopt deze verandering traag. Op dit moment lijkt er geen sprake te zijn van stabilisatie in deze trend.

28/03/2024

Aanpassing economisch immigratiebeleid: Wat verandert er?

Op 8 maart 2024 heeft de Vlaamse Regering een aangepast economisch immigratiebeleid goedgekeurd, dat vanaf 1 mei 2024 in werking treedt. Het beleid versoepelt voor hoog- en middengeschoolden, maar verstrengt voor anderen. Nieuwe voorwaarden en procedures zijn vastgesteld, inclusief strengere criteria voor werkgevers en uitbreiding van vrijstellingen.

28/03/2024

Ploegenarbeid: nieuwe verduidelijkingen

In de "ploegenarbeid" wetgeving is een juridisch vacuüm rond de definitie van "inhoud" en "omvang" aan het licht gekomen. Op 20 maart 2024 heeft het kernkabinet een tijdelijke "ploegenarbeid-bis" maatregel goedgekeurd. Dit om onmiddellijk een wettelijk kader te bieden voor deze begrippen en om de wetgever binnenkort in staat te stellen wetgeving op te stellen. Securex beschrijft de berekeningsmethoden van de overgangsmaatregel om gedeeltelijk vrijgesteld te worden van de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

28/03/2024

Genuanceerde definitie van “werkgever” in het sociaal strafrecht

In het Belgische strafrecht is een "werkgever" elke persoon (zowel natuurlijk als rechtspersoon) die gezag uitoefent over de werknemer. Dit geldt zowel voor de feitelijke werkgever (die zijn werkgeversgezag zelf uitoefent) als voor elke gevolmachtigde of vertegenwoordiger van een bedrijf die namens dat bedrijf autoriteit uitoefent als werkgever. Deze nuance is van belang om te bepalen wie verantwoordelijk is voor werkgeversgerelateerde taken (zoals contracten, salaris, sociale lasten...).

26/03/2024

Het cijfer: 1.800

Minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, en Federgon slaan de handen in elkaar om langdurig zieken te begeleiden bij hun terugkeer naar werk. Ze introduceren het Terug naar Werk-fonds, dat vanaf 1 april start en arbeidsongeschikte personen in staat stelt om voor €1.800 aan begeleiding in te kopen bij erkende private dienstverleners. Tegelijkertijd lanceert Federgon het guide me-platform, dat individuen en bedrijven eenvoudig toegang wil geven tot gespecialiseerde begeleiding op het gebied van outplacement, welzijn en loopbaanontwikkeling.

26/03/2024

Hervorming van de aansprakelijkheid van werknemers

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht wordt hervormd, wat de aansprakelijkheid van werknemers verandert. Door deze hervorming kunnen klanten zowel werkgevers als werknemers aanspreken voor schade veroorzaakt door werknemers. Werknemers blijven echter beperkt aansprakelijk volgens de arbeidsovereenkomstenwetgeving. Werkgevers kunnen hun (bestaande) overeenkomsten herzien om werknemers uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit wetboek moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad (verwachte inwerkingtreding: 1 januari 2025).

26/03/2024

Wat er te wachten staat in april

Securex somt de belangrijkste HR-veranderingen op komst in april 2024.  Vanaf 1 april is er een lagere kilometervergoeding volgens kwartaalindexering, en zien we de flexi-jobs uitbreiden naar bepaalde sectoren (zowel als uitgesloten worden van andere sectoren). Ook moet je geen outplacement meer voorzien bij ontslag door medische overmacht (zie Terug naar Werk-fonds). De deadline voor loonbonusplannen ligt op 30 april 2024 en de banken zijn gesloten op 1 april (Pasen).

26/03/2024

EU-actieplan tegen tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden

Al bijna 10 jaar zien de Europese Commissie en lidstaten een stijgend tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten. Een nieuw actieplan om het tekort aan te pakken richt zich op vijf gebieden, waaronder het activeren van ondervertegenwoordigde groepen en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Maatregelen omvatten financiering voor opleidingen, hervormingen in socialezekerheidsstelsels en belastingen, en partnerschappen tussen sociale partners en onderwijsinstanties.

26/03/2024

Overzicht van vernieuwde financiële steunmaatregelen voor Brusselse kmo’s

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt zijn financiële steun aan kmo's vanaf 26 maart 2024. De steunmaatregelen, waaronder opleidings-, aanwervings- en adviespremies, worden vereenvoudigd en afgestemd op de gewestelijke prioriteiten. Een nieuwe premie voor de aankoop van een bakfiets of fietsaanhangwagen wordt geïntroduceerd.

26/03/2024

EU-maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden van stages

De EU streeft naar de verbetering van arbeidsomstandigheden voor stagiairs, inclusief eerlijke beloning en toegang tot sociale bescherming. Deze maatregelen beogen discriminatie tegen te gaan, reguliere arbeid te onderscheiden van stages, en toegang tot loopbaanbegeleiding te waarborgen. De volgende stappen zijn de bespreking in het Europees Parlement en de omzetting in nationaal recht.

26/03/2024

Ander nieuws van de dag:

22/03/2024

Het cijfer: 40%

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Belgische bedrijven momenteel bewust meer inclusief rekruteert op basis van quota rond diversiteit en bedrijfsrichtlijnen. Hoewel drie kwart van de bedrijven een diversiteitsbeleid heeft, zegt 1 op de 5 werknemers al eens in contact te zijn gekomen met discriminatie op de werkvloer. Experten benadrukken de noodzaak van een correcte afspiegeling van de samenleving in het personeelsbestand en suggereren acties in rekrutering en interne mobiliteit tegen racisme en discriminatie.

22/03/2024

Werkgelegenheidsplan: template

Sinds 2013 zijn werkgevers met meer dan 20 werknemers verplicht om jaarlijks een werkgelegenheidsplan op te stellen met maatregelen om werknemers van 45 jaar en ouder te behouden en te bevorderen. Nadat het plan is opgesteld, moet het aan het personeel worden voorgelegd, gevolgd door een evaluatie van de resultaten. Salar heeft een handige template gemaakt om je onderneming te helpen bij het opstellen van het werkgelegenheidsplan.

22/03/2024

Netto beroepsinkomen in Vlaanderen is gemiddeld €2.732

Het gemiddelde netto beroepsinkomen van de werkende bevolking tussen 20 en 64 jaar in het Vlaamse Gewest bedroeg €2.732 per maand in 2023 (op basis van het totale beroepsinkomen in 2022). Dit vertegenwoordigt een stijging van 9% ten opzichte van 2006. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zien we een gelijkaardig gemiddelde (€2.718), terwijl het in het Waalse Gewest beduidend lager ligt (2.465 euro).

21/03/2024

Het cijfer: 35

Op 1 april 2024 stijgt het nationale bruto GGMMI met €35, een tweede stap in een geleidelijke verhoging. Overheidscompensaties via fiscale en parafiscale maatregelen zorgen voor een netto loonsverhoging voor werknemers en verlagen de kosten voor werkgevers. De sociale en fiscale werkbonus worden versterkt en de structurele vermindering voor werkgevers wordt aangepast.

21/03/2024

Anciënniteitspremies: een overzicht

Een anciënniteitspremie beloont werknemers voor hun loyaliteit. Het kan in geld, natura of geschenkcheques worden gegeven, zonder socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (onder bepaalde voorwaarden). Het wordt twee keer toegekend bij respectievelijk 25 en 35 dienstjaren, maximaal één en twee keer de bruto maandwedde. Werkgevers kunnen het brutobedrag ook bepalen op basis van het gemiddelde brutoloon in hun onderneming, maar de berekeningswijzen kunnen niet samen toegepast worden binnen hetzelfde kalenderjaar.

21/03/2024

Focust AI voor personeelsbeleid genoeg op werknemerswelzijn?

Artificiële intelligentie en het gebruik ervan voor personeelsbeleid evolueert aan een snel tempo. Een nieuwe paper van EU-OSHA onthult echter dat de meerderheid van 'AI-based Worker Management' technologieën weinig focust op werknemerswelzijn, waardoor strategisch toezicht nodig blijft voor een veilige en gezonde werkomgeving.

19/03/2024

Het cijfer: 9,8

In januari 2024 steeg het ouderschapsverlof met 9,8%, terwijl het totaal aantal onderbrekingsuitkeringen met 2,1% toenam, wat overeenkomt met een totaal van 242.961 uitkeringen in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector). Vrouwen maken 61% van de uitkeringstrekkers uit, vooral in het Vlaams Gewest (69,1%).

19/03/2024

Voorstel tot wettelijk kader voor arbeidsongevallencampagne Fedris

Fedris lanceert een sensibiliseringscampagne voor preventie van arbeidsongevallen. Bedrijven met een verhoogd risico op arbeidsongevallen moeten een bijdrage betalen aan hun verzekeraar of aan Fedris. Deze bijdrage wordt gebruikt voor preventieve maatregelen binnen de desbetreffende onderneming. Een voorontwerp van wet, goedgekeurd in de ministerraad van vrijdag, geeft de campagne een wettelijk kader.

19/03/2024

Belgische bedrijven willen thuiswerk verminderen

Steeds meer Belgische bedrijven willen thuiswerk verminderen, met 3 dagen of meer op kantoor als de nieuwe norm. Kleinere bedrijven leiden deze trend, met 33% van de kleine en 41% van de middelgrote KMO's die structureel meer personeel op kantoor willen. Werknemers hebben gemengde gevoelens: terwijl 41% meer thuiswerk wil, is 54% tevreden met de huidige verdeling en slechts 5% zegt minder van thuis uit te willen werken.

19/03/2024

Maaltijdcheques populairder dan ooit

Maaltijdcheques zijn populairder dan ooit tevoren, met meer dan 60% van de bedienden die ze ontvingen in 2023, ten opzichte van 53,92% in 2021. Voor arbeiders is het aantal dat maaltijdcheques krijgt ook gestegen, tot 47,57% (tegenover 40,9% in 2021). De voordelen van maaltijdcheques blijven niet onopgemerkt, vooral omdat ze nu ook hun weg vinden naar nieuwe sectoren, zoals federale ambtenaren, waardoor het aantal gebruikers aanzienlijk is toegenomen.

15/03/2024

De HR Juridische vraag: sociale inspectie, hoe voorbereiden?

We hebben de volgende vraag ontvangen van de heer K. M., financieel directeur: "We hebben een brief ontvangen van de sociale inspectie waarin staat dat ze besloten hebben om een inspectie uit te voeren in ons bedrijf. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?". Onze partner Yelaw zet de aandachtspunten uiteen om dit gesprek goed voor te bereiden. Als je ook een vraag hebt, mail ze dan naar legal@hralert.be.

15/03/2024

Het cijfer: 12

Van plechtige communies tot overlijden binnen de familie, SD Worx beantwoordt 12 vaak gestelde vragen rond klein verlet. Aan de hand van duidelijke voorbeelden, bespreekt het wat wel of niet onder klein verlet valt, en welke andere soorten verlof mogelijk gebruikt moeten worden in de verschillende situaties.

15/03/2024

Verslag over arbeidsongeschiktheid en re-integratie: aanbevelingen

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft in haar jaarlijks verslag de groei van langdurige arbeidsongeschiktheid en het re-integratiebeleid in België onderzocht. Tussen 2000 en 2021 is het aantal personen dat minstens een jaar arbeidsongeschikt is met meer dan 150% gestegen. Werkgevers worden aangemoedigd om de rol van de behandelend arts en arbeidsarts te versterken vanaf het begin van een arbeidsongeschiktheid, en om deelname aan re-integratie-instrumenten te stimuleren. Het rapport biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen voor werkgevers om een duurzame re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen.

15/03/2024

VGW-barometer: nieuwe indicatoren voor psychosociale risico’s op het werk

EU-OSHA heeft haar VGW-barometer bijgewerkt met nieuwe indicatoren over werkgelegenheidsprognoses en psychosociale risico’s op het werk in de EU. De barometer is een datavisualisatietool met actuele informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De barometer bevat prognoses gebaseerd op Cedefop Skills Forecast, schattingen van werkgerelateerde ziekten door ICOH, en bronnen per land.

15/03/2024

Taalvaardigheid van Belgische bedienden gaat erop achteruit

De taalvaardigheid van bedienden in België verslechtert volgens een analyse van Bright Plus, met afnemende kennis van Frans, Engels en Nederlands als tweede taal bij meertalige kandidaten. CEO Linda Cappelle waarschuwt voor de gevolgen op de arbeidsmarkt en de competitiviteit van Belgische bedrijven. Ondanks initiatieven zoals taaltrainingen blijft de trend zorgwekkend. Het onderwijs en bedrijven moeten meer focus leggen op taalonderwijs en meertaligheid.

15/03/2024

Werkgever veroordeeld voor discriminaties tijdens moederschapsrust

Het Antwerpse arbeidshof heeft een werkgever veroordeeld voor discriminatie na ontslag tijdens de moederschapsrust. Het hof bevestigt dat er sprake is van discriminatie op basis van geslacht én gezondheid, evenals schending van de moederschapsbescherming. De werkneemster ontvangt 18 maanden bruto maandloon als schadevergoeding. Deze uitspraak benadrukt de ontwikkelingen in de antidiscriminatiewetgeving die cumulatieve en intersectionele vormen van discriminatie erkennen, waardoor rechtbanken beter kunnen optreden tegen discriminatie tijdens zwangerschap en moederschap, vooral bij gezondheidsproblemen.

14/03/2024

Deadlines:

14/03/2024

Het cijfer: 72,1

In 2023 was 72,1% van de 20-64-jarigen aan het werk, een lichte stijging van 0,2% vergeleken met 2022. Om een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken in 2030, moeten er zo'n 550.000 werkenden bijkomen binnen die leeftijdsgroep.

14/03/2024

Lage genderdiversiteit is gelinkt aan meer risico op burn-outs

Nieuw onderzoek toont aan dat bedrijven met lage genderdiversiteit dubbel zoveel risico lopen op burn-outgevallen. Ook blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen de financiële gezondheid van een bedrijf en het absenteïsme en burn-outrisico van werknemers. Een lager absenteïsme voorspelt betere financiële resultaten en vermindert dus het risico op burn-outs. Het onderzoek benadrukt het belang van werknemerswelzijn voor bedrijfsprestaties. Met de verplichte ESG-rapportage vanaf dit jaar, wordt het welzijn van werknemers een cruciaal aspect van duurzaamheidsverslaggeving.

14/03/2024

Klimaatverandering toegevoegd aan managementsysteemnormen

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het ‘International Accreditation Forum’ (IAF) hebben recent de managementsysteemnormen aangepast door klimaatverandering expliciet toe te voegen. Bedrijven moeten dit in hun risicobeoordeling integreren en, indien relevant, opnemen in doelstellingen en activiteiten.

14/03/2024

De risico’s van fietsleasing

De fietslease wint terrein, maar sommige werknemers komen in de (financiële) problemen door valstrikken in de contracten. Hoge afkoopsommen en beperkingen bij ziekte leiden tot klachten. Gebrek aan regelgeving maakt het voor leasebedrijven een 'Wilde Westen'.

14/03/2024

Aantal flexi-jobbers blijft stijgen

In de eerste twee maanden van 2024 registreert SD Worx in België een toename van 20% in het aantal flexi-jobbers, voornamelijk in Horeca en zelfstandige kleinhandel. Vooral kmo's met minder dan 50 werknemers gebruiken dit systeem om werkpieken op te vangen. Vanaf 1 april worden er nieuwe sectoren toegevoegd. Flexi-jobs bieden sociale en fiscale voordelen, met een brutoloon gelijk aan het nettoloon en geen belastingen of sociale bijdragen voor werknemers, maar er is een inkomensplafond van 12.000 euro vanaf dit jaar.

12/03/2024

Het cijfer: 32

In België vindt 32% van de vrouwen dat hun baan van slechte kwaliteit is, tegenover 17% van de mannen. In deze jobs, worden vrouwen meer blootgesteld aan risico's, krijgen ze weinig steun van hun collega's en hebben ze relatief weinig autonomie over hun manier van werken. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, benadrukt UN Women het belang van investeren in vrouwen, en heeft EU-OSHA een nota gepubliceerd over de genderdimensie van telewerken. Het onderstreept hoe de opkomst van telewerken en hybride modellen een aanzienlijke invloed heeft op het welzijn en de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

12/03/2024

Belgische werknemers ongezonder dan ze denken

Belgische werknemers schatten hun gezondheid vaak te rooskleurig in. Zo blijkt uit onderzoek dat 9 op de 10 zegt gezond te leven, terwijl twee derde van de ondervraagde werknemers een te hoge bloeddruk hebben en een even groot aantal kampt met overgewicht. Het zijn vooral mannen en 45-plussers die met deze gezondheidsproblemen te maken hebben. Ook zegt ongeveer de helft te kampen met stress, en doet vier op tien medewerkers nauwelijks of niet aan fysieke activiteit buiten het werk. Dit onderzoek onderstreept de noodzaak voor preventieve maatregelen op de werkvloer om het welzijn van medewerkers te waarborgen, wat leidt tot verminderd ziekteverzuim en een verhoogde productiviteit en motivatie.

12/03/2024

Wat staat er op een geldig ziektebriefje?

Meeste werkgevers vragen bij ziekte nog steeds om een ziektebriefje, maar hoe kan je uitmaken of het zeker over een geldig attest gaat? De handtekening en de identificatiegegevens (naam, voornaam en RIZIV-nummer) van de arts moeten erop staan, alsook het feit dat de werknemer arbeidsongeschikt is, de duur ervan en of de werknemer zich mag verplaatsen voor een controle van de arbeidsongeschiktheid. Het attest moet in een door jou begrijpbare taal opgemaakt zijn en mag niet vermelden wat er onder het medisch beroepsgeheim valt (bv. welke ziekte je werknemer heeft).

12/03/2024

Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

EU-OSHA roept op tot nominaties voor de Awards voor goede praktijken in veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Organisaties kunnen innovatieve praktijken delen gericht op VGW-risicopreventie met digitale technologieën. Inzendingen worden beoordeeld op criteria zoals holistische aanpak en participatie van werknemers. Deadline voor indienen: 11 september 2024.

12/03/2024

Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector uitgesteld tot 1 september ’24

Het verplichte gebruik van de onlinedienst 'Check In and Out at Work' om aanwezigheden te registreren in de schoonmaaksector is opnieuw uitgesteld tot 1 september 2024 (i.p.v. 1 april). De onlinedienst is reeds beschikbaar sinds 1 januari 2024. Tussen september en december 2024 zullen inspectiediensten gebruikers bijstaan om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Er worden geen boetes opgelegd tot 31 december 2024, behalve in geval van fraude.

08/03/2024

Federal Learning Account: werkbaarheidsproblemen

De Federal Learning Account (FLA), die een registratie van alle formele en informele opleidingen van werknemers vereist, stuit op problemen. Hoewel de wet officieel in werking treedt op 1 april 2024, is de verplichting ervan reeds uitgesteld tot eind 2024, aangezien werkgevers het project onwerkbaar en administratief belastend vinden. Er is onduidelijkheid en een gebrek aan voorbereiding, wat verdere vertraging kan veroorzaken.

08/03/2024

Vakantieplanning: wat je moet weten

Na enkele zonnige dagen, hangen de lentekriebels in de lucht en lijkt de zomervakantie opeens dichtbij. Moest het nog niet gebeurd zijn, is dit misschien wel de ideale tijd om de vakantiedagen van werknemers in te plannen en om de vakantiegegevens van het vorige jaar te raadplegen. Group S heeft een overzicht gemaakt van de specifieke regels en beschrijft hoe je de vakantiegegevens van (ex-)arbeiders kan inzien.

08/03/2024

Ramadan: omgaan met vastende werknemers

Tijdens de ramadan (10 maart - 10 april) vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Dit kan mogelijke implicaties hebben op het werk, zoals meer vermoeidheid, concentratieproblemen en stress. Als leidinggevende kun je echter een aantal aanpassingen doen om deze ongemakken en risico’s te omzeilen, zoals flexibel zijn met werktijden en pauzes, taken aanpassen en oprechte interesse tonen in de religieuze traditie.

08/03/2024

Belgische gender loonkloof in 2022

In 2022 lag het uurloon van vrouwen in België 5% lager dan dat van mannen. Daarmee daalt de gender loonkloof met 3,3% in vergelijking met 10 jaar geleden maar bleef het stabiel ten opzichte van 2021. Bij jongeren onder de 25 zien we een negatieve loonkloof van -0,2%, maar bij 55-64-jarigen stijgt het tot 8,5%. Internationaal gezien doet België het beter dan de meeste Europese landen, met slechts Luxemburg, Italië en Roemenië die een kleinere loonkloof hebben.

07/03/2024

Het cijfer: 128,40

In de recente inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau wordt er een afgevlakte gezondheidsindex van 128,40 voorspeld voor april 2024, waarmee de huidige spilindex van 128,11 bereikt zou worden. Hierdoor zouden de lonen van overheidspersoneel met een stijging van 2% moeten aangepast worden in juni 2024. Een volgende overschrijding van de spilindex wordt voorspeld voor maart 2025.

07/03/2024

Individueel recht op opleiding in PC 200

Voltijdse werknemers in PC 200 hebben recht op 5 dagen opleiding per jaar. Bedrijven met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks een opleidingsplan indienen (deadline is 31 maart). Kleinere bedrijven kunnen een premie van €500 krijgen als ze toch een plan opstellen. Het sectoraal opleidingsplan is niet meer nodig. Ook wordt er een groeitraject voorzien waarin de opleidingsdagen gespreid kunnen worden over 5 jaar voor grote bedrijven, terwijl in kleine bedrijven werknemers recht hebben op 1 dag per jaar.

07/03/2024

Stijging in werkuren t.o.v. 2014: Vrouwen werker 11 dagen meer

Vrouwen in België werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan tien jaar geleden, voornamelijk doordat 30% meer vrouwen parttime werk hebben verruild voor een voltijdse tewerkstelling. Deze trend komt zowel bij arbeidsters als bedienden voor, met een stijging van respectievelijk 7% en 5,1% in gewerkte uren. Gezamenlijk presteren werknemers bijna 7 dagen per jaar meer dan in 2014.

05/03/2024

Het cijfer: 7

SD Worx formuleert een antwoord op zeven essentiële vragen over flexi-jobs, zoals welke bedrijven ze mogen gebruiken, welke functies toegestaan zijn, welke werknemers ze kunnen uitvoeren, het minimum en maximum loon, het jaarlijkse onbelaste bijverdienplafond, de combinatie met vaste tewerkstelling, en de patronale bijdrage van 28%.

05/03/2024

RSZ past kledijkosten aan 2024

De RSZ heeft de kledijkosten voor werkgevers in het eerste kwartaal van 2024 aangepast. Werkgevers moeten de werkelijke kosten kunnen aantonen. De nieuwe vergoedingen voor 2024 bestaan uit de aankoop van werkkledij aan €2,08 per dag, het onderhoud van werkkledij aan €2,08 per dag en onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer aan €1,04 per dag.

05/03/2024

Aanpassing Vlaamse jobbonus

De loongrenzen en het bedrag van de Vlaamse jobbonus zijn aangepast voor de refertejaren 2023 en 2024. In 2023 kunnen werknemers met een loon tussen €2000 en €2999,99 en in 2024 tussen €2100 en €3099,99 de bonus ontvangen. Het bedrag stijgt van €600 naar €650 in 2024, met extra €50 voor alle rechthebbenden, ongeacht loon of prestatiebreuk. Deze maatregel is nog niet gepubliceerd en details kunnen dus nog veranderen.

01/03/2024

Het cijfer: 1/4

Bedrijfswagens ondergaan een transformatie: 1 op 4 nieuwe registraties is nu elektrisch, een enorme stijging van 273,63% sinds 2022. Diesel daalt, terwijl hybride wagens opkomen. Elektrisch en hybride samen vormen nu 66% van het wagenpark, een record in 2024.

01/03/2024

Belgische bedrijven omarmen duurzaamheid

Belgische bedrijven omarmen duurzaamheid, niet vanwege de Europese verplichtingen maar als intrinsieke waarde. Vanaf boekjaar 2024 moeten bedrijven met minstens 500 werknemers gedetailleerde duurzaamheidsrapporten kunnen neerleggen. Toch ondernemen ook kleinere bedrijven nu al initiatieven voor duurzaam HR-beleid, zoals aandacht voor werknemerswelzijn en mobiliteit. Bedrijven zien duurzaamheid als motor voor innovatie en integreren het in hun bedrijfscultuur.

01/03/2024

Privacy en werk: wat mag de werkgever controleren?

De Belgische Voetbalbond wil privégegevens van personeel doorzoeken nadat een rapport met VAR-beslissingen, fouten per clubs en scheidsrechterrapporten uitlekte. ACV-jurist Piet Van den Bergh benadrukt dat werkgevers niet zomaar privéapparaten kunnen controleren. Werkgerelateerde laptops kunnen onder specifieke voorwaarden worden doorzocht, zoals bij vermoedens van zware fraude, maar alleen als er een gegronde reden voorligt en niet willekeurig bij elk personeelslid.

01/03/2024

COVID-19 geen beroepsziekte meer

Vanaf 1 maart erkent Fedris COVID-19 niet meer als beroepsziekte, gezien de collectieve immuniteit door vaccinaties en circulatie van het virus. Aanvragen zijn nog mogelijk, maar de bewijslast voor professionele blootstelling ligt bij de aanvrager. Fedris zal de situatie blijven monitoren voor mogelijke beleidsaanpassingen.

01/03/2024

Veilig fietsgebruik op (en naar) het werk: checklist voor werkgevers

De checklist van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad benadrukt de verplichtingen van werkgevers in het veilig fietsgebruik van werknemers, zowel in het woon-werkverkeer als op het werk. Deze checklist omvat risicopreventie bij elektrische fietsen, arbeidsongevallenverzekering, eerste hulp, bedrijfsvervoerplannen, fietsenstalling, bewustmakingsacties en meer. Ook zijn er verplichtingen voor werkgevers in specifieke situaties, zoals het ter beschikking stellen van sanitaire voorzieningen.

29/02/2024

Het cijfer: 17

Net zoals de rest van het land, worstelen veel Limburgse kmo's met een tekort aan personeel. Daarom overweegt één op zes (17%) om buitenlandse werknemers aan te werven.  Complexe regels, cultuur en taal zijn de voornaamste struikelblokken hierbij, waardoor vooral Nederlandse werkkrachten de voorkeur krijgen op dit moment. Ook snellere procedures en flexibele huisvesting zijn nodig om de influx van buitenlandse werknemers te versoepelen.

29/02/2024

Wat er te wachten staat in maart

Februari is bijna ten einde en Securex heeft naar goede gewoonte opgesomd wat je als HR-professional mag verwachten van de volgende maand. Zo moeten ondernemingen met minstens 20 werknemers hun opleidingsplan registreren tegen 31 maart 2024, en moeten ook nacht- en ploegenpremies tegen dan juridisch verankerd zijn om van fiscale vrijstelling te blijven genieten. De RSZ stuurt in het begin van de maand Trillium-overzichten uit, en de overschakeling naar het zomeruur op 31 maart kan een loonimpact betekenen voor ploegenarbeid.

29/02/2024

Beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Sinds het afschaffen van de proefperiode op 1 januari 2014, is er de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op te zeggen met een opzeggingstermijn (en zonder verbrekingsvergoeding). Deze opzegging moet gebeuren tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd van de arbeidsovereenkomst, anders geldt er wel een verbrekingsvergoeding. Bij arbeidsongeschiktheid gelden specifieke regels, afhankelijk van de duur van de overeenkomst.

29/02/2024

Belgische bedrijven optimistisch over behoud van beste werknemers in 2024

Ondanks de grote vraag naar buitenlandse werkkrachten in Limburg lijk de 'War for talent' net af te zwakken voor vele bedrijven, volgens een onderzoek van Acerta. 62% van de Belgische bedrijven zou er vertrouwen in hebben dat ze hun beste medewerkers kunnen behouden in 2024, vergeleken met slechts 30% vorig jaar. Ze tonen ook meer optimisme in het aannemen van personeel. Belangrijk blijft nu de focus op duurzame loopbanen, met aandacht voor groei, welzijn en work-life balans. Bijna 8 op de 10 bedrijven plannen aanwervingen in 2024, terwijl 66% geen ontslagen verwacht.

29/02/2024

Ander nieuws van de dag:

27/02/2024

Het cijfer: 33,7

In 2023 schakelde 33,7% van de kmo-werkgevers jobstudenten in, wat opnieuw een stijging was ten opzichte van het jaar ervoor (met 32,6% in 2022). Gemiddeld werkten werkgevers met 5,8 studenten per jaar. De populariteit van jobstudenten blijft groeien, gesteund door hun flexibiliteit en fiscale voordelen.

27/02/2024

Deadline bonusplan (cao nr. 90): 30 April 2024

Ondernemingen die een bonusplan (cao nr. 90) willen toekennen, met het kalenderjaar 2024 als referteperiode, moeten ten laatste op 30 april 2024 een collectieve arbeidsovereenkomst of toetredingsakte indienen. Cao nr. 90 biedt werkgevers de mogelijkheid om niet-recurrente bonussen toe te kennen aan werknemers op basis van collectief overeengekomen doelstellingen. Deze bonussen zijn fiscaal voordelig zolang ze binnen bepaalde grenzen blijven.

23/02/2024

De HR-juridische vraag: einde van de loopbaan, wat zijn de opties?

We kregen volgende vraag van mevrouw Virginie S., HR-manager, over de trajecten die bestaan in het Belgisch recht voor mensen aan het einde van hun loopbaan. De uitdaging is dat ontslag soms erg duur is vanwege de anciënniteit van de werknemer. Er zijn drie mogelijkheden: vervroegd pensioen, tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan) en het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag. Yelaw beschrijft de verschillende trajecten in zijn antwoord. Als je ook een vraag hebt, mail ze dan naar legal@hralert.be.

23/02/2024

Het cijfer: 74

Het taboe rond salarisbesprekingen is nog steeds aanwezig in de werksfeer, met 74% van werknemers die nog nooit hebben onderhandeld over hun loon. Zo blijkt uit een onderzoek van Tempo Team in samenwerking met professor Anja Van den Broeck van de KU Leuven. Opvallend is dat jongeren meer geneigd zijn dit taboe te doorbreken, met meer dan 31% van de 18-34 jarigen die al hebben onderhandeld. Echter, voor vrouwen blijkt het moeilijker te zijn dan voor mannen, aangezien slechts 17% van hen al een gesprek over hun salaris heeft gevoerd, in vergelijking met 31% van de mannen.

23/02/2024

Uitbetaling koopkrachtpremie deadline: 31 maart

De deadline voor de uitbetaling van de koopkrachtpremie is 31 maart 2024. Als de premie niet tijdig is uitbetaald, bestaat het risico dat deze als loon wordt geherkwalificeerd, wat extra kosten met zich meebrengt, inclusief patronale RSZ-bijdragen van ongeveer 25%. Daarnaast zullen ook de RSZ-bijdragen voor werknemers en de normale bedrijfsvoorheffing door jou betaald moeten worden.

23/02/2024

De eisen van de toekomstige werknemer: Gen Z

Het is belangrijk dat werkgevers zich flexibel opstellen indien ze de Gen Z als werknemer willen behouden, zo blijkt uit onderzoek van Walters People. Gen Z verwacht flexibiliteit, een gezonde werk-privébalans en de optie om van thuis uit te werken. Vele van hen willen dichtbij huis werken en zijn bereid loonverwachtingen aan te passen voor dit comfort. Toch vindt 83% van de ondervraagden een hoog salaris motiverend om een bepaalde job aan te nemen. Ze zijn dus ambitieus en optimistisch over hun carrière, maar ook snel bereid van job te veranderen voor meer voldoening.

23/02/2024

Hoe bijdragen aan veilig woon-werkverkeer met de fiets?

Werknemers staan voornamelijk zelf in voor het veilig verplaatsen met de fiets van en naar het werk. Toch kan het interessant zijn om als werkgever je werknemers te sensibiliseren over de wegcode, veiligheidsmateriaal te voorzien zoals fietshelmen, reflectoren en fietslichten, en opleidingen aan te bieden over veilig fietsen, vooral bij gebruik van elektrische fietsen. Bij het leasen van een fiets, is de werkgever verantwoordelijk voor het onderhoud en het voorzien van de nodige beschermingsmiddelen.

23/02/2024

Wat te doen bij fusie of overname?

Bij bedrijfsovergangen, zoals een fusie of een overname, waarborgt CAO nr. 32bis de rechten van werknemers. In dat geval, moeten werkgevers de overlegorganen (of bij gebrek ervan, de werknemers zelf) vooraf informeren. Ook gaan arbeidsovereenkomsten automatisch over naar de nieuwe werkgever, inclusief alle voorwaarden, en is ontslag omwille van de overgang verboden, tenzij er andere geldige redenen zijn. Tenslotte, zijn zowel de oude als nieuwe werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor sociale schulden.

22/02/2024

Het cijfer: 6

Veel bedrijven belanden in een cyclus van herhaling, missen echte innovatie en creëren homogene teams. Randstad formuleert daarom 6 tips om inclusie op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit en inclusie zijn dan ook essentieel voor innovatie. Het vraagt gelijkheid, actieve participatie en respectvolle communicatie.

22/02/2024

De Burnout Assessment Tool (BAT)

De KU Leuven heeft, aan de hand van een driejarig onderzoeksproject, de Burnout Assessment Tool (BAT) ontwikkeld dat kan helpen om het burn-outrisico van een werknemer efficiënt te beoordelen. De BAT identificeert burn-outindicatoren zoals uitputting, mentale afstand nemen, cognitieve stoornissen en emotionele stoornissen. Door vroege waarschuwingssignalen te herkennen, kunnen organisaties strategieën implementeren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het aantal burn-outs terug te dringen. De tool dient echter als indicator en vervangt geen formele diagnose of medisch advies.

22/02/2024

Ontslagen van pensioengerechtigde werknemers

Werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, kunnen worden ontslagen met een verkorte opzeggingstermijn van 26 weken, maar er moet een geldig ontslagmotief zijn zonder leeftijdsdiscriminatie. Het bereiken van de pensioenleeftijd betekent niet automatisch ontslag, maar de werkgever kan ervoor kiezen. Dit geldt niet bij vervroegd pensioen of als de opzeggingstermijn eindigt voor de maand waarin de werknemer 65 wordt.

22/02/2024

Kort ziekteverzuim daalt voor de eerste keer in 10 jaar

In 2023 was 1 op 3 Belgen geen enkele dag afwezig op het werk door ziekte, en zien we voor de eerst in 10 jaar een daling van kortdurend verzuim (< 1 maand). Het middellang verzuim nam toe in 2023, terwijl het langdurig verzuim dezelfde stijgende trend vertoont als de laatste 5 jaar. Sectoren zoals thuiszorg en dienstenchequebedrijven voelen extra druk. De lichte stijging van het langdurig verzuim weerspiegelt de vraag naar preventieve maatregelen en re-integratie.

22/02/2024

Wervingskostenbeheer: directe en indirecte kosten

Voor HR-professionals is het begrijpen en beheren van wervingskosten cruciaal. Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten helpt bij een nauwkeurige berekening van de totale personeelsuitgaven. Moderne technologie en samenwerking met HR-oplossingsproviders kunnen het wervingsproces optimaliseren en productiviteitsverlies minimaliseren. Ook strategieën voor het managen van uitzendkrachten kunnen helpen bij efficiënter werken.

20/02/2024

Het cijfer: 6,6

De Belgische tewerkstelling is voor het vierde jaar op rij gestegen, met een groei van 6,6% sinds 2019, volgens Acerta. De groei is echter afgezwakt tot 1,6% tussen eind 2022 en 2023. De metaal- en maakindustrie vertoont een lichte daling van -1,1% in het afgelopen jaar en -9,4% in vergelijking met vijf jaar geleden.

20/02/2024

Vlaamse doelgroepvermindering: leeftijdsgrenzen uitgebreid vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 verruimt de Vlaamse Regering de leeftijdsgrenzen voor doelgroepvermindering voor mensen zonder recente werkervaring. De doelgroep wordt uitgebreid van 18 jaar tot wettelijke pensioenleeftijd. Dit komt samen met het stopzetten van verminderingen voor oudere en jonge laaggeschoolde werknemers vanaf juli 2024.

20/02/2024

Tips voor invullen IDPBW-jaarverslag

Het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) vraagt een zorgvuldige invulling van formulier A, B of C. Een verklarende nota met praktische tips van de FOD WASO kan helpen bij het correct invullen ervan. Belangrijke punten zijn onder andere het vaststellen van arbeidsuren, het rapporteren van ongevallen, het vermelden van genomen maatregelen en het documenteren van vormingsactiviteiten. Het jaarverslag moet vanaf 1 april beschikbaar zijn voor inspectie en moet ondertekend zijn door zowel de werkgever als het hoofd van de interne preventiedienst.

20/02/2024

Zijn tegenvoorstellen voor werknemers een goed idee?

Wanneer een medewerker met een salarisvoorstel van een ander bedrijf komt, vermijd je best impulsieve reacties. Robert Half raadt een open gesprek aan om de redenen voor vertrek te begrijpen en hun motivatie voor de job te achterhalen. Je kan overwegen een tegenvoorstel te doen maar uit onderzoek blijkt dat een derde van de werkgevers een daling ziet in het aantal effectief aanvaarde tegenvoorstellen. Ook denkt 25% van werkgevers dat het verzoeken om loonsverhogingen zijn, maar vindt minder dan 1 op de 10 werknemers de tegenvoorstellen aantrekkelijk. Slechts 1 op de 3 voelt zich gewaardeerd na het ontvangen van een tegenvoorstel en 13% vreest dat het vertrouwen van de werkgever afneemt na acceptatie.

16/02/2024

Het cijfer: 24,68

Het aantal flexi-jobs in België groeide met 24,68% in 2023. 17% van de flexi-jobbers is 65-plus. Het aandeel jonger dan 25 jaar steeg met 54% en het aandeel 61-65-jarigen steeg eveneens met 53% tussen januari 2023 en januari 2024. Populaire sectoren zijn horeca en voedingshandel. Nieuwe sectoren zoals begrafenisondernemingen tonen ook interesse in flexi-jobs.

16/02/2024

Nationaal vs internationaal talent in België

Belgische bedrijven neigen nog steeds naar binnenlandse talenten, maar er is een groeiende trend om internationaal aan te werven, vooral in sectoren als IT. Buitenlandse werknemers verkiezen vaak stedelijke centra zoals Brussel, Antwerpen en Gent. In de andere richting, zijn het vooral Belgische IT-professionals die internationaal in trek bij bedrijven in de VS, VK, Frankrijk, Nederland en Duitsland, voornamelijk voor softwareontwikkeling. Deze verschuiving naar internationale werving reflecteert de erkenning van de waarde van wereldwijd talent.

16/02/2024

Onderzoek werkgerelateerde mentale gezondheid na COVID-19

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk onderzoekt werkgerelateerde mentale gezondheid voor, tijdens en na COVID-19. Het rapport, gebaseerd op een enquête onder 27.000 Europese werknemers, biedt inzichten om uitdagingen aan te pakken. De recente conferentie van 30-31 januari besprak oplossingen voor de verslechtering van mentale gezondheid op Europese werkplekken. Via onderstaand artikel vindt je het volledige rapport over mentale gezondheid op de werkplek na COVID-19, evenals informatie over psychosociale risico's en de "Vinger aan de pols"-enquête.

16/02/2024

Forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers in 2024

Hoewel vrijwilligers niet betaald kunnen worden voor hun werk, kunnen kosten wel vergoed worden. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de forfaitaire kostenvergoeding maximaal €41,48 per dag en €1.659,29 per jaar. Voor specifieke categorieën zoals sporttrainer of nachtoppas is het jaarlijkse maximum €3.047,43.

15/02/2024

Het cijfer: 50

België staat op de 50e plaats in de Total Workforce Index™ van ManpowerGroup voor 2023, die de marktomstandigheden evalueert voor het werven, aantrekken en behouden van werknemers in 64 landen over de hele wereld. In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) landt het op de 27e plaats (van de 33 landen). De sterke punten van de Belgische arbeidsmarkt zijn de beschikbaarheid van hoogopgeleide arbeidskrachten en gendergelijkheid, maar hoge arbeidskosten en strenge regelgeving halen de score naar beneden.

15/02/2024

Wat moet je doen bij loonbeslag en loonoverdracht door gerechtsdeurwaarders?

Als een werknemer moeite heeft met het afbetalen van schulden, kan het zijn dat schuldeisers overgaan tot loonbeslag. Dat betekent dat de werkgever een deel van het loon rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder moet betalen, om de schulden af te betalen. Het is belangrijk om de instructies van de gerechtsdeurwaarder op te volgen zodra je een verzoek ontvangt. Als je dat niet doet, loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld. Het sociaal secretariaat kan je hierbij helpen door brieven op te stellen en de verdeling van het loon te regelen.

15/02/2024

Hoe je actief inzet op het aanwerven van mensen met een beperking

Vele bedrijven ondervinden moeite met het actief aanwerven van mensen met een (fysieke of mentale) beperking. Acerta biedt enkele richtlijnen aan. Het vergroot niet alleen diversiteit en inclusie, maar ook de kans om talentvolle medewerkers binnen te halen. Met enkele aanpassingen kunnen zij vlot geïntegreerd worden op de werkvloer. Inzetten op diversiteit en inclusie versterkt de organisatie op vele vlakken, waaronder innovatie, creativiteit en bedrijfscultuur.

15/02/2024

Arbeidsmobiliteit in de EU: 10,2 miljoen EU-burgers wonen of werken in een andere lidstaat

Elk jaar maken ongeveer 10,2 miljoen EU-burgers gebruik van het recht op vrij verkeer van werknemers om in een andere EU-lidstaat te wonen of te werken, zoals blijkt uit de Eurostat Population Statistics van 2021. België is een van de belangrijke bestemmingslanden voor deze mobiele EU-burgers. Het heeft een hoog aandeel EU-migranten in vergelijking met de totale bevolking en trekt ook veel grensarbeiders aan, voornamelijk werkzaam in dienstverlenende sectoren, inclusief hooggeschoolde activiteiten zoals wetenschap, techniek, financiën en verzekeringen.

13/02/2024

Het cijfer: 50

De Belgische overheid verduidelijkt de berekening van de drempel van 50 werknemers voor het intern meldingskanaal voor klokkenluiders. De berekening van het personeelsbestand moet jaarlijks op 1 januari gecontroleerd worden op basis van de vier voorgaande trimesters. Deeltijdse werknemers die minder dan 3/4de werken van een voltijds uurrooster, tellen mee voor de helft.

13/02/2024

Bescherming voor werknemers tijdens fertiliteitsbehandeling

Een nieuw wetsvoorstel beschermt werknemers die fertiliteitsbehandelingen ondergaan tegen ontslag en discriminatie. Werknemers moeten hun werkgever op de hoogte brengen d.m.v. een medisch attest. De bescherming begint bij kennisgeving en duurt 2 maanden na elk attest, maximaal 4 maanden. Ontslag is enkel nog mogelijk om redenen los van de behandeling, met bewijslast voor de werkgever. Indien een van deze beschermingen wordt geschonden, geldt een sanctie van 6 maanden brutoloon (vergoedingen zijn cumuleerbaar). Deze maatregelen treden in werking 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

13/02/2024

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers: deadline en inhoudelijke vereisten

Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks een werkgelegenheidsplan opstellen voor werknemers van 45 jaar en ouder, en dit binnen 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar (31 maart 2024 als het boekjaar eindigde op 31 december 2023). In het plan moeten de inspanningen van de onderneming worden opgenomen om oudere werknemers aan het werk te houden of in dienst te nemen, zoals maatregelen ter verlichting van de werklast en de voorziening van zachte landingsbanen. Indien je dit niet doet, riskeer je sancties zoals geldboetes.

13/02/2024

Aantal werknemers met mobiliteitsbudget verdubbelt in 2023

Het aandeel werknemers met een mobiliteitsbudget is in 2023 verdubbeld tot 0,4%. Werkgevers, vooral in Brussel, omarmen het snelst deze trend. Ook het mediaan bedrag is in 2023 met 30% toegenomen, van €6.000 (2022) naar €7.800 (2023). Het budget wordt vooral besteed aan huisvestigingskosten en fietsen. Hoewel het vooral populair is bij kmo's, zijn het vooral grote organisaties die meer de mogelijkheid hebben om het aan te bieden.

13/02/2024

De weg naar bedrijfsherstructurering en HR-optimalisatie

In het landschap van de hedendaagse bedrijfswereld worden organisaties geconfronteerd met complexe uitdagingen. Bedrijfsherstructurering is vaak geen keuze, maar een essentiële stap naar overleving en concurrentievermogen. Het vereist een strategische aanpak, van analyse tot implementatie, met aandacht voor technologische integratie en naleving van regelgeving. Talentmanagement en betrokkenheid van werknemers zijn dan ook cruciaal voor een succesvolle transitie.

09/02/2024

Het cijfer: 4,4

Belgische bedrijven vertonen aanzienlijke verschillen in loonkosten, met topbetalers die 4,4 keer meer betalen dan anderen. De bouw en metaalindustrie kennen de grootste loonkostspanning (verschil tussen de 10% bedrijven met de hoogste en laagste loonkosten), terwijl Brussel de hoogste gemiddelde loonkost per uur heeft. Deze verschillen worden beïnvloed door de verschillende soorten contracten, absenteïsme en personeelsverloop.

09/02/2024

Fietsvergoeding in 2024: een overzicht

Securex geeft een uitgebreid overzicht van wat je moet weten over de recente ontwikkelingen en vereisten rondom de fietsvergoeding in 2024. De vergoeding is verplicht sinds mei 2023 en varieert per sector en bedrijf. Bedrijven kunnen eigen regels vaststellen, maar moeten minstens de sectorale standaarden volgen. Bij afwezigheid daarvan geldt de nationale standaard, momenteel €0,28/km. Er is ook een belastingkrediet voor werkgevers die de cao 164 volgen.

09/02/2024

Tewerkstelling van mensen met beperking stijgt in de reguliere arbeidsmarkt

In één jaar tijd steeg het aantal mensen met een fysieke of mentale beperking op de reguliere arbeidsmarkt met 15%. Vooral in Brussel en Wallonië wordt diversiteit in bedrijven meer omarmd. Sectoren zoals chemie en farma leiden met 0,68% in tewerkstelling. Ook kleine bedrijven scoren percentueel gemiddeld hoger in het aannemen van mensen met een beperking. Een mentaliteitswijziging is nodig om alle talenten te benutten, ongeacht de beperking.

08/02/2024

Het cijfer: 32 miljoen

Amazon kreeg een boete van 32 miljoen euro omdat het te streng werknemers controleert, wat ingaat tegen de privacywetten. Terwijl controle op de werkvloer is toegestaan, is overdreven monitoring verboden. De Franse regelgevende commissie CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) greep in vanwege de overdreven dataverzameling bij Amazon, waardoor werknemers zich opgejaagd voelden.

08/02/2024

Arbeidsovereenkomst elektronisch ondertekenen?

Onder welke voorwaarden kan je een arbeidsovereenkomst elektronisch ondertekenen en wat zijn de juridische gevolgen? Een elektronische handtekening moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals uitgegeven worden door een gekwalificeerde elektronische dienstverlener. Op dit moment hebben niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen een geldige maar minder sterke bewijswaarde. Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten kunnen elektronisch worden ondertekend, maar geen van beide partijen kan worden verplicht tot elektronische ondertekening zonder onderling akkoord.

08/02/2024

Employer branding: Investeer in je bedrijfscultuur en talentbehoud

Een sterke employer branding trekt gekwalificeerd personeel aan en maakt van je huidige medewerkers loyale ambassadeurs. Het creëren van een positieve en warme bedrijfscultuur ligt aan de basis hiervan. De employer branding van jouw bedrijf verder optimaliseren kan door jouw meerwaarde, voordelen en groeimogelijkheden te benadrukken, promotiekansen en competitieve lonen aan te bieden, gebruik te maken van sociale media en exitgesprekken te benutten voor verbetering.

08/02/2024

Weinig ruimte voor bonussen door stijgende loonkosten

In 2023 stegen de lonen door indexering enorm, maar hoe zat het met bonussen? Uit een onderzoek van Liantis, onder meer dan 1000 werkgevers, bleek dat de helft minder ruimte had voor individuele loonsverhogingen en 31% kon geen collectieve bonussen toekennen. Ook gaf 30,1% aan minder mensen te hebben aangenomen vanwege de hoge loonkosten, en 21,1% dat ze kandidaten een lager verloningspakket moesten aanbieden.

06/02/2024

Het cijfer: 12,9

Ongeveer 1 op de 8 werknemers (12,9%) geeft aan pesterijen op het werk te hebben ervaren in 2023, volgens een bevraging door Liantis. Dit cijfer daalde van 14,2% in 2022 en 18,8% in 2019. Het feit dat er meer telewerk plaatsvindt sinds de coronacrisis speelt hier ook een rol. Liantis adviseert werkgevers om een open cultuur te bevorderen, waar communicatie en dialoog centraal staan, om pestgedrag te voorkomen.

06/02/2024

Minder loopbaanonderbrekingen bij vrouwen in 2023

Het aantal werkende vrouwen dat een vorm van loopbaanonderbreking neemt, daalde sterk in 2023 (-5%). Vooral tijdskrediet is minder populair geworden. Daartegenover namen mannelijke werknemers voor het eerst in twee jaar iets meer loopbaanonderbreking (+0,7%). De mogelijkheid tot flexibel thuiswerken vermindert de algemene behoefte aan onderbrekingen. Het deeltijds ouderschapsverlof blijft populair, vooral de 1/10-formule onder vaders (27,99%).

06/02/2024

Tijdelijke medewerkers als volwaardig teamlid: 5 tips

Bijna 4 op de 10 werkgevers vertrouwt steeds meer op tijdelijke medewerkers, zoals blijkt uit onderzoek van SD Worx. Uitzendkrachten, freelancers en flexi-jobbers zijn nu eenmaal onmisbaar in veel organisaties. Hen als volwaardige teamleden behandelen, in plaats van slechts een paar extra handen, brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo kan hun actieve betrekking helpen bij het ontdekken, behouden en aantrekken van nieuw talent. Onderstaand artikel beschrijft 5 tips om effectief met tijdelijke medewerkers om te gaan.

06/02/2024

Kankerverwekkende stoffen op de werkplek: nuttige initiatieven

Naar aanleiding van Wereldkankerdag vestigen we graag de aandacht op de strijd tegen kanker, vooral op de werkplek waar meer dan 100,000 Europeanen jaarlijks aan kanker sterven. Het "STOP"-principe legt de focus op preventie, met een hiërarchie van maatregelen zoals substitutie, technische en organisatorische stappen, en persoonlijke bescherming. Ook de "Roadmap on carcinogens" is een initiatief om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen.

02/02/2024

Het cijfer: 3.500

De regering heeft beslist het maximale jaarlijks bedrag van de RSZ- en belastingvrije fietsvergoeding op te trekken van €2.500 naar €3.500. Het originele bedrag was berekend voor een werknemer met een gemiddelde woon-werkafstand van 17 kilometer. Met een extra €1.000 blijft de fiets nemen ook voordelig voor zij die verder van het werk wonen.

02/02/2024

Bedrijfswagens: verduidelijkte regels van terugbetaling bij thuis opladen

De minister van Financiën heeft recentelijk verduidelijkt dat het ter beschikking stellen van een laadpaal door de werkgever geen vereiste is voor een belastingvrije terugbetaling van elektriciteitskosten. Werkgevers kunnen nu ook de kosten voor het thuis opladen van elektrische of plug-in hybride bedrijfswagens terugbetalen, zelfs als werknemers hun eigen laadpunt gebruiken. Het blijft echter belangrijk dat aan andere voorwaarden, zoals een specifiek communicatiesysteem en een terugbetaling op basis van werkelijke elektriciteitskosten, wordt voldaan.

02/02/2024

Beschikbaar, taak- en mensgericht: kenmerken van ideaal leiderschap

Volgens een onderzoek van Tempo-Team en KU Leuven, is de ideale baas beschikbaar, taak- en mensgericht. Ruim 75% van werknemers zegt dit leiderschap te ervaren, maar 25% zeggen deze positieve kenmerken te missen bij hun leidinggevenden. Negatief leiderschap, zoals vriendjespolitiek en manipulatie, heeft een beduidende invloed op het welzijn van werknemers en hun productiviteit. 54% zegt al eens geconfronteerd te zijn geweest met dit soort gedrag. 1 op 4 werknemers zegt zich niet veilig te voelen bij hun leidinggevende, wat een rechtstreekse negatieve impact heeft op hun welzijn.

02/02/2024

Bijna 2,5 miljoen Belgen had geen budget voor een week vakantie in 2023

Bijna 2,5 miljoen Belgen (21,6%) hebben onvoldoende financiële middelen om een week vakantie te kunnen veroorloven. Dat blijkt uit een enquête van Statbel naar inkomens en levensomstandigheden van gezinnen in 2023. Vooral in Brussel (36,4%) en Wallonië (31,5%) zijn de cijfers hoog. Werklozen, huurders, leden van eenoudergezinnen en laaggeschoolden worden het zwaarst getroffen. Ook een onverwachte uitgave van €1.300 zou problematisch zijn voor 21,5% van de Belgen.

02/02/2024

Ander nieuws van de dag:

01/02/2024

Het cijfer: 5,5

Voor het inkomstenjaar 2024 is de basis-CO2-coëfficiënt vastgesteld op 5,5%. De regering bereikte dinsdag een akkoord over de CO2-referentie-uitstoot met slechts minimale wijzigingen in vergelijking met het voorgaande jaar, 2023. Als gevolg van de bijgestelde berekeningswijze, kent het belastbaar voordeel van alle aard voor bedrijfswagens dus maar een lichte stijging in 2024.

01/02/2024

De overheid investeert in welzijn op het werk: gratis begeleiding bij burn-out

Binnenkort kunnen werknemers met beginnende burn-outsymptomen een gratis, vertrouwelijk begeleidingstraject volgen. Na een succesvol pilootproject investeert de federale regering 6 miljoen euro om jaarlijks 1.650 mensen te helpen. Minister Vandenbroucke benadrukt het belang van preventie en welzijn op het werk. Daarnaast werkt minister Dermagne aan wetgeving om spier- en rugletsels te voorkomen, waarbij dit risico op gelijke hoogte wordt geplaatst als andere gezondheidsrisico's.

01/02/2024

Webinar: elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2)

Vanaf 1 september 2023 is de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2) beschikbaar voor alle tijdelijk werklozen, na goedkeuring van hun werkgever. Deze innovatie brengt voordelen en vereenvoudigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Om HR-verantwoordelijken hierover te informeren, organiseert de RVA webinars op 7 februari (NL - volzet), 8 februari (FR) en 14 februari (NL).

01/02/2024

Optimaliseer de verlichting van je binnenwerkplekken

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) en Volta lanceerden een nieuwe praktijkgids voor de verlichting van binnenwerkplekken, gebaseerd op de herziene Europese norm van 2021. Concrete richtlijnen en interpretaties zijn toegevoegd om visueel comfort en prestaties te waarborgen. Het is gratis beschikbaar en praktisch voor het ontwerpen van effectieve werkplekverlichting.

30/01/2024

Het cijfer: 6

Het Japanse marketingbedrijf Piala Inc. gunt niet-rokers zes extra vakantiedagen ter compensatie van de rookpauzes die zij niet nemen. CEO Takao Asuka ziet het ook als stimulans om te stoppen met roken en een gezondere werkomgeving te bevorderen, en niet als een straf voor rokende werknemers. Op deze manier wordt er ingezet op de gezondheid van alle medewerkers, om ook passief roken te verminderen. Gezondere werknemers zorgen dan ook voor meer productiviteit en dragen bij aan een beter imago van het bedrijf.

30/01/2024

Wegblokkades door boerenprotesten: impact op werkgevers

Wegblokkades door de boerenprotesten hinderen sinds gisteren het verkeer in België. Indien een werknemer hierdoor te laat of niet op het werk geraakt, heeft de werknemer recht op gewaarborgd dagloon, aangezien het om onvoorspelbare omstandigheden gaat. Bij aanhoudende blokkades kan tijdelijke werkloosheid worden overwogen, na goedkeuring van het Beheerscomité van de RVA.

30/01/2024

Asbest op de werkvloer: verlaagde grenswaarde en nieuwe meetmethode

Op 20 december 2023 werden op Europees niveau nieuwe regels ingevoerd voor asbest op de werkvloer. De grenswaarde wordt 10 keer verlaagd om medewerkers beter te beschermen tegen gezondheidsrisico's en er is een modernere meetmethode (elektronenmicroscopie) vereist om nauwkeurigere resultaten te bekomen. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten en zes jaar voor de implementatie van de nieuwe meetmethode.

30/01/2024

Vakantieberekeningen: waar te beginnen?

Januari is traditioneel de maand waarin veel bedrijven de vakantieberekeningen voor hun werknemers maken, waarbij gekeken wordt naar de gewerkte en gelijkgestelde periodes van het voorgaande jaar. Dit omvat betaalde feestdagen, vakantiedagen, klein verlet, en dagen met gewaarborgd loon. Volgens de vakantieregels heb je per gewerkte of gelijkgestelde maand recht op 2 vakantiedagen, hoewel er ook vaak wordt gerekend met vakantie-uren. EasyPay Group licht verder toe m.b.v. een voorbeeld.

30/01/2024

Ander nieuws van de dag:

26/01/2024

Het cijfer: 1.700

Volgens een rapport van het onafhankelijk economische onderzoeksinstituut Rexecode, werken belgen gemiddeld 1.700 uur per jaar. Ze staan daarmee vijfde in de lijst van landen die het minst werken in Europa. Finland spant de kroon, met 1.640 uur per jaar. De studie analyseerde de jaarlijkse werkuren voor voltijdwerkers sinds 2012 in de Europese Unie. Bij de berekening is rekening gehouden met verlof, feestdagen en ziekteverlof.

26/01/2024

Wat er te wachten staat in februari

2024 is een schrikkeljaar en telt in februari 29 dagen, maar wat kan je als HR-professional nog verwachten volgende maand? De NMBS voert een jaarlijkse tariefaanpassing van 5,9% door, met mogelijke gevolgen voor de werkgeverskosten. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten nu een werkgelegenheidsplan opstellen voor werknemers van 45 jaar en ouder. Verder moet de interne preventiedienst het jaarverslag presenteren aan het comité voor preventie en bescherming op het werk, met gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, bedrijfsstructuur voor preventie en bescherming, en externe dienstinformatie.

26/01/2024

Overeenkomst tussen België en Nederland over ‘vaste inrichting’ bij thuiswerk

België en Nederland sloten een overeenkomst over de interpretatie van "vaste inrichting" bij grensoverschrijdend thuiswerk door werknemers. Het richtlijnenkader bepaalt wanneer fiscale verplichtingen ontstaan, met criteria voor incidenteel, structureel en verplicht thuiswerken. Praktische regels, zoals een 50%-limiet voor thuiswerken in het woonland, zijn opgenomen. De overeenkomst hoopt helderheid te bieden, maar er blijven situaties waarin het ontstaan van een vaste inrichting niet eenduidig is.

26/01/2024

Tournée Minérale: denk aan jouw alcohol- en drugsbeleid

In februari zet de campagne 'Tournée Minérale', dat het bewustzijn rond de gevolgen van alcoholgebruik wil verhogen, aan om voor een maand geen alcohol te drinken. Ook op het werk kan problematisch alcohol- en drugsgebruik zware gevolgen hebben. Werkgevers zijn dan ook verplicht om een alcohol- en drugspreventiebeleid in te voeren in hun bedrijf. Securex detailleert hoe dat in twee fasen uitgewerkt moet worden.

25/01/2024

Moederschapsbescherming en borstvoeding op het werk: wat moeten werkgevers weten?

Morgen (27 januari) is het World Breast Pumping Day. Daarom staan we graag even stil bij moederschapsbescherming en borstvoeding op het werk. Zwangere werknemers genieten van een wettelijke bescherming tegen risicovol werk en ontslag tot een maand na de postnatale rust. Borstvoedende moeders hebben recht op pauzes en een geschikte lactatieruimte, met voorzieningen zoals een koelkast. Werkgevers kunnen aangepast werk of preventief borstvoedingsverlof aanbieden als er risico's zijn.

25/01/2024

Het cijfer: 49,3

Uit onderzoek van Liantis blijkt dat 49,3% van werkgevers nog altijd met een personeelstekort kampt. Ook het behouden van talent is niet vanzelfsprekend. Het onderzoek geeft de zes belangrijkste factoren aan voor werknemers in het kiezen van hun job, met name het woon-werkverkeer (63,4%), flexibele werkuren (60,6%), het brutoloon (58,9%), de sfeer op het werk (56,9%), het aantal vakantiedagen (56,1%), en de extra-legale voordelen (51,3%).

25/01/2024

Communicatietips in de strijd tegen (langdurig) ziekteverzuim

Uit recente onderzoekscijfers van Acerta, blijkt dat bij 30% van kmo's het langdurig ziekteverzuim is gestegen in 2023. Communicatie is essentieel in zowel het voorkomen als het verhelpen van ziekteverzuim. Tips om een goede band met de zieke werknemer te behouden en de re-integratie te stimuleren zijn regelmatige telefonische opvolging, duidelijke afspraken over de werkoverdracht en een gepland gesprek bij de heropstart van de werknemer. Vage afspraken rond deconnectie na het werk leidden vaak tot overconnectie en burn-out.

25/01/2024

Talentmanagement: de balans tussen technologie en menselijk contact

Jan Laurijssen (SD Worx) en Prof. Ans de Vos (Antwerp Management School) bespreken technologie en menselijke betrokkenheid in talentmanagement. De technologische vooruitgang gaat snel, maar de uitdaging ligt vooral in hoe we het inzetten. Tools kunnen menselijk contact niet vervangen en succesvol talentmanagement vereist menselijke connecties. Technologie kan ons nuttige info aanbieden, maar nuances en context komen pas in persoonlijke gesprekken naar voren.

25/01/2024

Einde aan verplicht medisch pensioen voor langdurig zieke ambtenaren

De federale regering wil het verplicht medisch pensioen afschaffen voor langdurig zieke ambtenaren. Elk jaar worden tussen 2000 en 4000 ambtenaren op medisch pensioen gestuurd, waarvan een derde jonger dan 60 is. De nieuwe aanpak focust op een betere medische opvolging en meer herintreding in het werk, waar mogelijk.

25/01/2024

Conferentie eerlijke mobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseren een conferentie rond rechtvaardige mobiliteit binnen de Europese Unie en de functie van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Ministers en experts komen samen om twee hoofddoelen te verwezenlijken:

 1. Het bevorderen van de activiteiten en prestaties van ELA.
 2. Het beoordelen van de doeltreffendheid van haar missies.

23/01/2024

Het cijfer: 5,9

Vanaf 1 februari 2024 stijgen de treinkaarttarieven van de NMBS met 5,9%. Werkgevers moeten mogelijk hun bijdrage aan het woon-werkverkeer van werknemers aanpassen, vooral in sectoren die een percentage van de treinprijs hanteren. Voor andere sectoren blijft de tussenkomst hetzelfde.

23/01/2024

Geneeskundig getuigschrift: uitstel van vakantie bij ziekte

Vanaf 1 januari 2024 kunnen werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, deze vakantiedagen later opnieuw opnemen. De overheid heeft hiervoor een specifiek model van medisch getuigschrift gemaakt. Het bestaat in verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels) en kan dus gemakkelijk door een buitenlandse arts ingevuld worden. Je vindt een link naar het document in onderstaand artikel. Het gebruik ervan is echter niet verplicht.  

23/01/2024

Aanwervingspremie: hoe werkt dat?

Binnen de huidige arbeidskrapte is alle hulp bij het vinden van nieuw talent welkom. Als werkgever kan je overwegen een aanwervingspremie toe te kennen aan werknemers die geschikt personeel aanbrengen. Deze premie is onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen. Zelfs als de fiscus het als divers inkomen ziet, kan de RSZ sociale bijdragen eisen. Het is belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan. Ook is deze premie niet van toepassing op medewerkers van de HR-dienst en leden van de directie, omdat zij beslissingsbevoegdheid hebben bij aanwervingen.

23/01/2024

Eén op vijf werknemers beloond met koopkrachtpremie

Eind december 2023 kreeg 23% van de werknemers in België een koopkrachtpremie toegekend. In sectoren met arbeiders kreeg een kwart van hen de premie, met een mediaanbedrag van €400. Onder bedienden konden 21% mee genieten. Werkgevers in Limburg en West-Vlaanderen reikten relatief gezien het meest koopkrachtpremies uit, met respectievelijk 33% en 30% van de werknemers die ervan profiteerden. Het mediaanbedrag in Limburg was echter lager, namelijk €260.

19/01/2024

Het cijfer: 7

In de nieuwe trends die we waarnemen op het gebied van HRM, hebben we het steeds vaker over de rol van bedrijven bij de zorg voor de kinderen van hun werknemers. In Wallonië lanceert de Union Wallonne des Entreprises de oprichting van 7 crèches tegen 2026, geïnspireerd door het bedrijf Technord uit Doornik en de crèche “les p'tits soleils”.

19/01/2024

Vlaanderen: Afschaffing doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekende werknemers

De RSZ-vermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2024, met een overgangsmaatregel tot 30 juni 2028 voor werknemers die op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar zijn. Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijft de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen gelden. Ook de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jonge werknemers verdwijnt vanaf 1 juli 2024.

19/01/2024

10 HR-trends onthuld in IWG’s jaarlijks trendrapport

IWG, gespecialiseerd in het aanbieden van flexibele werkplekken, heeft een rapport voor 2024 uitgebracht over hun visie op HR-trends. Het is niet verrassend dat hybride werken en inclusiviteit sterk vertegenwoordigd zijn in de tien punten van het rapport. Onder de microscoop: Chief Hybrid Officer, kinderopvang voor jonge kinderen, integratie van neurodivergentie en vele anderen.

19/01/2024

Tweede gratis webinar over de 4-daagse werkweek: 01/02/2024

Op donderdag 1 februari 2024 organiseert het Federaal Planbureau, in samenwerking met de UGent, een tweede gratis webinar over de 4-daagse werkweek met arbeidsduurvermindering en behoud van loon. In november rapporteerden we reeds over het eerste luik van deze infosessies, dat op 7 december plaatsvond. Tijdens deze tweede sessie zullen bedrijven die de arbeidsduurvermindering hebben ingevoerd hun ervaringen delen, en worden nieuwe details onthuld over de lopende pilootstudie.

18/01/2024

Het cijfer: 1,48

Januari brengt voor vele sectoren loonsverhogingen met zich mee door de jaarlijkse indexatie. Zo zien we in PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, de lonen stijgen met 1,48% vanaf 1 januari 2024. Securex biedt een handige indexlijst aan om te checken of er in jouw sector een indexering of andere verhoging voorzien is.

18/01/2024

Vertraging door aangekondigde sneeuw: geen gewaarborgd loon

Wanneer een werknemer vanwege aangekondigde sneeuw te laat op het werk verschijnt, heeft hij geen recht op een gewaarborgd dagloon. Aangezien de sneeuwval van gisteren (woensdag 17 januari) was voorspeld, werd verwacht dat de werknemer alle mogelijke maatregelen nam om op tijd te komen. Als het KMI een code oranje aankondigt voor een specifieke provincie, wordt er een thuiswerkalarm geactiveerd. In dat geval adviseert de overheid maximaal in te zetten op telewerk, hoewel dit niet verplicht is.

18/01/2024

De inflatie vertraagt in 2024

De inflatievoorspellingen voor België in 2024 worden naar beneden bijgesteld door het Federaal Planbureau. Met een jaarlijkse basisinflatie van 3,2% wordt nu verwacht dat het spilindex slechts één keer wordt overschreden dit jaar, in plaats van de eerder voorspelde 2 keer. We hebben onze lijst met deadlines aangepast.

18/01/2024

Beheersen van risico’s: codes en praktijken voor voorkomen van vallende voorwerpen

De FOD WASO heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over de onderschatte risico's van vallende voorwerpen en de sectoren waar deze risico's voorkomen, zoals de bouwsector, offshore-industrie, luchtvaart, voedingsindustrie, en meer. Het belicht codes van goede praktijk, waaronder het DROPS-initiatief en bespreekt lessen uit ongevallen, wetgeving, normen, en opleidingen en sensibilisering.

16/01/2024

Het cijfer: 60

In een artikel van 14 januari publiceerde het IMF dat artificiële intelligentie een impact zal hebben op 40% van de huidige banen in de wereld. In tegenstelling tot eerdere golven van automatisering en informatisering, die voornamelijk invloed hadden op minder hooggeschoolde banen, zou kunstmatige intelligentie het tegenovergestelde effect hebben. In België, met zijn geavanceerde economie, zou dit een invloed van 60% op banen betekenen. In plaats van het te vrezen, wordt aanbevolen om het te zien als een opportuniteit om van te profiteren.

HR Legal
16/01/2024

Geweld op het werk: veroordeling en jurisprudentie

De Arbeidsrechtbank van Brussel heeft een werkgever veroordeeld voor gevallen van geweld door een van zijn werknemers tegenover 2 andere collega's. Het genomen gerechtelijk besluit getuigt van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor zijn tekortkomingen. Het tweede belangrijke aspect van dit vonnis is dat in het kader van geweld op het werk het ontkennen van de feiten door de dader niet voldoende is om de veronderstelling weg te nemen.

16/01/2024

Koeriers voor online platforms zijn werknemers en niet zelfstandigen

De Arbeidsrechtbank van Brussel heeft op 21 december 2023 in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van deliveroo en 28 van haar koeriers, die nu als werknemers worden beschouwd en niet als onafhankelijk. De FOD Werkgelegenheid maakt, via BeSWIC, het Belgische kenniscentrum over welzijn op het werk, van deze gelegenheid gebruik om informatie te verstrekken over een hele reeks juridische hulpmiddelen in verband met het statuut van werknemers die actief zijn op een platform.

15/01/2024

Tips voor een transparanter talentmanagement

SD Worx geeft 5 tips voor een transparanter talentmanagement in organisaties. Transparantie in talentmanagement bouwt vertrouwen op en verbetert de medewerkerservaring. Deze tips omvatten duidelijke communicatie, regelmatige feedback, expliciete criteria voor promotie en beloningen, data-gestuurde beslissingen, en transparantie over loopbaanontwikkeling.

15/01/2024

Aanpassingen in arbeidskaarten en permits voor niet-EER-onderdanen vanaf maart 2024

Het Vlaamse Gewest past vanaf 1 maart 2024 de regels aan voor arbeidskaarten en single permits, met als doelen het aantrekken van buitenlandse werknemers voor knelpuntberoepen en het tegengaan van fraude. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op niet-EER-onderdanen, waarbij de arbeidskaart B van toepassing is op tewerkstellingen van minder dan 90 dagen en de single permit voor langere perioden.

HR Mobility
15/01/2024

Bedrijfswagens: de kosten stijgen en het aanbod vermindert

Werkgevers verminderen het aanbod van bedrijfswagens, vooral voor jongeren onder de 25 jaar. SD Worx merkt op dat het aandeel bedrijfswagens in 2023 voor het eerst in jaren stagneert, met een daling bij de jongere leeftijdsgroepen. De kosten van bedrijfswagens zijn in vijf jaar met bijna 25% gestegen. Mobiliteitsvoordelen, waaronder bedrijfswagens, blijven echter populair in de "war for talent," met 83% van de Belgische werknemers die dergelijke voordelen verkiezen, het hoogste percentage in Europa.

15/01/2024

Ander nieuws van de dag:

12/01/2024

Het cijfer: 5

Volgens de 'ManpowerGroup Workforce Trends Survey' staan 5 HR-prioriteiten centraal in 2024:

 1. 'quiet quitting' bestrijden,
 2. rekrutering van gekwalificeerde profielen,
 3. welzijn van werknemers na COVID-19,
 4. diversiteit en inclusie, en
 5. de groene transitie.
 • Werkgevers moeten betekenis aan werk geven, talent aantrekken en duurzaamheid benadrukken, vooral om Gen Z te behouden.

12/01/2024

Studievoormiddag: Rechtspraak en psychosociale risico’s op het werk sinds 2014

Op 19 maart 2024 organiseert FOD Werkgelegenheid een event waar juridische en preventie-experts samenkomen. Dit is een opportuniteit om te leren uit de evolutie van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk na de wetswijziging van 2014. Ontdek zo de inzichten van arbeidssociologen en rechters.

12/01/2024

Belgisch EU-voorzitterschap bespreekt toekomst Sociaal Europa

De eerste informele bijeenkomst onder het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie is op 10 januari 2024 van start gegaan. In de bijeenkomst werden reeds succesvolle initiatieven, zoals de minimumlonen, loontransparantie en SURE benadrukt en nieuwe uitdagingen rond klimaatverandering, digitalisering, demografische evolutie, de huizencrisis en de verslechterende geopolitieke omgeving aangekaart.

HR Mobility
12/01/2024

Voorstel om belastingstijging bedrijfswagens af te zwakken

Gisteren meldden we dat werknemers met bedrijfswagens op fossiele brandstoffen tot 20% meer belasting dreigen te betalen door de herberekening van het voordeel van alle aard, gebaseerd op gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens. Nu blijkt dat Minister Van Peteghem voorstelt de bijdragen voor benzine- en dieselmotoren geleidelijk af te bouwen om de impact te verminderen, terwijl het principe van hogere belastingen voor vervuilende voertuigen behouden blijft.

HR Legal
12/01/2024

De HR-juridische vraag: een forfaitaire onkostenvergoeding

Onze partner Yelaw behandelt vandaag een vraag over de forfaitaire netto-onkostenvergoeding. Sommige nieuwe werknemers genoten misschien van een vaste vergoeding van hun voormalige werkgever en vragen hetzelfde aan jou. Wat zijn dan de belangrijke overwegingen en aandachtspunten, moest je het als nieuwe werkgever ook willen aanbieden?

11/01/2024

Het cijfer: 1.725

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de werkhervattingspremie van €1,000 naar €1,725 onder bepaalde voorwaarden. Werkgevers kunnen dit bedrag aanvragen bij tewerkstelling van een werknemer in progressieve werkhervatting met toelating van de adviserend arts. Het doel is werkgevers extra te motiveren tot aanwerving van werknemers in langdurige arbeidsongeschiktheid.

HR Mobility
11/01/2024

Belastbaar voordeel van bedrijfswagens met fossiele brandstof stijgt in 2024

Vanaf 2024 stijgt het voordeel alle aard met mogelijk 20% voor bedrijfswagens met alleen een benzine- of dieselmotor. De stijging van dit belastbaar voordeel betekent dat bestuurders tientallen tot honderden euro's extra kunnen betalen. De toename is het gevolg van de dalende gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's. Onzekerheid over CO2-coëfficiënt zorgt voor onrust bij sociale secretariaten, die de lonen moeten berekenen voordat de coëfficiënt is gepubliceerd.

11/01/2024

Verplicht opleidingsplan: hoe begin je eraan?

Uiterlijk 31 maart 2024 moeten bedrijven met meer dan 20 werknemers een verplicht opleidingsplan opstellen. Dit ondersteunt de arbeidsdeal van 2030 en bevordert de werkgelegenheidsgraad.  Werkgevers moeten speciale aandacht geven aan de noden van werknemers in risicogroepen. Het plan, geldig voor minimaal één jaar, moet binnen een maand na inwerktreding worden geüpload op het Federal Learning Account, met gegarandeerde toegang voor werknemers en hun vertegenwoordigers op aanvraag.

11/01/2024

Conferentie over mentale gezondheid en werk: 30 – 31 januari 2024

Op 30-31 januari 2024 organiseert FOD Werkgelegenheid een tweedaags evenement over mentale gezondheid en werk. Uit onderzoek blijkt dat 44% van werknemers binnen de EU meer stress ervaren op het werk als gevolg van de COVID-19 pandemie. Experts en beleidsmakers zoeken samen naar oplossingen d.m.v. preventie, wetgeving, crisisanticipatie en sociale dialoog om de mentale gezondheid op Europese werkplekken te versterken.

09/01/2024

Het cijfer: 5

Vanaf 2024 zijn werkgevers met meer dan 20 werknemers verplicht om gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per voltijdse medewerker aan te bieden. Voor bedrijven met minder dan 10 werknemers geldt deze verplichting niet. Bij 10 - 20 werknemers heeft het personeel recht op gemiddeld 1 opleidingsdag per jaar gedurende 5 jaar. Zowel formele en informele opleidingen moeten in een opleidingsplan worden opgenomen, en ongebruikte dagen kunnen 5 jaar worden opgespaard.

09/01/2024

Flexi-jobs vanaf 2024: verscherpte maatregelen

Zoals we reeds rapporteerden, breidt het gebruik van flexi-jobs uit naar 12 extra sectoren in 2024. De RSZ heeft ondertussen enkele verscherpte regels gepubliceerd zoals geen tewerkstelling bij dezelfde werkgever in hetzelfde kwartaal en geen flexi-jobs bij verbonden ondernemingen. Flexi-jobbers moeten minstens het sectorale minimumloon ontvangen met een maximumloon van 150% van het basisloon. Het salarisplafond voor belastingvrije bijverdiensten blijft op 12.000 euro per jaar, en de fiscale vrijstelling wordt afgeschaft voor het gedeelte boven dit plafond.

09/01/2024

Sociale verkiezingen: X-60 tot X-35

De consultatieperiode van de sociale verkiezingen is van start gegaan in december en loopt tot X-35 (tussen 9 en 22 januari 2024). Werkgevers moeten in deze periode consultaties houden met de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, indien deze niet bestaan, de vakbondsafvaardiging. Op X-35 moet de werkgever schriftelijk meedelen wat de beslissingen zijn omtrent de technische bedrijfseenheden, functies van leidinggevend personeel, en kaderfuncties. De volgende cruciale stap is dag X (13-26 februari 2024).

09/01/2024

Koude temperaturen op het werk: regels en maatregelen voor werkgevers

Met de dalende temperaturen is het extra belangrijk om als werkgever ervoor te zorgen dat je personeel tewerkgesteld wordt bij normale temperaturen. Indien dit niet mogelijk is, moet je de nodige maatregelen voorzien, zoals verwarming en aangepaste kleding. Buitenwerkplekken moeten tussen 1 november en 31 maart verwarmd worden en slecht weer kan leiden tot tijdelijke werkloosheid, mits bepaalde voorwaarden.

09/01/2024

Verplichte aanwezigheidsregistratie schoonmaaksector uitgesteld tot 1 april 2024

De verplichte aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en reinigingsactiviteiten van onroerende goederen, oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2024, is uitgesteld naar 1 april 2024. De onlinedienst "Check In and Out at Work" is beschikbaar vanaf 1 januari 2024. De effectieve registratieverplichting treedt in werking op 1 april 2024, met een overgangsperiode zonder sancties tot 30 juni 2024.

09/01/2024

Waals Gewest: verlenging en uitbreiding “Tremplin 24 mois +” regeling

Het Waals Gewest verlengt en breidt het "Tremplin 24 mois +" programma uit met een budget van €6 miljoen, waardoor ongeveer 2.200 mensen in dienst kunnen worden genomen. Werkgevers in het Franstalige Waalse Gewest kunnen de subsidie aanvragen voor werknemers die minstens 24 maanden werkloos zijn en in het Franstalige Waalse Gewest wonen. De kwartaalsubsidie van €1,000 wordt toegekend voor maximaal 24 maanden bij een voltijdse tewerkstelling.

09/01/2024

Ander nieuws van de dag:

22/12/2023

Fijne feestdagen!

Het team van HR Alert wenst jullie hartelijk fijne feestdagen en een schitterend nieuwjaar! Na een jaar vol uitdagingen kijken we samen met jullie uit naar wat welverdiende rust en zelfzorg om 2023 in goede gezondheid af te sluiten. In de tweede week van januari 2024 zullen we opnieuw klaar staan met onze nieuwsbrief om jullie te voorzien van het laatste HR-nieuws. We willen jullie oprecht bedanken voor het vertrouwen en we hopen jullie ook in 2024 te ondersteunen op jullie professionele reis.

22/12/2023

Wat werknemers écht willen als eindejaarscadeau

Slechts 52% van de Vlaamse werknemers ontvangt een eindejaarscadeau, met arbeiders (65%) als koplopers. 82% van de ontvangers waardeert een nuttig cadeau en vrij besteedbare opties, zoals cadeaubonnen. Personalisatie, zoals lokale geschenken en persoonlijke bedankjes, verhoogt de tevredenheid (26%). Werkgerelateerde cadeaus scoren lager, aangezien werknemers vooral cadeaus waarderen die hen helpen los te koppelen van het werk.

22/12/2023

HR-Trends 2024: volledige tewerkstelling, digitale innovatie en medewerkerswelzijn

Terwijl we het eindejaar naderen, werpt arbeidsmarktexpert Jan Denys een blik op de HR-trends voor 2024. Diversiteit, schaarste op de arbeidsmarkt en hybride werken blijven relevant. Nieuw is het fenomeen van 'full employment', waardoor vacatures invullen enkel lastiger zal worden. Bedrijven moeten efficiëntie bekijken, digitale tools omarmen en retentie benadrukken. Medewerkerswelzijn krijgt extra aandacht in deze tijd van economische afkoeling en volledige tewerkstelling.

21/12/2023

Vakantieregeling 2024: overdragen van niet-opgenomen dagen

We herinneren je eraan dat er enkele versoepelingen rond het opnemen van vakantiedagen van toepassing zijn vanaf 2024. Zo mogen vakantiedagen die niet opgenomen konden worden voor het einde van het jaar door bepaalde schorsingen, zoals ziekte, overdragen worden tot 24 maanden na het vakantiejaar, ook bij een nieuwe werkgever. Bij ziekte tijdens de vakantie worden de dagen dat de werknemer ziek is opnieuw toegevoegd aan de nog op te nemen vakantiedagen van dat jaar.

21/12/2023

Pilootproject secundaire preventie van burn-out

Sinds 2019 voert Fedris een pilootproject voor de secundaire preventie van burn-out uit in de ziekenhuis- en banksector. De resultaten zijn positief voor de gezondheid van de deelnemende werknemers, en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke overweegt uitbreiding van het project naar alle sectoren. Via onderstaande link vind je de resultaten, vaststellingen en aanbevelingen van het project.

21/12/2023

Werknemers behouden gsm-nummer na ontslag

De Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen keurde een wetsvoorstel goed om 'het gebruiksrecht van gsm-nummers van werknemers te garanderen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst'. De werknemer kan zo het eigen gsm-nummer terugvragen binnen één maand na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de reden van beëindiging. De inwerkingtreding is verwacht op 1 januari 2024.

21/12/2023

Financiële stimulans en koopkrachtverhoging voor Vlaamse dienstenchequewerknemers

De Vlaamse Regering voorziet een tijdelijke financiële steun van 3,20 EUR per dienstencheque voor de periode van 1 oktober tot 30 november 2023. De verhoogde tegemoetkoming vereist dat de dienstencheques uiterlijk op 31 maart 2024 bij het uitgiftebedrijf worden ingediend voor terugbetaling. Minstens 20% tot maximaal 25% van dit bedrag moet de koopkracht van dienstenchequewerknemers versterken. Werkgevers moeten uiterlijk op 31 december 2023 dit voordeel uitbetalen, en kunnen kiezen in welke vorm (zoals premies, maaltijdcheques, of ecocheques).

19/12/2023

Het cijfer: 3,16

In november steeg het kortdurend ziekteverzuim op het werk met 3,16%, wat ongeveer een kwart hoger is dan in 2020. Ongeveer één op zeven werknemers was minimum 1 dag ziek. Het aantal in quarantaine bereikte de hoogste piek sinds het ontstaan van deze maatregel, met een gemiddelde afwezigheid van 3,2 dagen. Arbeiders hebben het hoogste kortverzuim met 4,23%, wat 33% hoger is dan in 2020.

19/12/2023

Bijzondere activeringsbijdrage verhoogt vanaf 2024

Vanaf 2024 verhoogt en breidt de activeringsbijdrage uit voor gedeeltelijke en volledige vrijstelling van arbeidsprestaties. Werkgevers betalen niet alleen bij volledige kwartaalvrijstelling, maar ook wanneer werknemers minder dan 1/3 van een voltijdse arbeidsregeling werken. Het bijdragepercentage daalt met 40% bij outplacementbegeleiding of verplichte opleiding. De vrijstelling bij minder dan 1/3 werken in een nieuwe baan vervalt.

19/12/2023

Sociaal-juridische veranderingen in 2024

2024 brengt heel wat sociaal-juridische veranderingen met zich mee. Onderstaand artikel geeft een overzicht van de voornaamste zaken, zoals de Federal Learning Account, de uitbreiding van de flexi-jobs, de verminderde RSZ-korting bij eerste aanwerving, de extra vergoeding bij tijdelijke werkloosheid, de nieuwe regels voor jaarlijkse vakantie bij ziekte, de berekening van het vertrekvakantiegeld in twee fases, de stijging van de fietsvergoeding naar €0,35 per km, en meer.

19/12/2023

Strengere regels voor aannemers in Vlaanderen vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden in Vlaanderen strengere regels ingevoerd om illegale tewerkstelling door aannemers aan te pakken. De maatregel richt zich op aannemers die buitenlandse zelfstandige onderaannemers of onderaannemers met buitenlandse werknemers inzetten. Aannemers moeten bij aanstelling meer gegevens opvragen, documenten bewaren en kunnen strengere sancties verwachten, waaronder een verhoogde administratieve geldboete tot 24.000 euro per illegale derdelander.

19/12/2023

Voorspelde overschrijdingen van de spilindex

Volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau zal de spilindex in maart en oktober 2024 overschreden worden. Tot nu toe betekende dit ook een indexering van 2% voor de flexi-lonen, maar vanaf 1 januari 2024 zal het flexi-loon gelijk worden aan het barema loon (voor zijn functie) dat van toepassing is in de betreffende sector (met uitzondering van de horecasector). In het PC 200 ligt de prognose voor indexering in januari 2024 op 1,52%.

14/12/2023

Ander nieuws van de dag:

14/12/2023

Het cijfer: 1,9

De vacaturegraad - het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming - is in het derde kwartaal van 2023 gestegen met 1,9%. Zo stonden er 3.767 meer vacatures in Belgische bedrijven open tegenover het tweede kwartaal. Dit aantal zal mogelijks verder stijgen, aangezien meer dan één op drie kmo's van plan is om aan te werven in het eerste kwartaal 2024, volgens een recente bevraging van SD Worx.

14/12/2023

Rekruteringstips om IT-skills te beoordelen

Hoewel het verleidelijk is om enkel te focussen op de loopbaan van een kandidaat bij het aanwerven van IT-profielen, blijft het belangrijk consistent te zijn in het rekruteringsproces, inclusief kennismakingsgesprekken, IT-skills assessments, interviews, en contact met voormalige werkgevers. Dit resulteert in objectieve en eerlijke beslissingen die zowel technische vaardigheden als culturele fit met het bedrijf waarborgen, wat op lange termijn succes bevordert.

14/12/2023

Nieuwe tool om het aanpassingsvermogen van je werknemers meten

Acerta en Antwerp Management School introduceren een wetenschappelijke tool om de aanpasbaarheid van werknemers te meten. De tool, ontwikkeld op basis van breinonderzoek, bestaat uit een vragenlijst, analysemodel en workshop. Het meet factoren zoals emotionele intelligentie, creativiteit, werkstress en het omgaan met crisissituaties, die samen een beeld vormen van het aanpassingsvermogen van een werknemer.

14/12/2023

Winterse weerstand: Code geel – Tips voor gezonde werknemers

De overheid heeft het epidemiologisch beheersniveau voor luchtweginfecties verhoogd naar code geel, wat betekent dat er een verhoogd risico heerst op respiratoire virussen maar dat de druk op zorginstellingen onder controle blijft. Om je werknemers te helpen de wintermaanden zo gezond mogelijk door te komen, geven we deze tips mee: Sensibiliseer over handhygiëne, ventileer goed, promoot hoest- en nieshygiëne, houd werkplekken schoon, en moedig een gezonde levensstijl en thuiswerk aan. Overweeg collectieve vaccinaties voor medewerkers en stimuleer zieke werknemers om thuis te blijven.

14/12/2023

Mobiliteitsbudget 2024: Indexatie en nieuwe regelingen

Het mobiliteitsbudget heeft nu een minimum van €3.000 en een maximum van €16.000 per jaar. Een wetsontwerp stelt voor om vanaf 1 januari 2024 deze bedragen jaarlijks te indexeren op basis van de gezondheidsindex. Werkgevers zijn ook vrij om het budget jaarlijks zelf te indexeren. Andere voorgestelde wijzigingen omvatten de uitbreiding van het toepassingsgebied naar burgemeesters en schepenen, verduidelijkingen over duurzame vervoerswijzen, en de verplaatsing van beheerskosten naar de 2e pijler (duurzame vervoerswijzen) i.p.v de 1e pijler.

14/12/2023

Het cijfer: 48

Volgens een enquête zouden 48% van de werknemers een titelverhoging zonder loonsverhoging accepteren als vorm van promotie. Jongere werknemers (18-34 jaar) tonen meer interesse dan oudere werknemers. Andere alternatieven voor promotie zijn betaalde opleidingen (52%), een bedrijfswagen (45%) en meer flexibiliteit in werktijden (44%). Werknemers ouder dan 55 tonen interesse in aanvullende pensioenplannen (67%). De personalisatie van promoties wint aan belang, erkent Robert Half.

14/12/2023

Uitreiking en berekening van de eindejaarspremie

Het recht op een eindejaarspremie wordt bepaald door sectorale cao's of op ondernemingsniveau (mogelijk via cao's, arbeidsreglement, individuele arbeidsovereenkomst, of bestaand gebruik). De berekening van de premie en inhoudingen wordt dus ook bepaald door de relevante rechtsbron. Ook socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing zijn van toepassing.

14/12/2023

Klokkenluidersdeadline op 17 december 2023 nadert

We informeerden je reeds over de nieuwe regeling omtrent klokkenluiders voor ondernemingen tussen 50 en 249 werknemers. Implementeer ten laatste tegen 17 december 2023 de nodige verplichtingen, zoals een procedure, een meldkanaal en een opvolging invoeren. Voorkom sancties en zorg dat je tijdig voldoet aan deze EU-richtlijn.

14/12/2023

Deloitte’s 2023 Gen Z en Millennial onderzoek

Deloitte's Gen Z and Millennial Survey 2023 onthult dat Belgische jonge werknemers de nadruk leggen op een goede werk-privébalans, mentale gezondheid en duurzaamheid. Financiële stabiliteit blijft een topprioriteit maar ook flexibiliteit is cruciaal en de mogelijkheid tot hybride werken is een must. De generaties zien een positieve groei rond mentale gezondheid, maar blijven vragen naar meer discussie en actie op de werkvloer. Ook vinden ze milieuprestaties belangrijk in het kiezen van een werkgever, en staan ze kritisch tegenover de huidige inspanningen van bedrijven voor het klimaat.

14/12/2023

Negatieve gevolgen van ploegenarbeid

Onderzoek toont aan dat ploegenarbeid en nachtdiensten schadelijk zijn voor het slaappatroon, fysieke en mentale gezondheid, en sociaal welzijn van de werknemers. Slechts 10% zegt dit tot 65 jaar vol te houden. Maatregelen ingezet om meer tewerkstelling te creëren hebben mogelijks een averechts effect. Compenserende premies en betere arbeidsorganisatie zijn dus essentieel.

12/12/2023

Het cijfer: 86

Uit een enquête blijkt dat 86% van vaders, meemoeders en meeouders hun geboorteverlof volledig opneemt, versus 71% in 2010. De rol van vaders evolueert positief, maar 82% ervaart moeilijkheden bij de werk-gezin balans. Opvallend is dat 84% een voorstander is van verplicht geboorteverlof, wat een duidelijke mentaliteitsverandering weerspiegelt.

12/12/2023

Sociale verkiezingen: geen kandidatenlijsten in bouwsector (PC 124)

Vakbonden in de bouwsector (PC 124) zullen geen kandidatenlijsten indienen voor de sociale verkiezingen van 2024, net zoals in 2020. Bedrijven moeten echter nog altijd de sociale verkiezingsprocedure starten en de procedure volgen tot duidelijk wordt dat geen kandidatenlijst werd ingediend (rond dag X + 35). In ondernemingen met arbeiders uit verschillende paritaire comités kunnen vakbonden wel lijsten indienen.

12/12/2023

Mentale zorg en vrouwengezondheid te weinig gedekt in groepsverzekeringen

Het bewustzijn voor gendergelijkheid en mentale gezondheid groeit op de werkvloer, maar onderzoek onthult dat groepsverzekeringen tekortschieten in hun kostendekking van mentale en vrouwelijke gezondheidszorg. Werkgevers doen er goed aan om met hun verzekeraars te overleggen hoe ze beter kunnen inspelen op de noden van hun werknemers.

08/12/2023

Het cijfer: 5

Ontdek de 5 belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en hoe ze effectief aan te pakken. Succes in het bedrijfsleven vereist een sterk personeelsbestand. Leer hoe je ziekteverzuim beheert, de impact meet en strategisch handelt om de productiviteit te verbeteren. Randstad biedt een uitgebreide gids aan voor diepgaand inzicht en praktische oplossingen.

08/12/2023

Federal Learning Account vanaf 1 april 2024

Vanaf 1 april 2024 ben je verplicht om alle individuele opleidingen die je werknemers volgen te registreren in het Federal Learning Account (FLA). Het FLA geeft werknemers een overzicht van hun individueel opleidingsrecht, inclusief het aantal opleidingsdagen en gevolgde trainingen. Werkgevers moeten opleidingsgegevens registreren, terwijl Sigedis het initiële opleidingsrecht en saldo berekent.

08/12/2023

VBO pleit voor afschaffing loonindexering tegen 2030

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) streeft naar het afschaffen van de automatische loonindexering en loonnorm tegen 2030. Hiermee willen ze vrijere onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden bevorderen. Het VBO benadrukt dat België door de automatische index vooroploopt in loonaanpassingen, wat de concurrentiekracht schaadt. De vakbonden en sommige politieke partijen zijn tegen het voorstel.

07/12/2023

Het cijfer: 24,6

In 2023 ontving 24,6% van de bedienden in België een bonus. Het gemiddelde bonusbedrag bereikte een recordhoogte van €6.000. Onder de arbeiders ontving slechts 1 op de 10 een bonus, gemiddeld €1.250. De collectieve niet-recurrente bonus blijft het populairste, terwijl warrants als individuele bonus ook toenemen.

07/12/2023

Rechtzetting startdatum van de ‘occulte periode’

In de nieuwsbrief van dinsdag 05 december 2023, werd er geschreven dat de 'occulte periode' voor de sociale verkiezingen van 2024 van start ging op 1 december 2023. Dit was incorrect en hadden we graag rechtgezet: werknemers zijn beschermd tegen ontslag van X-30 tot X+35. Afhankelijk van je gekozen datum voor de verkiezingen, kan de 'occulte periode' dus ten vroegste 14 januari 2024 beginnen. We linken nogmaals naar het artikel van Securex waar je alle cruciale data kan vinden. Onze excuses voor de verwarring.

07/12/2023

Is het personeelsfeest arbeidstijd?

Personeelsfeesten worden beschouwd als arbeidstijd aangezien de werkgever ze organiseert en financiert, en de werknemer gedurende het feest "ter beschikking is van de werkgever", ook als het niet op de werkvloer of buiten de werkuren plaatsvindt. Werkgevers zijn wettelijk verplicht de veiligheid te waarborgen en kunnen aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid, zoals het laten rijden van een dronken werknemer. Zorgvuldige planning, duidelijke uitnodigingen en veilige terugreisopties zijn essentieel voor een succesvol personeelsfeest.

07/12/2023

Aanpassing ontslagbescherming personeelsafgevaardigden bij stijgende pensioenleeftijd

Op 1 december 2023 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel goed om een leemte in ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden te dichten. Bij verandering van pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt voorgesteld personeelsafgevaardigden boven 65 jaar te beschermen. De wet zou op 1 februari 2025 de leeftijd van 65 jaar vervangen door 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 door 67 jaar.

07/12/2023

Aangepaste grenswaarden voor gevaarlijke stoffen

Op 4 december 2023 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de beroepsblootstellingsgrenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zoals benzeen en nikkel aanpast. Werkgevers moeten letten op aangescherpte regels, inclusief melding van beroepsziekten door blootstelling aan carcinogene stoffen. Artikel 723bis15 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wordt opgeheven, wat impact heeft op het gebruik van bepaalde stoffen. Dit besluit treedt in werking op 14 december 2023.

04/12/2023

Het cijfer: 8

In het derde kwartaal van 2023 steeg de jaarlijkse loonkost per gewerkt uur met 8%, met de grootste stijging van 11,3% in de sector van accommodatie en maaltijden (NACE sectie I) en de laagste stijging van 4,6% in de sector van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (sectie D).

04/12/2023

Uitreikingsdatum koopkrachtpremie mogelijk verlengt tot 31 maart 2024

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de uitreikingsdatum van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024. Het besluit laat bedrijven met goede resultaten in staat om tot die datum een belastingvrije eenmalige premie toe te kennen. Het ontwerp gaat naar de Raad van State voor advies.

04/12/2023

Flitscontroles in 2024

SIOD plant in 2024 flitscontroles in de volgende sectoren:

 • Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
 • Maart: verhuissector
 • Juni: HORECA
 • September: groene sectoren
 • November: transport (incl. bus & truck)

01/12/2023

Het cijfer: 5

Ontdek de top 5 cybersecurity profielen voor een optimale IT-bescherming. Robert Half beschrijft de verantwoordelijkheden, vaardigheden en certificeringen van deze experts, die cruciaal zijn voor gegevensbeveiliging en privacy te midden van de groeiende digitale transformatie.

01/12/2023

Gender bias van Artificiële Intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) kan dienen als een revolutionaire tool in jobmatching, maar het vertoont ook gender bias. AI vertrouwt namelijk op taalpatronen en kan aan het taalgebruik herkennen of een CV van een man of vrouw is. Hierdoor houdt het loonkloven in stand, waarbij termen die geassocieerd worden met mannen de voorkeur krijgen voor hogerbetaalde functies. De technologie, zonder maatschappelijke context, kan dus bestaande genderongelijkheid verergeren.

01/12/2023

“Goed voorkomen” in je vacature? Beter niet.

Werkgevers mogen een 'verzorgd voorkomen' vragen in vacatures, maar 'goed voorkomen' kan als discriminerend worden beschouwd, zegt professor arbeidsrecht Inger De Wilde. Fysieke eigenschappen zoals gewicht, lengte of huidaandoeningen mogen niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting. Tatoeages en piercings kunnen geweigerd worden om hygiënische of veiligheidsredenen, maar werkgevers moeten redelijke motieven kunnen aantonen.

01/12/2023

NAR advies over verkort opzeggingstermijn bij pensioengerechtigde leeftijd

De Nationale Arbeidsraad verzet zich tegen een wetsvoorstel dat gaat over het schrappen van artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet, wat een maximale opzeggingstermijn van 26 weken voorziet wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt omdat de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) van de werknemer is bereikt.

30/11/2023

Wat er te wachten staat in december

Welke HR-zaken staan er op je te wachten in december? Implementeer vóór 17 december een intern meldkanaal voor klokkenluiders, de sociale verkiezingen starten vanaf 15 december, de onthulling van indexcijfers op 22 december, en in Vlaanderen moet je voor 1 december het dossier voor terugbetaling van Vlaams opleidingsverlof indienen.

30/11/2023

Aanpassingen in jaarlijkse loonbedragen vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de loonbedragen volgens de wet van 3 juli 1978 aangepast aan het indexcijfer. De nieuwe jaarlijkse bedragen zijn €41.969 en €83.939. Deze beïnvloeden de wettigheid van niet-concurrentiebedingen voor arbeiders en bedienden, het arbitragebeding voor bedienden, en de toepassing van scholingsbedingen.

30/11/2023

Verlenging steunzones in Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest verlengt de toepassingsperiode van bestaande steunzones met twee jaar. Bedrijven die investeren in deze zones en nieuwe arbeidsplaatsen creëren, genieten van een fiscale vrijstelling. In Genk en Turnhout is de steun verlengd tot 31 oktober 2024, en rond Zaventem en Vilvoorde tot 31 mei 2028. Het Vlaams Gewest kan nu ook de steunzones actualiseren. Check via Geopunt of jouw locatie binnen een steunzone valt.

30/11/2023

Extra toeslag bij tijdelijke werkloosheid in 2024

Vanaf januari 2024 daalt de tijdelijke werkloosheidsuitkering naar 60%. Werkgevers moeten een compensatie van 5 euro per dag betalen voor elke dag tijdelijke werkloosheid. De vergoeding geldt vanaf de 27ste dag voor werknemers die meer dan 4.000 euro bruto per maand verdienen. Deze toeslag wordt geïndexeerd en geldt niet voor overmacht. Werkgevers kunnen vrijstelling krijgen via een cao die minstens 5 euro als compensatie voorziet.

30/11/2023

Ander nieuws van de dag:

27/11/2023

Het cijfer: 1,5359

De solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens, ook wel "CO2-taks" genoemd, ligt vast voor 2024. De indexatiecoëfficiënt wordt verhoogd tot 1,5359. Er zijn specifieke regels voor auto's besteld na 1 juli 2023, en er geldt een minimumbijdrage van €31,99 vanaf januari 2024. Bij privégebruik is bedrijfsvoorheffing op dit voordeel verplicht.

27/11/2023

Veroordeling wegens gebrek aan beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor het eerst in België werd een werkgever veroordeeld voor discriminatie wegens ontbrekend beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontbreken van een adequaat beleid wordt nu erkend als indirecte discriminatie tegen vrouwelijke werknemers. Deze uitspraak benadrukt de noodzaak voor werkgevers om preventief, beschermend en adequaat opvolgingsbeleid te implementeren tegen ongewenst gedrag op de werkvloer.

27/11/2023

Wijzigingen in het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid

Het wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid wijzigt in het "Terug-naar-werk-traject". Het ontwerp van koninklijk besluit, goedgekeurd door de ministerraad, stelt dat de periode begint op de dag van ondertekening van de positieve engagementsverklaring. Dit verduidelijkt het startpunt en verbindt het met de verbintenis van de gerechtigde om actief deel te nemen aan het formele re-integratietraject voor socioprofessionele re-integratie binnen het "Terug naar werk-traject".

24/11/2023

Het cijfer: 34.000

Er zijn 34.000 bedrijfswagens meer in gebruik in 2023, gelijk aan een toename van 6% tegenover 2022. Sinds 2007 groeit het aantal jaarlijks gemiddeld met 5%. Tussen 2007 en 2023 steeg het aantal werknemers met 16%, maar het aantal salariswagens nam met 118% toe. De cijfers omvatten enkel bedrijfswagens voor privégebruik door werknemers, excl. bedrijfsleiders en wagens uitsluitend voor professioneel gebruik.

HR Legal
24/11/2023

De HR juridische vraag: Arbeidsongeschiktheid: wat zijn de mogelijke gevolgen?

"Is het toegestaan om een werknemer die vaak afwezig is wegens ziekte te ontslaan, omdat zijn of haar afwezigheid een te zware last vormt voor het bedrijf en de gevolgen van de afwezigheid niet meer door collega’s kunnen worden opgevangen? Wat zijn de risico's?" Dankzij onze partner YELAW, kan je hier het antwoord lezen. Indien je zelf een vraag hebt, gelieve deze te sturen naar legal@hralert.be

24/11/2023

Duurzaamheidschecklist

De Internationale Federatie van Accountants (IFAC) heeft een duurzaamheidschecklist voor kleine bedrijven uitgebracht. Deze checklist is ontworpen als ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen om de voordelen van het opnemen van duurzaamheid in hun strategie en bedrijfsvoering te optimaliseren.

24/11/2023

VDAB lanceert “leerjobs” vanaf januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 introduceert VDAB "leerjobs" voor jongeren zonder diploma. Het programma combineert werkplekleren in een onderneming, waar ze een beroepskwalificatie kunnen behalen d.m.v. een ‘EVC-assessment’ (examen), met lessen in een onderwijsinstelling, waar ze hun beroepskwalificatie kunnen omzetten in een waardevol onderwijsdiploma. Via de link vind je de specifieke voorwaarden voor ondernemingen om een leerjob te kunnen aanbieden.

23/11/2023

Het cijfer: 3,4

Gemiddeld volgt de Belgische bediende 3,4 dagen per jaar opleiding, onder de huidige verplichting van vier dagen en ver verwijderd van de vijf dagen vanaf januari 2024. Nochtans is er vraag naar gemiddeld 7,7 dagen opleiding maar tijdgebrek en onduidelijkheid over het aanbod blijken de redenen voor de kloof tussen wens en daad. Een op de drie volgt geen enkele opleiding, met babyboomers als meest weerbarstige groep.

23/11/2023

Fietsende werknemers hebben lager ziekteverzuim

Fervente fietsers, die meer dan 6 maanden per jaar naar het werk fietsen, melden zich slechts 2,74% kortstondig ziek, aanzienlijk minder dan niet-fietsers (3,77%). Zelfs sporadische fietsers (1-3 maanden/jaar) hebben lager ziekteverzuim (3,32%). Fietsen bevordert een gezonde levensstijl en verlaagt cardiovasculaire risico's. Bedrijfsfietsen zien dan ook een groei van 126% t.o.v. vorig jaar.

21/11/2023

Full-time in 4 dagen is niet gewild

Volgens de eerste cijfers maakt slechts 1 Belg op 200 gebruik van een voltijds 4-dagenrooster. Het aantal neemt toe, maar is nog steeds erg marginaal. De reden: een 4-daagse werkweek is te veeleisend en te weinig aangepast aan de balans tussen werk en privé. Meeste Belgen gebruiken hun eigen oplossingen om een evenwicht te bereiken.

21/11/2023

België steeds competitiever

Volgens een rapport dat de NBB in november publiceerde, zijn de bedrijfswinsten sinds 2014 blijven groeien, ondanks de kostencrisis. Ook zien we dat sinds 2014 de arbeidskosten in verhouding tot de productiviteit aanzienlijk zijn verbeterd in vergelijking met onze buurlanden. In 2023 zullen de arbeidskosten per geproduceerde eenheid in België gelijk zijn aan die in Nederland en lager dan die in Frankrijk en Duitsland.

17/11/2023

Het cijfer: 16,8

16,8% van de nieuwe contracten van onbepaalde duur in 2022 werden binnen zes maanden beëindigd. Van deze stopzettingen was 64,5% 'fast quitting' en 35,5% ontslag. Vooral kmo's (<10 werknemers) ervaren een hoog percentage snelle stopzettingen (23,5%). Arbeiders nemen vaker ontslag binnen zes maanden (19,7%) dan bedienden (14,7%). Deze trend benadrukt het belang van zorgvuldige selectie en onboarding, vooral voor kleine bedrijven.

17/11/2023

De eindejaarschecklist voor HR

Securex maakt een opsomming van belangrijke zaken die je moet controleren voor het jaar om is; zoals het opnemen van alle wettelijke vakantiedagen en vervangende feestdagen, het plannen van vervangingsfeestdagen 2024 voor 15 december 2023, het vastleggen van het collectief verlof 2024, het voorbereiden van de eindejaarspremies, de eventuele decemberafrekening bij gewijzigde arbeidsregimes, en het nakijken of het gewaarborgd minimum maandinkomen is gerespecteerd.

17/11/2023

Veranderingen in 2024

Terwijl Securex je herinnert aan wat er dit jaar nog moet gebeuren, maakt SD Worx al een overzicht van wat er ons te wachten staat in 2024. Zaken om in het oog te houden zijn: de Federal Learning Account, de uitbreiding van het ziektebriefje, een hogere werkhervattingspremie, de nieuwe aanwervingsregels, de berekening van het mobiliteitsbudget, sociale verkiezingen, vakantiewijzigingen en flitscontroles.

17/11/2023

Vlaams opleidingsverlof 2023-2024

Om deelnames aan het Vlaams opleidingsverlof in 2023-2024 te promoten, versoepelt de regel rond het minimaal aantal contacturen en wordt het gemeenschappelijk initiatiefrecht verlengd. Zo mogen diverse modules worden gecombineerd om te voldoen aan het minimum van 32 contacturen, 3 studiepunten, of 32 uur opleidingstijd voor blended leren.  Ook kunnen werkgevers opleidingen voorstellen aan hun werknemers zodat ze maximaal 250 opleidingsuren kunnen opnemen (125 op eigen initiatief + 125 op voorstel van de werkgever). De werknemer is niet verplicht in te gaan op het voorstel en de initiatiefnemer moet vermeld worden in de aanvraag tot terugbetaling.

16/11/2023

Het cijfer: 39

39% van Belgische werkgevers ervaart het inzetten van medewerkers elders in de organisatie als moeilijk. Onder de werknemers geeft nochtans 8% aan actief op zoek te zijn binnen de organisatie, en 18% passief op zoek. Het verborgen potentieel van interne mobiliteit blijft onderbenut, met slechts 37% van de werknemers die voldoende doorgroeimogelijkheden ervaren. Een performancetool, zoals bij Nipro, kan bijdragen aan een transparantere cultuur en betere interne mobiliteit.

16/11/2023

Webinar over de 4-daagse werkweek

Op 7 december 2023 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de pilootstudie van de 4-daagse werkweek in België, met arbeidsduurvermindering en behoud van loon. Bedrijven kunnen vrijwillig deelnemen aan de zes maanden durende studie in 2024. Enkele sprekers delen hun ervaringen, en deelnemende bedrijven krijgen wetenschappelijke en financiële ondersteuning. Inschrijven uiterlijk tegen 5 december 2023.

16/11/2023

Een terugblik op HR maatregelen in 2023

Met het einde van 2023 in zicht, blikt SD Worx terug op de voornaamste veranderingen binnen HR die plaatsvonden dit jaar, zoals: verschillende maatregelen voor een groener mobiliteitsbeleid, de uitbreiding in de studentenarbeid en flexi-jobs, de impact van de inflatie op de verloning, de deadlines opgelegd in de arbeidsdeal van 2022, het opstellen van een intern meldkanaal voor klokkenluiders dat vanaf 17 december 2023 ook geldt voor bedrijven met minstens 50 werknemers, de uitbreiding van fiscaal gunstige overuren tot 180 uren, en meer.

16/11/2023

Hervorming van de groene investeringsaftrek

De regering heeft een hervorming van de investeringsaftrek goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2025 stijgt de basisaftrek voor zelfstandigen en kmo's van 8% naar 10%, met een extra 10% voor digitale investeringen. Ook komt er een technologie-aftrek van 13,5% voor octrooien, onder­zoek en ontwikkeling en een verhoogde thematische aftrek tot 40% voor kmo’s en 30% voor grote onder­nemingen. De lijsten met groene investeringen die in aanmerking komen zullen driejaarlijks worden bijgewerkt.

14/11/2023

Het cijfer: 63

63% van de werknemers in ons land heeft overgewicht. Een analyse van 100.000 medewerkers toont dat 36% een gezond BMI heeft, 40% overgewicht, en 23% obesitas. Hieruit blijkt dat mannen vaker overgewicht hebben dan vrouwen, en dat het aantal stijgt met de leeftijd. Ook een gebrek aan beweging draagt bij aan toenemende ergonomische klachten. Slechts 42% van de werknemers is na het werk actief. Een gezonde levensstijl verlaagt nochtans ziekteverzuim, vooral in fysiek veeleisende beroepen.

14/11/2023

Digitale transformatie voor wettelijke conformiteit en efficiëntie

Er is geen ontsnappen aan de digitalisering op de werkvloer. Het is dan ook belangrijk nu te investeren in digitale technologieën om aan (toekomstige) wettelijke vereisten te voldoen. Zo heeft Securex een overzicht gemaakt van alle digitale veranderingen en tools die nuttig zijn voor werkgevers, zoals de E-box, verplichte elektronische facturen vanaf 2026, de digitale oprichting van ondernemingen, E-procurement, de Europese digitale strategie, transformatie van bedrijfsprocessen en werkstructuren met AI, en de Single Digital Gateway.

14/11/2023

RSZ-update over auteursrechten

De RSZ heeft aanvullende informatie verstrekt over vergoedingen voor de overdracht of verlening van auteursrechten en naburige rechten in het domein van de kunsten. Werkgevers krijgen tot 31/12/2023 de mogelijkheid om niet-aangegeven vergoedingen voor auteursrechten te regulariseren. Retroactieve aangifte, met looncode 47, geldt voor prestaties vóór 2023. Meld het maximaal omzetbare bedrag vóór 31/12/2023 via de specifieke RSZ-applicatie. Houd rekening met de 30/70 regel voor een optimale vergoeding. Raadpleeg de RSZ-richtlijnen voor gedetailleerde informatie en tijdlijnen. Een vraag over dit onderwerp? Stuur het naar ons op legal@hralert.be.

14/11/2023

Aanpassing flexi-tewerkstelling in de zorg

De wet van 16 oktober 2023 past retroactief vanaf 1 januari 2023 het toepassingsgebied van de flexi-tewerkstelling in de zorg voor de openbare sector aan. Specifieke NACE-codes, waaronder specialisten en tandartsen, worden toegevoegd. De flexi-tewerkstelling geldt voor specifieke openbare sector werkgevers, uitgezonderd taken onder de wet van 10 mei 2015 over gezondheidszorgberoepen.

09/11/2023

Het cijfer: 6

De Nationale Arbeidsraad doet 6 aanbevelingen aan ondernemingen voor psychosociaal welzijn en burn-outpreventie, met name: een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak, de creatie van een intern draagvlak, een aanpak op maat gemaakt van de onderneming, zowel snelle als blijvende inspanningen, een bottom-up totstandkoming in dialoog met werknemers en de belangrijke rol van sectorexpertise. Dit wordt geïntegreerd in het Federaal plan voor stresspreventie op het werk.

09/11/2023

Wetscorrectie herstelt onderscheid bij ontslag van bedienden

Een recente wetscorrectie herstelt het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden bij ontslag door de werkgever van bedienden met een arbeidsovereenkomst van vóór 1 januari 2014, dat per vergissing werd geschrapt in de Wet van 20 maart 2023. Deze correctie is nog niet officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar men verwacht dat deze met terugwerkende kracht zal ingaan op 28 oktober 2023.

09/11/2023

Maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorg verlengd tot 30 september 2024

Het Belgische Ministerie van Sociale Zaken verlengt met één jaar twee maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorgsector. Deze maatregelen omvatten vrijstelling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en een belastingtarief van 33% voor hun inkomsten. De verlenging loopt tot 30 september 2024. Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

09/11/2023

Het cijfer: 8

Een onderzoek van de Antwerp Management School benoemt 8 veelvoorkomende stressfactoren die tot ziekteverzuim kunnen leiden, namelijk: te hoge werkdruk (91%); onevenwichtige werk-privébalans (89%); conflicten op het werk (81%); moeilijke thuis- of gezinssituatie (79%); mismatch tussen skills en jobfunctie (75%); te veel balletjes in de lucht willen houden (70%); moeilijke financiële situatie (57%); en technostress (45%).

09/11/2023

Belastingvrije geschenkcheques voor werknemers: voorwaarden

Als werkgever kun je je medewerkers jaarlijks geschenken of geschenkcheques geven voor bv. Sinterklaas, Kerst of Nieuwjaar. Dit voordeel kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen en belastingen, en je kunt ze ook aftrekken als beroepskosten. Het bedrag ligt op maximaal €40 per werknemer per jaar, plus €40 per kind ten laste. Om belastingvrije bedragen toe te kennen, moeten alle medewerkers hetzelfde voordeel krijgen.

09/11/2023

Collectief verlof voor 2024

Om een collectief verlof te plannen, moet je eerst de data bepalen via overleg met je werknemers op ondernemingsniveau. Zorg er ook voor dat je deze data op de juiste manier communiceert aan je werknemers door alle wettelijke vereisten te volgen. In onderstaande link, legt Securex in detail het proces uit. In de bouwsector gelden aanbevelingen voor collectieve sluiting, en deze zijn ondertussen bekend gemaakt voor 2024.

09/11/2023

Aanpassingen vanaf 1 november 2023

Door het overschrijding van de spilindex in oktober 2023 zijn heel wat cijfers vanaf 1 november 2023 aangepast. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe bedragen met een link naar meer info:

07/11/2023

Verhoging van de werkbonus vanaf 1 november 2023

Op 1 november 2023 treedt een verhoging van de werkbonus in werking, als gevolg van de aanpassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) volgens CAO 43-16. Deze verandering heeft invloed op de loongrenzen en berekening van de werkbonus. In onderstaande link vind je de nieuwe bedragen in tabelvorm.

07/11/2023

De 13e maand: veelgestelde vragen

De eindejaarspremie, ook wel bekend als de 13de maand, is voor veel werknemers een langverwachte bonus. Maar wat zijn de verplichtingen van werkgevers met betrekking tot de 13de maand en welke voorwaarden gelden er? Robert Half beantwoordt 13 veelgestelde vragen over de 13de maand en biedt inzichten om dit arbeidsvoordeel effectief te beheren.

07/11/2023

Blended Learning: zelfsturend leren met deadlines

Blended learning is een leermethode die fysieke en online opleidingen combineert. Het stelt werknemers in staat om zelfstandig te leren, wat hun vaardigheden en kennis verrijkt, terwijl het ook deadlines instelt om de voortgang te waarborgen. Werknemers kunnen zo sneller nieuwe vaardigheden toepassen in hun dagelijkse werk. Het biedt flexibiliteit, praktische toepassing en is in lijn met hybride werkvormen.

07/11/2023

Nieuwe sectorale akkoorden

06/11/2023

Het cijfer: 72

72% van Belgische werknemers wil niet veranderen van werkgever, en slechts 8% is actief op zoek naar een nieuwe baan. In vergelijking met de rest van Europa blijkt België dus het meest loyaal aan zijn werkgever, maar hierdoor kan ontslag ook hard aankomen. Een exitgesprek en outplacement kunnen de impact verzachten en een positieve overgang naar een nieuwe baan bevorderen.

03/11/2023

Het cijfer: 20,5

20.5% van de werkende Gen Z-ers (geboren in of na 1996) in België vindt hun werk zinloos en weet niet waarom ze het doen. Ze hebben wel meer vertrouwen in collega's en amuseren zich vaker op het werk. Het is belangrijk voor werkgevers om hun beleid af te stemmen op de behoeften van de nieuwe generatie, zoals het aanbieden van voldoende inspraak, zelfstandigheid, afwisseling en groeimogelijkheden. Ook verbintenis door een juiste match met het team, face-to-face contacten en informele teammomenten zijn cruciaal.

03/11/2023

Een dubbele 48-urenstaking op het spoor: 7-9 november & 5-7 december

De vakbonden hebben 2 stakingen bij het spoor aangekondigd, van dinsdag 7 november 22 uur t.e.m. donderdag 9 november 22 uur, en van dinsdag 5 december 22 uur t.e.m. donderdag 7 december 22 uur. Werknemers die staken of verhinderd worden/te laat komen vanwege de aangekondigde staking hebben geen recht op gewaarborgd loon. Wel kunnen ze misschien aanspraak doen op een werkloosheidsuitkering of stakingsvergoeding (indien ze staken).

03/11/2023

Fitme: een platform voor duurzame rekruteringen

Fitme.jobs is een rekruteringsplatform dat doelt op een duurzame match tussen bedrijf en werknemers. Ze gebruiken een wetenschappelijk onderbouwde aanpak, ontwikkeld in samenwerking met professoren van de VUB (BE) en de Ohio State University (VS), om de werkwaarden van een bedrijf of team te identificeren en vervolgens kandidaten te selecteren die passen bij deze professionele waarden. Ook bieden ze ondersteuning aan niet-gekozen kandidaten.

02/11/2023

Het cijfer: 1,33

Ongeveer 1,33% is de huidige prognose voor de indexering van de lonen in PC 200 in januari 2024. De sterke daling in inflatie in oktober van 2,39% naar 0,36% zal ook een impact hebben op de uiteindelijke indexering begin volgend jaar.

02/11/2023

Indexeringen voor november 2023

Zoals we dinsdag reeds rapporteerden, werd de spilindex eind oktober 2023 overschreden en zullen de bedragen van bepaalde cao's op 1 november 2023 worden herzien. In onderstaande link vind je de tabellen met de nieuwe bedragen.

02/11/2023

Verplichte fietsvergoeding en belastingkrediet voor werkgevers

Vanaf 1 mei 2023 werd er een verplichte tussenkomst voor woon-werkverkeer per fiets in België ingevoerd. Werkgevers kunnen een belastingkrediet krijgen voor verhoogde fietskilometervergoedingen tussen 1 mei 2023 en 31 december 2024. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de verhoogde vergoeding en het aantal kilometers, max. 20 km per enkele reis. Werkgevers moeten het belastingkrediet aanvragen in hun belastingaangifte, maar de verhoogde fietskilometervergoeding is niet aftrekbaar als beroepskost.

02/11/2023

België’s Voorzitterschap van de EU: impact op HR

België leidt de Raad van de Europese Unie van januari tot juni 2024 en zal ernaar streven om de EU te versterken op gebieden zoals klimaat, economische groei en sociale cohesie. Veranderingen in Europa omvatten een herziening van de richtlijn over Europese ondernemingsraden, meer laadpalen voor elektrische voertuigen en de komende Europese verkiezingen in juni 2024, waarbij gendergelijkheid het belangrijkste thema is.

31/10/2023

Het cijfer: 125,65

In oktober 2023 heeft de afgevlakte gezondheidsindex een waarde van 125,65 punten bereikt. De spilindex voor het openbaar ambt en sociale uitkeringen ligt vast op 125,60 punten en werd dus overschreden. De sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel zullen in de komende maanden aangepast moeten worden met 2%.

31/10/2023

Wat er te wachten staat in november

Waar moet je rekening mee houden in de komende maand? De twee wettelijke feestdagen, 1 en 11 november, waarvan de 11e op een zaterdag valt en dus vervangen wordt op een andere dag; flitscontroles in de vleessector in december; het inlichten van werknemers over de (al dan niet) uitreiking van de koopkrachtpremie moet voor 15 november gebeuren; de indexering van lonen door het overschrijden van de spilindex in oktober.

27/10/2023

Circulaire over onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

Een recente circulaire geeft informatie over de verschillende fiscale gevolgen van onterecht betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. De RVA kan ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks terugvorderen van de werkgever. De werkgever moet het normale loon betalen voor de dagen waarop er geen tijdelijke werkloosheid van toepassing is.

27/10/2023

Verlofplanning tijdens afwijkende schoolvakantieperiodes

De planning van verlofperiodes van werknemers kan voor uitdagingen komen te staan door de nieuwe schoolvakantiekalenders in Franse en Vlaamse gemeenschappen. Acerta somt mogelijke oplossingen op, zoals ouderschapsverlof, onbetaald verlof, en flexibele uurroosters. Voor ouders met kinderen in verschillende gemeenschappen is flexibel ouderschapsverlof een optie. Werkgevers kunnen ook collectieve sluitingsperioden overwegen om conflicten te voorkomen.

25/10/2023

Het cijfer: 28

In 2023 zijn er tot nu toe 28% meer jobs verloren dan in de eerste 42 weken van 2022, wat neerkomt op 22.568 verloren banen dit jaar tegenover 17.630 voor dezelfde periode in 2022. In vergelijking met 2019 is er echter nog steeds een lichte daling van 0,7% in het aantal verloren banen.

25/10/2023

Maximale opzeggingstermijn van 13 weken vanaf 28 oktober 2023

Vanaf 28 oktober 2023 geldt er een maximaal opzeggingstermijn van 13 weken voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, ongeacht hun statuut. Dit beëindigt interpretatieverschillen over opzeggingstermijnen. Voor "hogere" bedienden met specifieke jaarlijkse bezoldigingen geldt nu ook het 13-weken plafond. De nieuwe wet is van kracht voor opzeggingen vanaf 28 oktober 2023, terwijl de oude regels gelden voor opzeggingen vóór deze datum.

25/10/2023

Compensatie voor tijdelijke werkloosheid door overmacht bij berekening vakantiedagen 2023

De RSZ voorziet een gedeeltelijke compensatie voor werkgeverskosten inzake de jaarlijkse vakantie voor bedienden wegens tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van COVID-19, de overstromingen in de zomer van 2021 of het Oekraïne-conflict. Het bedrag wordt op 18 oktober 2023 bekendgemaakt en verrekend met RSZ-bijdragen voor Q3 2023.

25/10/2023

Controleer opgenomen vakantiedagen in 2023: Impact voor Werkgevers

Werkgevers controleren best of werknemers in 2023 al hun wettelijke vakantiedagen, vervangingsfeestdagen en inhaalrustdagen hebben opgenomen. Niet-opgenomen dagen kunnen financiële gevolgen hebben. Overdracht van wettelijke vakantiedagen is in 2023 niet toegestaan, behalve bij overmacht. In dat geval moet de werkgever het vakantiegeld betalen op 31 december.

24/10/2023

Het cijfer: 67

"67% van het ziekteverzuim is te wijten aan mentale problemen en musculoskeletale aandoeningen." Dat rapporteert de FOD Werkgelegenheid als deel van hun campagne over psychosociale risico's op het werk. De campagne focust op het begrijpen, voorkomen en effectief aanpakken van risico's zoals eenzaamheid en telewerken, alcohol en drugs, burn-out, pesten en ongewenst seksueel gedrag, stress, en geweld en agressie.

24/10/2023

Enkel vertrekvakantiegeld wordt vanaf 2024 berekend in 2 fases

In 2024 zullen er wijzigingen zijn in de verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden. Het wordt in twee fasen verrekend: 90% bij het opnemen van een vakantiedag, en eventuele correcties in december. Werkgevers moeten hun bedienden informeren via het vakantieattest, uitleg op aanvraag en loonfiche van december. Voor arbeiders verandert er niets.

19/10/2023

Het cijfer: 59

59% van werknemers geeft aan dat een ontoereikend loon de voornaamste reden is om een baan af te wijzen. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half, in het kader van hun nieuwste Salarisgids. Werknemers zijn ook op zoek naar andere factoren in een job, zoals flexibele werkomstandigheden, kansen voor professionele groei en meer betaald verlof om hun werktevredenheid te vergroten.

19/10/2023

Sociale verkiezingen: de belangrijkste fasen

We herinneren je eraan dat over 2 maanden het verkiezingsproces begint, dat bestaat uit een periode van 150 dagen, met 60 dagen voorbereiding en 90 dagen voor de verkiezingen. Belangrijk zijn de X-dag, wanneer de verkiezingsdatum wordt gecommuniceerd, en de Y-dag, de verkiezingsdag zelf, die 90 dagen na X valt. Het is van cruciaal belang om de procedures en deadlines strikt te volgen om ongeldigheid van de verkiezingen te voorkomen.

18/10/2023

Wijzigingen in het flexi-jobsysteem vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 zullen er enkele nieuwe regels van toepassing zijn in het flexi-jobsysteem. Naast de uitbreiding naar 12 extra sectoren, is er ook het gelijkschakelen van het loon met de barema’s toepasselijk in de betreffende sector (met uitzondering van de horeca), de werkgeversbijdrage die wordt verhoogd van 25% naar 28%, een aantal anti-misbruikmaatregelen, de eventuele keuze om via een sectorale coa flexi-jobs te verbieden of in te voeren, en de beperking van het fiscaal vrijgesteld bedrag dat per jaar verdiend mag worden.

18/10/2023

Acerta Panel Webinar: De rol van AI in de werkplek

In het Acerta Panel Webinar van vorige week spraken enkele experts over het thema ‘Artificiële Intelligentie op het werk en binnen HR’. Zij haalden aan dat de vaardigheden van werknemers ontwikkelen cruciaal is, aangezien AI zowel nieuwe rollen zal creëren als sommige functies zal upgraden. Binnen HR kan AI worden gebruikt voor taakautomatisering en datagestuurde besluitvorming.

17/10/2023

Nieuwe sectorale akkoorden

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid, PC 220  (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden uit de internationale handel, PC 226 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de arbeiders van de voedingsnijverheid, PC 118 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de arbeiders uit de bakkerijsector, PC 118.03 (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden van het paritair comité voor kleding en confectie, PC 215 (Liantis)

13/10/2023

Het cijfer: 54

54% van de Belgische werkgevers geeft aan onvoldoende personeel te hebben om het benodigde werk te verrichten. Zo blijkt 56% van de werkgevers te worstelen met het aantrekken van personeel, terwijl 36% moeite heeft om huidig personeel te behouden. Opleidingen worden gezien als een oplossing om medewerkers te ontwikkelen en in te zetten in de war for talent.

13/10/2023

COVID-19: maatregelen van vandaag

Op dit moment is de COVID-19-situatie nog onder controle, vergelijkbaar met de jaarlijkse grieppiek. We bevinden ons nog steeds in de waakzaamheidsfase. Bij belangrijke uitbraken in bedrijven kan overleg met de bedrijfsarts leiden tot de oranje fase en de herintroductie van mondmaskers. Werknemers met klachten kunnen worden verzocht zich ziek te melden maar er is geen verplichte isolatieperiode. Ventilatie is essentieel en het gebruik van CO2-meters wordt aanbevolen.

13/10/2023

Nieuwe browserextensie om phishing te bestrijden

In 2022 resulteerde phishing in een verlies van €39,8 miljoen. Naast hun App en email-adres (verdacht@safeonweb.be) lanceert Safeonweb nu ook een nieuwe browserextensie om verdachte websites te identificeren. Voor verdere details over deze inspanningen, kan je de persconferentie op 16 oktober 2023 in Brussel volgen. Bevestig je aanwezigheid vóór 15 oktober.

13/10/2023

Werkbaar werk: Kwaliteitsvolle jobs voor gezondere werknemers

Jobkwaliteit in Vlaanderen verbetert. Steeds meer werknemers hebben werk zonder werkbaarheidsknelpunten, stijgend van 49,6% in 2019 naar 51,8% in 2023. Werkbaar werk is niet alleen gunstig voor werknemers; bedrijven en de samenleving plukken er ook de vruchten van. Werknemers met werkbaar werk zijn loyaler, langer gezond actief en minder afwezig. Ondanks de verbeteringen is blijvende inzet voor werkbaar werk noodzakelijk.

12/10/2023

Het cijfer: 15

15% van Belgische werknemers zegt zich vaak of altijd emotioneel uitgeput te voelen door werk. De gemiddelde mentale uitputtingsscore is 34 (met 0 = "nooit emotioneel uitgeput" en 100 = "altijd emotioneel uitgeput"). Vrouwen scoren gemiddeld hoger dan mannen. FOD Werkgelegenheid biedt tools aan voor PSR-preventie en beheer. Meer info vind je in de "Voel je goed op het werk" -campagne.

HR Mobility
12/10/2023

Koninklijk besluit brengt concrete regels voor mobiliteitsbudget

Op 29 september 2023 werden concrete regels voor het berekenen van het mobiliteitsbudget vastgelegd in een koninklijk besluit. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget in 3 pijlers. De berekening van het budget is nu gereguleerd, met opties voor 'werkelijke kosten' of 'forfaitaire waarden'. Veranderingen treden in werking op 1 januari 2024.

10/10/2023

Het cijfer: 0,8

Ten opzichte van dezelfde periode in 2022 is er een kleine groei in de arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen en het aantal personen met een baan zijn met 0,8% toegenomen. Het gepresteerde arbeidsvolume, uitgedrukt in voltijdsequivalenten, nam ook toe met 1%. De toename van zowel het aantal arbeidsplaatsen als het arbeidsvolume was sterker bij vrouwen dan bij mannen.

10/10/2023

Belangrijkste wijzigingen in de wet houdende diverse arbeidsmaatregelen

Er is een wetsvoorstel met verschillende arbeidsbepalingen goedgekeurd. Securex heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen, o.a. de verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon in bepaalde ondernemingen, de mogelijkheid voor werknemers om tijdskrediet eenzijdig stop te zetten, opzeggingsbedingen in contracten van vóór 31 december 2013 blijven van toepassing, en meer.

10/10/2023

Regels voor collectief vaststellen van vervangingsfeestdagen in 2024

Bij het collectief vaststellen van vervangingsfeestdagen voor 2024 in uw onderneming, moet u enkele regels volgen. De vaststelling voor de hele onderneming vereist instemming van de Ondernemingsraad, overleg tussen de werkgever en vakbondsafvaardiging, of anders een overeenkomst met werknemers, uiterlijk vóór 15 december 2023. De bekendmaking van deze collectieve vervangingsdagen moet ook vóór 15 december plaatsvinden.

06/10/2023

ECARO: Nieuwe informatie voor werkgevers over bijdrageverminderingen

De onlinedienst ECARO biedt werkgevers toegang tot loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers via DmfA-aangiften. Deze gegevens kunnen bijdrageverminderingen bevatten, en ECARO helpt werkgevers om te controleren op mogelijke verminderingen en fouten in RSZ-controles. Vanaf september 2023 bevat ECARO informatie over nieuwe doelgroepverminderingen in Wallonië en vanaf oktober 2023 in Vlaanderen voor specifieke indiensttredingen.

06/10/2023

Vlaams Opleidingsverlof: geen directe link met functie vereist

In Vlaanderen hebben werknemers recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor erkende opleidingen, zowel beroeps- als algemene opleidingen, zonder vereiste link met hun functie. Het aantal verlofuren varieert afhankelijk van de opleiding en regio. Een werkgever kan dus niet verbieden dat een werknemer verlof opneemt om een ​​opleiding te volgen die aan de criteria voldoet.

04/10/2023

Het cijfer: 26,5

Het aantal gepensioneerden dat als zelfstandige werkt, is in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 26,5% gestegen, wat aanzienlijk meer is dan het aantal zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. Bijna 1 op de 10 zelfstandigen is nu gepensioneerd. Dit blijkt uit een analyse van Liantis op basis van officiële RSVZ-statistieken.

04/10/2023

De EU-richtlijn voor loontransparantie & de impact op jouw loonbeleid

Met zijn nieuwe richtlijn voor loontransparantie streeft de EU naar gelijke beloning voor gelijk werk. De richtlijn verplicht werkgevers criteria voor salarissen objectief en genderneutraal te maken, werknemers over deze criteria te informeren en loonkloofrapporten in te dienen. Securex helpt je voorbereiden voor de richtlijn die tegen 2026 nationale wetgeving moet worden.

04/10/2023

Aantal ziektedagen daalt na afschaffing van doktersattest voor één dag

Sinds de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag zijn er minder ziektedagen geteld bij het federaal overheidspersoneel. In de eerste helft van 2023 is het totale afwezigheid wegens ziekte minder dan één maand gedaald van 7,3% naar 6,95%. Werknemers melden zich sneller ziek voor één dag maar zijn ook sneller terug aan het werk.

03/10/2023

Het cijfer: 0,35

In 2024 zal de Belgische fietsvergoeding voor werknemers stijgen van €0,27 naar €0,35 per kilometer, aangekondigd door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Het maximale bedrag vrijgesteld van belastingen en sociale lasten wordt €2.500 per jaar.

03/10/2023

Spilindex niet overschreden in september

Hoewel het Federaal Planbureau had voorspeld dat de spilindex voor september 2023 zou worden overschreden, was dit niet het geval. De gezondheidsindex (die als referentie dient voor de spilindex) steeg nauwelijks, van 125,31 naar 125,35. De volgende spilindex is vastgesteld op 125,6. Er is dus geen stijging van de verloning te verwachten als u deel uitmaakt van een paritair comité met automatische indexering.

03/10/2023

Vereenvoudiging van de regelgeving over collectief maatwerk

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd om de regelgeving over collectief maatwerk te vereenvoudigen en optimaliseren. Belangrijkste wijzigingen omvatten een bredere definitie van "uiterst" kwetsbare personen, aanpassingen aan het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), verlenging van adviestermijnen en concretisering van de terugkeergarantie.

03/10/2023

Deconnectie en welzijn: nood aan concrete maatregelen

Werkgevers moeten deconnectie-afspraken maken met werknemers volgens de Arbeidsdeal, maar veel werknemers hebben geen specifieke richtlijnen. Werkgevers schatten het niveau van het mentale welzijn op het werk vaak optimistischer in dan hun werknemers. Concrete afspraken zijn essentieel, waarbij leidinggevenden een sleutelrol spelen in het vertalen en handhaven van deze afspraken op de werkvloer.

29/09/2023

Nieuwe NAR adviezen

De Nationale Arbeidsraad heeft enkele nieuwe adviezen uitgebracht, o.a. advies 2.378 (over specifieke regels om niet-afwervingsbedingen in de uitzendsector te reguleren), advies 2.380 (over biologische gevaren op de werkplek) en advies 2.381 (over responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit - berekeningswijze in de uitzendsector).

29/09/2023

Belangrijkste maatregelen van de Septemberverklaring

De belangrijkste wijzigingen aangekondigd in de septemberverklaring voor werkgevers in Vlaanderen zijn: de uitdoving van doelgroepvermindering voor oudere werknemers, een versterking van de Vlaamse jobbonus, extra budget voor de dienstenchequesector, ondersteuning van de kinderopvangsector, incentives voor investeringen in kinderopvang, extra middelen voor minimumlonen in de sociale economie en economische migratie.

29/09/2023

Ander nieuws van de dag:

 1. Dien je aanvraag voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet online in! (RVA)

 2. Overschakeling naar het winteruur op 29 oktober: een impact op het loon? (Securex)

 3. Medewerkers beter beschermd tegen hormoonverstorende stoffen (Liantis)

 4. Advies 2379 van 26.09.2023 (NAR): Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw

 5. Advies 2382 van 26.09.2023 (NAR): Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

HR Legal
28/09/2023

De HR juridische vraag: een vervroegde terugkeer naar het werk

“Wat met bedienden die een voet breken, kruisbanden scheuren, etc. waardoor ze een ziektebriefje hebben van vaak verschillende weken tot maanden terwijl ze wel perfect hun bureauwerk kunnen doen en daar ook zelf toe bereid zijn? Mogen zij werken?” Dankzij onze partner YELAW, kan je hier het antwoord lezen. Indien je zelf een vraag hebt, gelieve deze te sturen naar legal@hralert.be

28/09/2023

Wat er te wachten staat in oktober

Securex maakt een overzicht van opkomende activiteiten en maatregelen voor volgende maand, zoals de RSZ-korting vanaf 1 oktober voor personen zonder recente, duurzame ervaring, de spilindex die in september 2023 al overschreven zou worden, de nieuwe kilometervergoeding, en meer.

28/09/2023

Deadline voor Jaarlijks Actieplan: 1 november 2023

Vóór 1 november 2023 moet je een Jaarlijks Actieplan (JAP) voor 2024 voorleggen aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk. Dit JAP (inclusief het Globaal Preventieplan (GPP)) zijn cruciaal voor het beheersen van risico's in jouw organisatie op korte en lange termijn. Via de link vind je duidelijke stappen en tips voor het opstellen van zowel het JAP als het GPP.

22/09/2023

Het cijfer: 432

In augustus 2023 werden er 432 faillissementen geregistreerd. Dit is een daling van 34,8% tegenover juli 2023 maar een stijging van 32,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

21/09/2023

Het cijfer: 55

55% van de Belgen is tevreden met hun leidinggevende, vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Tevredenheid ligt het hoogst bij werknemers die 2 tot 4 dagen mag telewerken. In 2023 werkt één op de drie Belgen minstens 1 dag per week thuis, een stijging ten opzichte van vorig jaar.

21/09/2023

Recht op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder?

Een werknemer kan aanspraak maken op gewaarborgd dagloon bij verkeershinder, mits enkele voorwaarden, o.a. onvoorziene omstandigheden onderweg die onafhankelijk zijn van de wil van de medewerker. Als de vertraging echter te wijten is aan voorspelbare verkeersproblemen, zoals de normale files of aangekondigde wegenwerken, geldt dit niet als overmacht.

21/09/2023

Mobiliteitsbudget wordt voornamelijk gebruikt voor huisvestingskosten

6 op 10 werknemers die hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, kiest ervoor om het te besteden aan huur of de afbetaling van een hypothecaire lening. 4 op 10 besteedt het aan pure mobiliteitsoplossingen zoals fietsen of treinen. In de eerste helft van dit jaar ging bijna 90% van het totale mobiliteitsbudget van alle gebruikers naar huisvestingskosten.

19/09/2023

FOD organiseert informatiesessies sociale verkiezingen

Op 13 tot 26 mei 2024 vinden de sociale verkiezingen plaats in België, waarvoor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg informatiesessies organiseert op 19 oktober in Brussel en 23 oktober online. Tijdens de sessies wordt de wettelijke procedure voor de organisatie van sociale verkiezingen uitgelegd, met bijzondere aandacht voor wijzigingen in de wetgeving sinds 2020 en de digitale vereenvoudiging van het verkiezingsproces.

19/09/2023

Al meer dan duizend aanvragen voor individueel maatwerk

Sinds de introductie van individueel maatwerk zijn er al meer dan duizend aanvragen ingediend door werkgevers en zelfstandigen. Ongeveer 17% van de Vlaamse werkzoekenden heeft dan ook een arbeidsbeperking. De campagne 'Pracht van een werkkracht' hoopt het nieuwe systeem nog populairder te maken.

15/09/2023

Het cijfer: 45

Uit ondervragingen van 510 werkgevers, blijkt dat 45% van plan is aan te werven in het laatste kwartaal van 2023, terwijl 14% wil inkrimpen en 38% de status quo verwacht te behouden in hun personeelsbestand. De 'Nettotewerkstellingsprognose' stijgt zo tot een optimistische 31%, het hoogste percentage in 2023, maar blijft toch steeds 2% minder dan in het vierde kwartaal van 2022.

15/09/2023

Vlaamse RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

We herinneren je eraan dat vanaf 1 oktober 2023 de Vlaamse regering een doelgroepvermindering invoert voor de aanwerving van personen zonder recente en duurzame beroepservaring. Deze bestaat uit een maximale forfaitaire vermindering van 1.000 euro tijdens het kwartaal van aanwerving en de 3 daaropvolgende kwartalen.

15/09/2023

Minister Dermagne roept bedrijven op tot deelname aan kortere werkweek-experiment

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne onderzoekt de mogelijkheid van een kortere werkweek in België en roept bedrijven op om deel te nemen aan het experiment. Het doel is om te kijken of een kortere werkweek voordelen kan opleveren, zoals het gemakkelijker invullen van vacatures, het verminderen van stress en het voorkomen van ziekte.

14/09/2023

Werkgelegenheids- en werkeloosheidsgraad: kloof tussen hoog- en laaggeschoolden vergroot

Zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkeloosheidsgraad daalt lichtjes in het tweede kwartaal van 2023. Dit gaat gepaard met een hoger aantal inactieven, en dus een dalende activiteitsgraad. De kloof tussen hoog- en laaggeschoolden wordt alsmaar groter, met een werkgelegenheidsgraad van 45% bij laaggeschoolden en 86,2% bij hooggeschoolden. Ook de werkeloosheidsgraad stijgt bij laaggeschoolden, net zoals in het vorige kwartaal.

13/09/2023

Het cijfer: 93,6

Het aantal volledig elektrische personenwagens in België is met 93,6% gestegen in één jaar tijd. In 2023 zijn er 138.749 elektrische wagens geteld, wat bijna een verdubbeling is tegenover 2022 (71.651 wagens). Opvallend is dat 80,8% op naam van een vennootschap staat.

12/09/2023

Het cijfer: 1,5 miljoen

Onlangs werd het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geregistreerd. Meeste dossiers zijn gelukkig voor preventieve maatregelen. Ongeveer 38.500 personen in België krijgen echter een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte.

12/09/2023

180 fiscaal gunstige overuren

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt het aantal fiscaal voordelige overuren opgetrokken van 130 naar 180 per jaar. Dit is een van de afspraken in de wet ter uitvoering van het IPA 2023-2024. Ook de herinvoering van de relance-uren en de verlenging van de innovatiepremie wordt met deze wet vastgelegd.

12/09/2023

Het aantal vacatures daalt

In het tweede kwartaal van 2023 stonden er 194,957 vacatures open bij Belgische ondernemingen, vergeleken met 196,922 in het eerste kwartaal. We zien dus een daling van 1%. Ook het aantal vacatures t.o.v. het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming is gedaald van 4,68% naar 4,63%.

31/08/2023

Het cijfer: 663

In juli 2023 werden er 663 faillissementen geregistreerd. Hoewel dit een daling is van 39,3% t.o.v. juni 2023, ligt het totaal aantal faillisementen in het Vlaams Gewest (3.522) 8,0% hoger dan het vorig recordaantal voor dezelfde periode in 2013 (3.260).

31/08/2023

Verloop van de loopbaan voorspellen met HR Advanced Analytics

Artificiële intelligentie en data-analyse toegepast in HR onthullen voorspellende kracht voor loopbanen en retentie. Acerta en KU Leuven's onderzoek toont dat harde HR-data kunnen helpen bij bv. het voorspellen van aangekondigde vertrekken. Het uiteindelijke doel is praktische tools te ontwikkelen inzetbaar op bv. payroll-data, in lijn met GDPR-richtlijnen.

29/08/2023

Wat er te wachten staat in september

Securex maakt een overzicht van opkomende activiteiten: op 1 september gaat het kwalificerend werkplekleren in Vlaanderen van start; 27 september is dag van de Franse gemeenschap; voor sommige sectoren moet de koopkrachtpremie tegen 30 september betaald worden; de deadline voor een intern meldkanaal nadert.

29/08/2023

Nieuwe oproep naar duurzaam woon-werkverkeer

De nieuwe oproep wil het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen en de verbetering van de verbinding tussen openbaar vervoer en werkplekken stimuleren. Ook samenwerking tussen bedrijven wordt sterk aangemoedigd. Om een subsidie te krijgen moet je tussen 18 september en 18 oktober een dossiernummer aanvragen en tegen 18 januari 2024 het volledige subsidiedossier indienen.

29/08/2023

Elektronische C3.2 A vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2023 wordt het project van de elektronische C3.2 A uitgebreid naar werknemers van alle ondernemingen. De voornaamste voordelen zijn dat de controlekaart niet meer verloren of beschadigd kan worden en dat de papieren versie op het einde van de maand niet meer aan de uitbetalingsinstelling moet bezorgd worden.

25/08/2023

Het cijfer: -0,53

In 2023 zien we een negatieve evolutie in de tewerkstelling bij kmo's (-0,53% t.o.v. +1,25% in 2022 en +2,02% in 2019 vóór Covid), voornamelijk in de industrie sector maar ook binnen ICT en communicatie.

24/08/2023

Het Cijfer: 108

In de week van 14 tot 20 augustus zijn er 108 faillissementen uitgesproken in de ondernemingsrechtbanken. Hierdoor werden 251 banen geliquideerd.

24/08/2023

Opkomende flitscontroles SIOD

In het najaar van 2023 zal SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) flitscontroles uitvoeren in sommige sectoren, meer bepaald tijdens augustus en december 2023 in de vleessector, en tijdens oktober 2023 in de groene sectoren.

24/08/2023

Gewaarborgd loon in studentenjobs

Voor studenten gelden dezelfde regels tot gewaarborgd loon bij ziekte als voor de gewone werknemer. Bij de meeste contracten van 3 maanden of minder, heb je pas recht op gewaarborgd loon na de eerste maand. Bij contracten langer dan 3 maanden heb je onmiddellijk recht hierop.

22/08/2023

Loon ruilen voor vakantie

Als werkgever kan je werknemers de optie aanbieden om extra vakantiedagen te ‘kopen’ bovenop de legale en extralegale vakantie. Dit kan via een cafetariaplan of via een individuele loonruil. De interesse naar extra vakantie is groot onder werknemers maar de keuze blijft altijd bij de werkgever.

HR Legal
18/08/2023

13 mei – 26 mei 2023: Sociale verkiezingen

Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

16/08/2023

HR Alert in een nieuw jasje

We hopen dat jullie alvast hebben kunnen genieten van een pauze en met een frisse blik uitkijken naar het komende HR nieuws. Ook wij hebben onze platforms een kleine makeover gegeven en zijn terug met een heleboel nieuwe dingen. Onze nieuwsbrief heeft een nieuw ontwerp gekregen en de website hebben we vereenvoudigd met het oog op meer content in de toekomst. Elke transitie vraagt wat aanpassen: er kunnen dus fouten, bugs of vertragingen voorkomen. We zorgen zo snel mogelijk voor een oplossing.

07/08/2023

Het cijfer: 55

Sinds 1 juli 2023 en tot 30 juni 2025 kunnen werknemers van 55 jaar een eindeloopbaantijdskrediet aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze werknemers hun arbeidsovereenkomst wijzigen naar deeltijdse of ⅕ tijd. La condition en 2023 est que leur salaire horaire soit au moins de 16,02 euros.