Real Time News
for Human Resources Governance

Belgen zijn tevreden en betrokken werknemers

Accor Services stelde voor de tweede keer een Barometer op van het Welzijn en de Betrokkenheid van Werknemers. Het onderzoek gebeurde met een online vragenlijst en vond plaats in acht landen, waaronder België (maar niet Nederland). In deze groep van landen zijn de meest tevreden en loyale werknemers te vinden in België, Zweden en Duitsland. Enkele cijfers over België: 72 procent zijn tevreden over hun werkomgeving en over de inhoud van hun taak, 48 procent zijn tevreden over de perspectieven voor loopbaanontwikkeling en 56 procent zijn tevreden over de opleidingskansen.
De onderzoekers onderscheiden drie modellen: het Zweedse (gericht op geluk in de privé-sfeer), het Duitse (met de nadruk op de vervulling van de contractuele verplichtingen) en het Britse (werk heeft weinig intrinsieke waarde, men moet de opportuniteiten grijpen die zich aanbieden). België vertoont een mix van kenmerken, en zoals wel vaker gebeurt is er ook een verschil tussen Vlamingen en Franstaligen. Maar het profiel van de Belgische werknemer is uiteindelijk een erg interessante basis voor een win-win relatie tussen onderneming en personeel.
Volgens de onderzoekers bestaat de beste human resources benadering erin rekening te houden met de verwachtingen en de behoeften van de werknemers op een individueel niveau.

Federgon vraagt maatregelen voor outplacement

Federgon Outplacement vraagt aan de federale regering snel werk te maken van de concretisering van de outplacement-maatregelen die vervat zijn in het Generatiepact. Het collectief outplacement is vorig jaar afgenomen met een kwart. Bedrijven hebben outplacement nog niet opgenomen in hun ontslagstrategie, en bij de rechtstreeks betrokkenen, de 45-plussers die hun ontslag krijgen, is er weinig animo om hun recht op outplacement te doen gelden. Federgon Outplacement gaat een praktische gids publiceren om de kennis over outplacement te verbeteren.

De jaarlijkse Memento editie 2019 is beschikbaar !

Kent u het gevoel dat u op zoek bent naar het antwoord op een zeer specifieke vraag, maar verdrinkt in een veelheid aan informatie waar u uw weg niet in terug vindt? Partena Professional heeft de oplossing: de jaarlijkse Memento, met ook in de editie van 2019 weer een schat aan waardevolle sociale informatie in zakformaat. Met deze praktische gids heeft u op elk moment een schat aan nuttige informatie bij de hand, over tal van thema’s: Arbeidsrecht Sociaal zekerheidsrecht
Advertorial

Groep van 10 over de concurrentiekracht

De Groep van 10, die de sociale partners omvat, heeft een verklaring gepubliceerd over de kwestie van de concurrentiekracht. De sociale partners zijn van mening dat investeren in opleiding en het aanmoedigen van onderzoek en innovatie minstens even belangrijk zijn als loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen. De vakbonden zijn het er mee eens dat een verlaging van de patronale bijdragen moet worden omgezet in meer arbeidsplaatsen i.p.v. in hogere lonen.
De verklaring van 27 maart volgt op een verslag van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven van november jl. Daarin stond dat de lonen in België sneller zouden gaan stijgen dan in onze buurlanden.

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Loonkloof man/vrouw reëel, maar is discriminatie de oorzaak?

Katleen van Waeyenberge en Nick Van Uffelen, consultants binnen de Hay Group in België hebben loongegevens van mannen en vrouwen vergeleken van 65.000 werknemers van ruim 300 Belgische bedrijven, die professioneel bezig zijn met hun personeels- en verloningsbeleid.
Hieruit blijkt dat er wel degelijk een loonverschil bestaat tussen mannen en vrouwen, maar dat dit een gevolg is van een aantal onderliggende factoren, eerder dan van directe loondiscriminatie van de werkgever.
Vrouwen verdienen minder o.a. omdat:
1. zij andere loopbanen hebben. Veelal wordt gekozen voor functiegroepen en organisaties uit de 'zachtere sector' die op zich lager betaalt.
2. zij doorgaans minder de kans hebben om anciënniteit op te bouwen omdat zij hun loopbaan vaker onderbreken of vaker deeltijds werken, meestal omwille van de kinderen.
3. zij niet doorstoten tot de topfuncties in organisaties, m.a.w. dat het glazen plafond speelt.
De loonkloof is dus een gevolg van de loopbaankloof, die veel fundamenteler en minder tastbaar is. Om dit te verhelpen zouden er meer initiatieven moeten komen om vrouwen aan te moedigen te breken met de klassieke vrouwelijke jobs en door te groeien naar hogere functieniveaus. Een deel van deze verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, maar ook bij de partners van de vrouwen en bij de onderwijsinstanties.

EU stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen

24/03/2006

Meer ondernemingen ertoe bewegen voor de samenleving meer te doen dan wat wettelijk verplicht is, zo luidt de doelstelling van het Europees Verbond voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De alliantie is zopas opgericht met de actieve steun van de Europese Commissie. Ze wil het maatschappelijk engagement stimuleren en de duurzaamheidsgedachte verspreiden.
Het verbond staat open voor alle ondernemigen, zowel kleine als grote. Het vormt een politiek kader voor het opzetten en ondersteunen van MVO-initiatieven.

Loonmatiging geen wondermiddel voor concurrentiekracht

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Belgische lonen te hoog zijn om onze internationale competitiviteit te verzekeren. Professor Freddy Heylen van de Universiteit Gent is het daar niet mee eens. Hij wijst naar EU-lidstaten waar de loonkosten al tien jaar sterker stijgen dan in België en die het economisch toch zeer goed doen. In plaats van te mikken op loonmatiging, leggen zij de klemtoon op innovatie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Het weekblad Trends brengt een artikel over de studie van de Gentse professor, en citeert ook hoofdeconomm Chaney van de zakenbank Morgan Stanley, die Heylen bijtreedt.

Personeelsbeheer via de telefoon

24/03/2006

Een Frans bedrijf brengt een oplossing op de markt die de telefoon (en SMS) gebruikt voor het beheer van een aantal HR-taken. Voorbeelden zijn het aanvragen van vrije dagen, het nakijken hoeveel vakantie men nog heeft, tijdregistratie op afstand enz. De argumenten zijn o.m. dat iedereen telefoneert en dat telefoneren goedkoper is dan het internet inschakelen.

Uitzendarbeid wordt almaar belangrijker in Europa

Omgerekend in voltijdequivalenten verschaffen de uitzendkantoren in de EU-15 werk aan 1,3 procent van de totale arbeidende bevolking. Dit blijkt uit een verslag van de Europese stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsvoorwaarden.
De studie richt de schijnwerper op de uitzendsector in de EU-25 plus Noorwegen en de kandidaatlanden Bulgarije en Roemenië. De sector blijkt een belangrijk groeipotentieel te hebben.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.