Real Time News
for Human Resources Governance

Meer hartaanvallen wanneer werkloosheid afneemt

In de VS hebben onderzoekers vastgesteld dat een daling van de werkloosheidsgraad met 1 procent samengaat met een toename van het aantal fatale myocardinfarcten met 1,3 procent. Waarom sterven meer mensen aan een hartaanval wanneer de economie aanzwengelt? De factoren die volgens de onderzoekers meespelen zijn o.m. dat werkenden minder lang slapen, dat er in tijden van hoogconjunctuur harder wordt gewerkt, meer wordt gerookt en meer wordt gedronken, en dat de milieuvervuiling toeneemt.
Myocardinfarcten leiden in de VS tot een derde van de overlijdens door hartziekten. In de studie van Ruhm en anderen over het verband tussen macroeconomie en gezondheid kregen zij een centrale plaats omdat de statistieken over overlijdens door myocardinfarct betrouwbaar zijn.
Vroegere studies wezen in de omgekeerde richting (meer sterfte in tijden van werkloosheid). Volgens de auteurs van de nieuwe studie hebben hun voorgangers verkeerde methodologieën gebruikt en beschikten zij over minder goede statistieken.
Het rapport van prof. Ruhm en zijn collega's is te downloaden van de site van Ruhm (klikken op Working papers).

Vlaamse jobcreatie is te danken aan gesubsidieerde sectoren

Volgens een studie van de SERV (Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen) creëert de industrie in Vlaanderen sinds 1995 geen nieuwe arbeidsplaatsen meer. De andere gewesten slagen er beter in hun economische groei om te zetten in bijkomende arbeidsplaatsen. Volgens de SERV komt de Vlaamse jobcreatie na het jaar 2000 vooral tot stand in de bedrijfstakken die door de overheid worden gesubsidieerd.

Belgische werknemers niet erg gerust in de toekomst

Delocaliseringen, hoge loonkosten, faillissementen en bedrijfsherstructureringen bedreigen volgens de Belgische werknemers de werkgelegenheid. Anderzijds blijven drie op de vier er wel van overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om het aantal arbeidsplaatsen op te drijven. De beste kansen daartoe zien zij in de nieuwe technologieën (48%), de herverdeling van de arbeid (32%) en in nieuwe stelsels zoals de dienstencheques (22%).
Zo luiden enkele conclusies uit de jaarlijkse arbeidsmarktenquête van uitzendorganisatie Randstad. Vierduizend personen werden ondervraagd. Randstad merkt op dat de perceptie bij de werknemers niet altijd overeenstemt met de realiteit. Zo spreekt één op drie zijn vrees uit voor de toestroom van buitenlandse arbeidskrachten; de 'oude' EU-lidstaten die reeds twee jaar geleden hun grenzen openden voor de arbeidsmigranten uit de tien nieuwe lidstaten rapporteren evenwel geen negatieve impact op de werkgelegenheid.
De Randstad-studie onderzocht dezelfde thema's als in 2001, wat vergelijkingen mogelijk maakt. De sectoren met de grootste aantrekkingskracht op de werknemers zijn de overheid, de diensten aan bedrijven en aan particulieren, de productiebedrijven en de non-profit. Over hun kansen om werk (of ander werk) te vinden, zijn de ondervraagden minder optimistisch dan in 2001. Mobiliteit wordt, net als vijf jaar geleden, niet als een probleem beschouwd. Er wordt tegenwoordig méér gesolliciteerd dan in 2001. Zes op tien van de bedienden en kaderleden voelen wel wat voor thuiswerk. En net zoals de werkgevers, zijn de meeste werknemers geneigd te denken dat de wekelijkse arbeidsduur zal toenemen.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven leggen zin voor innovatie aan de dag en stemmen hun aanbod voortdurend af op de noden van de markt.
In 2005 steeg het aantal tewerkgestelde uitzendkrachten met 25.000 om een totaal te bereiken van 351.100 personen. Indien men hier de 110.000 jobstudenten bijtelt, komt men aan 461.100 personen die in 2005 tenminste één uitzendjob hebben gedaan. Omgerekend naar voltijd-equivalenten, en de studenten buiten beschouwing gelaten, verschaft de uitzendsector dagelijks werk aan 81.105 personen, wat overeenkomt met 2,3 procent van de loontrekkenden.
Het aantal vestigingen van de uitzendbedrijven nam toe met 122, wat meebracht dat de sector zelf 644 vaste medewerkers extra in dienst nam; hierdoor kwam het totaal op 5243. De omzet van de uitzendsector steeg in 2005 met niet minder dan 9,2 procent.

64% van Belgische bedrijven verwacht personeelsgroei in 2006

Slechts 7 procent van de Belgische ondernemingen verwacht in 2006 arbeidsplaatsen te zien verloren gaan, wat een verbetering is t.o.v. een jaar geleden. Toen was het 10 procent. 64 procent van de Belgische bedrijven verwacht 2006 af te sluiten met meer werknemers dan bij het begin van het jaar, wat ongeveer evenveel is als twaalf maanden geleden. DE cijfers staan in een onderzoek van online rekruteringsspecialist StepStone bij 2100 HR-managers in acht Europese landen. In Nederland heerst het grootste optimisme. 81 procent van de bedrijven verwacht er een netto aangroei van het personeelsbestand.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Helft twijfelt aan objectiviteit van promotiebeleid

08/05/2006

Slechts 48 procent van de Belgische wernemers zijn van oordeel dat promoties in hun bedrijf gebaseerd zijn op competenties. Zes op tien nemen de tijd om na te denken over hun eigen professionele toekomst. Amper vier op tien vinden dat zij vanwege hun werkgever voldoende loopbaanadvies krijgen. 61 procent meent zijn carrière verder tot ontplooiing te kunnen brengen binnen hun huidige bedrijf.
Zo luiden de voornaamste besluiten van een studie in opdracht van Securex ZebraZone bij 1677 werknemers. De studie "Loopbanen in België. Wat denken werknemers over hun carrière" benadert de loopbaan als een factor die essentieel is voor de medewerkerstevredenheid. De vier aspecten van carrière die aan bod komen zijn objectiviteit, carrière-exploratie, loopbaanadvies en professionele vooruitgang.

Helft van Belgen wil loon van baas kennen

De helft van de Belgen vindt dat alle medewerkers binnen een bedrijf het recht hebben te weten hoeveel hun topman verdient. Dat blijkt uit een enquête van de Vlerick Leuven Gent Management School en Vacature onder 8250 Belgen. Ruim zes op tien ondervraagden verklaren dat ze een onethische opdracht zouden weigeren, ook als dit hen een promotie zou kunnen kosten. Een even groot aantal heeft er begrip voor dat een leidinggevende in drukke periodes verlofaanvragen weigert. Deeltijds werken, daarentegen, moet volgens een ruime meerderheid worden toegestaan aan wie daar om vraagt.

Dure en productieve Belgen krijgen weinig opleidingen

Belgische werknemers krijgen veel minder opleidingen dan het Europese gemiddelde. Hun productiviteit ligt hoog, maar hun loonkosten ook. Wanneer een bedrijf delocaliseert, is dat meestal het gevolg van een beslissing die buiten België werd genomen. Zo luiden enkele van de conclusies van een onderzoek in opdracht van PricewaterhouseCoopers bij 15.000 bedrijven in de Verenigde Staten en Europa, waaronder 400 in België.
Per voltijdequivalent (VTE) geniet de Belgische werknemer per jaar van 16,5 uren opleiding. Het Europese gemiddelde bedraagt 23,9 uren. Gemiddeld besteedt een Belgisch bedrijf per VTE en per jaar 570 euro aan opleiding, 134 euro minder dan het Europese gemiddelde. Opleidingen zijn in België overigens per uur 25 procent duurder. Een Belgische voltijdse werknemer genereert een omzet die ruim 48 procent hoger ligt dan het Europese gemiddelde, maar zijn totale loonkost ligt ook 32 procent hoger.

In 12% van Britse bedrijven werken "nieuwe Europeanen"

In de jongste twaalf maanden hebben 12 procent van de Britse ondernemingen een beroep gedaan op arbeidskrachten die afkomstig waren uit de tien nieuwe lidstaten van de EU. Dat is een bijna-verdubbeling ten opzichte van de twaalf maanden voordien. Dit blijkt uit een enquête van Manpower. De "nieuwe Europeanen" duiken op in alle sectoren, maar het meest in de horeca, de bouw, de financiële wereld, de diensten aan bedrijven, de landbouw en de verwerkende industrie. Groot-Bittannië heeft van bij het begin zijn grenzen opengesteld voor de arbeidsmigranten uit de landen die op 1 mei 2004 toetraden tot de Unie.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949. De minister van Werk beklemtoont dat het vooral langdurig werklozen, laaggeschoolden en allochtonen zijn die via de dienstencheques in het reguliere arbeidscircuit kunnen stappen. Bovendien zet het stelsel van de dienstencheques in belangrijke mate zwartwerk om in reguliere arbeid.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.