Real Time News
for Human Resources Governance

Vakanties verklaren minder dan helft van afwezigheden

12 procent van de contractuele arbeidstijd wordt niet gepresteerd omwille van wettelijke vakantie en feestdagen. Allerlei andere schorsingen, zoals ziekte, tijdskrediet of ouderschapsverlof wegen nog zwaarder door. In Vlaanderen wordt daardoor slechts 73% van de contractuele arbeidstijd effectief gepresteerd, in Brussel 73,7% en in Wallonië 74,6%. Afwezigheden van langer dan een jaar zijn buiten beschouwing gelaten. In kleine ondernemingen gaan veel minder uren verloren dan in grote.

Belg werkt 63 % van de maximale arbeidstijd (Acerta)

Gedetacheerde kan recht hebben op beschermingsvergoeding

Wanneer een werkgever met zijn werknemer in het buitenland overeenkomt dat het arbeidscontract onder het Belgische recht valt, dan geldt volgens Cassatie ook artikel 32tredecies, §1 van de Welzijnswet. Dat artikel verleent ontslagbescherming aan wie zich het slachtoffer voelt van pesterijen en daarvan aangifte doet. Met andere woorden, ook de gedetacheerde werknemer kan aanspraak maken op een beschermingsvergoeding wanneer de werkgever de re-integratie weigert.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van het arrest Cass. 18 juni 2018, AR S.15.0123 (pdf, rechtstreekse download)

Secretary Plus zorgt voor een geïnspireerde start van het nieuwe jaar

In 2018 vierde Secretary Plus haar 25-jarig bestaan. Doorheen de jaren werden we door u geïnspireerd om onze dienstverlening telkens opnieuw te verbeteren. Om u op onze beurt te bedanken en te inspireren, organiseerden we dit jaar 4 Inspiration Days, ontbijtsessies met een interessante keynote. De belangrijkste inzichten bundelden we telkens in een white paper.
Advertorial

Mislukte aanwerving kost tussen 35.000 en 152.000 euro

De kost na twee jaar dienst van een mislukte externe aanwerving bedraagt voor een bediende ruim 35.000 euro, voor een kaderlid 52.000 euro en voor een directielid 152.000 euro. Dat berekende Securex, dat de details publiceert in een tabel. De HR-dienstverlener vindt dat bedrijven te vaak spontaan aan extern rekruteren denken, en doet een oproep om interne mobiliteit meer kansen te geven.

Mislukte externe aanwerving bediende in België: dat kost bedrijven minstens 35.000 euro (Securex)

Poststaking doet opzegtermijn niet opschuiven

Stel dat een aangetekende ontslagbrief omwille van de poststaking niet tijdig wordt bezorgd. Kan de opzegtermijn dan toch nog starten volgende maandag, of schuift alles een week op? Vaste rechtspraak is in het voordeel van de werkgever: als je beschikt over het ontvangstbewijs van de post (uiterlijk gedateerd gisteren, woensdag), en het adres is correct, dan begint de opzegtermijn wel degelijk volgende maandag te lopen.

Opzegbrief versturen tijdens vakbondsacties bpost: waar je op moet letten (Liantis)

StepStone-onderzoek: sollicitant krijgt zelden antwoord

Je zou niet denken dat een war for talent woedt, als nog geen kwart van de jobzoekers binnen de 45 dagen een antwoord krijgt. Dat is nochtans de conclusie van een grootscheepse peiling door StepStone. Een kandidaat moet gemiddeld 18 keer solliciteren vooraleer hij een eerste keer op interview mag, en na gemiddeld 3 interviews volgt een contractvoorstel. "Werkgever, plaats je eens in de schoenen van een jobzoeker."

Slechts 24% van de Belgische jobzoekers krijgt een antwoord op hun sollicitatie (StepStone)

Eenheidswet mag hogere bediende niet benadelen

Als een hogere bediende voor de periode eindigend op 31 december 2013 contractuele zekerheid had over een opzeggingsregeling die gunstiger is dan de forfaitaire tabel in de wet op het Eenheidsstatuut, dan mag die gunstigere regeling hem niet worden ontzegd - ook al zegt de wet het tegendeel. Dat bepaalde het Grondwettelijk Hof. Het laatste woord ligt bij Cassatie. Maar dit arrest zet wel een grote stap naar het beslechten van een aanslepende discussie.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van Arrest nr. 140/2018 van 18 oktober 2018 (NL, pdf, 19 blz., rechtstreekse download)

Noem niet alles "soft skills"

Er bestaat een onderscheid tussen persoonlijkheidskenmerken (bijv. extrovert zijn), gemoedstoestanden, die evolueren in de tijd (bijv. motivatie) en vaardigheden, die men kan aanleren en ontwikkelen (bijv. goed presenteren, inlevingsvermogen, creatief zijn). Tot deze laatste categorie behoren de "soft skills". Afgaande op de formuleringen in jobadvertenties vindt de Franse arbeidspsychologe Cécile Jarleton dat HR-mensen de neiging hebben alles op een hoopje te gooien en er dan het etiket "soft skills" op te kleven. Volgens haar is zoiets gedoemd om tot misverstanden te leiden.

Soft skills : arrêtez de chercher des candidats extravertis et motivés (l'ADN)

Hoe de werknemer zelf zijn aanvullend pensioen mag opbouwen

06/11/2018

Hoe het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers in zijn werk zal gaan, staat uitgelegd in het wetsontwerp. De werknemer kiest zelf de pensioeninstelling, het pensioenproduct en het bedrag van zijn jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt geplafonneerd op 3 procent van het referentieloon. Er is geen rendementsgarantie. De taak van de werkgever bestaat erin, de bijdrage af te houden van het nettoloon en door te storten naar de pensioeninstelling.

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) – De krachtlijnen (Lexalert)

Meer werken op zondag in toeristische centra

In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra mogen kleinhandelszaken en kapsalons met ingang van 10 november 2018 de facto het hele jaar door op zondag personeel tewerkstellen. Per individuele werknemer geldt een limiet van 39 zondagen per jaar. Werkgevers die de nieuwe regeling willen toepassen, zullen hun arbeidsreglement moeten aanpassen.

39 zondagen werken in kleinhandelszaken en kapperssalons (Acerta)

Vroegere feiten kunnen ontslag om dringende reden rechtvaardigen

Een als dringende reden ingeroepen feit hoeft niet op zichzelf elke verdere samenwerking onmogelijk te makent, indien de ontslagbrief ter verduidelijking ook eerder voorgevallen feiten opsomt die kunnen gelden als verzwarende omstandigheden. Dat besliste Cassatie. "Een rechtbank die de vroegere feiten opzij schuift, miskent het begrip dringende reden."

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven: Cass. (3e k.) 16 april 2018, AR S.16.0040.N

Tekst van het arrest (pdf)

Scholingsbeding weldra altijd mogelijk bij opleiding tot knelpuntberoep

Binnenkort zal je ook een scholingsbeding kunnen afsluiten met een werknemer die per jaar minder dan 34.180 euro verdient, op voorwaarde dat de opleiding die hij of zij volgt betrekking heeft op een knelpuntberoep. De wet is gestemd. Zij zal van kracht worden op de 10de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een scholingsbeding legt voorwaarden op aan de werknemer die op kosten van de werkgever een opleiding volgt. Zo'n beding is niet mogelijk indien de werknemer per jaar minder dan 34.180 euro verdient. De nieuwe wet voert op die regel dus een uitzondering in.

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen (Lexalert)

Werkgever moet "loyaal meewerken" aan berekening van uitwinningsvergoeding

Bij zijn ontslag heeft een handelsvertegenwoordiger recht op een uitwinningsvergoeding als hij kan aantonen dat hij klanten heeft aangebracht. Indien de ex-baas koppig weigert de relevante gegevens op tafel te leggen, schendt hij de "loyale samenwerking" waartoe een werkgever gebonden is, aldus het Arbeidshof. In deze zaak gingen de magistraten dan maar zelf speuren in het dossier. Zij vonden diverse indicaties voor de aanbreng van cliënteel en wezen een uitwinningsvergoeding toe van 11.000 euro.

La collaboration loyale de l'employeur essentielle dans l'indemnité d'éviction (LEcho)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.