Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Duidelijkere regels over arbeidsrelatie in de platformeconomie (Securex): deze regels over de aard van de arbeidsrelatie (onderdeel van de Arbeidsdeal) treden in wertking op 1 januari 2023

Wijzigingen aan progressieve werkhervatting (Acerta): de paragraaf gewijd aan de neutralisatieregel gewaarborgd loon legt uit dat de werkgever in sommige gevallen toch gewaarborgd loon zal moeten betalen

Waarom rekruteren in december je een streepje voor geeft op de concurrentie (Robert Half)

Goed slapen maakt vrouwen ambitieuzer

Na een goede nachtrust laten vrouwen zich op het werk sterker gelden en stijgen hun professionele aspiraties. Bij mannen maakt de kwaliteit van de slaap op dit vlak geen verschil. Die nogal onverwachte ontdekking deed een Amerikaans onderzoeksteam.

Good sleep can increase women’s work ambitions (Washington State University)

Voor de specialisten: Leah D. Sheppard, Teng Iat Loi, Julie A. Kmec. Too Tired to Lean In? Sleep Quality Impacts Women’s Daily Intentions to Pursue Workplace Status. Sex Roles, 2022

 

Het cijfer: 12,27

De inflatie bedroeg in oktober 12,27%, het hoogste niveau sinds juni 1975. In één maand tijd stegen de kosten van het levensonderhoud sterker dan anders in een heel jaar. Goed voor een nieuwe overschrijding van de spilindex, met alles wat daar uit volgt. Details

Op 10 november wordt groot aantal nieuwigheden van kracht

Na de vele aankondigingen, eindelijk zekerheden. De twee wetten die de Europese richtlijnen inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en inzake work-life balans omzetten, zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Veel nieuwe regels worden van kracht op woensdag 10 november. Hieronder een collectie deels overlappende hyperlinks naar goede bronnen.

Regels over transparante werkomstandigheden en work-life balans weldra officieel (Securex)

Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (FOD Werk)

Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158: wijzingen op het vlak van de verlofregelingen voor ouders en mantelzorgers (FOD Werk)

Nieuwe berekening van de opzeggingsvergoeding bij loopbaanonderbreking (Acerta)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: werknemers in tijdskrediet en thematisch verlof beter beschermd bij ontslag (SD Worx)

Recht van je medewerker op meerdere banen (Acerta)

Europese richtlijn work-life balance: Flexibele werkregelingen voor werknemers die een zorgtaak opnemen (SD Worx)

Europese richtlijn work-life balance: Weigering bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof wordt moeilijker (SD Worx)

Europese richtlijn betreffende work-life balance: periodes als uitzendkracht tellen mee voor berekening anciënniteitsvoorwaarde ouderschapsverlof (SD Worx)

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tekst van de wet: Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022

Tot 2025 geen loonsverhogingen

De Belgische loonhandicap tegenover de buurlanden is gestegen tot 6 procent, daardoor is er zeker tot en met 2024 wettelijk geen marge om bovenop de loonindexeringen nog salarisverhogingen door te voeren. Dat becijferde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Voor de christelijke en socialistische vakbondskoepels is dit onaanvaardbaar, gezien de gestegen bedrijfswinsten. Er komt dus wellicht geen interprofessioneel loonakkoord voor 2023-2024.

Bonden en werkgevers op ramkoers over loonnorm (De Standaard)

Buitenlands voordeel kan vrij zijn van RSZ

Een buitenlands moederbedrijf kan wel degelijk aan werknemers van zijn Belgische vestiging niet aan arbeidsprestaties gelinkte voordelen toekennen die vrijgesteld zijn van Belgische sociale bijdragen. Met die beslissing draait het Hof van Cassatie een arrest terug van het Arbeidshof te Gent. Het ging in deze zaak om voorwaardelijk toegekende gratis aandelen (restricted stock units) uitgeloofd door de Amerikaanse hoofdvestiging. De RSZ was van oordeel dat hierop sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar krijgt dus ongelijk.

Court of Cassation judgement on social security treatment of benefits awarded by parent company (analyse door advocate Pascale Moreau van PwC, in het Engels)

Lees ook: Ook als een derde de bonus betaalt, is werkgever RSZ-bijdragen verschuldigd (HR Alert, 2 juli 2019): hier gaat het om het omgekeerde geval, nl. een voordeel, toegekend als tegenprestatie van arbeid

Korte metten met auteursrechten

Consultants, marketeers, advocaten of architecten betalen onder het fiscale stelsel van de auteursrechten zal niet meer mogen vanaf 2024. Idem dito voor software-specialisten, behalve als zij games ontwikkelen. Alleen bedrijven die in 2022 gebruikmaken van dit gunstregime zullen dat ook in 2023 nog kunnen, maar slechts voor de helft. Dat wil minister Van Peteghem.

Gunstregime auteursrechten dooft sneller uit dan gedacht (De Tijd)

Thuiswerker mocht webcamtoezicht weigeren

Een thuiswerker de hele werkdag online monitoren? Dat is disproportioneel en het druist in tegen het Europees recht. Bij weigering de telewerker op staande voet de laan uitsturen, is onterecht. Zo oordeelde een Nederlandse rechtbank. De werkgever werd zwaar veroordeeld. Het ging om een Amerikaans bedrijf. Op de dag van het vonnis sloot het zijn kantoor in Nederland.

Rechter: thuiswerker onterecht ontslagen voor weigeren cameratoezicht (Security.nl): analyse door een gespecialiseerde advocaat

Het vonnis in zaak 10072897 AZ VERZ 22-61

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.