Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Verzaken aan cao-premie mag niet

Indien een eindejaarspremie voorzien is in een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, is de uitbetaling verplicht zelfs indien de werknemers afstand hadden gedaan van hun recht op de premie. Een Luikse werkgever die in dit geval verkeerde, en de premie niet had uitgekeerd, werd strafrechtelijk veroordeeld in graad van beroep, trok dan naar Cassatie en kreeg ook daar ongelijk. Zolang de overeenkomst van kracht is, kan een personeelslid niet rechtsgeldig afstand doen van een "dwingend" recht en blijft de penale verantwoordelijkheid van de werkgever bestaan.

Jobkandidaat afwijzen wegens ziekte mag niet

Een sollicitant afwijzen omwille van een gezondheidsprobleem mag niet, indien niet is aangetoond dat het gezondheidsprobleem het vervullen van de taak in de weg staat. Zo besliste de arbeidsrechtbank van Brussel. Het wettelijk verbod van discriminatie bij de aanwerving op basis van gezondheidsoverwegingen is hiermee voor het eerst daadwerkelijk afgedwongen voor een rechtbank. De jobkandidaat was een vrouw die lijdt aan epilepsie. Ze werkte al twee jaar in een voorlopig statuut, en had een weigering opgelopen toen ze probeerde een contract van onbepaalde duur te bekomen.

Regering tekent krijtlijnen voor scholingsbeding

Over het scholingsbeding ontstaan wel eens disputen, en de rechtspraak is niet eenduidig. De regering probeert hier orde te scheppen en heeft een wetsontwerp klaar. Het ontwerp onderwerpt het scholingsbeding aan een reeks geldigheidsvoorwaarden. Eén ervan is bijv. dat een werknemer niet kan gebonden zijn door een scholingsbeding indien zijn loon niet hoger is dan 27.597 euro.

Eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting

Anders dan soms wordt gedacht is het toekennen van een eindejaarspremie geen wettelijke verplichting. Een werknemer heeft er wel recht op indien dit zo is vastgelegd in een cao, in het arbeidsreglement van de onderneming, in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, of indien er binnen de onderneming een gebruik is ontstaan.

Europeanen niet gekant tegen meer flexibele arbeidscontracten

Zeven op tien inwoners van de EU vinden dat arbeidscontracten flexibeler mogen zijn om de creatie van arbeidsplaatsen te vergemakkelijken. Zelf zijn ze er gerust in dat ze hun huidige job zullen behouden, of dat ze er een nieuwe zouden vinden mocht dat nodig zijn. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie. Het vertrouwen is het grootst in Denemarken, het land van de flexicurity , de combinatie van soepele arbeidsmarkt met hoge sociale bescherming die o.m. aan bod komt in het Rapport over de Werkgelegenheid in Europa in 2006. Volgens Europees commissaris Spidla blijkt uit de enquête dat de Europeanen bereid zijn zich aan te passen aan de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt.

Controle op werknemers gaat in stijgende lijn

Het Brusselse kantoor van het internationale advocatenkabinet Bird & Bird heeft een onderzoek gevoerd naar de controle die Belgische werkgevers uitoefenen op hun werknemers. Daaruit blijkt dat de controle toeneemt. Twee derden van de ondernemingen controleren het e-mailverkeer en het internetgebruik, maar slechts een kleine minderheid heeft dit opgenomen in de arbeidscontracten of heeft de regels opgesteld in overleg met de werknemers. Ook het aantal bewakingscamera's neemt toe. Eén op vijf van de ondervraagde werkgevers verklaart dat al sancties en ontslagen zijn gevallen op basis van de videobeelden.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer. De onderneming betaalt geen loon en geen bijdragen aan de socialezekerheid, enkel een productiviteitstoelage. Ze is wel verplicht de betrokkene na een zekere tijd een arbeidscontract aan te bieden.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten. Huiskamp is van oordeel dat vooral werknemers met een lage opleiding, een laag inkomen of een deeltijdbaan geen boodschap hebben aan complexe formules (de zgn. cafetariaplannen). Uit keuzemoeheid opteren ze voor de standaardformule. Maar soms is dat in hun geval niet de beste keuze.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.