HR Alert
close Open
HR Alert

HR Alert biedt u de essentie van HR-nieuws in België!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

WETTELIJKE NOTA

INLEIDING

Elk gebruik hoegenaamd, met inbegrip van gewoon het feit www.hralert.be te doorlopen, impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke nota die, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan worden gewijzigd door een gewone bekendmaking op de site en zonder dat daartoe enige andere voorafgaande kennisgeving is vereist.
Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op de geschillen betreffende de site www.hralert.be en enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1.
www.hralert.be is een site die wordt beheerd door de vennootschap naar Belgisch recht HR ALERT NV waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 5000 Namen, 7 rue Godefroid. Sémantic SRL . Sémantic SRL is telefonisch bereikbaar op het nummer 0477/134.585 en per e-mail op het adres info@hralert.be

Sémantic SRL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld op de site www.hralert.be in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zij verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze wet.

2.
U machtigt Sémantic SRL uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor de volgende doeleinden:

u toe te staan op de site te surfen in de taal van uw keuze;
positief te kunnen antwoorden op de verzoeken die door u worden gedaan tijdens uw bezoeken aan de site;
zowel het beheer van de site en van de commerciële en administratieve contacten van Sémantic SRL als haar klantenadministratie te optimaliseren;

de kwaliteit van de diensten te optimaliseren die aan de internetters worden geboden, alsmede de kwaliteit van de site www.hralert.be;
marktstudies en frequentiestatistieken op te stellen;
u geregeld op de hoogte te houden, onder meer per e-mail, van de activiteiten, de nieuwe diensten en producten van Sémantic SRL;

acties inzake direct marketing te realiseren;

uw persoonsgegevens mee te delen aan derde vennootschappen om ze in staat te stellen u offertes van producten of diensten te doen toekomen, zelfs indien genoemde vennootschappen hun maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie hebben.

3.Sémantic SRL gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden, uitgegeven door een webserver die u raadpleegt en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. In casu slaan onze cookies de taal op die u heeft gekozen om de site te bezoeken en bijgevolg maken zij het mogelijk uw toekomstige toegang tot de site te versnellen en uw bezoek te vergemakkelijken. Zij staan Sémantic SRL ook toe zich te vergewissen van de goede werking van haar statistische hulpmiddelen.

U machtigt Sémantic SRL uitdrukkelijk ertoe uw persoonsgegevens eveneens te verzamelen en te verwerken in de veronderstelling dat deze inzamelingen en verwerkingen zouden plaatshebben via onze cookies. De doeleinden van deze verwerkingen zullen dezelfde zijn als diegene die worden opgesomd in de punten 2 van deze nota en elke toelating die gericht wordt aan info@hralert.be zal ook gelden voor de gegevens die worden ingezameld door middel van de cookies.

Sémantic SRL brengt u ter kennis dat u altijd de mogelijkheid heeft om de configuratie van uw computer te wijzigen om de cookies te weigeren.

4.
U heeft het recht om u op gewoon verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden inzake direct marketing. U heeft ook gratis toegang tot de gegevens die u betreffen en u kunt de verbetering bekomen van die gegevens welke onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn. Behoudens bij wet voorziene uitzondering kunt u zich eveneens wegens ernstige en wettige redenen ertegen verzetten dat uw gegevens worden verwerkt.
Elke desbetreffende aanvraag kan:
hetzij worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@hralert.be
hetzij schriftelijk worden bezorgd aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres:

Sémantic SRL
François Van Rysselberghe
Rue Godefroid 7
5000 Namur
BELGIQUE

5.
Het openbare register van de verwerkingen van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Hoogstraat 139 – 1000 BRUSSEL
Dienst Openbaar Register
Tel: +32(0)2/213.85.40 Fax: +32(0)2/213.85.65
E-mail: commission@privacycommission.be

6.
Om in de mate van het mogelijke ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt te voorkomen, volgt Sémantic SRL strikte procedures op het vlak van veiligheid en dit vanaf de inzameling tot bij de eindverwerking van genoemde gegevens.

Sémantic SRL kan de nodige maatregelen nemen om een goed beheer van haar site en van haar informaticasysteem te verzekeren. De vennootschap kan zich daartoe te allen tijde toegang verschaffen tot elke informatie, communicatie of enig ander gegeven dat op genoemde site en/of systeem is opgeslagen.

7.

Sémantic SRL kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde op verzoek van elke overheid die daartoe wettelijk gemachtigd is, of zelfs op eigen initiatief indien zij te goeder trouw van oordeel is dat een dergelijke verspreiding vereist is om zich te richten naar de wetten en reglementen, om de rechten of de goederen van Sémantic SRL, van de site www.hralert.be of van de gebruikers ervan te beschermen en/of te verdedigen, of in extreme omstandigheden om de veiligheid van Sémantic SRL, van haar klanten, van www.hralert.be en/of van de gebruikers ervan te beschermen.

INTELLECTUELE RECHTEN

8.
Behoudens andersluidende vermelding zijn alle merken die voorkomen op www.hralert.be gedeponeerde merken van Sémantic SRL of van de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt. De domeinnaam van de site werd door Sémantic SRL geregistreerd.

Sémantic SRL beschikt bijgevolg over exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of exclusieve licentierechten betreffende deze bestanddelen van intellectuele eigendom. Op deze bestanddelen wordt u geen enkel recht toegekend en elke overtreder van de voornoemde rechten stelt zich bloot aan gerechtelijke of andere vervolgingen voor de bevoegde autoriteiten.

9.
De site zelf, alsmede de inhoud ervan, namelijk onder meer teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en bewerkingen en de eventueel daarop vermelde databases, worden beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de reglementeringen die van toepassing zijn inzake de intellectuele eigendom sensu lato.

Sémantic SRL behoudt zich elk intellectueel eigendomsrecht voor en sui generis op www.hralert.be, op alle gegevens die zich daarop bevinden en op de eventuele databases ervan.

10.
Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 behoudt u het recht de informatie die voorkomt op www.hralert.be te downloaden en te reproduceren voor zover deze bewerkingen gebeuren met het oog op een strikt privé- en persoonlijk gebruik.
Elke andere reproductie, distributie, beschikbaarstelling aan het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van de site of van elk bestanddeel van intellectuele eigendom van Sémantic SRL of van de licentieverleners ervan is strikt verboden zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Sémantic SRL.

Elk verzoek om inlichtingen en/of om toelating dat verband houdt met een of meer bestanddelen van intellectuele eigendom die vermeld zijn op de site www.hralert.be moet worden gericht aan info@hralert.be, en elk ontbreken van een antwoord zal worden gelijkgesteld met een weigering van Sémantic SRL om enig gebruiks-, exploitatie- of ander recht toe te kennen op genoemd(e) bestandde(e)l(en) van intellectuele eigendom.

11.
www.hralert.be kan eveneens bestanddelen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Deze bestanddelen zijn mutatis mutandis onderworpen aan de regeling, vermeld in de punten 9, 10 en 11 hierboven.

12.
Indien u zich het slachtoffer acht van een schending van uw intellectuele rechten door Sémantic SRL, gelieve Sémantic SRL te contacteren op info@hralert.be, met opgave van het probleem en door nauwkeurig de omstreden inhoud af te grenzen die u wenst verwijderd te zien of de toegang waartoe zou moeten worden geblokkeerd en de redenen die dit volgens u verantwoorden. Sémantic SRL zal de klachtendossiers onverwijld behandelen en zal zo gauw mogelijk de vereiste maatregelen nemen indien de klachten gegrond zouden blijken te zijn.

DISCLAIMER

13.
www.hralert.be werd met de grootste zorg uitgewerkt. De site wordt louter ter informatie te uwer beschikking gesteld en Sémantic SRL legt de nadruk op het evolutieve karakter ervan en op het feit dat u altijd de relevantie moet laten nagaan van de informatie die op haar site is vermeld.

Sémantic SRL zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard en omvang ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door de raadpleging of meer in het algemeen door elk gebruik, hoegenaamd dat van de site www.hralert.be zou worden gemaakt.

14.
Als informatiekruispunt bevat www.hralert.be hyperlinks naar andere sites, alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u louter als indicatie ter beschikking gesteld en impliceren noch een sponsoring, noch een ondersteuning of een toetreding van Sémantic SRL tot een van deze sites/informatiebronnen. Sémantic SRL controleert deze sites of de inhoud ervan niet en biedt bijgevolg geen enkele garantie inzake de informatie die daarop wordt vermeld en/of de voorstelling van laatstgenoemde.

Sémantic SRL wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van de informatie die zich op de andere sites of in enige andere informatiebron, hoegenaamd bevindt, waarnaar www.hralert.be verwijst, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van genoemde schade.

15.
Indien u vanaf een website een hyperlink van welke aard ook wenst te creëren naar www.hralert.be, bent u ertoe gehouden daartoe voorafgaandelijk een specifieke schriftelijke toestemming te krijgen van een gemachtigde vertegenwoordiger van Sémantic SRL. Daartoe dient u een voorafgaande aanvraag te richten aan het volgende adres: contact@hralert.be. Elk ontbreken van een antwoord zal worden beschouwd als een weigering van toestemming. Elke overtreder van deze procedure stelt zich bloot aan vervolging voor de bevoegde autoriteiten.

 

Sémantic SRL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een of meer hyperlinks creëren naar www.hralert.be, zelfs indien het creëren van genoemde links door Sémantic SRL zou zijn toegestaan.