Real Time News
for Human Resources Governance

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers. Het wetboek is ook aangepast aan de gewijzigde regels inzake preventie van psychosociale risico's.

Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld en opgelapt (Lexalert)

29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht (tekst van de wet in de Kruispuntbank Wetgeving)

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

Arbeidsovereenkomsten (FOD Waso).

Grondige aanpassing pestwet

13/06/2014

Vanaf 1 september 2014 wordt een nieuwe wetgeving rond pesten op het werk van kracht. Daarin ligt meer nadruk op de preventie van alle psychosociale risico's, waar geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag integraal deel van uitmaken.

Onder meer de rol van de verschillende actoren - werkgever, vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociale aspecten, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW),… - wordt nu duidelijker geformuleerd. Bovendien gaat er meer aandacht naar de onderlinge informatie-uitwisseling. Daarnaast vormen het preventiebeleid en de interne procedures de twee belangrijke blokken waarrond de aanpassingen worden opgebouwd.

Strengere maatregelen tegen pesten op het werk

Nieuwe wetten over psychosociale risico's

06/05/2014

Twee zopas gepubliceerde wetten en een KB creëren een nieuwe regelgeving inzake de psychosociale risico's op het werk. Deze belangrijke hervorming gaat in op 1 september 2014. Ze vervangt de huidige regels en procedures rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer en wijzigt het statuut van de vertrouwenspersoon.

De FOD Werk zorgt voor omstandige toelichting in het artikel Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014.

Op dezelfde webpagina vindt u hyperlinks naar een handig algemeen schema van alle interne procedures en naar specifieke schema's voor de afzonderlijke procedures, plus een overzicht, per type van procedure, van de documenten die de preventieadviseur moet opstellen.

Toelichtingen en analyse vindt u ook op volgende plaatsen:

Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014 (Lexalert)

Psychosociale risico's op het werk (EasyPay Group)

Advocatenkantoor Bellaw wijst erop dat de hervorming ook belangrijke wijzigingen meebrengt op het vlak van de door de werkgever te treffen preventiemaatregelen, de ontslagbescherming, de schadevergoeding voor de slachtoffers, enz. Zie Vanaf 1 september 2014: nieuwe regelgeving over de preventie van psychosociale risico's op het werk (pdf, rechtstreekse download).

Zelfde opzegregels voor iedereen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carensdag en alle van dan af aangeworven werknemers vallen onder dezelfde opzegregeling- en termijnen. Dat staat in het voorontwerp van de wet over het eenheidsstatuut, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De verplichting tot outplacement wordt uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft.

Het persbericht van de ministerraad over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden is uitgebreider dan gewoonlijk. Het bevat o.m. de details over de opzegtermijnen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.