Real Time News
for Human Resources Governance

460 preventiecomités zijn tegelijk ondernemingsraad

De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen van mei jl. zijn gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daaruit blijkt dat er 460 ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zijn, waar de verkozenen van het comité voor preventie en bescherming op het werk voortaan ook de rol van ondernemingsraad opnemen. Deze formule is het gevolg van het Belgisch compromis over de toepassing van de Europese richtlijn over de vertegenwoordiging van de werknemers.

Wegwijs in regels rond syndicale afvaardiging

In uw bedrijf bestaat al een preventiecomité en mogelijk een ondernemingsraad. Vragen de vakbonden nu ook de instelling van een syndicale delegatie, zoals vaak gebeurt in het kielzog van sociale verkiezingen? Dan doemen plots een hele reeks vragen op. Wat is een vakbondsafvaardiging? Is ze verplicht? Worden de delegees aangeduid of verkozen? Wat zijn hun bevoegdheden, rechten en plichten?

Eerste resultaten van sociale verkiezingen

Minister Milquet heeft de voorlopige officiële resultaten van de sociale verkiezingen bekendgemaakt. Ze zijn te downloaden van de website van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg. Volgens De Tijd blijven de globale krachtverhoudingen tussen de vakbonden vrijwel stabiel. Het christelijke ACV (53 tot 54 % van de stemmen) blijft het grootst. Het socialistische ABVV haalt ongeveer 36 % van de stemmen. De liberale vakbond ACLVB lijkt voor het eerst in sociale verkiezingen de kaap van de 10 % van de stemmen te hebben gerond, met name bij de preventiecomités.
In de nieuwe ondernemingsraden en in de preventiecomités zullen de vrouwen iets talrijker zijn dan voorheen.

RECHTSPRAAK: Sociale verkiezingen en dringende reden

De werkgever die een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad wil ontslaan, moet de vakbond bij de procedure betrekken. Een werkgever verloor een proces omdat hij niet het overkoepelende niveau van de vakbond had ingelicht. Volgens het Arbeidshof gaat het uitsluitend om "de interprofessionele werknemersorganisatie, nationaal opgericht en vertegenwoordigd in de centrale raad voor het bedrijfsleven en de nationale arbeidsraad die tenminste 50.000 werknemers telt en die de kandidatuur van betrokkene heeft voorgedragen".

KMO-compromis goedgekeurd door bonden

Als laatste vakbond heeft het ABVV zich akkoord verklaard met het compromis dat in de Groep van Tien was bereikt over de vakbondsvertegenwoordiging in kleine en middelgrote ondernemingen. In de KMO's met 50 tot 99 werknemers wordt het preventiecomité de facto opgewaardeerd tot een ondernemingsraad. Dit zal gebeuren vanaf de sociale verkiezingen van 2012. Voor de kleinere bedrijven (van 20 tot 49 werknemers) is er een "aanbeveling" naar de sectoren om een systeem van informatie aan de werknemers uit te werken.

Aanloop naar sociale verkiezingen is begonnen

Elke onderneming die verplicht is sociale verkiezingen te houden, dient uiterlijk voor "dag X-60" in het bezit te zijn van een registratienummer per technische bedrijfseenheid. Dit nummer speelt een rol in het verdere verloop van de procedure. Afhankelijk van de datum van de verkiezingen in uw onderneming, situeert "dag X-60" zich tussen 7 en 20 december 2007.

Sociale verkiezingen: opletten met interims

De sociale verkiezingen van 2008 gaan dus door. Indien uw bedrijf bijna 50 of bijna 100 werknemers telt, kan het inzetten van uitzendkrachten tijdens het vierde kwartaal een onbedoeld effect hebben. Deze uitzendkrachten worden immers meegeteld bij de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting. Mogelijk doet u er beter aan, "gewone" werknemers aan te werven. De details van de berekening staan op de site van Securex.

Sociale verkiezingen worden niet uitgesteld

De sociale verkiezingen vinden wel degelijk plaats in 2008, zonder dat er iets verandert aan de drempels. De sociale partners hebben daarover een akkoord bereikt. De vakbonden hebben even hun eisen over verkiezingen in kleinere ondernemingen in de koelkast gezet. Volgens HRSquare heeft meegespeeld dat niemand happig was om sociale verkiezingen te houden in 2009, een jaar waarin ook een politieke stembusslag plaatsvindt.

RECHTSPRAAK: bescherming van niet-verkozen kandidaat

De rechterlijke macht heeft de knoop doorgehakt wat de duur betreft van de ontslagbescherming waarvan een werknemer geniet nadat hij zich een tweede keer vruchteloos kandidaat had gesteld bij de sociale verkiezingen. De tekst van de wet is hierover niet duidelijk voor alle concrete gevallen die zich kunnen voordoen.
Het Hof van Cassatie heeft de beschermingsduur vastgelegd op twee jaar, ook wanneer de sociale verkiezingen waaraan de kandidaat had meegedaan niet opeenvolgend waren. De 'normale' beschermingsperiode (vier jaar) geldt alleen na de eerste (vruchteloze) kandidatuur. Men kan dus niet de teller opnieuw op nul zetten door eens een sociale verkiezing over te slaan als kandidaat.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.