Real Time News
for Human Resources Governance

Corona: ander nieuws van de dag

Opzegtermijn op dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf vandaag 22 juni geschorst (Securex): het is zover, de wet is gepubliceerd

Coronavirus en studentenarbeid: beperkte impact (Ella / SD Worx):  de nieuwe coronarichtlijn van de EU zal enkel de studentenjobs in gevaar brengen die gepaard gaan met een "verhoogd risico op blootstelling", vergeleken bij een "normaal" risico in de publieke ruimte. In een kantooromgeving, maar ook in retail of horeca zou er weinig of geen impact zijn. Dat vernam SD Worx. De FOD Werk zal binnenkort communiceren. Lees ook: Europa verbiedt massa studentenjobs (HR Alert, 16 juni 2020)

Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed (Het Belang van Limburg): wie tijdens deze crisis arbeidsongeschikt wordt, gaat er op vooruit want hij ontvangt een uitkering die gelijkgeschakeld wordt met die voor tijdelijk werklozen, d.w.z. 70% van het begrensde loon. Zelfstandigen en bedrijven kunnen hun verliezen van 2020 in mindering brengen in hun aangifte over de inkomsten van 2019, wat een aanzienlijk voordeel kan betekenen

1 op 3 bedienden kreeg in mei al dubbel vakantiegeld (Acerta): de uitbetaling van vakantiegeld  verloopt nog steeds vlot, ondanks corona

Een derde van de vooraf gezonde Brusselse kmo’s zit nu in de ernstige gevarenzone (1819.brussels): 20.000 Brusselse kmo’s die voor corona nog in goede gezondheid verkeerden, kunnen de crisis niet op eigen kracht overleven. Nog eens ruim 10.000 andere zullen het erg moeilijk krijgen

Uitstel betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het jaar 2020 (Group S): omwille van de coronacrisis moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas eind oktober 2020 worden betaald

Kilometerforfait gaat naar omlaag

Vooruitlopend op de officiële publicatie, en dus met enig voorbehoud, heeft Acerta berekend dat er een daling komt van de fiscaal en sociaal vrijgestelde forfaitaire kostenvergoeding die werknemers mogen ontvangen voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motorfiets of bromfiets. Van 1 juli 2020 tot 31 juni 2021 wordt die vergoeding 0,3564 euro per afgelegde kilometer. Tot het einde van deze maand bedraagt het forfait 0,3653 euro/kilometer. De verklaring ligt in de lagere brandstofprijzen.

Vrijgestelde kilometervergoeding daalt vanaf 1 juli 2020 (Acerta)

Toch RSZ-bijdragen op kinderbijslag in cafetariaplannen

Gevolg gevend aan een recent arrest van Cassatie heeft de RSZ zijn standpunt verstrengd inzake de aanvullende kinderbijslag die werknemers soms ontvangen in het kader van een cafetariaplan. Op dit extralegaal voordeel moeten voortaan sociale bijdragen worden betaald.

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen (Besox)

Administratieve instructies RSZ - 2020/1 - Aanvullingen bij sociale voordelen (socialsecurity.be)

Wegwijs in uitstel van RSZ-betalingen

26/05/2020

Vijf categorieën van werkgevers kunnen de betaling van alle of sommige RSZ-bijdragen uitstellen tot 15 december 2020. Het gaat dus niet om een kwijtschelding. De driemaandelijkse DmfA-aangifte blijft overigens verplicht. Sommige werkgevers bekomen het uitstel automatisch. Andere werkgevers moeten een verklaring op eer indienen; na de crisis zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nagaan of deze verklaring op eer waarheidsgetrouw was. Alle details staan op de website van de RSZ.

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers (RSZ)

Nagaan of jouw onderneming een automatisch uitstel van betaling krijgt, is eenvoudig. Het volstaat het ondernemingsnummer in te vullen op deze pagina van de RSZ: Coronacrisis - Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Studenten mogen in Q2 onbeperkt werken

Supermarkten en andere werkgevers hebben extra mankracht nodig. Daarom wordt de tewerkstelling van studenten versoepeld. De uren die onder Dimona ‘STU’ worden gewerkt in het tweede kwartaal 2020 worden niet afgetrokken van het jaarquotum van 475 uren. Van het loon wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% ingehouden. Partena Professional wijst op de mogelijke ongunstige weerslag van de maatregel op de kinderbijslag en de belastingen die de ouders betalen.

Coronavirus: neutralisering teller ‘studentenarbeid’ 2e kw. (Partena Professional)

Corona: ander nieuws van de dag

Huwelijk, begrafenis of communie: heeft je werknemer recht op klein verlet in corona tijden? (Acerta)

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - De RSZ preciseert de berekeningswijze (Lexalert)

Kostenvergoeding voor teletubbies een stand van zaken (Lexalert - SoConsult):  met  erg praktische overzichtstabel van de vergoedingen voor huisarbeid, regelmatig of structureel telewerk en occasioneel telewerk

Lijst van de kritieke sectoren en essentiële diensten. Situatie op 23 april 2020 (Securex, pdf, 8 blz., rechtstreekse download): de gedetailleerde lijst van de paritaire comités

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? ('long read') (Wolters Kluwer)

Gedaan met 6000 euro onbelast bijverdienen

Alweer een stukje slordig wetgevend werk naar de prullenmand. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet op het onbelast bijklussen. Het gaat om allerlei activiteiten, onder meer via erkende platformen van de deeleconomie, die het mogelijk maken 6000 euro per jaar bij te verdienen. Het verbod treedt in werking op 1 januari 2021.

De wet op het onbelast bijverdienen is ongrondwettig (Grondwettelijk Hof, persbericht over arrest 53/2020, pdf, 4 blz.)

Tekst van het arrest nr. 53/2020 van 23/04/2020 (pdf, 37 blz.)

Werkgever mag zijn tijdelijk werklozen een toeslag geven

10/04/2020

De werkgever mag een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die vergoeding is vrij van gewone RSZ-bijdragen en komt bovenop de uitkering door de RVA, en bovenop de RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een sectorale aanvulling betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever. De werkloosheidsuitkering van de werknemer komt niet in het gedrang. Details bij Partena Professional.

Coronavirus: aanvullende vergoeding tijdelijke werklozen (Partena Professional)

Lees ook: Bij 1 op de 10 tijdelijk werklozen past werkgever loon bij (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.