Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Aanpassing van loonplafonds verminderingen (socialsecurity.be, administratieve instructies)

Ziekte tijdens verlofperiode: enkele praktische vragen (Besox)

Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken: herinnering en nuancering (Partena Professional)

Aangepaste wet ‘mystery calls’ neemt een loopje met de rechtsorde (VBO): de werkgevers hebben zware kritiek op de versterking van de specifieke bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie

De impact van slechte datakwaliteit op jouw organisatie (HR-adviesbedrijf Starfish): verkeerd of slordig omgaan met HR-gegevens kan schadelijke gevolgen hebben voor jouw bedrijf

"Zelfstandige" IT'er was werknemer

Een outsourcingbedrijf had een voltijds "employment contract" van 11 maanden afgesloten met een informaticus maar geen sociale bijdragen betaald. De RSZ vorderde 34.000 euro. Het bedrijf beweerde dat de informaticus een zelfstandige was. De rechtbank toetste de concrete situatie aan de 4 principes die toelaten de aard van een arbeidsrelatie te bepalen. Zij besloot dat de informaticus als werknemer was tewerkgesteld en dat het outsourcingbedrijf bijgevolg sociale bijdragen had moeten betalen.

Existence d’un contrat de travail : application des critères généraux (analyse door Terra Laboris)

Transitieperiode voor sociale zekerheid van telewerkers in buitenland

De 26 socialezekerheidsinstanties van de EU-lidstaten hebben zopas beslist dat in het buitenland werkende telewerkers voor hun sociale zekerheid dan toch niet vanaf 1 juli 2022 terugkeren naar de situatie van voor de pandemie. Er komt een transitieperiode tot eind 2022. Fiscaal, daarentegen, komt er op 30 juni wel degelijk een einde aan de no-impactregel.

Telewerken vanuit het buitenland: veranderingen vanaf 1 juli 2022 (Agoria)

Korting eerste aanwerving enkel bij reële jobcreatie

17/06/2022

Wat als de vermindering "eerste aanwerving" wordt gevraagd door een werkgever die economisch en sociaal nauw verbonden is met andere? Het Arbeidshof te Luik analyseerde in detail de regelgeving en de rechtspraak. Wat uiteindelijk telt, zegt het Hof, is of de aanwerving leidt tot een werkelijke verhoging van het aantal tewerkgestelde personen. Schuiven met personeel of een loutere vervanging geven geen recht op de RSZ-korting. In de onderzochte zaak besloot het Hof dat de werkgever de normale sociale bijdragen moet betalen.

Réduction des cotisations de sécurité sociale en cas d’engagements « groupes-cibles » (Analyse door Terra Laboris, in het FR)

Ander nieuws van de dag

Afschaffing mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en PLF (Ministerraad)

Brusselse herstelpremie is geactiveerd (NSZ): discotheken, restaurants en cafés, hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer kunnen opnieuw financiële steun ontvangen

Een kampioen stelt zich kwetsbaar op (Partena Professional): advies van een topsportcoach voor leidinggevenden die hun team naar een hoger prestatieniveau willen tillen. Emotionele intelligentie staat centraal

De zelfstandige maaltijdkoeriers van Deliveroo: Symptomatisch voor een wijdverspreid probleem? (gedetailleerde analyse door Mathias Wouters, Arbeidsrecht Journaal)

Zeerlagelonencomponent structurele vermindering en Sociale Maribel maatwerkbedrijven (SD Worx)

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing : Waarmee rekening houden bij een fiscale controle ? (Group S)

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Attentia): het wetsontwerp voorziet onder meer in het recht van elke werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit om te verzoeken om een arbeidsvorm die meer voorspelbare en veilige arbeidsvoorwaarden biedt, en in de verplichting voor de werkgever om een met redenen omkleed schriftelijk antwoord te geven

Terug Naar Werk: start responsabilisering

Vanaf het einde van de zomer zullen verwittigingen vertrekken naar werkgevers met een "bovenmatige instroom" in de invaliditeit. Dat kadert in het Terug Naar Werk plan, dat van de ministerraad in tweede lezing groen licht kreeg. Wat de werknemers tot 55 jaar betreft, kennen vandaag 940 werkgevers een bovenmatige instroom. 190 zouden de extra RSZ-bijdrage moeten betalen.

Persnota (lang) - Terug Naar Werk (minister Frank Vandenbroucke, pdf, 14 blz.)

Ander nieuws van de dag

Flexi-loon (socialsecurity.be): vanaf 1 mei 2022 stijgt het minimumbedrag van het flexi-uurloon naar 10,33 euro en het flexi-vakantiegeld naar 0,79 euro, in totaal dus 11,12 euro per uur

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld... (Group S): het niet voor beslag vatbaar loon stijgt

Decava - loonplafonds inhoudingen (socialsecurity.be): nieuwe grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op aanvullende vergoedingen

PC 329.01: project jobcreatie in uitvoering van VIA6 (Besox): de tussenkomst bedraagt 75% van de loonkosten

Rechtspraak: verschillende re-integratiebeoordelingen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (CLB Consult)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.