Real Time News
for Human Resources Governance

Checklist en model voor ondernemingscao

08/09/2015

De FOD Werk stelt op zijn website voortaan twee documenten ter beschikking die waardevol zijn voor een werkgever die, al dan niet voor het eerst, een ondernemingscao wil afsluiten. Het eerste document is een checklist van alle elementen die een bedrijfsovereenkomst wettelijk moet bevatten, het tweede is een modeltekst.

U kan beide bestanden gratis downloaden in MS Word-formaat:
Checklist ondernemingscao
Model ondernemingscao

Toelichting staat ook op de pagina Update thema 'collectieve arbeidsovereenkomsten' (FOD Werk)

Chemie en farma pionieren met werkbaarheidsfonds

30/06/2015

Voor de 90.000 arbeiders en bedienden in de chemie en de farma komt er een Demografiefonds dat projecten lanceert en budgetten beheert om langer werken haalbaar te maken. Die aanpak is nieuw voor België. De vakbonden en werkgeversgroepering essenscia hebben afgesproken dat 0,15% van de brutoloonmassa, dat is de helft van de loonmarge in 2016, naar dat fonds zal gaan.

Details in Sectorakkoord chemie en life sciences in teken van duurzame loopbanen (Essenscia)

Een actieplan om de taken werkbaar te houden voor oudere medewerkers is overigens een verplichting sinds 2012. Zie o.m. Voor welke ondernemingen geldt de verplichting? (Securex)

250 euro extra voor bedienden: cao ondertekend

De cao 2015-2016 binnen Aanvullend Nationaal Paritair Comité 200 is ondertekend. Zoals eerder door BBTK bekendgemaakt werd, krijgen meer dan 400.000 bedienden vanaf 2016 een jaarlijkse bijkomende brutopremie van 250 euro, dus bovenop de ecocheques. Er zijn ook nieuwigheden inzake tijdskrediet en SWT.

Alomvattend akkoord voor bedienden van PC 200 (VBO)

PC 200 heeft een sectoraal akkoord (een overzichtelijke samenvatting bij HrWorld)

PC 200: jaarlijkse premie van € 250 bruto (BBTK)

Zie op de site van het ANPC ook Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (pdf), gedateerd 22 juni 2015.

 

Meer bedienden hebben recht op outplacement

Het PC 218 (bedienden) heeft de nieuwe regels rond outplacement verwerkt in een sectorale cao, die u rechtstreeks kunt downloaden. Het komt er op neer dat de regeling niet enkel meer de 45-plussers betreft, maar bedienden van eender welke leeftijd die ontslagen worden met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon.

De sectorale cao van 10 juli is te downloaden van de site van het Sociaal Fonds van het ANPCB (Paritair Comité 218), helaas zonder toelichting. Dit is de rechtstreekse downloadlink (pdf, 40 blz, in beide talen).

Meer tijdskrediet voor 400.000 bedienden

06/12/2013

Na gespannen onderhandelingen is in paritair comité 218 overeenstemming bereikt over een cao voor 2014. SWT (brugpensioen) op 58 blijft mogelijk, maar vooral de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdskrediet springen in het oog. Ook zullen bedienden vanaf hun 50 definitief voor de vierdaagse werkweek kunnen kiezen van zodra zij een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen. Vanaf 55 volstaat een loopbaan van 25 jaar.

Op de site van het Sociaal Fonds van het PC hebben we de tekst nog niet gevonden, maar een samenvatting van vakbondszijde leest u in Cao-akkoord 2013-2014 in paritair comité 218 (LBC-NVK) en Ontwerpakkoord voor meer dan 400000 bedienden (BBTK).

“Loonblokkering doorbreken is wél strafbaar”

Vorige week schreef De Standaard dat het Sociale Strafwetboek geen sancties voorziet ingeval van overschrijding van de loonnorm. Minister Milquet zet de puntjes op de i: het schenden van de loonnorm blijft wel degelijk strafbaar. Ze heeft hierover een juridische analyse gepubliceerd op haar website.

Intussen zijn kennelijk op sector- of op bedrijfsniveau akkoorden gesloten die hogere loonstijgingen inhouden.

De werkgeversorganisaties zijn boos omdat de betrokken werkgevers, die soms zwichtten voor stakingsdreiging, toch een straf riskeren terwijl de vakbonden volgens hen vrijuit zouden gaan.

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

Omdat de christelijke bediendencentrale LBC het akkoord niet aanvaardt, heeft het geen bindende kracht voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij het VBO of een erkende middenstandsorganisatie.

Bijzonderheden bij Securex in het artikel Een akkoord in paritair comité 218? 

Borstvoedingspauzes tot de negende maand

20/10/2010

Werkneemsters hebben recht op borstvoedingspauzes tot en met de negende maand na de geboorte van het kind. Tot dusver was dit zeven maanden - verlengbaar mits doktersgetuigschrift -, maar België moest zich schikken naar een Europese richtlijn. Voor de organisaties die al gebonden waren door cao nr. 80 gaat de hervorming onmiddellijk in. Voor de andere is het nog even wachten. Klik op NL voor de tekst van de nieuwe cao 80bis.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.