Real Time News
for Human Resources Governance

Werkplekken veroorzaken veel astma

Astma is in de ontwikkelde landen de ziekte die het vaakst wordt veroorzaakt door de werkomgeving. Naar schatting 15 procent van alle volwassen astmalijders hebben de aandoening opgelopen op hun werk. Dat stelt de Amerikaanse vereniging van specialisten inzake allergie, astma en immunologie.
Op hun website geven ze uitleg over de symptomen, over wie het meeste risico loopt, wat de oorzaken zijn en hoe men werkplekastma kan voorkomen.

Gratis diagnose van mobiliteitsproblemen voor bedrijven

01/02/2006

De bedrijven die in Wallonië gevestigd zijn kunnen voortaan gebruik maken van een gratis mobiliteitstest, Mobilpol. Dit maakt het de bedrijven met 100 of meer werknemers gemakkelijker te voldoen aan de wettelijke verplichting een mobiliteitsrapport op te stellen.
De test is ontwikkeld door de NMBS, de busmaatschappij Tec en de Union wallonne des Entreprises.

Evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid

In een lijvig rapport gaat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na of België in de jaren 2003-2004 een beleid heeft gevoerd dat het land dichter bij de verwezenlijking van de Europese richtsnoeren inzake tewerkstelling heeft gebracht. Het evaluatierapport is overhandigd aan de Europese Commissie en staat ook on line. Het bevat een groot aantal statistieken en samenvattingen van onderzoeksresultaten.
Kwesties die aan de orde komen zijn o.m.: welke zijn de resultaten van de maatregelen naar kansengroepen (jongeren, vrouwen, ouderen); hebben begeleidingsprogramma's voor werklozen een impact op de duur van de werkloosheid; leiden verminderde patronale bijdragen voor de sociale zekerheid tot creatie van arbeidsplaatsen; in welke mate dragen opleiding en permanente vorming bij tot het goed functioneren van de arbeidsmarkt; en op welke manier is men omgegaan met de verschillen inzake werkgelegenheid tussen de regio's.

Methode om bedrijfscultuur in kaart te brengen

De Amerikaanse consultant Denison en anderen hebben een systeem ontwikkeld om vier dimensies van bedrijfscultuur in kaart te brengen: betrokkenheid, aanpassingsvermogen, consistentie en missie. Dat gebeurt door aan het personeel zestig vragen te stellen.
De auteurs stellen dat eerder al uit onderzoek is gebleken dat een goede bedrijfscultuur bijdraagt tot betere bedrijfsresultaten. Volgens hen zullen ondernemingen die in hun test bijv. zwak scoren op missie en op aanpassingsvermogen het moeilijk hebben om verder te groeien.

Werkloosheid in de wereld treft vooral de jeugd

Het aantal personen zonder werk heeft in 2005 een nieuw record bereikt. De stevige economische groei volstaat niet om alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt aan een job te helpen. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendverslag van het Internationale Arbeidsbureau.
Volgens de gehanteerde definitie bedraagt in de bestudeerde landen het aantal werklozen nu net geen 192 miljoen. Dat is een stijging met ruim twee miljoen t.o.v. 2004 en met ruim 34 miljoen sinds 1995. Meer dan de helft van de werklozen zijn nog geen 25 jaar.

Werkgelegenheidsplan voor het Brusselse gewest

Gewestminister voor Economie Benoît Cérexhe heeft een tewerkstellingsplan voor Brussel uitgewerkt. Vertrekkend vanuit tien fundamentele vaststellingen, biedt het plan tien oplossingen die op vier verschillende terreinen liggen: de begeleiding van de jongeren en het coachen van jobzoekers; het mobiliseren van zowel openbare als private actoren; het versterken van de beroepsvaardigheden; en het optimaal benutten van de arbeidsmarktinstrumenten die worden aangereikt vanuit het federale beleidsniveau. De bedoeling is dat dit actieplan operationeel wordt in maart 2006.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.