Real Time News
for Human Resources Governance

Privacy

HR Alert : Privacyverklaring

 1. Algemene informatie

In het kader van uw gebruik van de website www.hralert.be (de "Website") en uw eventuele abonnement op nieuwsbrieven, verzamelt en verwerkt HR Alert, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel aan de 7 rue Godefroid 5000 Namen, België (hierna HR Alert of "wij") bepaalde gegevens, en dit in overeenstemming met deze privacyverklaring (de "Privacyverklaring").

In het kader van deze verwerkingen treedt HR Alert op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Verwerkte gegevens en doeleinden van de verwerking

HR Alert verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Naam en contactgegevens
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht)
 • Interesses en opgeslagen pagina's
 • Professionele informatie: functie en werkgever of bedrijf (en contactgegevens)

HR Alert verwerkt deze gegevens:

 • voor het weergeven en beheren van uw account op de Website (noodzakelijk om u de betreffende dienst te kunnen leveren);
 • voor het weergeven van relevante informatie en het versturen van nieuwsbrieven (indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven door u te registreren voor deze nieuwsbrieven; alleen voor de bescherming van de gegevens worden deze verwerkingen uitgevoerd in overeenstemming met de legitieme belangen van HR Alert bij het promoten van haar diensten en het verstrekken van informatie aan abonnees);
 • om de dienstverlening van HR Alert te verbeteren, waar mogelijk na anonimisering of samenvoeging (in overeenstemming met het legitieme belang van HR Alert bij het verbeteren van haar dienstverlening);
 • om evenementen te beheren en te organiseren, alleen of met partners die op de Website worden genoemd, in overeenstemming met het legitieme belang van HR Alert om dit te doen en in overeenstemming met de door haar partners aangegeven wettelijke basis. Voor meer informatie over de verwerking door deze partners, nodigen wij u uit om hun eigen beleid inzake persoonsgegevens te raadplegen.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. Delen van gegevens

HR Alert deelt uw persoonsgegevens slechts met een beperkt aantal verwerkers, die de gegevens alleen kunnen verwerken in overeenstemming met de instructies van HR Alert (en in overeenstemming met een contract dat verplichtingen bevat die vereist zijn door de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens).

HR Alert deelt bepaalde gegevens (Naam, Contactgegevens, Bedrijf) met partners wanneer een evenement wordt georganiseerd door of met deze partner(s). HR Alert zorgt er in dit verband voor dat zij alleen de gegevens delen die nodig zijn voor de goede organisatie van dergelijke evenementen.

De verwerking van uw gegevens door HR Alert blijft in ieder geval lokaal en vindt nooit plaats buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 1. Bewaringstermijn

HR Alert bewaart uw gegevens:

 • Met betrekking tot uw accountgegevens op de Website: zolang u geregistreerd bent.
 • Met betrekking tot nieuwsbrieven: voor de duur van uw inschrijving en vervolgens, zo lang als nodig om een foutieve herinschrijving te voorkomen.
 1. Uw rechten

U heeft verschillende rechten op grond van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Op al deze rechten zijn algemene uitzonderingen van toepassing (bijvoorbeeld als uw verzoek buitensporing is).

Om een van deze rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met info@hralert.be met vermelding van het recht waarop u beroep wenst te doen en het doel waarvoor u ze wenst uit te oefenen (om ons in staat te stellen de hoofdlijnen van uw verzoek beter te identificeren). Wij vragen u ook om uw identiteit te kunnen bewijzen, om het risico te beperken dat iemand zich voor u voordoet. 

  1. Recht van inzage: u heeft recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die HR Alert over u bewaart, zonder afbreuk te doen aan de rechten van HR Alert en alle andere personen;
  2. Recht op rectificatie: als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze corrigeren (laten corrigeren of aanvullen);
  3. Recht op wissing ("recht om te vergeten"): wanneer uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn en in bepaalde bijkomende omstandigheden, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist; er bestaan specifieke uitzonderingen, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen (bijvoorbeeld door de juistheid van uw gegevens te betwisten, en er is een bepaalde tijd nodig om de juistheid van deze gegevens te controleren, of als de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u wilt alleen een beperking van het gebruik ervan, niet de wissing ervan);
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: voor gegevens die u ons hebt verstrekt en waarvan de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst met u, kunt u vragen om een kopie van dergelijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen;
  6. Recht van bezwaar: voor gegevens die worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, alsmede voor gegevens waarvan de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen (een) dergelijke verwerking(en) (onder voorbehoud van de verantwoording van uw verzoek, behalve wat betreft het gebruik voor direct marketing doeleinden);
  7. Recht om uw toestemming in te trekken: voor verwerkingen op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken (met toekomstige werking; het gebruik in het verleden wordt niet beïnvloed).

Ten slotte kunt u naast deze rechten te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld: de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming of de CNIL voor Frankrijk) als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

HR Alert behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, in welk geval HR Alert zal communiceren over het bestaan van een nieuwe versie, door middel van een waarschuwing of banner op de Website of op enige andere passende wijze. Wij raden u aan de Website regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.