Real Time News
for Human Resources Governance

"Arrest getuigt van Belgisch pragmatisme"

Met zijn arrest in de zaak-Bellerose getuigt het Grondwettelijk Hof van Belgisch pragmatisme, zegt de specialist in arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte. De politici krijgen nog even de tijd om de statuten van de arbeiders en de bedienden te harmoniseren, en intussen blijven de ongrondwettige regels van toepassing om geen chaos te creëren.

Van Eeckhoutte publiceert zijn uitvoerige analyse in een speciale vakantie-editie van zijn nieuwsbrief Socompact.

Het regent uiteraard artikels en reacties op het arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaak-Bellerose (zie dit artikel in HR Alert).

De vakbonden pleiten voor een harmonisering "naar boven toe", wat al lang hun standpunt is. Het VBO verzet zich tegen deze "best of both worlds" oplossing. De federatie gaat er ook van uit dat naast de opzeggingstermijn en de carenzdag ook de andere verschillen tussen arbeiders en bedienden geen lang leven meer beschoren zijn.

Le Soir herinnert aan wat er op het spel staat voor de arbeiders: 12% van hen kregen vorig jaar hun opzeg.

In De Standaard zegt advocaat Chris Engels wat volgens hem zal gebeuren als de politici de klus niet op tijd af krijgen:"Dan kunnen alle arbeiders die zich benadeeld voelen, hun zaak met grote kans op succes voor de rechtbank brengen. Ontslagen arbeiders zullen bijvoorbeeld vanaf 9 juli 2013 een (hogere) opzegvergoeding als bediende kunnen afdwingen. De facto zullen er dan geen arbeiders meer bestaan."

 

Onderscheid arbeiders/bedienden ongrondwettelijk!

Het verschil in opzeggingstermijn tussen arbeiders en bedienden is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever krijgt twee jaar om het uit de wereld te helpen. Dit arrest van het Grondwettelijk Hof zal enorme implicaties hebben.

Het arrest viel zopas. U kunt het raadplegen via deze link.

Het Instituut Arbeidsrecht van de KU Leuven geeft toelichting in een speciale editie van zijn nieuwsbrief, die nog niet online stond toen wij dit artikel schreven. Hun analyse staat wel op Lexalert onder de titel Opzeggingstermijn en carensdag voor arbeiders ongrondwettig.

“Loonblokkering doorbreken is wél strafbaar”

Vorige week schreef De Standaard dat het Sociale Strafwetboek geen sancties voorziet ingeval van overschrijding van de loonnorm. Minister Milquet zet de puntjes op de i: het schenden van de loonnorm blijft wel degelijk strafbaar. Ze heeft hierover een juridische analyse gepubliceerd op haar website.

Intussen zijn kennelijk op sector- of op bedrijfsniveau akkoorden gesloten die hogere loonstijgingen inhouden.

De werkgeversorganisaties zijn boos omdat de betrokken werkgevers, die soms zwichtten voor stakingsdreiging, toch een straf riskeren terwijl de vakbonden volgens hen vrijuit zouden gaan.

Sociaal Strafwetboek is van start gegaan

Sinds 1 juli is het Sociaal Strafwetboek van kracht. Het grote voordeel voor hr-managers is dat er meer duidelijkheid ontstaat over wat verboden is en welke straf er tegenover staat. Wij selecteerden voor u enkele online artikels.

Het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven vatte de voornaamste punten samen in een speciaal nummer van Nieuwsbrief Arbeidsrecht. DroitBelge.Net doet dit in korter bestek (in het Frans).

Advocatenkantoor Claeys & Engels brengt een analyse in zijn nieuwsbrief (pdf). Advocatenkantoor Peeters doet hetzelfde en voegt de tabel toe van de vier niveaus van sancties.

Het Sociaal Strafwetboek is een middel tegen sociale fraude. Niet in orde zijn met Dimona, bijv, wordt zwaar gestraft.

Ook voor vriendendienst kan Dimona nodig zijn

Een schipper, die sporadisch wat hulp kreeg van een vriend, werd veroordeeld omdat hij geen Dimona-aangifte had gedaan, geen arbeidsovereenkomst kon voorleggen en geen deeltijds uurrooster had uitgehangen.

De schipper sprak van een vriendendienst, maar de magistraten definieerden zoiets als een vrijblijvende en eerder toevallige hulp. In dit geval had de samenwerking 15 jaar geduurd en had de vriend een vergoeding ontvangen.

Details via HRUpdate in het artikel Sporadisch werken onder het mom van vriendendienst kan zware gevolgen hebben.

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

De confederatie van de autohandel en –reparatie en van de aanverwante sectoren somt in een persmededeling vier problemen op.

Het voornaamste is dat sectoren die veel beloofden maar niets deden aan de sanctie ontsnappen, terwijl andere, die wél inspanningen deden, een boete krijgen louter als gevolg van het feit dat in hun sectorale akkoorden een zinnetje werd vergeten.

 

Werknemer is in totaal 10 jaar niet op het werk

17/05/2011

Gemiddeld heeft een gepensioneerde werknemer met een loopbaan van 40 jaar slechts 30 jaar effectief gewerkt. Hoog tijd om het stelsel van de "gelijkgestelde periodes" fundamenteel te hervormen, zeggen Partena en de UWE.

U kunt de studie (enkel in het Frans) Absences au travail gratis downloaden mits uw naam en enkele gegevens mee te delen. Het hoofstuk over de gelijkgestelde periodes vindt u op blz. 70 tot 79. Er is ook een persbericht (pdf).

Ruim een kwart van zijn theoretische werktijd is een arbeider of bediende afwezig. De redenen zijn uiteenlopend: arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, bevallingsverlof, wettelijke vakantie en feestdagen, thematisch verlof, brugpensioen enz.

Al die tijd blijft de werknemer pensioenrechten opbouwen omdat de verzuimdagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen; verlof zonder wedde is de uitzondering. De gelijkgestelde periodes nemen toe met de leeftijd. Per honderd dagen waarin 60-plussers pensioenrechten opbouwen, zijn ze er slechts 10 aan het werk.

De kost van deze pensioenrechten wordt gedragen door de werkgever en/of de gemeenschap, naargelang het type van afwezigheid. In geld uitgedrukt, leidt dat ertoe dat de RVP elke dag van het jaar meer dan 10 miljoen euro uitbetaalt op grond van "gelijkgestelde periodes".

Onhoudbaar, besluiten Partena en de Union wallonne des Entreprises na een grondige studie over de kwestie in het kader van hun jaarlijks onderzoek naar absenteïsme. Zij formuleren interessante voorstellen om het stelsel bij te sturen.

Lacune in sociale balans leidt voortaan tot boete

Een werkgever die in zijn sociale balans vergeet te vermelden welke opleidingen zijn medewerkers hebben gevolgd, riskeert voortaan een strafrechterlijke of een administratieve boete. Dat bepaalt het Sociaal Strafwetboek dat op 1 juli van kracht wordt.

Securex geeft uitleg in Sectoren met onvoldoende opleidingsinspanningen beboet, een artikel dat nog eens terugkomt op die andere boete die dit jaar voor het eerst effectief wordt opgelegd aan de werkgevers uit sectoren die de wettelijke opleidingsdoelstellingen (1,9% van de loonmassa) niet haalden. De lijst van deze tientallen (sub-)sectoren vindt u hier.

Over hoe u de sociale balans best invult, geeft Acerta toelichting in het artikel Opleidingsgegevens in de sociale balans sinds 2008.

Belangrijke hervormingen verschenen in Staatsblad

29/04/2011

De belangrijke wet van 12 april is in het Staatsblad verschenen. Vanaf volgend jaar gelden nieuwe ontslagregels, ontvangen afgedankte arbeiders een ontslaguitkering van de RVA en ontstaat de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden.

De wet creëert ook een nieuwe werkgeversbijdrage van 3% van het ontslagbedrag van een bediende die 61.071 euro of meer verdient en verplicht de werkgevers tot de betaling van een supplement bij bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid.

Hier is een link naar de wettekst. Voluit luidt de titel als volgt: "Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord".

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.