Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe de ontslagkosten drastisch omlaag krijgen?

Hoewel de klok tikt, maken noch de Wetstraat, noch de sociale partners werk van de fundamentele hervorming van het ontslagrecht. Dus proberen anderen dan maar de discussie op kruissnelheid te krijgen. Gisteren kwamen er voorstellen van de juristen-denktank Tegenspraak en van het advocatenbureau Claeys & Engels.

De juristengroep Tegenspraak bepleit een drastische vereenvoudiging van het arbeidsrecht. Het voorstel, neergeschreven door VUB-professor Wilfried Rauws, omvat één maand opzeg per jaar anciënniteit, met een maximum van 18 maanden. Daaraan koppelt de groep een "rugzakje" naar Oostenrijks model, d.w.z. een soort spaarrekening; als de werknemer die rekening nooit aanspreekt, resulteert ze in een aanvullend pensioen. Over Tegenspraak leest u meer in het artikel Eén werknemersstatuut niet eens zo moeilijk (De Standaard).

Advocatenkantoor Claeys & Engels stelt een maximum van 12 maanden opzeg voor, één maand per effectief gepresteerd arbeidsjaar. Bovendien wil dit voorstel de opzegvergoedingen vrijstellen van belastingen en van bijdragen aan de sociale zekerheid. De visietekst van 8 bladzijden stond nog niet op de site van Claeys & Engels toen we dit schreven; een samenvatting is te vinden in he artikel Ontslagvergoeding nog maximum één jaar in De Standaard.

Opgelet: zelfstandige bedienden bestaan niet

23/09/2011

Volgens Zenito worden her en der arbeidscontracten opgesteld die slecht vermomde pogingen zijn om schijnzelfstandigheid te organiseren. De trend verontrust diverse instanties. Zenito steekt een beschuldigende vinger uit naar een niet bij naam genoemd consultingbureau dat dit "nieuwe statuut" zou promoten.

Uitleg leest u in het gedetailleerde artikel “Zelfstandig bediende”? Puur uitvindsel!.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) meldt dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) formeel heeft ontkend dat de RSZ de notie "zelfstandige in loondienst" zou hebben aanvaard.

Nieuwe pestwet zou kmo's op kosten jagen

15/07/2011

De nakende hervorming van de pestwet dreigt de kleine werkgevers op kosten te jagen, vindt het Neutraal Syndicaat van de Zelfstandigen. Een gepeste werknemer die zelf weggaat, zou dezelfde rechten krijgen als iemand die ontslagen wordt.

Na enkele schrijnende gevallen in 2010 heeft de FOD Werk de Pestwet van 2002 geëvalueerd. Toelichting leest u in het artikel Pesten op het werk - Niet voor gevoelige zielen… op de Securex-site.

De bevoegde Kamercommissie heeft deze week een reeks aanbevelingen goedgekeurd. Enkele daarvan zijn:
- de indiener van een pestklacht moet ontslagbescherming krijgen
- als hij ontslagen wordt, krijgt hij recht op een hogere ontslagvergoeding
- als hij zelf weggaat, krijgt hij de rechten van iemand die ontslagen wordt
- de werkgever kan een schadevergoeding oplopen van zes maanden brutoloon als wordt vastgesteld dat een werknemer het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Ook Unizo heeft bedenkingen bij deze aanbevelingen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.