Real Time News
for Human Resources Governance

Loon opnieuw topcriterium in Nederland

Voor het eerst in jaren is in Nederland het salaris opnieuw het belangrijkste criterium dat sollicitanten hanteren bij de keuze van een (nieuwe) werkgever. Ook een vast contract is weer heel belangrijk. In de voorbije jaren stond gewoonlijk de werksfeer bovenaan. Dit blijkt uit een langlopend onderzoek bij 50.000 personen.

Flextijd sterk ingeburgerd in Verenigd Koninkrijk

Uit de eerste resultaten van een pan-Europees onderzoek naar arbeidstijden en werk/privé balans blijkt dat flexibele werktijden in het Verenigde Koninkrijk sterker ingeburgerd zijn dan in de meeste andere EU-landen, België inbegrepen. Enkel Letland, Zweden en Finland scoren hoger. De studie is verricht in opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, een EU-instelling die in Dublin is gevestigd.

Belgen zijn tevreden en betrokken werknemers

Accor Services stelde voor de tweede keer een Barometer op van het Welzijn en de Betrokkenheid van Werknemers. Het onderzoek gebeurde met een online vragenlijst en vond plaats in acht landen, waaronder België (maar niet Nederland). In deze groep van landen zijn de meest tevreden en loyale werknemers te vinden in België, Zweden en Duitsland. Enkele cijfers over België: 72 procent zijn tevreden over hun werkomgeving en over de inhoud van hun taak, 48 procent zijn tevreden over de perspectieven voor loopbaanontwikkeling en 56 procent zijn tevreden over de opleidingskansen.
De onderzoekers onderscheiden drie modellen: het Zweedse (gericht op geluk in de privé-sfeer), het Duitse (met de nadruk op de vervulling van de contractuele verplichtingen) en het Britse (werk heeft weinig intrinsieke waarde, men moet de opportuniteiten grijpen die zich aanbieden). België vertoont een mix van kenmerken, en zoals wel vaker gebeurt is er ook een verschil tussen Vlamingen en Franstaligen. Maar het profiel van de Belgische werknemer is uiteindelijk een erg interessante basis voor een win-win relatie tussen onderneming en personeel.
Volgens de onderzoekers bestaat de beste human resources benadering erin rekening te houden met de verwachtingen en de behoeften van de werknemers op een individueel niveau.

Werkdruk zet druk op "psychologisch contract"

Tijdelijke werknemers voelen zich beter in hun vel dan hun collega's met een vast contract. Zo luidt een van de verrassende vaststellingen van PSYCONES, een pan-Europees wetenschappelijk onderzoek naar het "psychologische contract" tussen werkgevers en werknemers. Tijdelijken zouden vaak wel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wensen, maar gaan tegelijk minder gebukt onder jobonzekerheid dan hun vaste collega's. De verklaring ligt wellicht in het psychologisch contract: tijdelijken verwachten nu eenmaal minder van de werkgever dan iemand die een veel dieper engagement is aangegaan.
Het belangrijkste resultaat van de studie, zo zeggen de onderzoekers zelf, is de ontdekking van het "onzichtbare" probleem van vast werk: de werkdruk is zo hoog, dat de positieve aspecten van vast werk hun effect op het welbevinden verliezen. Het gevoel dat de werkgevers te veel vragen en dus hun deel van de onderlinge afspraak niet nakomen, geeft vaste werknemers het gevoel dat ze onfair worden behandeld.

"Nieuwe vaders" worstelen met work/life balance

10/03/2006

Uit een studie in opdracht van het Duitse ministerie voor gezinszaken blijkt dat vaders, meer dan men aanneemt, moeilijkheden ondervinden om werk en privéleven in evenwicht te houden. De onderzoekers menen dat dit te maken heeft met de veranderende opvatting bij de mannen zelf over hun rol als vader, eerder dan met de verdeling van de praktische taken binnen het gezin. Het gevoel te kort te schieten als vader is immers even sterk aanwezig wanneer de moeder deeltijds werkt, als wanneer ze voltijds werkt. Die Welt am Sonntag wijdde een dossier aan het thema.

Genderverschil in invloed van werksituatie op ziekteverzuim

Er bestaan lichte verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de invloed van het werk en de thuissituatie op de afwezigheid wegens ziekte. Dat blijkt uit een proefschrift waarmee onderzoekster Nathalie Donders doctoreerde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Bij de vrouwen bleken de thuiskenmerken (bijvoorbeeld steun van de kinderen, een emotionele gebeurtenis in het privéleven, mantelzorg verlenen) belangrijker bij het verklaren van ziekteverzuim, terwijl bij de mannen de werkkenmerken (bijvoorbeeld een emotionele gebeurtenis op het werk, steun van de leidinggevende, hoge werkdruk) belangrijker waren.

Roadmap en 50 miljoen voor gelijkheid tussen man en vrouw

07/03/2006

De Europese Commissie heeft een "roadmap" gepubliceerd met 21 specifieke acties die bedoeld zijn om tegen het jaar 2010 de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. Tot de doelstellingen behoren het wegwerken van het loonverschil, het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven, het nastreven van gendergelijkheid in het formuleren van beleid en budgetten en het promoten, zowel binnen als buiten de EU, van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2007 een EU-instituut voor gendergelijkheid operationeel zal zijn en dat het zal beschikken over ruim 50 miljoen euro voor de periode tot 2013.

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in de EU25

Woensdag 8 maart 2006 is de Internationale Dag van de Vrouw. Voor die gelegenheid publiceert Eurostat een bloemlezing van statistieken over de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en over de verschillen en de gelijkenissen met de mannen.
Op het niveau EU25 zijn 9,6 procent van de vrouwelijke werknemers werkloos, tegenover 7,6 procent bij de mannen. De arbeidsparticipatie van de vrouwen (56 procent) ligt lager dan die van de mannen (71 procent). Eén derde van de werkende vrouwen heeft geen full-time job. Eén derde van de kaderleden zijn vrouwen. Vrouwen werken meer uren dan mannen.
Ook in de Verenigde Staten is de werkzaamheidsgraad van de vrouwen lager dan die van de mannen. Vier decennia lang steeg het aantal vrouwen dat buitenshuis ging werken. Sedert de helft van de jaren '90 is aan deze stijging echter een einde gekomen. De redenen zijn nog niet echt duidelijk. Mogelijk speelt het verlangen naar een goede work/life balance een rol.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn. Faraometer.
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert thans de concrete inhoud van dit meetinstrument, plus de eerste resultaten van metingen op basis van de beschikbare cijfers voor 2003.

Vrouwen in EU verdienen 15 procent minder

Volgens de Europese Commissie verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 15 procent minder dan mannen. Bovendien hebben zij het moeilijker om de balans tussen werk en privé leefbaar te houden. Eén van de gevolgen is dat zij minder kinderen krijgen, noteert de Commissie, wat niet goed is voor de EU-economie.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.