Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Tergend geding is een dringende reden

Bij een incident tijdens een staking duwde de directeur een beschermde werknemer opzij om toegang te krijgen tot het bedrijf. De beschermde werknemer diende een strafklacht in, waarop de werkgever de man ontsloeg om dringende reden. De beschermde werknemer vocht zijn ontslag aan voor de rechtbank, maar verloor het pleit. De arbeidsrechtbank is van oordeel dat de werknemer een tergende en roekeloze klacht indiende. Dit overschrijdt het fundamentele principe van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst en de principes vastgelegd in artikel 16 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. Dit artikel bepaalt dat de werkgever en werknemer elkaar eerbied en achting verschuldigd zijn en dat zij gedurende de uitvoering van de overeenkomst de welvoeglijkheid en de goede zeden moeten in acht nemen en doen in acht nemen.

Verwacht u maandag aan een recordaantal zieken

Als de geschiedenis zich herhaalt, mag u volgende maandag ongewoon veel ziektemeldingen verwachten. Drie en een halve keer zoveel als op een gemiddelde dag, om precies te zijn. Het Securex Research Center heeft een hitparade van de ziektemeldingen in 2006 opgesteld en daarin is de eerste maandag van het paasverlof (dus niet paasmaandag) de topper. Zeer geliefd was ook 13 februari, vooravond van Valentijn. Op de piekmomenten van het absenteïsme gaat de gezondheid van de bedienden er wat sterker op achteruit dan die van de arbeiders.

Loon weegt steeds zwaarder door in bedrijfskeuze

Het loon is het voorbije jaar nog belangrijker geworden in de keuze van een werkgever dan het al was. Dat blijkt uit de nieuwe Randstad Award enquête bij 10.000 werknemers van 155 grote werkgevers in België. Na het loon, dat ook vorig jaar aan de top stond, komen in dalende volgorde de werksfeer, de jobinhoud, het evenwicht werk-privé en de carrièremogelijkheden. Opvallend: in deze enquête legt de Y-Generatie (geboren na 1980) geen fundamenteel andere voorkeuren aan de dag. Eerdere peilingen en studies wezen in een andere richting. Wat de awards zelf betreft: Janssen Pharmaceutica volgt zichzelf op als de meest aantrekkelijke werkgever. Topman Ajit Shetty vat in persinterviews het HR-beleid van zijn onderneming samen als "gezond Kempens boerenverstand". Fortis haalt een tweede plaats en Solvay is de nummer drie.

Helft vindt job te zwaar om door te gaan tot 60

Eurofound heeft de resultaten bekendgemaakt van de vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa. Slechts 52,3% van de Belgische werknemers acht zich in staat hetzelfde werk te blijven doen tot de leeftijd van 60 jaar. De Belgische werknemers klagen minder over musculoskeletale aandoeningen (rug- en spierpijn), vermoeidheid, stress en hoofdpijn dan het Europese gemiddelde. Hoger dan dit gemiddelde liggen dan weer de klachten over geweld, pesten en leeftijdsdiscriminatie.

Eén op drie ziet pesterijen op het werk

08/02/2007

1600 bezoekers van de website van StepStone België beantwoordden de vraag "Vindt u dat er bij u op het werk gepest wordt?" 31 procent antwoordt "ja" - toch een bedenkelijk hoog cijfer. 41 procent zegt dat er niet echt gepest wordt, maar toch geplaagd. De resterende 28 procent constateert noch pest-, noch plaaggedrag.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Tilleman is de auteur van de Werkpocket, een uitgave van Randstad en Lannoo Campus. Hij noteert nog andere trends, zoals de opmars van het sociale strafrecht, de toenemende mondigheid van de werknemer, de groeiende waardering voor outplacement bij de sociale partners, de valkuilen van de wetgeving inzake antidiscriminatie en pesterijen op het werk, en het succes van het tijdskrediet.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk, 5. Snel afgeleid, 6. Snel geëmotioneerd, 7. Meer roken en koffie drinken, 8. Besluiteloosheid, 9. Zichtbare vermoeidheid en 10. Lichamelijke klachten.

Slecht leiderschap jaagt werknemers de deur uit

Het wordt wel vaker beweerd, en het is nu officieel: werknemers verlaten niet hun bedrijf, maar hun chef. De Amerikaanse prof Wayne Hochwarter stelde vast dat een slechte verstandhouding met de hiërarchische overste sneller naar ander werk doet uitkijken dan andere factoren, inbegrepen klachten over het loon. Werknemers die niet goed overeenkomen met hun chef hebben vaak de neiging in hun schelp te kruipen om zo weinig mogelijk op te vallen. Geen goed idee, zegt Hochwarter. Het is beter optimistisch te blijven (ook bazen komen en gaan) en ervoor te zorgen dat anderen binnen de onderneming weten wat je in je mars hebt.

Leven om te werken of werken om te leven?

23/11/2006

Van de zowat 1200 Belgische deelnemers aan een online enquête van rekruteringssite StepStone antwoordt ongeveer 64 procent dat zij werk en privéleven proberen in evenwicht te houden. Waar liggen de prioriteiten bij de rest? Die verschillen volgens de taal. Van de Nederlandstaligen zegt 26 procent dat hij werkt om te leven, en 11 procent dat, integendeel, het werk voorrang heeft op het privéleven. Van de Franstaligen zegt 16 procent te werken om te leven, en vindt 20 procent dat het privéleven moet wijken voor de job.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.