Real Time News
for Human Resources Governance

Loonplafond betaald educatief verlof naar 2100 euro

Met ingang van 1 september 2006 wordt het loonplafond dat van toepassing is in het stelsel van het betaald educatief verlof opgetrokken naar 2100 euro bruto per maand; dit is een aanpassing aan de index. Het plafond dat geldt voor 45-plussers en voor werknemers die getroffen zijn door een bedrijfssluiting blijft onveranderd op 2500 euro.

Nederlandse verloskundigen vinden rust na bevalling te kort

Op basis van hun ervaring, is een grote meerderheid (70 procent) van de Nederlandse verloskundigen van oordeel dat voor werkende vrouwen de verlofperiode na de bevalling te kort is. In Nederland telt het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor loontrekkenden in totaal zestien weken, waarvan minimaal tien tot maximaal twaalf weken na de bevalling. In België is de verdeling soepeler. Van de 15 weken moederschapsverlof dient tenminste 1 week te worden opgenomen voor de bevalling en tenminste negen weken na de bevalling.

De nieuwe programmawet is gepubliceerd

Het Belgisch Staatsblad gedateerd 30 december 2005 bevat de programmawet, met daarin o.m. de jongste regels inzake het betaald educatief verlof, de begeleidingsuitkering, de sancties bij niet-aangifte van tewerkstelling van gepensioneerden, de sociale zekerheid, de bedrijfswagens en de arbeidsongeschiktheid.

Guy Verhofstadt presenteert 66 maatregelen om de loopbaan te verlengen

Voorop in alle kranten staat vandaag de beleidsverklaring van federaal premier Guy Verhofstadt. Veel aandacht hierin gaat naar het zgn. Generatiepact.Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de regering 66 maatregelen voor. Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de mensen langer aan het werk blijven. Enkele van de maatregelen zijn:

wie ontslagen wordt in het kader van een bedrijfsherstructurering krijgt ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe betrekking (o.m. met opleidingen) en ontvangt in deze periode een vervangingsinkomen;

vroeg stoppen met werken wordt ontmoedigd door de “normale” brugpensioenleeftijd te verhogen van 58 naar 60 jaar, door de anciënniteitsvereiste geleidelijk op te trekken van 25 naar 35 jaar, en door de voorwaarden aan te passen die gelden voor de “canada dry” formule en voor vervroegd pensioen;

langer aan het werk blijven wordt aangemoedigd mmet pensioenbonussen en door de regels inzake het tijdskrediet aan te passen;

oudere werklozen worden gestimuleerd met een werkhervattingsvergoeding;

meer middelen worden vrijgemaakt voor opleidingen en 40-plussers krijgen recht op inidividueel loopbaanadvies.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.