Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd. Nieuw is dat iemand op 56 jaar op brugpensioen gaan vanaf 56 jaar, op voorwaarde (1) dat een loopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kan worden aangetoond, (2) dat minimum 20 jaar gepresteerd werden in een arbeidsregime dat nachtprestaties inhield en (3) dat een anciënniteit van minstens 10 jaar in dezelfde onderneming kan worden aangetoond.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard. Het VBO is tevreden dat vormen van tijdskrediet die zij als oneigenlijk gebruik beschouwt, aan banden werden gelegd, bijv. een wereldreis maken op kosten van de sociale zekerheid.

1,2 miljoen mensen op "loonlijst" van RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft zijn jaarverslag 2006 gepubliceerd. Voor het eerst sinds vijf jaar was er een (lichte) daling van het aantal uitkeringstrekkers. Naast de statistieken over werkloosheid, bevat het document ook een overzicht van de wijzigingen in reglementeringen.
Wat de globale cijfers betreft: in een jaar tijd is het aantal vergoede werklozen verminderd met 2,1 procent, en het aantal mensen dat met steun van de RVA zijn werktijd aanpast met 0,7 procent. Het aantal werknemers met loopbaanonderbreking of tijdskrediet ging sterk omhoog.
Alles bijeen betaalde de RVA maandelijks een geldbedrag aan 1,2 miljoen personen. Dat komt overeen met 17,4 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd.

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

Kinderen zijn hoofdreden voor tijdskrediet

15/03/2007

Van de Vlamingen jonger dan 50 die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opnemen, doet driekwart van de vrouwen en de helft van de mannen dit om tijd te hebben voor de kinderen. Ook de tweede vaakst geciteerde reden, meer tijd voor het huishouden, heeft te maken met het evenwicht tussen werk en privé. Alleen mannen die voltijds onderbreking nemen, doen dat in de eerste plaats om een andere reden, nl. een andere beroepsactiviteit uitbouwen. De gegevens komen uit een studie door VUB-sociologe Jessie Vandeweyer en worden vandaag gepubliceerd door De Morgen.

Fiscaal gunsttarief op pensioenkapitaal: spelregels

Het Generatiepact heeft het belastingstarief op pensioenkapitalen van 16,5 naar 10 procent verlaagd voor wie "effectief actief" blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. De administratie heeft zopas uitgelegd wat "effectief actief" betekent. Ook wie de laatste drie jaren halftijds brugpensioen of loopbaanonderbreking had genomen, of deeltijds werkte, komt in aanmerking voor de lagere belasting. Dit geldt ook in sommige gevallen van onvrijwillige werkloosheid.

Waalse arbeider is één dag op vier afwezig

De doorsnee arbeider in Wallonië is één werkdag op vier afwezig, zo blijkt uit een grootschalige studie door Partena en de Union wallonne des Entreprises. Vakanties en feestdagen staan voor 10 procent van het aantal werkdagen op een jaar. Daarnaast is de gemiddelde arbeider/arbeidster nog eens 15 procent van de werkdagen afwezig om een veelheid van andere redenen, zoals ziekte, zwangerschapsverlof, loopbaanonderbreking, economische werkloosheid enz. 57 procent van de verzuimde dagen vallen financieel ten laste van de werkgever.

VBO schaart zich achter interprofessioneel akkoord

Een ruime meerderheid van de sectoren die aangesloten zijn bij het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd. Volgens de werkgevers legt het IPA de basis voor een nieuw verloningsbeleid in de bedrijven. Goed onthaald is ook de extra lastenverlaging op overuren en het feit dat werknemers bereid zullen moeten zijn buiten de werkuren opleidingen te volgen binnen het kader van het betaald educatief verlof. Dat men het tijdskrediet niet meer zal kunnen gebruiken voor oneigenlijke redenen, zoals wereldreizen, bestempelen de werkgevers als een belangrijke doorbraak.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Tilleman is de auteur van de Werkpocket, een uitgave van Randstad en Lannoo Campus. Hij noteert nog andere trends, zoals de opmars van het sociale strafrecht, de toenemende mondigheid van de werknemer, de groeiende waardering voor outplacement bij de sociale partners, de valkuilen van de wetgeving inzake antidiscriminatie en pesterijen op het werk, en het succes van het tijdskrediet.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.