Real Time News
for Human Resources Governance

KB regelt nieuw betaald educatief verlof

In het Staatsblad zijn de uitvoeringsmaatregelen verschenen in verband met de gewijzigde wetgeving over het betaald educatief verlof. Zij zijn geldig met ingang van 1 september 2007, de aanvang van het nieuwe studiejaar. Het KB behandelt de loongrens, de terugbetaling aan de werkgever en de verhoging van de werkgeversbijdrage in de sectoren die collectief onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren.

RECHTSPRAAK: opzegvergoeding tijdens loopbaanonderbreking

Moet de opzegvergoeding voor een werknemer die zijn arbeidsprestaties verminderd heeft in het kader van een loopbaanonderbreking berekend worden op zijn huidige, deeltijdse loon of op het volle loon dat zij zou verdienen indien hij zijn prestaties niet had verminderd? Het Hof van Cassatie heeft de knoop doorgehakt: de opzegvergoeding moet worden berekend op het effectief verdiende (dus 'deeltijdse') loon op het moment van de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Uitkering stopt na 12 maanden loopbaanonderbreking

Het recht op onderbrekingsuitkeringen voor werknemers die hun arbeidsprestaties volledig schorsen vanaf 1 juni 2007 wordt beperkt tot maximum 12 maanden gedurende de volledige beroepsloopbaan. Dat staat in een Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 dat op 15 juni 2007 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij de uitkeringen maximaal 60 maanden kunnen genoten worden.

Nieuw protocolakkoord in PC 218

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden ( PC 218) heeft een protocolakkoord bereikt voor een nieuwe CAO 2007-2008. Ondermeer wat outplacement en tijdskrediet betreft, werden de bestaande sectorale overeenkomsten verlengd. Nieuw is dat iemand op 56 jaar op brugpensioen gaan vanaf 56 jaar, op voorwaarde (1) dat een loopbaan als loontrekkende van minstens 33 jaar kan worden aangetoond, (2) dat minimum 20 jaar gepresteerd werden in een arbeidsregime dat nachtprestaties inhield en (3) dat een anciënniteit van minstens 10 jaar in dezelfde onderneming kan worden aangetoond.

Vierdaagse werkweek een recht voor 55-plusser

Het stelsel van het tijdskrediet is bijgestuurd door een nationale cao voor de privé-sector, die op 1 juni 2007 van kracht wordt. Loopbaanvermindering met één vijfde is nu quasi een recht voor elke 55-plusser in ondernemingen met meer dan tien werknemers. Ook nieuw is dat hun vrije dag (of twee vrije halve dagen) niet langer per week moet worden opgenomen, maar mag worden opgespaard. Het VBO is tevreden dat vormen van tijdskrediet die zij als oneigenlijk gebruik beschouwt, aan banden werden gelegd, bijv. een wereldreis maken op kosten van de sociale zekerheid.

1,2 miljoen mensen op "loonlijst" van RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft zijn jaarverslag 2006 gepubliceerd. Voor het eerst sinds vijf jaar was er een (lichte) daling van het aantal uitkeringstrekkers. Naast de statistieken over werkloosheid, bevat het document ook een overzicht van de wijzigingen in reglementeringen.
Wat de globale cijfers betreft: in een jaar tijd is het aantal vergoede werklozen verminderd met 2,1 procent, en het aantal mensen dat met steun van de RVA zijn werktijd aanpast met 0,7 procent. Het aantal werknemers met loopbaanonderbreking of tijdskrediet ging sterk omhoog.
Alles bijeen betaalde de RVA maandelijks een geldbedrag aan 1,2 miljoen personen. Dat komt overeen met 17,4 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd.

Vloedgolf van nieuwigheden in sociaal recht

HR-verantwoordelijken zullen in de komende dagen en weken niet verstrooid mogen zijn. Niet minder dan tien nieuwe maatregelen van sociaal recht treden in werking op 1 april 2007. Op het lijstje staan o.m Limosa, de doelgroepvermindering voor 50-plussers, het tijdskrediet, de bijdragen voor brugpensioenen en de fiscale lastenverlaging voor overuren.

Kinderen zijn hoofdreden voor tijdskrediet

15/03/2007

Van de Vlamingen jonger dan 50 die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opnemen, doet driekwart van de vrouwen en de helft van de mannen dit om tijd te hebben voor de kinderen. Ook de tweede vaakst geciteerde reden, meer tijd voor het huishouden, heeft te maken met het evenwicht tussen werk en privé. Alleen mannen die voltijds onderbreking nemen, doen dat in de eerste plaats om een andere reden, nl. een andere beroepsactiviteit uitbouwen. De gegevens komen uit een studie door VUB-sociologe Jessie Vandeweyer en worden vandaag gepubliceerd door De Morgen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.