Real Time News
for Human Resources Governance

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt. De reorganisatie heeft drie doelstellingen: gecentraliseerde en betrouwbare gegevens verkrijgen voor heel het federaal Openbaar Ambt, de controles op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren herlanceren en een modern personeelsbeleid invoeren waarin het beheer van de afwezigheden is geïntegreerd.

Telewerk in overheidsdiensten

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat door de jongste ministerraad is goedgekeurd, licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan. Die biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen. Om het beste uit de informatiemaatschappij te halen, moet deze praktijk aangemoedigd worden, opdat flexibiliteit gepaard gaat met veiligheid, opdat de kwaliteit van de banen verbetert en opdat de personen met een handicap meer kansen op de arbeidsmarkt zouden krijgen.

ILO-werelddag focust op impact van hiv en aids

Vandaag 28 april is het de elfde werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een initiatief van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). Dit jaar focust de ILO op hiv en aids. De ILO heeft over de impact van hiv en aids een rapport gepubliceerd. Volgens de organisatie zijn wereldwijd 26 miljoen werknemers tussen 15 en 49 jaar getroffen door hiv of aids. In België gaat het aantal hiv-infecties in snel stijgende lijn. Eind 2003 waren 17.000 dragers van het virus geteld. De ILO vraagt dat hiv- en aidslijders op de werkvloer niet zouden worden gediscrimineerd. In België publiceert de vzw Prevent een dossier.

Subidies uit Ervaringsfonds vanaf 45 jaar

De Standaard meldt dat bedrijven voortaan aanspraak kunnen maken op subsidies uit het Ervaringsfonds voor projecten die betrekking hebben op 45-plussers. Voordien was de leeftijdsgrens 55 jaar. Minister Vanvelthoven heeft dit bekendgemaakt tijdens een werkbezoek. Het fonds helpt bedrijven hun werknemers langer aan de slag te houden door hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. De subsidies kunnen oplopen tot 20.000 euro per project.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn. Faraometer.
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert thans de concrete inhoud van dit meetinstrument, plus de eerste resultaten van metingen op basis van de beschikbare cijfers voor 2003.

Gedaan met roken op het werk

Sinds gisteren is het verboden te roken op de werkplek. In de aanloop naar de nieuwe wet liet Securex een onderzoek doen naar het rookbeleid in de Belgische ondernemingen.

Het onderzoek, verricht door de Externe Dienst voor Bescherming Securex en de onderzoekscel ZebraZone, maakt duidelijk welke weg sommige ondernemingen nog hadden af te leggen om op 1 januari in orde te zijn: 4 op de 10 beschikten over een aparte rookruimte; in 1 op 3 gold een algemeen rookverbod; 1 op 5 had geen enkele vorm van rookbeleid en 1 bedrijf op 10 stond nog steeds het roken toe in de kantoren zelf.

16 procent van de ondernemingen ondersteunt rokers die van hun verslaving af willen. Een beleid inzake tabakgebruik komt vaker voor in Vlaanderen evenals in de grotere ondernemingen.

De dagbladen besteden vanzelfsprekend aandacht aan de in werking treding van het algemene rookverbod op de arbeidsplek. Zie o.m. De Standaard en La Libre Belgique.

Gezondheidsrisico's in de telecombedrijven

Uit een onderzoek bij 17 Europese telecomondernemingen, waaronder Belgacom, is gebleken dat het personeel van call centers blootstaat aan musculoskeletale aandoeningen. Bij de onderzochte bedrijven gaat het om bijna 120.000 personen. Ook werknemers van andere afdelingen lopen MSA-risico's. De studie had betrekking op in totaal ruim een half miljoen werknemers en gebeurde op initiatief van een Europese werkgroep die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid in de telecomsector. Een belangrijke rol in de studie werd gespeeld door het Belgische preventie-instituut Prevent vzw.

Rokers krijgen geen job meer bij WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie neemt sinds 1 december 2005 geen rokers meer in dienst. Een verregaande beslissing die uiteraard controverse uitlokt. Volgens gespecialiseerde advocaten in het Verenigd Koninkrijk is zo'n algemene maatregel evenwel ook in Groot-Brittannië wettelijk mogelijk. Zoals bekend wordt in België op 1 januari 2006 een totaal rookverbod van kracht binnen de bedrijven (zie de toelichting), maar van een rekruteringsverbod voor rokers is helemaal geen sprake.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.