Real Time News
for Human Resources Governance

Drie keer Turks spreken betekent ontslag

Uit overwegingen van veiligheid en onderling respect hanteert HP Pelzer, een toeleveringsbedrijf van Ford Genk, de regel dat ook de 70 procent allochtone werknemers Nederlands moeten spreken, inbegrepen in de refter. Na drie overtredingen volgt ontslag. Zover is het nog niet gekomen.
De Turkse werknemers, die de grootste groep vormen, komen in verzet. sp.a-politicus Kocak begrijpt dat het bedrijf eist dat op de werkvloer Nederlands wordt gesproken. Hij stelt vast dat onder de Turkse werknemers stilaan het gevoel is gegroeid dat Turks ook moet kunnen op de werkvloer.

Verzuim is stabiel maar kostprijs stijgt

Volgens ZebraZone bedroeg vorig jaar het ziekteverzuim in de privé-sector 5,11 procent, en leidden arbeidsongevallen tot een afwezigheid van 0,44 procent. Voor het eerst in vijf jaar zijn deze percentages niet toegenomen. De totale kost voor de werkgevers is evenwel opgelopen tot 8,2 miljard euro, en dat is een toename met 3,5 procent tegenover het jaar voordien. Deze stijging vloeit voort uit het iets grotere aantal actieven en uit de algemene evolutie van de lonen. Werknemers met een brutoloon van 3000 euro of meer verzuimen veel minder; dit verschil is vorig jaar nog geaccentueerd. Deze beter betaalden lieten een absenteïsme optekenen van 2,17 procent.

Helft vindt job te zwaar om door te gaan tot 60

Eurofound heeft de resultaten bekendgemaakt van de vierde enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa. Slechts 52,3% van de Belgische werknemers acht zich in staat hetzelfde werk te blijven doen tot de leeftijd van 60 jaar. De Belgische werknemers klagen minder over musculoskeletale aandoeningen (rug- en spierpijn), vermoeidheid, stress en hoofdpijn dan het Europese gemiddelde. Hoger dan dit gemiddelde liggen dan weer de klachten over geweld, pesten en leeftijdsdiscriminatie.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden. Voor de controles aan de uitgang van het bedrijf zijn de concrete regels vervat in een cao, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Securex zet de regels uiteen.

Publicatie: Beknopt overzicht van de SZ in België

De editie 2006 van het ‘Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België’ is verschenen. Het document biedt een samenvatting van de hele reglementering inzake sociale zekerheid voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en zeelieden ter koopvaardij. Thema’s die aan bod komen zijn o.m. geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid na ziekte of ongeval, arbeidsongeschiktheid na moederschap, pensioenen, werkloosheid, gezinsbijslag, beroepsrisico en arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie. Het werk staat online.

Beter slapen geeft betere resultaten

Slaapexperts stellen dat bedrijfleiders moeten rekening houden met de nood aan slaap van hun werknemers als zij betere resultaten willen behalen. Ze raden bedrijven aan om gedragslijnen op te stellen en een slaapbeleid uit te werken, opleidingen over slaap, gezondheid en veiligheid te voorzien en een jaarlijkse bedrijfscontrole op slaapstoornissen te organiseren.

De top-tien van de stress-signalen

Nobol, een beroepsfederatie van Nederlandse arbeidsadviseurs, stelt dat langdurige afwezigheden vaak het gevolg zijn van stress die men nochtans had moeten herkennen. Uit zijn onderzoek distilleerde Nobol de volgende top-tien van stress-signalen: 1. Vermindering van de productiviteit, 2. Regelmatig te laat komen, 3. Afspraken en belangrijke informatie vergeten, 4. Meer fouten maken dan gebruikelijk, 5. Snel afgeleid, 6. Snel geëmotioneerd, 7. Meer roken en koffie drinken, 8. Besluiteloosheid, 9. Zichtbare vermoeidheid en 10. Lichamelijke klachten.

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen. Zowel de vertegenwoordigers van de vakbonden als die van de werkgevers hebben de voorstellen gunstig onthaald; zij worden gezien als hefbomen om de concurrentiekracht te verbeteren en de economische groei en de tewerkstelling te bevorderen.
Arbeidsinspecteurs helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziekten (2,2 miljoen doden per jaar op wereldniveau), sporen kinderarbeid en gedwongen arbeid op, dragen bij tot de strijd tegen de verspreiding van HIV en aids, enz. In Canada hebben 200 extra arbeidsinspecteurs bijgedragen tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen met 9000, wat een besparing betekent van 45 miljoen dollar. Na een grote sensibiliseringscampagne is in Duitsland het aantal arbeidsongevallen in twee jaar met een kwart verminderd, wat het bedrag aan uitkeringen met 80 miljoen euro verlaagde

Arbeid en gezondheid van jongeren onder de loep

Jongeren staan meer bloot aan arbeidsongevallen dan andere werknemers in Europa. De oorzaken zijn complex en de factoren die een rol spelen talrijk: de duur van de werkervaring in de taak of in het bedrijf, verschillen naargelang de sectoren, de vraag of er al dan niet een opleiding bestaat die aandacht schenkt aan gezondheidsaspecten, de aanwezigheid of afwezigheid van een vakbond enz. Het eindresultaat is evenwel dat jongeren meer risico lopen. Dit thema wordt uitvoerig behandeld in een artikel van onderzoeker Laurent Vogel.

Gunstige trend in arbeidsongevallen houdt aan

De gunstige evolutie in de frequentie en de ernst van de ongevallen op het werk heeft zich doorgezet in 2004, zo blijkt uit het jaarverslag 2005 van het Fonds voor Arbeidsongevallen. De dienst noteerde 185.080 arbeidsongevallen, een daling met 5000 ten opzichte van het jaar voordien en met ruim 20.000 ten opzichte van 2002. Ook het aantal ongevallen die blijvende werkonbekwaamheid veroorzaken blijft verminderen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.