Real Time News
for Human Resources Governance

Praktische leidraad over het Preventiecomité

Alles wat u weten wil over het Comité voor Preventie en Bescherming staat in een nieuwe publicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Aan bod komen o.m. de oprichting, samenstelling, bevoegdheden, het huishoudelijk reglement en het statuut van de afgevaardigden van de werknemers. U krijgt ook een leidraad voor het opstellen van de maand- en jaarverslagen.
De Praktische Handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk telt 64 bladzijden en is kosteloos te bestellen of te downloaden.

Valt de elektrische sigaret onder het rookverbod?

Een elektrische sigaret lijkt op een echte, maar bevat geen tabak. In Nederland is de e-cigarette al ruim verkrijgbaar, en in Brasschaat ging een jaar geleden de vermoedelijk eerste winkel in België open. Valt deze gadget onder de wet die het roken verbiedt in de kantoren en werkplaatsen? In Nederland is daarover een discussie op gang gekomen.

Wegwijs in regels rond syndicale afvaardiging

In uw bedrijf bestaat al een preventiecomité en mogelijk een ondernemingsraad. Vragen de vakbonden nu ook de instelling van een syndicale delegatie, zoals vaak gebeurt in het kielzog van sociale verkiezingen? Dan doemen plots een hele reeks vragen op. Wat is een vakbondsafvaardiging? Is ze verplicht? Worden de delegees aangeduid of verkozen? Wat zijn hun bevoegdheden, rechten en plichten?

Overleg moet vooral materiële belangen dienen

De Belgische werknemers zijn tevreden over de vakbonden en over het werk dat gepresteerd wordt in de ondernemingsraad en het preventiecomité. Dat blijkt uit een grootscheepse bevraging in opdracht van Randstad. Een ruime meerderheid vindt dat ook in KMO's meer plaats moet zijn voor formele overlegorganen. Uit de studie blijkt verder dat de arbeidstevredenheid groter is bij werknemers van ondernemingen waar de participatiekanalen naar behoren functioneren.
Inspraak moet wel vooral dienen om de belangen te verdedigen, met name wat het loon en de arbeidsvoorwaarden betreft. Randstad noteert en betreurt dat er weinig belangstelling is voor andere thema's, zoals het samen werken aan een arbeidsorganisatie die beter is afgestemd op de kenniseconomie. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten (29 blz.) kan u downloaden via onderstaande link.

Online tool zegt of arbeidsongeval 'ernstig' is

Bij een ernstig arbeidsongeval gelden bepaalde verplichtingen voor de werkgever, o.m. ten opzichte van de arbeidsinspectie. Maar wanneer is een arbeidsongeval "ernstig" volgens de wetgeving betreffende het welzijn op het werk? De Sociale Zekerheid heeft op haar portaalsite een eenvoudige toepassing geplaatst, die de werkgevers helpt de vraag te beantwoorden.

Cao over arbeidsongevallen van thuiswerkers

In de Nationale Arbeidsraad is cao nr 85bis afgesloten, die wijzigingen aanbrengt aan cao nr 85 over het telewerk. Het gaat om een ingreep die het moet mogelijk maken de Arbeidsongevallenwet van 1971 zo te wijzigen dat de bewijslast lichter wordt voor telewerkers die een arbeidsongeval aangeven. De nieuwe cao 85bis is reeds van kracht.

Op de valreep: uitleg bij preventie-jaarverslag

Het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) moet voor 1 april 2008 bij de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk toekomen. Negen werkdagen voor deze deadline stelt de bevoegde dienst een nota ter beschikking die toelichting verstrekt over het nieuwe onderdeel in dit verslag, dat veel vragen blijkt op te roepen: de inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting door het werk (punt 7). U kunt deze nota (pdf, 6 pagina's) downloaden via onderstaande link. Meer algemene uitleg over het preventie-jaarverslag vindt u hier.

Kost van absenteïsme sterk omhoog in 2007

Het ziekteverzuim is in 2007 nog toegenomen, zo blijkt uit recent onderzoek door Securex. Dit is slecht nieuws voor de totale kost van het ziekteverzuim, die hierdoor met maar liefst 15% opnieuw is toegenomen. Verder blijkt dat Belgische werknemers zich in 2007 vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden en dat ze 5 favoriete dagen hadden om zich ziek te melden1: de eerste dag van de krokus- en paasvakantie, 13 februari (de vooravond van Sint-Valentijn), de eerste dag van het schooljaar en de start van de zomervakantie. Dat waren ook de topdagen in 2006. HR Alert brengt u alle voornaamste resultaten van de studie.

De totale kost voor alle Belgische werkgevers in 2007 wordt geschat op 9,4 miljard euro. Dit betekent een stijging van 15% ten opzichte van 2006. De stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van het ziekteverzuimpercentage en in mindere mate aan de stijging van de lonen en van het aantal actieve werknemers in België.

Het algemene ziekteverzuimpercentage in 2007 bedroeg 5,23%, wat een significante stijging is ten opzichte van de 5,11% in 2006. Het verzuimpercentage wegens arbeidsongevallen bedroeg het afgelopen jaar 0,41%, een daling tegenover 2006, toen dit nog 0,44% was.

In 2007 was een werknemer gemiddeld 1,09 keer ziek (+ 8% ten opzichte van 2006) en stond het verzuim wegens ziekte of privé-ongeval gemiddeld op 12,89 werkdagen.

Uit het onderzoek door Securex blijkt ook dat het percentage betrokken werknemers daalt naarmate de frequentie van ziektemeldingen stijgt: 55% van alle werknemers heeft zich geen enkele keer ziek gemeld, 35% heeft zich één of twee keer ziek gemeld, 10% was 3 keer of meer ziek.

Top 5 ziekteverzuimdagen

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat de Belgische werknemers zich in 2007, net zoals in 2006, vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden. Ook lijken Belgische arbeiders en bedienden een top 5 te hebben van favoriete dag voor ziektemelding.

Algemeen blijkt dat Belgische werknemers zich in 2007 vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden. Februari was daarbij de topmaand op het gebied van ziekteverzuim:1,6 keer meer werknemers dan tijdens de andere maanden van 2007 meldden zich ziek.

Als we het hebben over specifieke dagen, dan valt op dat de Belgische werknemer, zowel in 2006 als in 2007, 5 favoriete dagen had om zich ziek te melden.

Securex stelde een eerste piekmoment in het ziekteverzuimpercentage vast op dinsdag 13 februari. Op de dag voor het feest der geliefden, Sint-Valentijn, meldden zich 2,4 keer meer werknemers ziek dan gemiddeld

Vervolgens meldden veel Belgische werknemers zich ook ziek op maandag 19 februari 2007, de eerste dag van de krokusvakantie; 3,3 keer meer werknemers dan gewoonlijk gingen die dag niet werken.

Ook de aanvang van de paasvakantie blijkt populair; op maandag 2 april 2007, de eerste maandag van de paasvakantie, waren er 2,8 keer meer werknemers die zich ziek meldden. In 2006 bleek deze dag nog dé favoriete dag te zijn voor ziektemeldingen.

Tot slot zorgden de aanvang van het schooljaar (3 september) en de start van de zomervakantie (2 juli) in 2007 voor een piek in de absenteïsmecijfers: zowel voor de eerste dag van het schooljaar als voor de eerste dag van de zomervakantie registreerde Securex 2,4 keer meer ziektemeldingen dan op andere dagen.

Verder bleken in 2007 ook veel ziektemeldingen op de eerste dag van de week en de eerste dag van de maand. Securex stelde voor die dagen respectievelijk 2,2 en 2,5 keer meer ziektemeldingen vast.

In juli en augustus werden het minst aantal ziektemeldingen geteld. Ook december blijkt merkwaardig genoeg geen topmaand, wat wellicht kan verklaard worden door de kerstperiode, waarin veel werknemers aangevraagd verlof nemen.

Ongeveer kwart van alle afwezigheden duurt 1 dag

Het onderzoek van Securex biedt ook interessante resultaten over de duur van de afwezigheid: 22% van alle afwezigheden wegens ziekte of privé-ongeval blijkt precies één dag te duren. Uit de studie blijkt ook dat in 25% van alle gevallen, onafhankelijk van de begindag, werknemers een doktersbriefje ontvingen voor de rest van de week. 18,5% van de afwezigheden wegens ziekte of privé-ongeval duurde langer dan één week.

“De resultaten van ons onderzoek tonen duidelijk aan dat werknemers soms nog andere dan gezondheidsredenen hebben om zich ziek te melden”, zegt Herman Vyverman, Director Public Affairs van Securex. “Het is immers niet toevallig dat zoveel mensen zich ziek melden op bepaalde ‘topdagen’. Bijkomende redenen kunnen worden gezocht in de maatschappelijke en privésfeer, maar ook op het werk. Iemand die zijn werk niet meer interessant vindt, of een slechte relatie heeft met zijn chef, zal zich vlugger ziek melden, en nog meer op bepaalde topdagen. Verzuim is op dat moment een keuze van de werknemer, gestuurd door zijn motivatie voor het werk enerzijds en de motivatie voor zijn privé-activiteiten anderzijds.”

De studie werd uitgevoerd door het Securex Research Center, op basis van een representatieve steekproef van 25.038 werkgevers en 253.510 werknemers uit de privé-sector, rekening houdend met de omvang en de regio van de werkgevers enerzijds en het statuut, geslacht, leeftijd en werkregime van de werknemers anderzijds. De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor. Gegevens afkomstig van het Sociaal Secretariaat van Securex.

RECHTSPRAAK: werkgever aansprakelijk voor illegaal

De strafrechter in Antwerpen heeft een aannemer aansprakelijk gesteld voor een ernstig arbeidsongeval waarvan zijn clandestien in het land verblijvende en in het zwart werkende arbeider het slachtoffer was geworden. De werkgever werd schuldig bevonden aan het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met uitstel, en moet twee boetes betalen van samen 20.000 euro. De aannemer moet de illegale werknemer ook een schadevergoeding betalen van 52.500 euro. Voor de arbeidsrechtbank loopt nog een ander proces i.v.m. een vergoeding voor blijvende invaliditeit.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.