Real Time News
for Human Resources Governance

Wat u moet meedelen aan uw preventiecomité

Sinds kort zijn sommige werkgevers verplicht aan hun Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk informatie te verschaffen over economische en financiële kwesties, over de toestand van de werkgelegenheid en over nakende belangrijke beslissingen. Dit laatste is in de huidige omstandigheden wel erg actueel. De nieuwe verplichting geldt in ondernemingen die wel een preventiecomité hebben, maar geen ondernemingsraad.

Hoe dit precies in elkaar zit, legt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg uit in een Addendum bij de Praktische Handleiding voor het CPBW. U kunt dit addendum kosteloos bestellen of downloaden via onderstaande link.

Werkgever laat pesters al te vaak hun gang gaan

Er komen elk jaar meer klachten over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk, en in de helft van de gevallen draagt de werkgever een deel van de verantwoordelijkheid voor de gemelde feiten. Dat blijkt uit een analyse door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE. Het leeuwenaandeel van de klachten heeft betrekking op pesterijen (68%) en psychisch geweld (21%). De aangeklaagden zijn vooral mannen, leidinggevenden en directieleden. Een samenvatting van de analyse vindt u via de hyperlink hieronder.

Nu betaald thuisblijven, later onbetaald overwerken

Bij Honda en andere tijdelijk of gedeeltelijk stilgelegde autofabrieken in Engeland krijgen de werknemers hun normale loon. Wanneer het werk hervat, zullen zij onbetaalde overuren moeten presteren tot de rekening weer in evenwicht is. Dit is een voorbeeld uit een kort rapport van Eurofound over hoe regeringen en bedrijven proberen de crisis uit te zweten zonder (al te veel) jobs te laten verloren gaan. Eurofound is een EU-instelling die de arbeidsomstandigheden bestudeert. Het Engelstalige rapport is downloadbaar via de hyperlink onder dit bericht.

De CO2-gids van alle auto's op de Belgische markt

De federale regering publiceert een nieuwe editie van "De CO2-Gids van de Auto". De drietalige brochure van 116 bladzijden bevat de lijst met alle wagens die in september 2008 op de Belgische markt waren. Hun verbruik en CO2-uitstoot staan vermeld. Een aparte tabel toont de wagens met de kleinste CO2-uitstoot.

De gids is rechtstreeks te downloaden via de hyperlink onder dit bericht. U kunt hem ook verkrijgen via elke concessiehouder en via de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De website www.energievreters.be/auto vult de gids aan. Op deze site kunt u het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een wagen berekenen.

Meer arbeidsongevallen in woon-werk verkeer

In 2007 is in de privésector het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (163.928) in vergelijking met 2006 zeer licht gedaald met 0,4 %. Daarentegen is het aantal ongevallen op de weg naar of van het werk (20.789) verder gestegen tegenover 2006 (+ 1,7 %). Dat blijkt uit de cijfers die het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceert. Het Fonds maakt ook een analyse per sector.

460 preventiecomités zijn tegelijk ondernemingsraad

De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen van mei jl. zijn gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Daaruit blijkt dat er 460 ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zijn, waar de verkozenen van het comité voor preventie en bescherming op het werk voortaan ook de rol van ondernemingsraad opnemen. Deze formule is het gevolg van het Belgisch compromis over de toepassing van de Europese richtlijn over de vertegenwoordiging van de werknemers.

Boetes tot 15.000 euro bij "verzwaard risico"

Bedrijven waar merkelijk meer arbeidsongevallen gebeuren dan normaal, zullen forfaitaire bijdragen (lees: boetes) moeten betalen. De bijdragen variëren van 3000 tot 15.000 euro. Met het geld zal de arbeidsongevallenverzekering preventieve acties opzetten binnen de onderneming. Het KB van minister Milquet over de zgn. "verzwaarde risico's" is door de ministerraad goedgekeurd.

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Over dit arrest, gedateerd 9 oktober 2008, wordt verslag gedaan in de novembereditie van Echo, een nieuwsbrief van het ABVV. Deze nieuwsbrief wordt wellicht eerstdaags online gepubliceerd (klik op Echo ABVV).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.