Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijf sluit, te weinig vakantie over: wat nu

Het kan gebeuren dat een werknemer niet voldoende vakantiedagen overhoudt om de periode van collectieve sluiting van de onderneming te overbruggen. Normaal gezien zal de werknemer in de tijdelijke werkloosheid terechtkomen en een uitkering ontvangen van de RVA. Maar soms heeft hij recht op helemaal niets.

Wegwijs in de regels rond seniorvakantie

Indien u een 50-plusser aanwerft die geen recht heeft op vier weken vakantie omwille van werkloosheid of invaliditeit in het voorgaande jaar, is het toch mogelijk dat deze nieuwe werknemer vier weken vakantie neemt. Dit kan, indien hij gebruik maakt van zijn recht op zgn. seniorvakantie. Analyse van de procedure en van de financiële implicaties voor de nieuwe werkgever.

Werk meenemen op vakantie? Geen goed idee

Volgens een enquête van Jobat is 40% van de werknemers op vakantie nog op een of andere manier met zijn werk bezig. Arbeidspsycholoog Hans De Witte (KU Leuven) raadt dit af. Om uitgerust en met frisse ideeën terug aan het werk te gaan, moet je even de knop omdraaien, zegt hij. Onlangs bleek uit een enquête van Vacature dat vooral 45-plussers die knop moeilijk kunnen omdraaien.

De Israëlische specialist Dov Eden adviseert elektronische gadgets thuis te laten en uit de buurt te blijven van internetcafés. Misschien kunt u beter gewoon wat naar mooie natuur zitten staren. Een Amerikaanse studie wijst uit dat dit gezond is voor het hart.

RECHTSPRAAK: Opgelet met ontslag tijdens vakantie

Een werkgever had een bediende ontslagen twee dagen na diens vertrek met vakantie en buiten zijn weten. Het arbeidshof achtte de handelwijze van de werkgever strijdig met de achting en de eerbied die een werkgever aan zijn werknemer verschuldigd is. Het hof kende aan de bediende, bovenop de opzegvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht toe.

Arbeiders kunnen zelf vakantie-account beheren

Arbeiders en kunstenaars onder contract hebben al enige tijd toegang tot hun account bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de Bijzondere Vakantiefondsen. Sedert deze maand kunnen de arbeiders zelf bepaalde gegevens inbrengen of wijzigen. Het gaat om de taal, het bankrekeningnummer en het correspondentieadres. Een elektronische identiteitskaart en de geschikte kaartlezer zijn daarvoor wel nodig.

Werkgever kan bijdragen in kosten van kinderkampen

De paasvakantie komt eraan, en dit betekent dat heel wat werknemers met kinderen weer zullen worden geconfronteerd met een opvangprobleem. HRTribune signaleert dat werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van vakantiekampen. De vzw Idee Kids, de grootste organisator van kinderkampen in Vlaanderen, sluit hiertoe overeenkomsten met bedrijven. Die bedrijven nemen dan een deel van de kosten voor hun rekening. De ouders zelf kunnen tot 11,20 euro per dag fiscaal aftrekken. HRTribune maakt geen melding van een organisatie aan Franstalige zijde die hetzelfde doet.

Kost van absenteïsme sterk omhoog in 2007

Het ziekteverzuim is in 2007 nog toegenomen, zo blijkt uit recent onderzoek door Securex. Dit is slecht nieuws voor de totale kost van het ziekteverzuim, die hierdoor met maar liefst 15% opnieuw is toegenomen. Verder blijkt dat Belgische werknemers zich in 2007 vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden en dat ze 5 favoriete dagen hadden om zich ziek te melden1: de eerste dag van de krokus- en paasvakantie, 13 februari (de vooravond van Sint-Valentijn), de eerste dag van het schooljaar en de start van de zomervakantie. Dat waren ook de topdagen in 2006. HR Alert brengt u alle voornaamste resultaten van de studie.

De totale kost voor alle Belgische werkgevers in 2007 wordt geschat op 9,4 miljard euro. Dit betekent een stijging van 15% ten opzichte van 2006. De stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van het ziekteverzuimpercentage en in mindere mate aan de stijging van de lonen en van het aantal actieve werknemers in België.

Het algemene ziekteverzuimpercentage in 2007 bedroeg 5,23%, wat een significante stijging is ten opzichte van de 5,11% in 2006. Het verzuimpercentage wegens arbeidsongevallen bedroeg het afgelopen jaar 0,41%, een daling tegenover 2006, toen dit nog 0,44% was.

In 2007 was een werknemer gemiddeld 1,09 keer ziek (+ 8% ten opzichte van 2006) en stond het verzuim wegens ziekte of privé-ongeval gemiddeld op 12,89 werkdagen.

Uit het onderzoek door Securex blijkt ook dat het percentage betrokken werknemers daalt naarmate de frequentie van ziektemeldingen stijgt: 55% van alle werknemers heeft zich geen enkele keer ziek gemeld, 35% heeft zich één of twee keer ziek gemeld, 10% was 3 keer of meer ziek.

Top 5 ziekteverzuimdagen

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat de Belgische werknemers zich in 2007, net zoals in 2006, vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden. Ook lijken Belgische arbeiders en bedienden een top 5 te hebben van favoriete dag voor ziektemelding.

Algemeen blijkt dat Belgische werknemers zich in 2007 vooral ziek meldden tijdens de herfst- en wintermaanden. Februari was daarbij de topmaand op het gebied van ziekteverzuim:1,6 keer meer werknemers dan tijdens de andere maanden van 2007 meldden zich ziek.

Als we het hebben over specifieke dagen, dan valt op dat de Belgische werknemer, zowel in 2006 als in 2007, 5 favoriete dagen had om zich ziek te melden.

Securex stelde een eerste piekmoment in het ziekteverzuimpercentage vast op dinsdag 13 februari. Op de dag voor het feest der geliefden, Sint-Valentijn, meldden zich 2,4 keer meer werknemers ziek dan gemiddeld

Vervolgens meldden veel Belgische werknemers zich ook ziek op maandag 19 februari 2007, de eerste dag van de krokusvakantie; 3,3 keer meer werknemers dan gewoonlijk gingen die dag niet werken.

Ook de aanvang van de paasvakantie blijkt populair; op maandag 2 april 2007, de eerste maandag van de paasvakantie, waren er 2,8 keer meer werknemers die zich ziek meldden. In 2006 bleek deze dag nog dé favoriete dag te zijn voor ziektemeldingen.

Tot slot zorgden de aanvang van het schooljaar (3 september) en de start van de zomervakantie (2 juli) in 2007 voor een piek in de absenteïsmecijfers: zowel voor de eerste dag van het schooljaar als voor de eerste dag van de zomervakantie registreerde Securex 2,4 keer meer ziektemeldingen dan op andere dagen.

Verder bleken in 2007 ook veel ziektemeldingen op de eerste dag van de week en de eerste dag van de maand. Securex stelde voor die dagen respectievelijk 2,2 en 2,5 keer meer ziektemeldingen vast.

In juli en augustus werden het minst aantal ziektemeldingen geteld. Ook december blijkt merkwaardig genoeg geen topmaand, wat wellicht kan verklaard worden door de kerstperiode, waarin veel werknemers aangevraagd verlof nemen.

Ongeveer kwart van alle afwezigheden duurt 1 dag

Het onderzoek van Securex biedt ook interessante resultaten over de duur van de afwezigheid: 22% van alle afwezigheden wegens ziekte of privé-ongeval blijkt precies één dag te duren. Uit de studie blijkt ook dat in 25% van alle gevallen, onafhankelijk van de begindag, werknemers een doktersbriefje ontvingen voor de rest van de week. 18,5% van de afwezigheden wegens ziekte of privé-ongeval duurde langer dan één week.

“De resultaten van ons onderzoek tonen duidelijk aan dat werknemers soms nog andere dan gezondheidsredenen hebben om zich ziek te melden”, zegt Herman Vyverman, Director Public Affairs van Securex. “Het is immers niet toevallig dat zoveel mensen zich ziek melden op bepaalde ‘topdagen’. Bijkomende redenen kunnen worden gezocht in de maatschappelijke en privésfeer, maar ook op het werk. Iemand die zijn werk niet meer interessant vindt, of een slechte relatie heeft met zijn chef, zal zich vlugger ziek melden, en nog meer op bepaalde topdagen. Verzuim is op dat moment een keuze van de werknemer, gestuurd door zijn motivatie voor het werk enerzijds en de motivatie voor zijn privé-activiteiten anderzijds.”

De studie werd uitgevoerd door het Securex Research Center, op basis van een representatieve steekproef van 25.038 werkgevers en 253.510 werknemers uit de privé-sector, rekening houdend met de omvang en de regio van de werkgevers enerzijds en het statuut, geslacht, leeftijd en werkregime van de werknemers anderzijds. De regionale verdeling werd voor elke provincie gecorrigeerd door een specifieke wegingsfactor. Gegevens afkomstig van het Sociaal Secretariaat van Securex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.