Real Time News
for Human Resources Governance

"Aanvullende vakantie" treedt in werking

Vanaf vandaag kunnen sommige werknemers een "aanvullende vakantie" aanvragen. Dit nieuwe recht voorkomt dat een beginnende of hervattende werknemer tot het volgende kalenderjaar moet wachten om vakantie te krijgen. De vrije dagen worden vergoed met een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Het KB op de aanvullende vakantie is in het Staatsblad verschenen op 28 juni. SDWorx geeft een gedetailleerde analyse in het artikel Een nieuw recht: aanvullende vakantie.

Wateroverlast: geen uitkering voor afwezige werknemers

Als uw bedrijf stilligt wegens waterschade, zal de RVA uw aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zonder problemen goedkeuren. Anders dan ten tijde van de IJslandse vulkaanuitbarsting, zullen werknemers die gewettigd afwezig blijven als gevolg van de overstromingen geen uitkering krijgen van de RVA. Om loonverlies te voorkomen, moeten ze vakantiedagen opnemen. De RVA heeft dit meegedeeld aan Securex, zie NL voor enkele bijkomende details.
Nog twee online-artikels over de kwestie zijn Wateroverlast: gevolgen voor de arbeidsrelatie? en De Zondvloed revisited - gevolgen voor de bedrijven.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Wat u in uw personeelsbudget 2011 moet voorzien

Uw personeelskosten zullen ook in 2011 beïnvloed worden door een hele reeks factoren. Securex heeft er een lijstje van opgesteld. Aan bod komen de loonsverhogingen, indexeringen, aanvullende pensioenplannen, leeftijdsbarema's, tussenkomsten in de vervoerskosten, CO2-bijdragen op bedrijfswagens, de aanpassing van de bedrijfsvoorheffing, (vertrek-) vakantiegeld, de eindejaarspremie, de kosten i.v.m. preventie en bescherming op het werk en de verzekering tegen arbeidsongevallen. Details via NL.

Beste abonnee,

15/07/2010

Uw favoriete HR-nieuwsbrief neemt een adempauze. Wij zijn er terug in de week van 16 augustus. Tot dan en dank voor uw blijvende trouw. Wij wensen u een fijne vakantie toe.

Baas met vakantie: wie mag werknemers ontslaan?

Wie heeft de bevoegdheid een werknemer te ontslaan tijdens de afwezigheid van de bedrijfsleider? Wat gebeurt er als dit ontslag gegeven werd door een medewerker die daartoe niet expliciet was gemachtigd?

Op deze netelige vragen leest u het antwoord in een uitgebreid artikel van Partena (klik op NL). Het artikel bevat een model van een clausule tot delegatie van bevoegdheid om personeel aan te werven of arbeidsovereenkomsten te beëindigen.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld. Klik op NL voor details.

Alles wat u moet weten over de jaarlijkse vakantie

29/04/2010

Alles wat u al vergeten was over de wetgeving rond de jaarlijkse vakantie staat te lezen op een zeer uitgebreide webpagina van Acerta (zie link NL). Een algemeen principe is bijv. dat de jaarlijkse vakantie niet mag worden opgenomen in halve dagen. Het artikel bevat ook handige tabellen.

NvdR: ingeval de link NL hieronder u niet rechtstreeks naar het artikel zou leiden, surf dan naar de homepage, verander zo nodig naar de gewenste taal (rechtsboven) en ga naar het onderdeel Magazine en selecteer daar "meer artikels".

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.