Real Time News
for Human Resources Governance

Brugpensioen op 56 wordt recht bij Agfa

06/03/2014

Opmerkelijk in deze tijden: Agfa geeft zijn arbeiders zwart op wit het recht om op 56 jaar te stoppen met werken. Daar tegenover staat dat de voorheen peperdure bedrijfstoelage op het brugpensioen wordt verlaagd en op zo'n manier wordt gemoduleerd dat langer aan de slag blijven toch financieel interessant is. Unizo reageert zeer negatief en spreekt van misbruik van het SWT.

Directie Agfa: 'Blij dat er weer gewerkt wordt' (De Tijd)

Unizo: ‘Vakbonden misbruiken systeem werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (De Standaard)

Hogere bedienden nu opzeggen kan win-win zijn

19/12/2013

Hebt u hogere bedienden met veel anciënniteit die aan brugpensioen denken, dan kan het beter zijn hen nog vóór Nieuwjaar op te zeggen. De opzeggingstermijn kan u vanaf Nieuwjaar immers niet meer beperken tot het huidige minimum, dat (veel) korter is dan de termijnen die weldra zullen gelden voor iemand met een lange staat van dienst.

Deze finesse wordt uitgelegd in Tipmail, een nieuwsbrief van uitgeverij Indicator. De tekst staat niet online, daarom dit voorbeeld uit het artikel: Een hogere bediende is in dienst sinds mei 1992 en wordt 60 jaar in augustus 2014. Wordt hij nog in 2013 opgezegd, dan kunt u in overleg de opzeg nog ‘beperken’ tot 15 maanden. Wacht u tot januari 2014, dan komt u uit op een opzeg van 22 maanden + 2 weken.

Vergeet evenwel niet te checken of de bediende, door de opzegging te vervroegen naar 2013, op het einde van de opzegtermijn nog wel aan alle brugpensioenvoorwaarden zal voldoen.

Zie ook Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Wat zijn de mogelijkheden in 2014? (Securex)

Meer tijdskrediet voor 400.000 bedienden

06/12/2013

Na gespannen onderhandelingen is in paritair comité 218 overeenstemming bereikt over een cao voor 2014. SWT (brugpensioen) op 58 blijft mogelijk, maar vooral de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdskrediet springen in het oog. Ook zullen bedienden vanaf hun 50 definitief voor de vierdaagse werkweek kunnen kiezen van zodra zij een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen. Vanaf 55 volstaat een loopbaan van 25 jaar.

Op de site van het Sociaal Fonds van het PC hebben we de tekst nog niet gevonden, maar een samenvatting van vakbondszijde leest u in Cao-akkoord 2013-2014 in paritair comité 218 (LBC-NVK) en Ontwerpakkoord voor meer dan 400000 bedienden (BBTK).

Naar meer verplichte vervanging van SWT'ers

Wanneer u iemand laat vertrekken in het kader van het Stelsel Werkloosheid met Toeslag (brugpensioen), bent u verplicht hem te vervangen tenzij de betrokkene de leeftijd van 60 jaar al heeft bereikt. Partena HR meldt dat deze grens wordt opgetrokken naar 62 jaar met ingang van 1 januari 2015. Er zijn uitzonderingen.

Verplichting tot vervanging werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde): verhoging leeftijd vanaf 2015

Piloten en airhostessen mogen vroeger stoppen

21/08/2013

Werken aan boord van een vliegtuig is erkend als een zwaar beroep. Wie tenminste 20 jaar ook 's nachts heeft gewerkt en een loopbaan heeft van 33 jaar zal op brugpensioen (SWT) mogen op zijn 56ste. Vroeger ging vliegend personeel met pensioen op 55, maar sinds de verstrenging van de wet was dat 65 geworden.

Toelichting door Acerta in het artikel Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een zwaar beroep: uitbreiding is een feit.

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

De kwestie wordt besproken in het artikel Werkloze met bedrijfstoeslag niet vervangen? De RVA legt een boete op! op de site van Securex.

SWT voor mindervaliden en nachtwerkers

30/04/2013

SWT (brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar. SWT blijft ook mogelijk vanaf 56 jaar voor werknemers met 33 jaar loopbaan die minstens 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd of die arbeidsongeschikt verklaarde bouwvakker zijn.

Het gaat om twee verlengingen, geldig tot eind 2014, van reeds vroeger bestaande afwijkingen op de regel dat brugpensioen slechts mogelijk is vanaf 60 jaar.

Details in het artikel Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen): verlenging van bepaalde stelsels op de site van PartenaHR.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.