Real Time News
for Human Resources Governance

250 euro extra voor bedienden: cao ondertekend

De cao 2015-2016 binnen Aanvullend Nationaal Paritair Comité 200 is ondertekend. Zoals eerder door BBTK bekendgemaakt werd, krijgen meer dan 400.000 bedienden vanaf 2016 een jaarlijkse bijkomende brutopremie van 250 euro, dus bovenop de ecocheques. Er zijn ook nieuwigheden inzake tijdskrediet en SWT.

Alomvattend akkoord voor bedienden van PC 200 (VBO)

PC 200 heeft een sectoraal akkoord (een overzichtelijke samenvatting bij HrWorld)

PC 200: jaarlijkse premie van € 250 bruto (BBTK)

Zie op de site van het ANPC ook Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (pdf), gedateerd 22 juni 2015.

 

Duidelijkheid voor 'oude' bruggepensioneerden

22/06/2015

Twee categorieën van 'oudere' SWT'ers zijn nu definitief zeker dat ze niet verplicht zijn werk te zoeken of in te gaan op werkaanbiedingen. Bruggepensioneerden die niet tot deze categorieën behoren, moeten wachten op een KB dat zal vastleggen tot welke leeftijd zij beschikbaar zullen moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De regering denkt aan 65.

SWT en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt - Een eerste stap is gezet (Securex)

Toch cao vereist voor SWT zware beroepen

26/05/2015

De RVA eist wel degelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten om werknemers met brugpensioen te laten gaan op grond van een zwaar beroep (58 jaar + 35 jaar loopbaan). Daarover was verwarring ontstaan. De nieuwe nationale cao nr. 113 zwijgt namelijk over sectorale cao's. Volgens de RVA is het dus fout daaruit af te leiden dat die niet nodig zouden zijn.

SWT zware beroepen CAO nr. 113 NAR - toch CAO nodig! (EasyPay Group)

Uitzonderingen op brugpensioen vanaf 62

08/05/2015

De minimumleeftijd voor SWT is opgetrokken naar 62 jaar, maar drie afwijkende stelsels zijn niettemin verlengd tot eind volgend jaar. Met brugpensioen vertrekken op 58 jaar (en soms zelfs 56) blijft mogelijk voor werknemers met een lange loopbaan, met een zwaar beroep, of die mindervalide zijn of getekend door een lichamelijk probleem dat het gevolg is van hun beroep.

Nationale Arbeidsraad verlengt de tijdelijke SWT-stelsels (voorheen brugpensioen) (Securex).

Zie ook het goede overzichtsartikel Uitvoering regeerakkoord en recente akkoorden sociale partners – Stand van zaken op de site van het VBO.

Stoppen op 60 blijft mogelijk in bewakingssector

24/04/2015

In de sector van de bewakings- en toezichtdiensten (PC 317) blijft brugpensioen vanaf 60 jaar mogelijk tot eind 2017. De werkgever betaalt een aanvullende vergoeding die gelijk is aan de helft van het verschil tussen het oude loon en de werkloosheidsuitkering. Een nieuw paritair orgaan zal kennis nemen van elk voornemen tot afdanking van een bediende die in aanmerking kan komen voor SWT.

PC 317: CAO werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar (EasyPay Group)

Minimumleeftijd vervroegd pensioen snel naar 63

23/04/2015

De federale regering heeft haar pensioenplan klaar. Blikvangers zijn de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar tegen 2030 en de erg snelle verstrenging van de loopbaanvoorwaarden en de leeftijd om vervroegd uit te stappen (62,5 jaar vanaf 2017 en 63 jaar vanaf 2018). De ontwerpteksten zijn naar de sociale partners gestuurd.

Pensioenhervorming (persbericht van de ministerraad)

Wordt een pensioenleeftijd van 67 jaar binnenkort werkelijkheid in België? (Securex)

"Bruggepensioneerden activeren tot 65 jaar"

05/03/2015

Zullen bruggepensioneerden werk moeten blijven zoeken en geen jobaanbod mogen weigeren? Terwijl de federale regering nog een oplossing zoekt voor de krachtmeting met het front van bonden en patroons, zegt Fons Leroy, de naar verluidt socialistisch gezinde topman van de VDAB, dat alle toekomstige bruggepensioneerden volgens hem tot hun 65ste moeten geactiveerd worden.

Topman VDAB wil activeren tot 65ste (De Tijd)

Respijt voor bruggepensioneerde vijftigers

Tenzij de federale regering het maandag bereikte akkoord tussen vakbonden en werkgevers verwerpt, komt er een "versoepeling" van de sollicitatieplicht voor de 21.000 bruggepensioneerden die op 1 januari 2015 nog geen 60 waren. Het akkoord geeft de werkgevers een compensatie voor de meerkosten van het eenheidsstatuut.

Akkoord over versoepeling sollicitatieplicht bij brugpensioen (De Tijd)

Wegwijs in het nieuwe brugpensioen (HR Alert)

Regering sleutelt aan hervorming brugpensioen (HR Alert)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.