Real Time News
for Human Resources Governance

Welke jonge SWT'ers moet u niet vervangen?

05/05/2017

In principe dient u elke werknemer te vervangen die nog geen 62 is wanneer hij met SWT gaat. Er bestaan nog steeds uitzonderingen (het tegendeel zou verbazen), maar die gelden enkel wanneer voldaan is aan een reeks cumulatieve voorwaarden. U kan online een stappenplan vinden dat u helpt klaar te zien.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Moet u uw werknemer vervangen? (Securex)

Lees ook Nationale Arbeidsraad verlengt de tijdelijke SWT-stelsels en legt ook de leeftijdsvoorwaarden vast (Securex)

6 nationale cao's over brugpensioen

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een resem cao's over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ondertekend. Trefwoorden zijn nachtarbeid, zwaar beroep, bouwbedrijf, mindervaliden, onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Wij bezorgen u de rechtstreekse hyperlinks naar de cao's.

CAO nr. 120 van 21.03.2017: voorwaarden voor toekenning van SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 121 van 21.03.2017: minimumleeftijden SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 122 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na zwaar beroep

CAO nr. 123 van 21.03.2017: voorwaarden voor SWT voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

CAO nr. 124 van 21.03.2017: SWT na lange loopbaan

CAO nr. 125 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na lange loopbaan

CAO nr. 126 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

"Aangepaste SWT-bijdrage" piekt op 142,50%

Het Staatsblad publiceert de tarieven van de bijzondere bijdrage die werkgevers betalen op de toeslag aan hun bruggepensioneerden, wanneer het specifiek gaat om werkgevers die na 31 oktober van vorig jaar erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Ze variëren van 31,25% (62-plussers) tot 142,50 % (nog geen 55 jaar bij de start van het brugpensioen). Deze rentevoeten zijn retroactief van kracht vanaf 1 januari 2017.

SWT - Aangepaste percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering (EasyPay Group)

Tijdelijke SWT's in juridisch vacuüm: wat nu?

Wist u dit al? Bij gebrek aan een wettelijke basis kunnen de vroegere tijdelijke brugpensioenstelels niet meer worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het SWT "Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering". Zelfs succesvol afgeronde onderhandelingen in de NAR zullen niet automatisch meebrengen dat u de tijdelijke stelsels zal mogen toepassen. Securex legt uit waar we staan.

Worden de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verlengd voor de jaren 2017 en 2018? (Securex)

Leeftijdsvoorwaarden voor SWT verduidelijkt

21/02/2017

U ontslaat iemand met het oog op SWT. Maar op het moment dat zijn opzegtermijn ten einde loopt, valt hij uit de boot omdat de regering intussen de minimumleeftijd heeft opgetrokken... Aan die redelijk kafkaïaanse situatie, die zich kan voordoen in tijdelijke stelsels, is nu een mouw gepast. Securex brengt een actueel overzicht van de toegangsvoorwaarden voor SWT.

Meer duidelijkheid voor toegangsvoorwaarden stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Securex)

Vervroegde uittreders kosten meer vanaf 1 januari

Voor nieuwe rechthebbenden stijgt per 1 januari 2017 de RSZ-bijdrage die werkgevers betalen op de bedrijfstoeslag die zij toekennen aan bruggepensioneerden (SWT), de zogenaamde Decava. Partena Professional legt in detail uit wat er verandert. Ook de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het pseudo-brugpensioen of 'canada dry' (SWAV) gaat omhoog.

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt opnieuw de werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding (DECAVA) (Partena Professional)

Brugpensioen op 55? Het kan nog altijd

08/09/2016

AXA wil 650 jobs schrappen. Brugpensioen vanaf 55 jaar is één van de scenario's. Maar was de minimumleeftijd voor SWT niet opgetrokken naar 62? Toch wel, maar er zijn ontsnappingsroutes. Het begint bij het bekomen van het statuut van "bedrijf in herstructurering", wat niet hetzelfde is als "onderneming in moeilijkheden".

AXA effent pad naar massaal brugpensioen (De Tijd)

AXA: 650 emplois seront supprimés d’ici 2018 (Le Soir)

Waarom Axa vraagt erkend te worden als onderneming in herstructurering (WikiSoc)

Gunst voor "aangepast beschikbare" SWT'ers

Enkel wie tot de wettelijke pensioenleeftijd "effectief actief" is gebleven, betaalt 10% belasting (in plaats van 16,5%) op zijn pensioenkapitaal. De fiscus heeft beslist bruggepensioneerden met "aangepaste beschikbaarheid", die ontslagen zijn na 1 januari 2015, te beschouwen als effectief actief, en het gunsttarief van 10% ook op hen toe te passen.  

Gunsttarief pensioenkapitalen - Nu ook voor aangepast beschikbare SWT’ers (Securex)

Bedrijfstoeslag op brugpensioenen gaat omhoog

10/06/2016

De overschrijding van de spilindex heeft gevolgen voor het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. De toeslag betaald door de werkgever of door een sectorfonds stijgt met 2%. Voor brugpensioenen die een aanvang namen vanaf 1 juni 2016 - deze maand, dus - geldt een andere berekening.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : indexering op 1 juni 2016 (Group S)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Indexatie op 1 juni 2016 (Securex)

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

23/02/2016

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend. De meeste vrouwen geraken niet aan de minimale loopbaanduur en kunnen dus niet vervroegd uittreden.

Bonden bij Grondwettelijk Hof nav optrekken pensioenleeftijd (ACV)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.