Real Time News
for Human Resources Governance

Welzijnsbeleid ook nu even belangrijk als besparingen

Tegenwoordig hebben HR-afdelingen andere dingen aan hun hoofd dan de work-life balance van het personeel. Fout, concludeert een Britse studie door adviesbedrijf Morgan Redwood (zie link EN onderaan), want de winst daalt als de werknemers werk en gezin niet in evenwicht kunnen houden. "Voor de bedrijfsresultaten blijkt werken aan het welzijn van de werknemers even belangrijk als besparingen doorvoeren of de verkoop opdrijven."

Vakbondslidmaatschap keert terug als boemerang

Een werkgever en een werknemer hadden een ruzie bijgelegd. Maar de gewestelijke secretaris van de vakbond van de werknemer rakelde de kwestie opnieuw op in een vlammende brief. De bedrijfsleider pikte dit niet, en ontsloeg de werknemer. Die trok naar de rechtbank.

De arbeidsrechtbank van Gent volgde de bedrijfsleider op grond van een opmerkelijke overweging: door zijn lidmaatschap had de werknemer "last gegeven" aan de vakbond, en hij was bijgevolg gebonden door de uitlatingen van de vakbondssecretaris. Het was alsof de werknemer zelf de kwetsende brief had geschreven. De ontslagreden was dus bewezen, en het ontslag was niet willekeurig.

"HR-functie moet wakker schieten"

Volgens adviesbedrijf Deloitte is het vijf voor twaalf voor de HR-functie. Als de personeelsdirecteuren en -managers niet beter leren bijdragen tot de strategie en het succes van de onderneming, zullen ze zichzelf overbodig maken. HR-taken zullen voor een deel uitbesteed worden aan externe bedrijven en voor een deel bij de lijnmanagers terechtkomen.

Een Engelstalige samenvatting van het onderzoeksverslag is te downloaden via de hyperlink EN hieronder.

Ondernemingsraad krijgt zeg over gouden parachutes

De federale regering heeft groen licht gegeven aan een wetsontwerp over corporate governance in beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven.

Wanneer een bonus meer bedraagt dan een kwart van het vast loon, moet de betaling gespreid worden over ten minste drie jaar. Bij tegenvallende bedrijfsresultaten kan het bedrag teruggevorderd worden.

Gouden parachutes van slecht presterende bestuurders worden beperkt tot 12 maanden. De ondernemingsraad kan, als hij dat wil, een advies geven over de gouden parachutes, maar kan ze niet tegenhouden. De nieuwe regels zullen enkel gelden voor nieuwe contracten.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken. Het bestaan van zo'n sectorale cao maakt het voor de betrokken ondernemingen makkelijker een beroep te doen op de relance-bis maatregelen.

De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen verwachtte donderdag dat nog andere paritaire comités een relance-cao zouden indienen; donderdagavond was de deadline. Eerstdaags zal een volledige lijst beschikbaar zijn.

Naar verluidt zou in het belangrijke paritair comité 218 (400.000 bedienden, 50.000 werkgevers) geen relance-cao tot stand komen. Lees dit bericht in HRG Alert over de crisismaatregelen, of klik op de link NL of FR hieronder voor een vergelijkende tabel.

KB Ecocheques gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Met de ecocheque kunnen werknemers ecologische producten en diensten aankopen. Deze staan in een lijst waarvan u uw werknemers dient in te lichten. Voor de ecocheque moet de werkgever geen eigen aandeel betalen. Aan de sociale vrijstelling ervan zijn voorwaarden verbonden. Vooraleer ze uit te delen wacht u best het de inhoud van het tewerkstellingsakkoord van uw sector af. Voor 2009 is het maximumbedrag vastgelegd op 125 euro per werknemer, een ecocheque mag maximum 10 euro waard zijn.

Welke opleidingen voor uw tijdelijk werklozen?

Tijdelijk werklozen mogen opleidingen volgen indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld. De werkgever mag geen misbruik maken van de tijdelijke werkloosheid om werknemers naar opleidingen te sturen terwijl hij loonkosten bespaart. De Directie Werkloosheidsreglementering heeft de instructies gepubliceerd die deze kwestie regelen.

Alle details over de federale jobkorting van mei

Voor de vierde keer pakt de federale regering uit met een cadeautje aan de werkenden. Deze "aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepskosten" geldt zowel voor inwoners als niet-inwoners, en zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. De bedragen hangen af van het inkomen. De tabellen vindt u o.m. bij Attentia (volg de hyperlink hieronder).

Herstelwet werpt reddingsboei naar aandelenopties

De instorting van de beurskoersen heeft veel aandelenopties zo goed als waardeloos gemaakt. De Herstelwet doet een geste. De begunstigden mogen vijf jaar langer wachten op het goede moment om hun opties uit te oefenen zonder dat ze daarvoor een fiscale prijs moeten betalen. Het gaat om optieplannen tot een maximale waarde van 100.000 euro. De werkgever moet uiterlijk op 31 juli 2009 zekere formaliteiten vervullen.

Wat zegt Code 2009 over de lonen van topmanagers?

Hoeveel mag een topman verdienen? De discussie laait dezer dagen weer hoog op. De juridisch onzorgvuldige pogingen van de Wetstraat om komaf te maken met de gouden parachutes zijn op een sisser uitgelopen. Wat wél bestaat is een poging tot zelfregulering van het bedrijfsleven zelf, nl. Code 2009, de nieuwe corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen.

Wat zegt deze opvolger van de Code Lippens over de remuneratie van topmanagers? Commissievoorzitter Herman Daems kwam het uitleggen op een bijeenkomst van het Remuneration and Nomination Committee Institute. Een uitgebreid verslag kan u downloaden via onderstaande link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.