Real Time News
for Human Resources Governance

Wet op bonussen en gouden parachutes is verschenen

In het Staatsblad van vrijdag 23 april verscheen de wet van 6 april 2010 "tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector".

De wet volgt de codes Daems en Lippens op. Ze beperkt o.m. de bonussen en de gouden parachutes van de betrokken bestuurders. Via de link NL hieronder navigeert u rechtstreeks naar de zoekpagina van het Staatsblad.

Opletten met 'reorganisatie' als reden voor afdanking

Als u op een C4 'reorganisatie' schrijft als reden voor het ontslag, moet u als werkgever in staat zijn te bewijzen dat er wel degelijk een reorganisatie is geweest en dat het ontslag daar rechtstreeks mee te maken heeft. Anders riskeert u een veroordeling wegens willekeurig ontslag.

Een werkgever die dit niet kon aantonen voor de rechtbank, werd veroordeeld tot het betalen van een vergoeding gelijk aan zes maanden loon aan een ontslagen arbeider.

Afschaffing van brugpensioen: veel geblaat, weinig wol

Boodschap aan wie denkt dat het de federale regering menens is met de afschaffing van het brugpensioen: u hebt het verkeerd voor. Van de 90 overtollige werknemers bij de Brusselse pralinemaker Godiva gaan er 60 op brugpensioen, en nog wel vanaf 52 jaar. Het akkoord heeft de nadrukkelijke steun van de federale minister van Werk, die in haar persbericht (zie NL onderaan) evenwel met geen woord rept over de brugpensioenregeling.

Het is wel zo dat de werkgevers in de praktijk haast nooit een 50-plusser in dienst nemen. Dat bleek zopas uit een studie van Steunpunt WSE, een instelling die afhangt van de KU Leuven. Fastfoodketen McDonald's in Engeland weet beter: hun best presterende restaurants zijn die waar 60-plussers werken - zie dit bericht van Lancaster University.

Het thema staat wel volop in de actualiteit. SD Worx publiceert een enquête waaruit blijkt dat 83 procent van de kleine en middelgrote werkgevers bereid is 50-plussers in dienst te houden tot hun 65ste. Nog meer interessante resultaten vindt u via deze link.

In mei ontvangt uw personeel minstens 51 euro méér

In mei zullen uw werknemers 51,36 tot 69,48 euro netto méér overhouden van hun voltijdse brutoloon. Dat is het gevolg van de federale jobkorting. Een gedetailleerde tabel vindt u bij EasyPay Group (link NL onderaan). Deze keer profiteren de zelfstandige bedrijfsleiders niet van de federale jobkorting. [Correctie: de jobkorting kan oplopen tot 102,84 euro - nvdr.]

Schuld afschuiven naar sociaal secretariaat lukt niet

Een werkgever kan zich niet zomaar verschuilen achter een vergetelheid van zijn sociaal secretariaat om te ontkomen aan een boete wegens een administratieve slordigheid. Dat ondervond een werkgever die niet alle paperassen had ingevuld in verband met tijdelijke werkloosheid, wat een misdrijf is. De werkgever werd veroordeeld tot een geldboete.

Het Hof van Beroep was van oordeel dat de werkgever de procedure moest kennen, ook al had zijn sociaal secretariaat hem niet ingelicht. Wat zeker een rol speelde in het arrest, was dat de directie in het verleden al eens tijdelijke werkloosheid had ingevoerd. Zij had dus ruim de gelegenheid gehad de wet te checken.

Vlaamse belastingvermindering gekortwiekt

Vanwege de crisis, en misschien ook omdat 2010 geen verkiezingsjaar is, wordt de Vlaamse jobkorting sterk beperkt. Dit fiscale cadeautje, bedoeld om werken attractiever te maken, bedraagt nu maximaal 125 euro en is gekoppeld aan strengere voorwaarden wat het inkomen betreft. Bovendien wordt dit bedrag niet in één keer uitbetaald, maar verrekend in de bedrijfsvoorheffing. Dat levert elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider die woont in het Vlaams Gewest dus een netto "loonsverhoging" op van 10,40 euro per maand.

Fiscale nieuwigheden in een notendop

Er zijn weer heel wat nieuwe fiscale regels. Klik op NL hieronder voor een handig overzicht, dat o.m. de volgende onderwerpen behandelt: vermindering van forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders; beperking tot 75% van alle beroepskosten betreffende voertuigen; maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques en ecocheques; elektrische voertuigen; sportbeoefenaars; indexatie van belastingsschalen.

Belastbaar forfait voor warmte en stroom verhoogd

Wanneer een werkgever kosteloos elektriciteit of verwarming ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, wordt de verkrijger belast op een voordeel van alle aard. Het voordeel is forfaitair geraamd. Zopas zijn nieuwe forfaits bepaald, die van kracht worden op 1 januari 2010. U vindt ze via de link NL hierna.

Opgelet: de RSZ volgt de fiscus niet. Voor de berekening van de sociale bijdragen vertrekt de RSZ niet van een forfait, maar van de werkelijke waarde van het voordeel.

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelplan, een initiatief van de Vlaamse minister van Mobiliteit, bundelt maatregelen om het pendelverkeer te verbeteren en duurzamer te maken. Doelstellingen zijn ondermeer het woonwerkverkeer met de wagen van 70% naar 60% te doen dalen tegen 2010, en voor de fiets en het openbaar vervoer elk een aandeel van 20% te bekomen. Bedrijven die projecten hebben op dat vlak kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het Pendelfonds. De subsidie is afhankelijk van de duur van het project (maximaal vier jaar) en kan maximaal de helft van de kosten verbonden aan het project dekken. Subsidies dient u voor 31 december 2009 aan te vragen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.