Real Time News
for Human Resources Governance

Soms toch verkiezingen in kleine bedrijfjes

Runt u verschillende kleine juridische entiteiten die samen een technische bedrijfseenheid vormen? Dan is het mogelijk dat u toch sociale verkiezingen moet organiseren, ook al zou geen enkele juridische entiteit op zichzelf de grens van 50 werknemers bereiken. De vakbonden kunnen een "vermoeden van samenvoeging" inroepen om een stembusgang te eisen. Uitleg bij Partena HR in het artikel Sociale verkiezingen 2012: basisoverwegingen.

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Het arrest wordt toegelicht door ADMB in het artikel Afstand van een beschermingsvergoeding : het kan dan toch! (in het Nederlands) en op de blog van SD Worx in de post Le travailleur protégé – une situation parfois kafkaïenne (in het Frans).

 

Welke ontslagbescherming voor enige kandidaat?

Stel dat in uw bedrijf twee keer na elkaar geen comité voor preventie en bescherming wordt verkozen bij gebrek aan voldoende kandidaten, maar dat er telkens toch één en dezelfde werknemer de enige kandidaat was: hoe lang blijft hij beschermd? Vanaf welk moment zou u de betrokkene zijn C4 kunnen geven zonder u iets aan te trekken van de bijzondere ontslagregeling voor (kandidaat-)afgevaardigden van het personeel?

De vraag stelde zich in een concreet geval. Het Hof van Cassatie gaf het antwoord. De wet zegt dat het comité tenminste twee afgevaardigden van het personeel moet tellen. Vermits er in dit concrete geval slechts één kandidaat was geweest, kon er niet gekozen worden en was die kandidaat automatisch niet-verkozen.

Na de tweede niet-verkiezing geniet een kandidaat slechts twee jaar (i.p.v. vier) ontslagbescherming. De werknemer kan na afloop van deze periode dus ontslagen worden zonder dat hij aanspraak kan maken op de bijzondere ontslagvergoeding.

Klik hier voor de tekst van het arrest van 4 april. jl.

Nu al tijd om aan de sociale verkiezingen te denken

2011 is het referentiejaar om het aantal werknemers te bepalen dat gewoonlijk in uw onderneming is tewerkgesteld. Maar hoe berekent u dat aantal? Securex legt de regels uit in het artikel Uw personeel in 2011: een onmisbaar gegeven voor de sociale verkiezingen in 2012.

Is het aantal gelijk aan of hoger dan 50 werknemers, dan moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) worden opgericht. Telt uw onderneming ten minste 100 werknemers, dan moet een Ondernemingsraad (OR) worden opgericht.

Afwezigheid werknemers bij verkiezingen

De werkgever is verplicht de werknemer de nodige tijd te geven voor zijn burgerlijke verplichtingen, dus om naar de stembus te gaan. Maar een werknemer is verplicht toestemming te vragen om afwezig te zijn als hij niet voor of na het werk kan gaan stemmen. De werknemer heeft slechts recht op loon voor die afwezigheid als hij bewijst dat hij niet bij volmacht kon stemmen. Als de werknemer bijzitter is, gelden andere regels.

RECHTSPRAAK: Ontslag van beschermde werknemer

Een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen nam ontslag. Hij beweerde geen opzegtermijn te moeten naleven omdat de werkgever de regels inzake rusttijden niet respecteerde. De werknemer eiste een beschermingsvergoeding. Hij kreeg ongelijk.

Het Arbeidshof stelde vast dat de werknemer onvoldoende bewijzen op tafel kon leggen, en dat de werkgever van zijn kant wel degelijk inspanningen had geleverd om de naleving van de wettelijke rusttijden te verbeteren. Voor de rechters was er geen fout in hoofde van de werkgever.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.