Real Time News
for Human Resources Governance

Ongewenst gedrag: wet streng voor uw freelancers

De zaak-Bart De Pauw brengt bepaalde principes in herinnering. De Wet Welzijn Werknemers blijkt namelijk een "absoluut verbod" te bevatten voor buitenstaanders, inbegrepen leveranciers en freelancers, van ongewenst seksueel gedrag tegenover uw werknemers bij de uitvoering van hun werk. Overtreding is zelfs strafbaar volgens artikel 119 van het Sociaal Strafwetboek.

Ongewenst seksueel gedrag van leveranciers (WikiSoc)

Sancties voor gebruikers van uitzendkrachten

De gebruiker mag aan het uitzendbedrijf geen onjuiste inlichtingen verstrekken over het paritair comité waaronder hij ressorteert, of over de lonen van zijn vaste werknemers. Deze overtredingen van de Uitzendarbeidswet worden voortaan bestraft met een sanctie van niveau 2. Dat volgt uit de recente actualisering van het Sociaal Strafwetboek.

Gebruiker van uitzendkrachten gelijkgesteld met werkgever (Attentia, zie het slot van het artikel)

Extreme make-over voor Sociaal Strafwetboek

Niet minder dan 100 artikels telt de zopas verschenen wet die het Sociaal Strafwetboek actualiseert en die per 1 mei 2016 van kracht wordt. Nieuw is onder meer de gedetailleerde strafbaarstelling van de werkgever die het rookverbod niet toepast. Er is ook (opnieuw) een geldboete voor zwartwerkers. Het wetboek is ook aangepast aan de gewijzigde regels inzake preventie van psychosociale risico's.

Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld en opgelapt (Lexalert)

29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht (tekst van de wet in de Kruispuntbank Wetgeving)

Dubbele financiële sanctie na Dimona-verzuim

De werkgever die zijn Dimona-verplichting verzuimt, is aan de RSZ een solidariteitsbijdrage schuldig van maximum 2326 euro. Anders dan men soms denkt, ontslaat dit hem echter niet van de in het Sociaal Strafwetboek voorziene strafrechtelijke of administratieve geldboete. Dat blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Toelichting geeft advocate Ester Van Oostveldt van Bellaw in het artikel Het niet vervullen van de DIMONA-plicht kan zware financiële gevolgen hebben op Lexalert.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.