Real Time News
for Human Resources Governance

RVA compenseert ontslagnadeel van arbeiders

Als u na Nieuwjaar een arbeider met een lange staat van dienst ontslaat, zal de RVA hem een zgn. ontslagcompensatie-vergoeding betalen. Deze vergoeding verkleint het verschil met de opzegtermijn die de werknemer zou hebben gekregen als hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe regels verworven zou hebben.

Bijzonderheden in het artikel Bepaalde arbeiders zullen recht hebben op een ontslagcompensatievergoeding op de site van Securex.

Ook Wallonië heeft nu instapstages

Sinds16 augustus 2013 kunnen niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij FOREm, jonger dan 30 jaar en laaggeschoold zijn, gedurende minimum 3 en maximum 6 maanden een instapstage lopen bij een Waalse werkgever. De jongere ontvangt 26,85 euro per dag van de RVA, aangevuld met een maandelijkse vergoeding van 200 euro (of pro rata de arbeidsduur) van de werkgever.

Ook instapstages in Wallonië (EasyPay Group)

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

De kwestie wordt besproken in het artikel Werkloze met bedrijfstoeslag niet vervangen? De RVA legt een boete op! op de site van Securex.

Evenveel voor alle tijdelijke werklozen

19/04/2013

Sinds 1 april geldt hetzelfde vergoedingspercentage voor alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld en een RVA-uitkering ontvangen. Het gaat om 70% van hun loon; dat loon is momenteel geplafonneerd op 2.466,59 euro. Voorheen kregen gezinshoofden en alleenwonenden 75%. De wijziging kan het bedrag beïnvloeden van de aanvullende vergoeding die de werkgever betaalt.

Uitleg in het artikel Tijdelijke werkloosheid - Zelfde vergoedingspercentage voor iedereen op de site van Securex.

Regering bespaart op werkhervattingspremie

Sinds 1 februari 2013 moet een werkloze 55 jaar zijn om recht te hebben op de toeslag bij werkhervatting (basisbedrag 197 euro/maand) die de RVA uitkeert als hij opnieuw een baan vindt. Voorheen was de leeftijdsgrens 50 jaar. De verstrenging zou demotiverend kunnen werken, maar de daling van de werkloosheidsuitkeringen zou dat effect kunnen tegengaan.

Toelichting in Werkhervattingspremie voortaan pas vanaf 55 jaar op de site van Attentia.

RVA levert werkkaart nu ook via e-mail

Als u een werkloze aanwerft die recht heeft op een werkuitkering, mag u het bedrag daarvan afhouden van het nettoloon dat u hem betaalt. Het bekomen van de vereiste werkkaart kan voortaan sneller gebeuren dankzij een nieuwe applicatie op de website van de RVA.

Voorheen werd de werkkaart per post opgestuurd. Nu kan dat ook onmiddellijk en per e-mail. De werkloze moet de aanvraag dan wel doen met behulp van zijn elektronische identiteitskaart of een burgertoken.

Een link naar de applicatie is te vinden op de pagina Werkkaart aanvragen op de RVA-site. Op diezelfde site staat ook alle info voor de werkgevers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.