Real Time News
for Human Resources Governance

Striktere controle van werkloosheidsaanvragen

Aanvragen voor dopgeld worden voortaan strenger nagekeken. De instellingen die de uitkeringen uitbetalen, moeten zelf in de diverse databanken checken of de gegevens op het aanvraagformulier kloppen. Doen ze dat niet, of slordig, en blijkt achteraf dat de aanvrager geen recht had op de uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, dan draait de instelling zelf op voor het verlies.

Uitbetalingsinstellingen werkloosheid controleren aangifte persoonlijke en familiale toestand (LegalWorld).

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Meer in Maandelijkse betaling van de ontslagcompensatievergoeding (EasyPay Group).

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

24/04/2014

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

Er zit voor de werkgever niets anders op de informatie op te vragen bij de betalingsinstelling van de werknemer, of aan de werknemer een kopie te vragen van de beslissing van de RVA. In dit tweede geval riskeert u dat u de kopie te laat ontvangt.

Securex legt uit wat u te doen staat in het artikel Ontslagcompensatievergoeding en SWT.

Details over de compensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding die sommige arbeiders ontvangen van de RVA wordt sociaalrechtelijk gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, zo blijkt uit het uitvoeringsbesluit. De aanvraag gebeurt met een C4.

Bijzonderheden in UitvoeringsKB ontslagcompensatievergoeding gepubliceerd (Attentia).

De FOD Werkgelegenheid vat de regeling samen in De ontslacompensatievergoeding en de ontslaguitkering (pdf, rechtstreekse download).

Op 25 februari 2014 houdt de FOD Werkgelegenheid in Brussel een gratis informatiessie over het eenheidsstatuut.

Geen fiscale vrijstelling meer bij opzegging

De eerste 640 euro van een opzegvergoeding of van het loon tijdens de opzegtermijn is niet langer belastingvrij. Het eenheidsstatuut heeft die maatregel afgeschaft. Maar in specifieke situaties blijft de vrijstelling nog even van kracht. In de toekomst zal voor sommigen de ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA fiscaal vrijgesteld zijn.

Zie voor details de artikels Fiscale vrijstelling opzeg stopgezet (ADMB) en Eenheidsstatuut: fiscale maatregelen (HDP).

Soms toch cumul van vertrekpremies met dopgeld

Werknemers zullen hun vertrekpremies dan toch mogen combineren met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat hun ontslag deel uitmaakt van een cao die dateert van uiterlijk oktober 2013 - dus ook als hun effectieve ontslag pas eind 2014 zal vallen, zoals geldt voor sommige werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.

Na overleg met minister Monica De Coninck deelde de topman van de RVA dit mee aan de vakbonden van Ford Genk. De voor vandaag geplande betoging werd afgeblazen.

Op de website van de RVA is voorlopig geen spoor van deze beslissing. Een bericht is o.m. te vinden bij Het Laatste Nieuws: RVA bevestigt uitzondering voor Ford Genk en toeleveranciers.

Zie ook Nieuwe C4 stopt cumul van vergoedingen op HR Alert en Werkloosheidsbewijs vermeldt alle ontslagvergoedingen die niet kunnen gecumuleerd worden met uitkeringen bij Group S.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.