Real Time News
for Human Resources Governance

RSZ-regime van sluitingsvergoedingen verduidelijkt

Alleen de wettelijke sluitingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat op 1 juli 2007 van kracht wordt. Op bij cao afgesproken aanvullende sluitingsvergoedingen of sluitingsvergoedingen ten gunste van wie er niet voor in aanmerking komt, zullen dus sociale bijdragen moeten worden betaald.

Wetgeving: gedetacheerde werknemers

Sinds 1 april moet voor elke buitenlandse loontrekkende werknemer, die tijdelijk of deeltijds prestaties levert in België, een LIMOSA-verklaring worden opgesteld door de werkgever. Zij dient elektronisch te worden overgemaakt aan de RSZ. De verklaring dient onder andere de arbeidsduur en het werkrooster te bevatten. Alle modaliteiten zijn vervat in een koninklijk besluit.

SIOD ontdekte al 3000 gevallen van sociaal gesjoemel

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft tussen juli 2006 en februari 2007 bijna 18.400 werkgevers en werknemers gecontroleerd, en 3.033 inbreuken vastgesteld. De cijfers werden gepubliceerd door De Morgen. De SIOD, die onlangs is opgericht om grote sociale fraude op te sporen, overkoepelt de Sociale Inspectie, de RVA, de RSZ en Toezicht Sociale Wetten. In elk gerechtelijk arrondissement rukken deze vier diensten tenminste twee keer per maand gezamenlijk uit.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest. Er is tevens verplichting tot betalen van vertrekvakantiegeld wanneer de arbeidsduur van een werknemer bij dezelfde werkgever daalt. De maatregelen gelden voor het vertrekvakantiegeld verschuldigd op basis van de prestaties in 2006 en 2007.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

Verhoogde boete outplacementweigering vanaf 1 maart

Werkgevers die verplicht zijn outplacement aan te bieden maar dit niet doen, moeten aan de RSZ een boete van 1800 euro betalen. In het kader van het Generatiepact is dit bedrag verdubbeld tot 3600 euro. Het toepassingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad, zodat de verhoogde boete ingaat op 1 maart 2007.

Studenten zijn slecht geïnformeerd

Slechts op op vijf studenten kent de nieuwe wetgeveing inzake studentenarbeid. Dat blijkt onder andere uit een recente rondvraag die Randstad heeft uitgevoerd bij 1.000 studenten tussen 15 en 25 jaar. Het rapport trekt er de aandacht op dat studenten die in de eerste twee kwartalen van 2006 meer dan 23 dagen bij een werkgever hebben gewerkt zonder RSZ af te dragen op hun loon, in de zomerperiode niet meer aan voordelige voorwaarden kunnen werken. Daarenboven kan dat een rechtzetting van RSZ op het totaal aantal gewerkte dagen bij die werkgever tot gevolg hebben.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken. Daarnaast zullen de arrondissementscellen grootscheepse controle-acties opzetten rond de volgende thema's: mensenhandel (in de ruime zin van het woord), detachering van buitelandse werknemers en het zwartwerk in geselecteerde sectoren.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.