Real Time News
for Human Resources Governance

Valkuilen in regels rond concurrentiebeding

De regelgeving rond concurrentiebeding kan tot onaangename verrassingen leiden voor de werkgever. Het Arbeidshof kende een concurrentievergoeding van een half jaar brutoloon toe, hoewel de ex-werknemer om medische redenen niet meer in staat was een soortgelijke activiteit uit te oefenen, minder verdiend had dan het drempelloon en geen individueel concurrentiebeding had ondertekend.

Een analyse staat op de site van Voka in het artikel Concurrentiebeding heeft uitwerking wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt door overmacht.

Advocate Ann Taghon geeft werkgevers de raad telkens wanneer een einde komt aan een arbeidsovereenkomst na te gaan of een concurrentiebeding van toepassing is.

Exploitatiezetel bepaalt taal van ontslagbrief

29/11/2013

Een Franstalige werknemer eiste een aanvullende opzegvergoeding omdat zijn ontslag in het Frans was opgesteld, terwijl het gebouw waar hij werkte enkele meters op Vlaams grondgebied stond. Maar het postadres van de exploitatiezetel lag in het Brussels gewest, en de werkgever had de Taalwet dus correct toegepast.

Het arrest van het Arbeidshof in Brussel wordt besproken in de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. U kan daar ook het arrest downloaden.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Dossier Ryanair: pas suffisamment de preuves (La Libre)

Arbeidsrechtbank onbevoegd voor conflict bij Ryanair (De Standaard)

Wanneer verwittigen bij langer ziek zijn?

Vier weken op rij verwittigde een zieke werkneemster haar baas pas op de voorziene werkhervattingsdag dat haar arbeidsongeschiktheid met een week werd verlengd, hoewel haar was gevraagd niet tot het laatste nippertje te wachten. Zij werd ontslagen om dringende reden, maar de werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Op de site van Voka geeft advocate Ann Taghon uitleg in het artikel Rechtspraak: verwittigen bij langer ziek zijn - Wanneer moet de werknemer de werkgever ervan verwittigen dat hij of zij langer ziek zal zijn dan oorspronkelijk voorzien?

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Na de interimopdracht was de vrouw in dezelfde functie aangeworven met een contract van onbepaalde duur, maar ze werd kort daarna ontslagen. Volgens de werkgever was zij nog in haar proefperiode. De werkneemster betwistte dit en vorderde een aanvullende opzeggingsvergoeding. Zij won het pleit.

Toelichting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven. Het arrest van het Arbeidshof van Luik, geveld in de zitting van 8 maart 2013, kan u ook rechtstreeks downloaden (pdf).

Zelfs niet-betwist ontslag kan willekeurig zijn

05/06/2013

Zelfs als de betrokken arbeider of arbeidster het ontslag niet betwist, kan de werkgever veroordeeld worden tot zes maanden loon wegens willekeurig ontslag. Zo oordeelt het Hof van Cassatie in een zaak waarin de werkgever ook schuldig werd bevonden aan overtreding van het ontslagverbod bij overgang van onderneming.

De zaak wordt geanalyseerd door advocate Ann Taghon in het artikel "Voor het bestaan van willekeurig ontslag is niet vereist dat de werknemer de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft nagestreefd" op de site http://www.bellaw.be/bellaw/#/Gent/NL/nieuwsbrief/ (klik op Archief en download de pdf van het artikel).

Dringende reden: in het verhoor telt elk woord

24/05/2013

In het verhoor dat de dag zelf tot een ontslag om dringende reden leidde, had een werkgever zich laten ontvallen dat hij "wist dat de bediende voor concurrenten werkte". Hoe lang hij dat wist, was onduidelijk en dus was volgens het Arbeidshof sprake van een schending van de driedagentermijn.

De werkgever had aangevoerd dat zijn bewering het een leugen was geweest om de bediende uit zijn tent te lokken. Dat redde zijn zaak niet. Integendeel, het Hof wees erop dat leugens in een verhoor niet mogen.

De zaak staat uitgelegd in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven (Arbh. Brussel 22 maart 2013, A.R. nr. 2012/AB/567). 

RSZ moet van extralegale kinderbijslag afblijven

Een werkgever mag als extralegaal voordeel de kinderbijslag verdubbelen zonder daarop aan de RSZ sociale bijdragen te betalen, zo besliste de Arbeidsrechtbank van Luik. De RSZ int momenteel deze bijdragen eigenmachtig en zonder wettelijke basis. Het vonnis krijgt vermoedelijk nog een staartje, maar in deze tijden van loonstop zal het wellicht aandacht krijgen.

Het bericht staat op de site van de UCM (Union des Classes Moyennes) onder de titel Allocations familiales extra-légales : la position de l'ONSS est invalidée.

Goed ontslagdossier helpt bedrijf proces winnen

19/03/2013

Een leidinggevende was wegens diefstal op staande voet ontslagen, maar werd achteraf door de strafrechter vrijgesproken. De werknemer vorderde een opzeggingsvergoeding en normaal had hij dat proces moeten winnen. Hij ving bot omdat het goed opgebouwde ontslagdossier van de werkgever nog andere bezwarende feiten bevatte dan de diefstal waarvoor hij strafrechtelijk was vrijgesproken.

Tekst en uitleg op de site van HRSquare in het artikel Wat als strafrechter werknemer vrijspreekt die ontslagen was wegens stelen van bedrijfsgoederen?, van de hand van het advocatenkantoor Claeys & Engels.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.