Real Time News
for Human Resources Governance

Rechtbank schrapt hoofddoekverbod uit AR

In 2013 voerde een werkgever een hoofddoekverbod in, en kort daarop werd een ontslagprocedure ingezet tegen een werkneemster die al 23 jaar een hoofddoek droeg zonder dat daarover ooit opmerkingen waren gemaakt. De moslima trok naar de arbeidsrechtbank en won het pleit. De werkgever moet de betwiste bepaling uit het arbeidsreglement schrappen. Hij moet de ontslagprocedure stopzetten.

De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het hoofddoekverbod een legitiem doel dient. De werkgever ging niet in beroep.

Een analyse van de zaak is te lezen in het jongste nummer van de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.

U kan het zeer grondige vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, gedateerd 16 november 2015, rechtstreeks downloaden.

Frequente afwezigheden rechtvaardigen ontslag

29/01/2016

Wanneer de werkgever een werknemer ontslaat wegens herhaalde (gerechtvaardigde) afwezigheden, dan hoeft die werkgever niet aan te tonen dat de afwezigheden leidden tot desorganisatie binnen de onderneming. Er is dus geen sprake van willekeurig ontslag indien de werkgever geen desorganisatie aantoont. Dat besliste Cassatie.

Een analyse van het arrest (Cass. 14 december 2015, nr. S.14.0082.F) staat in de nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Daar vindt u ook een hyperlink naar de tekst van het arrest.

Voorzichtig met onbetaalde overuren

In de praktijk maken veel werknemers overuren zonder daarvoor loon of overloon te ontvangen. Indien de betrokkenen niet "bekleed zijn met een leidinggevende functie of vertrouwenspositie" speelt de werkgever evenwel met vuur, zo legt Securex uit. De wet is strikt en de rechters houden er streng de hand aan. Een proces kan financieel hard aankomen voor de werkgever.

Werknemers met een leidinggevende functie of vertrouwenspost: strikte interpretatie (Securex)

Baas mag online communicatie nagaan

14/01/2016

Werkgevers mogen nagaan of de werknemers tijdens de werkuren privé chatten of mailen, en de schending van de bedrijfsregels over online communicatie is een geldig motief voor ontslag. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het arrest ligt in lijn met de Belgische wetgeving, die aan de baas wel een zekere terughoudendheid en proportionaliteit oplegt.

La surveillance de l’utilisation de comptes internet par un employé et son licenciement subséquent se justifiaient (FR samenvatting door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

Monitoring of an employee’s use of the Internet and his resulting dismissal was justified (ENG FR samenvatting door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

Het "recht op arbeid" van werkwilligen (Lexalert)

Werkgever had rijbewijs moeten checken

De politierechtbank van Halle veroordeelde een transportbedrijf tot 6000 euro boete, omdat het een vrachtwagenchauffeur had aangeworven zonder te checken of de man een geldig rijbewijs had. De trucker had al vier keer een levenslang rijverbod gekregen. In december vorig jaar, toen hij in dienst was van de transportfirma, reed hij een vrouw van 71 dood en pleegde vluchtmisdrijf.

Vijf jaar gevangenis voor doodrijder (Het Laatste Nieuws)

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

01/10/2015

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

De zaak wordt verteld in het ABVV-ledenblad Echo. De werknemer had het ontslagdocument dat hem werd voorgelegd ondertekend, maar stapte een tijd later toch naar de rechtbank. Ook in beroep won hij het pleit.

Echo online lezen

Klachten tegen schijnkandidaten niet kansloos

Werknemers met negatieve evaluaties die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen louter om beschermd te zijn tegen ontslag: het komt voor. Vaker dan voorheen gingen de werkgevers daar bij de vorige sociale verkiezingen tegenin door bij de rechtbank klacht in te dienen wegens rechtsmisbruik. Volgens een eerste analyse krijgen deze werkgevers vaker gehoor, vooral aan Waalse kant.

Rechters luisteren meer naar klachten over misbruik bij sociale verkiezingen (De Standaard)

Kortere opzegtermijnen in de bouw vernietigd

Vanaf 2018 gelden ook voor arbeiders op bouwplaatsen de algemene opzegtermijnen van het Eenheidsstatuut. Zij zullen ook recht hebben op de compensatievergoeding bij ontslag. Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de bouwsector vernietigd. Volgens de zeer teleurgestelde werkgevers dreigt "een tsunami voor de werkgelegenheid".

Het Hof noemt het uitzonderingsregime voor de bouwvakkers "en in de tijd onbeperkte discriminatie zonder redelijke verantwoording", die de Grondwet schendt.

De zaak was aangespannen door de toplui uit de vakbondswereld, de vakbonden zelf en enkele bouwvakkers.

De Confederatie Bouw, die de werkgevers groepeert, noemt het arrest een nieuwe klap voor een sector die sterk lijdt onder de deloyale concurrentie met gedetacheerde werkkrachten uit het buitenland.

U kan de tekst van arrest 2015-116 rechtstreeks downloaden.

De Confederatie Bouw heeft gereageerd met een persbericht: Grondwettelijk Hof verwerpt uitzonderingsregime in de bouw (pdf).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.