Real Time News
for Human Resources Governance

Opeenvolgende contracten: werkgever verliest pleit

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (AOBT) mogen niet. De wet kent uitzonderingen, maar de rechters zijn doorgaans streng. Voor het Arbeidshof van Luik vormen weersomstandigheden geen "bijzondere omstandigheid" waarop een werkgever zich mag beroepen. De betrokken werknemer wordt dus geacht een contract van onbepaalde duur te hebben.

Opeenvolgende AOBT - Is het weer een bijzondere omstandigheid? (Securex) 

Cour du travail de Liège, Division Liège, troisième chambre. Arrêt dd. 08 janvier 2016. (pdf, rechtstreekse download, 13 blz., in het Frans)

Twee berekeningen geschorste opzeggingstermijn

De berekening van de verlenging van een geschorste opzeggingstermijn verschilt naargelang de schorsing het gevolg was van arbeidsongeschiktheid of van jaarlijkse vakantie. In het tweede geval kan het aantal dagen verlenging lager uitvallen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Arbrb. Brussel 29 juli 2015, AR. 13/10887/A, onuitg. (analyse in Nieuwsbrief Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven)

U kan het vonnis rechtstreeks downloaden (pdf, 14 blz.): Tribunal du Travail francophone de Bruxelles, 1ère chambre, jugement, 13/10887/A, 29 juillet 2015

Facturen verboden terbeschikkingstelling waardeloos

Wanneer u als niet-uitzendbedrijf personeel ter beschikking stelt van een andere werkgever die er het gezag over uitoefent, dan overtreedt u een wet van openbare orde. Uw facturen zijn niet opeisbaar. Als de andere werkgever weigert te betalen, staat u dus met lege handen. Op deze manier zag een onwettige terbeschikkingsteller 217.000 euro verloren gaan.

U kan Cassatie-arrest C.14.0448.F rechtstreeks downloaden (pdf, 18 blz.)

De Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven biedt een samenvatting van het arrest in Cass. 15 februari 2016, nr. C.14.0448.F

Quick niet schuldig aan mensenhandel

26/05/2016

Hamburgerketen Quick en zes van haar franchisenemers zijn ontsnapt aan een veroordeling wegens mensenhandel. De correctionele rechtbank oordeelt dat zij onvoldoende op de hoogte waren van de illegale praktijken van de schoonmaakbedrijven waarmee zij contracten hadden afgesloten en van de mensonterende omstandigheden waarin het schoonmaakpersoneel moest werken. Het vonnis heeft een hoge precedentwaarde.

Quick en franchisenemers vrijgesproken in zaak van sociale fraude en mensenhandel (Belga)

Zie ook Quick meegesleurd in mensenhandelproces (HR Alert, 26 februari 2015)

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

Aanvullende gezinsbijslag als optimaliseringsinstrument (Lexalert)

Blog

Dat het artikel waarnaar we u hierboven verwijzen vloeide uit de pen van advocaat Willy Van Eeckhoutte. Dat biedt ons de gelegenheid diens WikiSoc blog te signaleren. Hij volgt daarin met een kritisch oog en niet zonder humor de berichtgeving in de grote media over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Vakbonden starten proces tegen pensioen op 67

23/02/2016

De drie grote vakbondskoepels stappen samen naar het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar ("een substantiële achteruitgang van het grondwettelijk recht op sociale zekerheid"). Ook de verstrenging van het vervroegd pensioen willen ze tenietdoen, omdat die vooral voor vrouwen nadelig is en dus discriminerend. De meeste vrouwen geraken niet aan de minimale loopbaanduur en kunnen dus niet vervroegd uittreden.

Bonden bij Grondwettelijk Hof nav optrekken pensioenleeftijd (ACV)

Rechter mag personeelsdirecteur geloven

16/02/2016

Een ontslag om dringende reden dat uitsluitend gebaseerd is op verklaringen van de personeelsdirecteur, omdat er geen andere getuigen waren van de feiten? Dat kan, zo besliste Cassatie. Het staat de feitenrechter vrij de bewijswaarde te beoordelen van wat die personeelsdirecteur onder ede komt getuigen. Dat de werknemer geen tegengetuige kan oproepen maakt het proces niet oneerlijk.

De personeelsdirecteur als enige getuige: wat is de bewijswaarde daarvan? (Lexalert)

Hoofddoekenkwestie opnieuw actueel

Onlangs besloot de Brusselse arbeidsrechtbank dat een hoofddoekverbod onwettig is. Securex analyseert het vonnis grondig en benadrukt dat de werkgever in kwestie tot de overheidssector behoort. Privé-ondernemingen hebben meer vrijheid om uiterlijke tekenen van godsdienstige overtuiging te verbieden, maar er wordt wel uitgekeken naar wat het Hof van Justitie van de EU binnenkort zal zeggen.

Uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging: is het debat opnieuw geopend? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.