Real Time News
for Human Resources Governance

Forfaitaire onkostenvergoedingen mogen niet vaag zijn

Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn toegestaan, en om ze als loon te kunnen belasten moet de fiscus eerst aantonen dat ze een vermomd loon uitmaakten. Recent heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in een dergelijk geval de fiscus gelijk gegeven. De forfaitaire vergoedingen waren te vaag omschreven en konden o.m. overlappen met andere uitgaven die door de werkgever werden terugbetaald op basis van onkostennota's.

Nieuwe rechtspraak over camerabewaking

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft zich op korte tijd twee maal verzet tegen het gebruik van videobeelden door een werkgever in het kader van een ontslag om dringende reden. Vorig jaar had het Hof van Cassatie geoordeeld dat videobeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel. De kwestie van de camerabewaking, en het gebruik van beelden die op deze manier werden bekomen, is dus nog niet uitgeklaard.

EU-regels verbieden ontslag wegens ziekte niet

De Europese wetgeving verbiedt discriminatie op basis van handicap, en een werknemer mag dus niet worden afgedankt omdat hij of zij gehandicapt is. Een Spaanse werkneemster die ontslagen werd tijdens een lange afwezigheid wegens ziekte, beriep zich op deze regel om het ontslag door de rechter ongedaan te laten maken. De Spaanse rechter legde de kwestie voor aan het Europees hof van justitie. Het hof heeft beslist dat ziekte niet hetzelfde is als handicap. De Europese richtlijn tegen discriminatie op het werk verbiedt bijgevolg niet dat een zieke werknemer wordt ontslagen.

"Loon" omvat naast brutowedde ook voordelen

Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld in een dispuut over de berekening van de schadevergoeding bij schending van de vastheid van betrekking in de verzekeringssector. Het Hof bepaalde dat het begrip "loon" niet enkel het maandloon omvat, maar ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. De advocaten van Claeys & Engels verschaffen toelichting in HRSquare.

Is het KB over de interestberekening op het loon onwettig?

In recente arresten heeft het Arbeidshof van Brussel vraagtekens gezet bij de wettigheid van het KB van 3 juli 2005 over de berekening van interesten die verschuldigd zijn op loon. Het KB zegt dat de berekening moet gebeuren op basis van het brutoloon, als het recht op betaling ontstaan was vanaf 1 juli 2005. In geschillen die slaan op oudere lonen zou dus het nettobedrag als basis moeten dienen. Volgens het Arbeidshof van Brussel mocht het KB dat onderscheid niet invoeren.

RECHTSPRAAK: Werkgever veroordeeld omdat er geroddeld werd

25/04/2006

Een werknemer van een ziekenfonds werd ontslagen nadat er geld verdwenen was uit de kas. Het Arbeidshof van Luik oordeelde dat het ontslag om dringende reden onterecht was geweest en dat de betrokkene recht had op een opzegvergoeding. De werknemer voerde ook aan dat hij een bijzondere morele schade had geleden doordat zijn ex-collega's bij klanten het gerucht hadden verspreid dat hij geld had achterovergedrukt. Omdat hij niets had gedaan om het verspreiden van geruchten door zijn aangestelden tegen te gaan, werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van 1000 euro bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. Het verhaal staat in HRSquare.

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate. De werkneemster die het proces had aangespannen kreeg de gevraagde extra opzeggingsvergoeding gelijk aan negen maanden loon.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.