Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Ontslag van tijdskredietnemer

Een werknemer in tijdskrediet mag men enkel ontslaan wegens dringende reden of om een reden waarvan de aard en de oorsprong niets te maken hebben met het tijdskrediet. Het Hof van Cassatie heeft een arrest geveld waaruit blijkt dat in dit tweede geval de bewijslast bij de werkgever ligt. De betrokken werkneemster eiste de betaling van een verbrekingsvergoeding plus een beschermingsvergoeding, gelijk aan zes maanden loon. De werkgever verloor het pleit.

RECHTSPRAAK: Berekening van de anciënniteit

Een handelsvertegenwoordiger was achtereenvolgens in dienst bij drie werkgevers, die in feite éénzelfde economische exploitatie-eenheid vormden. Bij zijn ontslag ontving hij een opzeggingsvergoeding die enkel rekening hield met zijn anciënniteit bij de laatste juridische werkgever in de rij. De werknemer aanvaardde dit niet en trok naar de rechtbank. Het Arbeidshof gaf hem gelijk. De werkgever werd veroordeeld tot een bijkomende opzeggingsvergoeding.

Opzeggingsvergoedingen bij tijdskrediet

Wanneer een werknemer in tijdskrediet zijn ontslag krijgt, mag de opzeggingsvergoeding berekend worden op basis van het effectieve loon op het moment van het ontslag. De duur van de opzeggingstermijn, daarentegen, wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Het Grondwettelijk Hof heeft zich aangesloten bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Nederlandse werknemer draait op voor sportblessures

Aan een werknemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn herhaalde arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever in Nederland niet langer het volledige gewaarborgd loon te betalen. 70% volstaat. Dat heeft een rechtbank beslist in een zaak van een chauffeur die bij herhaling kwetsuren had opgelopen bij het zaalvoetballen. De Nederlandse werkgevers willen deze regel nu verankeren in de arbeidscontracten.

RECHTSPRAAK: Concurrentiebeding bindt nieuwe baas

Een onderneming had haar concurrent gedagvaard, omdat deze een handelsvertegenwoordiger had aangeworven, die amper een week voordien nog voor haar werkte en die bovendien gebonden was door een concurrentiebeding. De onderneming eiste een schadevergoeding van haar concurrent. Het Hof van Beroep bevond de nieuwe werkgever medeplichtig aan de schending van het concurrentiebeding. De gedupeerde onderneming kreeg 25.000 euro toegewezen.

RECHTSPRAAK: Opgelet met ontslag tijdens vakantie

Een werkgever had een bediende ontslagen twee dagen na diens vertrek met vakantie en buiten zijn weten. Het arbeidshof achtte de handelwijze van de werkgever strijdig met de achting en de eerbied die een werkgever aan zijn werknemer verschuldigd is. Het hof kende aan de bediende, bovenop de opzegvergoeding, een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht toe.

RECHTSPRAAK: Afspraak over opzeggingstermijn mag

"Als een donderslag bij heldere hemel", zo schrijft advocaat Willy van Eeckhoutte, besliste het Hof van Cassatie zopas dat in welbepaalde gevallen wel degelijk reeds van bij de aanwerving tussen een hogere bediende en zijn werkgever een afspraak kan worden gemaakt over de duur van de opzeggingstermijn. Dit gaat in tegen de gangbare toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet. Die wet bepaalt dat een overeenkomst over de duur van de opzeggingstermijn niet vroeger mag tot stand komen dan op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen. De RSZ verloor het proces omdat hij volgens het Arbeidshof niet had bewezen dat de werkelijke waarde hoger was dan de betaalde. De RSZ had nagelaten de staat van het voertuig te laten vaststellen, en had zich enkel beroepen op een cataloguswaarde.

RECHTSPRAAK: Frequente ziekte is grond voor ontslag

Ongeschiktheid volstaat als reden voor ontslag, ook als deze ongeschiktheid zonder gevolgen was voor de werking van de onderneming. Zo luidt de kern van een precedentscheppend arrest van het Hof van Cassatie. Het arrest viel in een zaak van een werknemer die ontslagen was na veelvuldige afwezigheden wegens problemen met zijn gezondheid. Tot voor kort riskeerde de werkgever in zo'n geval een veroordeling wegens willekeurig ontslag indien hij niet kon aantonen dat de afwezigheden de arbeidsorganisatie hadden verstoord.

RECHTSPRAAK: Opletten met term 'reorganisatie' in C4

Het gebeurt dat een C4 niet de werkelijke reden van een ontslag vermeldt om het de betrokkene makkelijker te maken een nieuwe job te vinden. Soms schrijft de werkgever bijv. 'reorganisatie'. Dat is een werkgever zuur opgebroken. Omdat hij niet kon aantonen dat er wel degelijk een reorganisatie was doorgevoerd, beschouwde het Arbeidshof het ontslag als willekeurig. De arbeider kreeg de vergoeding van zes maanden loon toegewezen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.