Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Wacht niet te lang bij dringende reden

Een salesmanager was op kosten van de werkgever in het buitenland gaan dineren en op hotel geweest met een dame. De werkgever vernam dit, maar wachtte langer dan drie werkdagen om de man zijn ontslag om dringende reden te geven. Hij verloor daardoor het proces dat volgde. De werkgever werd door het Arbeidshof veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding van vier maanden loon.

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Over dit arrest, gedateerd 9 oktober 2008, wordt verslag gedaan in de novembereditie van Echo, een nieuwsbrief van het ABVV. Deze nieuwsbrief wordt wellicht eerstdaags online gepubliceerd (klik op Echo ABVV).

Pleegzorgverlof gaat van start op 23 november

Met ingang van 23 november 2008 treedt het pleegzorgverlof in werking. Dit nieuwe stelsel geeft aan loontrekkenden het recht zes dagen per jaar van het werk afwezig te blijven om zich bezig te houden met personen die in hun gezin geplaatst zijn door een rechter of een gespecialiseerde dienst. Zij ontvangen geen loon, maar een forfaitaire RVA-uitkering van 96,29 euro per dag.

Het Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen is verschenen in het Staatsblad van 13 november jl. De RVA publiceert op zijn website een infoblad voor de werknemers, mogelijk volgt later een infoblad voor de werkgevers.

RECHTSPRAAK: Niet rapporteren is insubordinatie

05/11/2008

Een handelsvertegenwoordiger werd ontslagen om dringende redenen, onder meer omdat hij zijn verplichte rapporten niet leverde. De werknemer trok naar de arbeidsrechtbank. Die oordeelde dat de volgehouden weigering verslagen binnen te brengen ondanks aanmaningen hiertoe, gelijkstond met insubordinatie.

Ook voor het Arbeidshof ving de werknemer bot. Het hof bevestigde de gangbare rechtspraak. Die bepaalt dat een ontslag om dringende redenen verantwoord is wanneer de werknemer herhaalde waarschuwingen en instructies naast zich neerlegt.

Hoe de rechtbanken de Pestwet toepassen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt een overzicht ter beschikking van recente rechtspraak over geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten op de arbeidsplaats. Het document van 76 bladzijden kan gratis gedownload worden (zie link hieronder). Interessant is dat per trefwoord, bijvoorbeeld "ontslagbescherming" of "verzoek om reïntegratie", de relevante happen tekst uit vonnissen en arresten worden gegroepeerd.

RECHTSPRAAK: Vermoeden van voltijdse arbeid

Een deeltijdse werknemer zonder geschreven contract voerde aan dat hij voltijds had gewerkt en eiste betaling van overuren. De werkgever hield staande dat de tewerkstelling halftijds was geweest. De klager verloor het pleit, omdat hij zich op een verkeerde juridische basis beroepen had. Het verhaal staat in HRUpdate.

Volgens gespecialiseerde juristen zou de werkgever het mogelijk lastiger hebben gehad indien de werknemer de inspectie van de sociale wetten had ingeschakeld, i.p.v. naar de rechter te stappen.

Cassatie creëert "redelijke privacyverwachting"

Het Hof van Cassatie heeft het begrip "redelijke privacyverwachting" gecreëerd in een recent arrest. Het heeft voor gevolg dat rechtbanken minder streng mogen oordelen over werkgevers die hun werknemers controleren via middelen die de privacy in het gedrang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld camerabewaking of een controle van het e-mail en internet gebruik. Werknemers die zich schuldig maken aan ernstige fouten kunnen immers minder aanspraak maken op deze 'redelijke privacyverwachting'.

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Zoals gemeld, velde het Arbeidshof te Antwerpen recent eveneens een arrest dat cao nr. 81 interpreteerde in het voordeel van de werkgever.

Arbeidshof versterkt controlerecht van werkgever

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft een belangrijke uitspraak gedaan over het controlerecht van de werkgever. Het hof aanvaardt dat ontslag om dringende reden gerechtvaardigd is wanneer de werkgever vaststelt dat een werknemer de interne regels inzake internetgebruik en e-mail overtreedt, en dat de aangevoerde bewijzen geldig zijn ook als niet alle bepalingen van de privacywetgeving strikt zijn geëerbiedigd.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.