Real Time News
for Human Resources Governance

Dringende reden: eerst feiten onderzoeken mag van Cassatie

Ontslag om dringende reden kan enkel binnen de drie dagen vanaf het moment dat de werkgever voldoende kennis heeft van de feiten. Maar wat als de werkgever eerst een onderzoek instelt om de waarachtigheid van de aantijgingen na te gaan? Begint de termijn op dat moment al te lopen? Of pas nadat het onderzoek is afgerond? In een interessante case opteerde Cassatie voor deze tweede mogelijkheid.

Ontslag om dringende reden omwille van het verbergen van een gevaarlijke en risicovolle toestand. Arbeidshof Brussel 8 mei 2018 (LegalNews)

Opzeggingsvergoeding mag steunen op fiscale waardering van voordelen

In een opzegvergoeding moet je de waarde incalculeren van de 'voordelen bekomen krachtens de overeenkomst'. Soms is dat lastig, omdat de waarde moeilijk in geld is uit te drukken. Een voorbeeld: aandelenopties. Cassatie heeft beslist dat de rechter mag uitgaan van de fiscale waardering, als die volgens hem de werkelijke waarde het best benadert.   

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag (SoCompact, enkel in het Nederlands)

Onhandelbare werknemer wegsturen mag, ook zonder bewezen fout

Haast elke werkgever heeft het al meegemaakt: constante botsingen tussen één bepaalde werknemer en de collega's. Als de toestand onhoudbaar is, vormt het wegsturen van deze medewerker, ook al kan hem geen fout worden aangewreven, geen "kennelijk onredelijk ontslag". Dat zegt Cassatie. Men kan immers onmogelijk beweren dat in de gegeven situatie geen enkele normale en redelijke werkgever dezelfde beslissing zou nemen.

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk (SoCompact)

Fiscaal voordeel is essentieel onderdeel van overeenkomst

180.000 euro, zoveel bedraagt de beschermingsvergoeding die een werkgever moet betalen nadat hij had beslist dat een werkneemster voortaan vanuit Brussel zou werken en niet meer vanuit Luxemburg. De functiewissel kostte een werkneemster de fiscale en sociale voordelen van het Groothertogdom (1050 euro netto per maand). De werkgever had 5% loonsverhoging aangeboden, maar dit nam volgens het Arbeidshof niet weg dat hij een essentieel onderdeel van de overeenkomst eenzijdig had gewijzigd. De werkneemster was een maand eerder verkozen tot plaatsvervangend lid van het preventiecomité. 

Une modification du lieu de travail peut entraîner la rupture d'un contrat (L'Echo)

Gedetacheerde kan recht hebben op beschermingsvergoeding

Wanneer een werkgever met zijn werknemer in het buitenland overeenkomt dat het arbeidscontract onder het Belgische recht valt, dan geldt volgens Cassatie ook artikel 32tredecies, §1 van de Welzijnswet. Dat artikel verleent ontslagbescherming aan wie zich het slachtoffer voelt van pesterijen en daarvan aangifte doet. Met andere woorden, ook de gedetacheerde werknemer kan aanspraak maken op een beschermingsvergoeding wanneer de werkgever de re-integratie weigert.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van het arrest Cass. 18 juni 2018, AR S.15.0123 (pdf, rechtstreekse download)

Eenheidswet mag hogere bediende niet benadelen

Als een hogere bediende voor de periode eindigend op 31 december 2013 contractuele zekerheid had over een opzeggingsregeling die gunstiger is dan de forfaitaire tabel in de wet op het Eenheidsstatuut, dan mag die gunstigere regeling hem niet worden ontzegd - ook al zegt de wet het tegendeel. Dat bepaalde het Grondwettelijk Hof. Het laatste woord ligt bij Cassatie. Maar dit arrest zet wel een grote stap naar het beslechten van een aanslepende discussie.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Tekst van Arrest nr. 140/2018 van 18 oktober 2018 (NL, pdf, 19 blz., rechtstreekse download)

Vroegere feiten kunnen ontslag om dringende reden rechtvaardigen

Een als dringende reden ingeroepen feit hoeft niet op zichzelf elke verdere samenwerking onmogelijk te makent, indien de ontslagbrief ter verduidelijking ook eerder voorgevallen feiten opsomt die kunnen gelden als verzwarende omstandigheden. Dat besliste Cassatie. "Een rechtbank die de vroegere feiten opzij schuift, miskent het begrip dringende reden."

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven: Cass. (3e k.) 16 april 2018, AR S.16.0040.N

Tekst van het arrest (pdf)

Werkgever moet "loyaal meewerken" aan berekening van uitwinningsvergoeding

Bij zijn ontslag heeft een handelsvertegenwoordiger recht op een uitwinningsvergoeding als hij kan aantonen dat hij klanten heeft aangebracht. Indien de ex-baas koppig weigert de relevante gegevens op tafel te leggen, schendt hij de "loyale samenwerking" waartoe een werkgever gebonden is, aldus het Arbeidshof. In deze zaak gingen de magistraten dan maar zelf speuren in het dossier. Zij vonden diverse indicaties voor de aanbreng van cliënteel en wezen een uitwinningsvergoeding toe van 11.000 euro.

La collaboration loyale de l'employeur essentielle dans l'indemnité d'éviction (LEcho)

Liegen over werkuren rechtvaardigt dringende reden

In een bedrijf dat glijdende werktijden hanteert, had een werknemer in drie maanden tijd mondeling zeven werkuren meer opgegeven dan hij er had gepresteerd, zeggende dat hij vergeten was zijn badge te gebruiken. Hij werd ontslagen om dringende reden. Het Arbeidshof gaf de werkgever gelijk. Het arrest onderstreept dat eerlijkheid en wederzijds vertrouwen essentieel zijn in een arbeidsrelatie.

Carotter des minutes de travail peut mener à un licenciement pour motif grave (L'Echo)

Onderschepte mails onbruikbaar als informatieplicht niet was vervuld

Mag je als werkgever de mailbox van de medewerkers openen? Ja, wanneer er sprake is van een gewettigd doel. Maar ook dan gelden voorwaarden. Dat ondervond tot zijn schade een werkgever die systematisch het e-mailverkeer van een werknemer had doorzocht in het kader van een ontslag om dringende reden. In zijn arbeidsreglement was niets voorzien, hij had geen ICT-policy en de controle was overmatig. Het Arbeidshof veroordeelde hem tot de betaling van een verbrekingsvergoeding.

Mag u de e-mails van uw personeel lezen? (Group S)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.