Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe forfaits buitenlandse reizen zijn gekend

De forfaitaire dagvergoedingen bij buitenlandse reizen die de RSZ en de fiscus aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever zijn gepubliceerd en van toepassing met terugwerkende kracht tot 1 april. De vergoedingen worden geacht de kosten van maaltijden en van de andere kleine uitgaven te dekken. Toelichting en downloadlinks vindt u bij Securex en Group S.

Bedragen buitenlandse dienstreizen 2016 officieel (Securex)

Onkostenvergoeding voor korte buitenlandse dienstreizen : nieuwe bedragen vanaf 1 april 2016 (Group S)

Maak een fiche bij elke buitenlandse trip

Wanneer een medewerker op zakenreis gaat, doet de werkgever er goed aan de basisgegevens over de trip te noteren. Het gaat dan over vluchtnummers, vertrek- en aankomsttijden, contactgegevens van hotel en congrescentrum enzovoort. Zijn mobiel telefoonnummer is niet genoeg. De aanslagen in Brussel hebben bewezen dat het gsm-netwerk urenlang kan uitvallen bij calamiteiten. Dat schrijft een bezorgde Nederlandse website.

Werknemers raken te vaak kwijt bij noodgeval (HR Rendement)

Naar meer werkweken tussen 31 en 45 uren

Met groen licht van de federale regering werkt Kris Peeters verder aan de veralgemening van de annualisering van de 38-urige werkweek. In piekperioden zal u binnen de grens van 9u per dag tot 45u per week mogen inplannen; de dalperioden mogen in een ander kwartaal liggen. Meer bedrijven met fluctuerende activiteitsniveaus zullen kunnen besparen op overlonen.

Meer in Werkbaar en wendbaar werk: de regering sleutelt aan de 38u week (Acerta).

De minister van Werk heeft nog een heleboel andere ideeën. Een welkom overzicht staat in "Werkbaar werk en wendbaar werk" - Op weg in een wereld in verandering (Securex).

De annualisering bestaat al in diverse sectoren en bedrijven, waar ze is ingevoerd bij KB of cao. Meer daarover in Arbeidsduur en vermindering van arbeidsduur (FOD Werk).

Aanslagen gelden als overmacht

De aanslagen gelden als overmacht in de context van de tijdelijke werkloosheid. Wie niet kon werken, en aan de andere voorwaarden voldoet, heeft recht op een vergoeding van de RVA. Dat geldt ook voor de duizenden die nog steeds hun arbeidsovereenkomst niet kunnen uitvoeren. Op de site van de RVA vindt de werkgever de toelichting bij deze situatie.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/3/2016 (RVA)

Zie ook Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de terreurdreiging: een overzicht van de verschillende situaties (Group S)

U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen

De Raad van State heeft een arrest geveld dat de werkgevers toelaat de "bijdragen" terug te vorderen die zij voor het jaar 2009 hadden betaald omdat hun sector te weinig opleidingsinspanningen had gedaan. Die bijdragen werden vaak Milquet-boetes genoemd naar de minister die ze had ingevoerd. Het is onduidelijk wat er nu moet gebeuren met de geïnde boetes voor andere jaren.

Raad van State vernietigt lijst met sectoren die te weinig opleidingsinspanningen leveren (EasyPay Group)

Lees ook: Milquet beboet 80 sectorfederaties (HR Alert, 26 april 2011)

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Uitleg, ook over de procedure, in Vergeet niet om uw individuele pensioentoezeggingen vóór 31 maart 2016 mee te delen (Group S).

Vakantie voor 11 soorten niet-gewerkte dagen

Voor de berekening van de duur van de vakantie waarop een medewerker recht heeft, tellen niet alleen de effectief gepresteerde dagen mee. Er bestaan niet minder dan 11 soorten van niet-gepresteerde dagen die op een of andere manier in de berekening moeten betrokken worden. Het overzicht is te vinden bij HrWorld.

Welke afwezigheden worden opgenomen in de berekening van het aantal verlofdagen? (HrWorld)

Extra vrije dagen voor oudere werknemers

Een groot aantal sectoren heeft "loopbaanverlof" ingevoerd, zo signaleert Securex. Het gaat om bijkomende dagen betaald verlof voor werknemers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het is een manier om de senioren langer aan het werk te houden. Sectoraal loopbaanverlof staat los van de verplichting om op bedrijfsniveau een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de 45-plussers.

Loopbaanverlof in opmars (Securex)

Vraag een ruling over werkgeverskosten

Wellicht betaalt u forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Wil u zeker zijn dat de betrokken medewerkers geen probleem krijgen in hun personenbelasting, dan kan u een "ruling" aanvragen. Dat is sinds kort veel makkelijker. De bevoegde dienst heeft namelijk zelf een ontwerpaanvraag opgesteld die gratis te downloaden is.

Grote bedrijven laten zo'n aanvraag opstellen door dure advocaten, maar daar beginnen kleine ondernemingen meestal niet aan. Terwijl zo'n voorafgaande beslissing toch wel rechtszekerheid brengt.

Om de kleinere ondernemingen te helpen, heeft de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën dus een reeks type-documenten gecreëerd.

Ontwerpaanvraag-Kosten eigen aan de werkgever

Studiekosten (MBA)

Er is ook zo'n ontwerpaanvraag voor personeelsleden die een dure MBA-opleiding volgen om te kunnen doorgroeien. Binnen de juiste voorwaarden zijn die kosten aftrekbaar als beroepskosten.

Ontwerpaanvraag-Beroepskosten-Studiekosten

Deadline voor preventieverslag nadert

Elke werkgever, ook wie maar één medewerker in dienst heeft, moet uiterlijk op 1 april het jaarverslag bezorgen over de werking en de activiteiten van zijn preventiedienst. Dat bevat onder meer de statistieken over arbeidsongevallen. Securex schetst de context en legt uit waarom het invullen van de formulieren niet mogelijk is via een geautomatiseerde webtoepassing.

Vergeet het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet in te sturen vóór 1 april 2016 (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.