Real Time News
for Human Resources Governance

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Zie De wet aanvullende pensioenen en het te bereiken doel: geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden (Acerta).

Loopbanen sociaal verantwoord verlengen

De Commissie Pensioenhervorming publiceerde gisteren haar rapport. Dat pleit voor een drastische hervorming van het pensioenstelsel. Een van de uitgangspunten is dat de gemiddelde hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen. Toch blijft vervroegde pensionering mogelijk, via een 'billijk, objectief en sociaal verantwoord correctiemechanisme'. De Commissie is immers niet blind voor bepaalde knelpunten die samenhangen met het verlengen van de loopbanen, zoals het feit dat sommige beroepen fysiek zwaar zijn of dat onbetaalde zorgarbeid ongelijk verdeeld is in gezinnen en in de samenleving. Deze thema’s moeten volgens het rapport voorwerp zijn van sociaal overleg en van een breder maatschappelijk debat.

Commissie Pensioenhervorming pleit voor nieuwe zekerheid dankzij grondige hervormingen

Rugzak voor Franse werknemers met 'lastig werk'

Vanaf 2015 krijgen alle Franse werknemers die blootgesteld zijn aan 'lastig werk' een rugzakje met een persoonlijke rekening. Die  geeft dan recht op vorming, deeltijds tijdskrediet en vervroegd pensioen.

De criteria voor lastig werk zijn bepaald door de sociale partners en hebben betrekking op arbeidsomstandigheden zoals tillen van zware ladingen, trillingen, extreme temperaturen, nachtwerk, wisselende ploegen, en dergelijke. Na één kwartaal lastig werk mag de werknemer één of twee punten  in zijn rugzak opbergen. Elke 10 punten geven recht op 1 trimester vervroegde opruststelling. Wel moeten de eerste 20 punten besteed worden aan vorming.

Rugzak voor Franse werknemers met 'lastig werk'

Pensioen niet meer berekend in loopbaanjaren

16/05/2014

Goed om weten voor uw medewerkers die dicht bij hun rustpensioen staan: vanaf 1 januari 2015 wordt de loopbaan geteld in gewerkte dagen, en niet meer in loopbaanjaren. Enkele maanden extra werken om nog net een bijkomend loopbaanjaar op de teller te krijgen, hoeft niet meer. Het maximale rustpensioen wordt bereikt in 14.040 voltijdse dagequivalenten.

De hervorming wordt toegelicht in volgende artikels:

Pensioenbedrag voortaan meer gebaseerd op activiteitsperiodes (Attentia)

Enkele wijzigingen aan de pensioenwetgeving: eenheid van loopbaan en loonbasis (SD Worx)

Rust- en overlevingspensioen voor werknemers - De hervorming gaat verder (Securex)

Waarom werken Zweedse senioren zo graag?

09/05/2014

Hoe komt het toch dat de Zweden 8 jaar langer werken dan de Belgen en zich daar bovendien heel gelukkig bij voelen? Delta Lloyd Life liet het uitzoeken. Eén van de verschillen blijkt te zijn dat een Belg doorgaans focust op zijn loon en op werkzekerheid, terwijl een Zweed meer belang hecht aan de inhoud van zijn job: het takenpakket, de mogelijkheid om initiatief te nemen en een job die inspeelt op zijn interesses.

Resultaten van een Belgisch-Zweedse enquête rond Active Ageing (365Analytics).

Werknemers vragen andere arbeidsorganisatie

29/04/2014

Van de ruim 6000 ondervraagden in een ABVV-enquête vreest driekwart niet de lichamelijke en psychologische kracht te hebben om te kunnen doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Er klinkt een luide vraag naar "een diepgaande herziening van de arbeidsorganisatie om rekening te houden met de menselijke factor". De respondenten vragen ook zinvol werk, duidelijke en haalbare doelstellingen en een verbetering van de menselijke contacten in de onderneming.

Gedetailleerde resultaten, uitgesplitst per sector, staan in het rechtstreeks downloadbare document Vragenlijst Modern Times? (pdf).

Een samenvatting van de enquêteresultaten staat in het persbericht ABVV-studie: de productiviteitswedloop botst op zijn grenzen.

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

De website, Talentontwikkelaar.be, omvat o.m. een reeks adressen van gespecialiseerde diensten en instanties.

KBC motiveert ouderen met werk op maat

46% van de KBC-medewerkers is 46 jaar of ouder. Om hun kennis en ervaring langer in huis te houden heeft de bank-verzekeraar samen met SD Worx, en in overleg met de vakbonden, nieuwe loopbaanpaden uitgetekend, gebaseerd op gepersonaliseerde arbeidsovereenkomsten (i-Deals). Een medewerker kan er zelfs voor kiezen elders te gaan werken met behoud van zijn KBC-arbeidsovereenkomst.

De hoofdlijnen van de aanpak staan in het persbericht (4 blz.) KBC & oudere medewerkers kiezen voor unieke eindeloopbaanbenadering met Minervaplan.

Witboek

Nog meer context en data biedt het gratis downloadbare witboek De weg naar langer werken. Het Minervaplan van KBC, een nieuwe aanpak (pdf, 52 blz.).

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

De krachtlijnen van de drie afspraken staan helder opgelijst in het artikel Akkoord over ontslagmotivering, aanvullend pensioen en indexcoëfficiënt op Lexalert; het is de beste bron op het moment van schrijven.

De details zullen de sociale partners uitwerken in cao's; naar verluidt zou dat binnen enkele weken gebeuren.

Zie ook:

Rechtszekerheid voor bedrijven (VBO-voorzitter Timmermans)

Revolutie in arbeidsrecht (reactie van Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond)

Accord syndicats-patrons sur l'index et la motivation du licenciement (Rtbf Info)

Les employeurs bientôt obligés de justifier les licenciements (La Libre)

Licencier sans motif coûtera deux semaines de salaire aux entreprises (Le Soir)

Uw loon stijgt de komende jaren minder snel (De Morgen)

Indexcompromis kost bedrijven 180 miljoen extra (reactie van Agoria in De Standaard)

U heeft voortaan het recht te weten waarom u wordt ontslagen (deredactie)

Doorwerkende 65-plussers zijn goud waard

28/01/2014

De beste medewerkers die u kunt dromen, zijn de 65-plussers die blijven doorwerken na hun pensioen. Hun betrokkenheid en hun bevlogenheid zijn "extreem hoog", en veel hoger dan in de andere leeftijdsgroepen, zo blijkt uit onderzoek door Effectory bij 300.000 werkenden. Maar u moet niet met hen sollen, want ze vinden dat er grenzen zijn aan flexibiliteit.

Een samenvatting van het onderzoek staat in Doorwerkende 65 plussers extreem betrokken en bevlogen (Effectory).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.