Real Time News
for Human Resources Governance

Proximus wil 57-plussers op "verlof" sturen

Proximus, waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, wil duizend personeelsleden van 58 of ouder wegsturen onder het stelsel van "verlof voorafgaand aan pensioen". Zowel voor het bedrijf als voor de Staat zou dit goedkoper uitvallen dan vervroegde pensionering, maar het zou uiteraard op hetzelfde neerkomen. Het is nog afwachten of er reacties komen vanuit de politiek.

Proximus wil personeel al op 58 met pensioen sturen (Het Nieuwsblad)

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering. De uiteindelijke opbrengst zal variabel zijn, en afhangen van de evolutie van de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier (OLO). Het maximum wordt 3,75%.

Het pensioenakkoord maakt een onderdeel uit van een breder pakket, en het is toch nog even afwachten of dat pakket van alle betrokkenen een groen licht krijgt. Dat zou in principe vandaag, 16 oktober, moeten gebeuren.

Uitgebreide verslaggeving staat in Voici les modalités du nouveau régime des pensions complémentaires (Le Soir).

Volgens De Standaard zal de berekening als volgt gebeuren. Als referentie dient de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier. Daarvan wordt 65 procent in rekening genomen voor de bepaling van het rendement.

  • Is dat getal lager dan 1,75 procent, dan is de te betalen rente op het aanvullend pensioen 1,75 procent. Dat is nu het geval.
  • Is dat getal tussen de 1,75 en 3,75 procent, dan is dat cijfer de rentevoet
  • Is dat getal hoger dan 3,75 procent, dan wordt het rendement begrensd op 3,75 procent. Dat is dus pas het geval als de langetermijnrente boven de 5,77 procent stijgt.

Ook hoog opgeleiden willen stoppen op 60

Ook bij de hooggeschoolde Belgische werknemers hebben de meesten geen zin om aan de slag te blijven na hun 60ste, ook al achten velen zich fysiek en mentaal in staat om er dan nog twee jaar bij te doen. Dat blijkt uit de jongste studie van Securex. De nogal onverwachte bevinding brengt mee dat HR ook voor deze bevoorrechte categorie acties moet ondernemen om de betrokkenheid op peil te houden. De studie maakt goed het onderscheid over de houding tegenover moeten, kunnen en willen langer werken - en de knoop zit bij willen.

Zelfs hoog opgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e (Securex)

Groepsverzekering in het oog van de storm

Verzekeraar Allianz heeft het rendement van zijn groepsverzekeringen verlaagd tot 1%. Dat verhoogt de druk op de regering en de sociale onderhandelaars, die momenteel nagaan hoe de betrokken werkgevers kunnen verlost worden van het verplichte rendement van 3,75% aan hun medewerkers die met pensioen gaan; die verplichting wordt stilaan een strop om de hals van die werkgevers. Een aanpassing kan hard aankomen bij de werknemers.

Meer in het artikel  Groepsverzekering wordt steeds onbetaalbaarder (De Tijd, registratie vereist) en  Assurance groupe Allianz réduit son rendement à 1% (L'Echo - registratie vereist).

Het artikel citeert een specialist die zegt dat de huidige kloof tussen wat de verzekeraars bieden en wat de wet voorschrijft aan een werkgever soms tienduizenden euro's kan kosten op het moment dat een werknemer met veel anciënniteit met pensioen gaat.

Verlies voor werknemers kan oplopen

Volgens prof. Kim De Witte, de pensioenspecialist van de partij PVDA, lopen de werknemers het risico een derde van hun kapitaal kwijt te spelen als de huidige wettelijke rendementsgarantie wegvalt. U kunt zijn studie, die concrete voorbeelden bevat, gratis downloaden: Het mes in uw aanvullend pensioen.

Hoe HR de pensioenwens 2,5 jaar kan uitstellen

Als HR zijn werk goed doet, stellen medewerkers hun pensioenwens met dik twee jaar uit. Zo kan men de conclusies samenvatten die Ilke Faut trekt in haar masterproef, die u als lid van HR Alert exclusief kan downloaden. Het onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat u voor een uitdagende jobinhoud zorgt en wat dit inhoudt.

Als de gezondheid OK is, en werken financieel een beetje interessanter blijft dan stoppen, dan willen 50-plussers wel degelijk langer aan de slag blijven, zo blijkt. Wat hen tegenhoudt, in veel gevallen, en hen doet dromen van vervroegd pensioen, is dat de job hen niet meer boeit.

Dit is goed nieuws, schrijft Faut, want op de werkomstandigheden heeft een werkgever vat. Zij maakt dit concreet door in te gaan op de aspecten van jobtevredenheid die van belang zijn voor oudere werknemers.

Met haar onderzoek behaalde Ilke Faut de graad van handelsingenieur aan de KU Leuven (campus Brussel).

Als lid van HR Alert kan u het document kosteloos downloaden.

Waarom willen we vervroegd met pensioen gaan? Empirische analyse van de determinanten van de vervroegde pensioneringswens van 50-plussers, op basis van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (pdf, 115 blz.)

Jaar extra voor de Wijninckxbijdrage

25/08/2015

De Wijninckxbijdrage blijft een jaar langer van kracht dan gepland, nl. tot eind 2016. Het gaat om de bijzondere RSZ-bijdrage van 1,5% die een werkgever in sommige gevallen verschuldigd is op de premies of bijdragen die hij stort in de tweede pensioenpijler. De pensioeninstellingen hebben extra tijd nodig om hun informatica aan te passen, vooraleer de definitieve regeling kan worden toegepast.

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage uitgesteld tot 1 januari 2017 (Group S)

Vertrek op (brug-)pensioen schaadt productiviteit niet

Wanneer werknemers op pensioen of brugpensioen gaan, verandert dat gewoonlijk zo goed als niets aan de arbeidsproductiviteit van de onderneming. Zelfs in zeer kennisintensieve bedrijven, zoals hi-tech, banken of consultancies, heeft het verlies van zeer ervaren werkkrachten geen negatief effect op de productiviteit van de organisatie. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven.

De relatie tussen natuurlijk verloop en arbeidsproductiviteit (Steunpunt Werk en Sociale Economie)

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Het uiteindelijke netto-effect op de staatsfinanciën zal uiteraard afhangen van de vraag hoeveel niet-gepensioneerden effectief een job zullen hebben. De commissie hanteert overigens een behoorlijk optimistische verwachting over de groei van de productiviteit.

U kan twee documenten downloaden over het jongste verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing: het Jaarlijks Verslag (pdf, 83 blz.) en de Persmededeling (pdf, 3 blz.).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.