Real Time News
for Human Resources Governance

Migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Een blijvende instroom van migranten op arbeidsactieve leeftijd zal helpen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, schrijft de Vergrijzingscommissie. Maar volgens de VDAB wordt 75% van de cv's van allochtonen niet eens beantwoord.

Het Planbureau publiceert De krachtlijnen van het tiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Samengevat: we blijven afstevenen op zeer hoge sociale kosten (31% van het BBP in 2060), ondanks het feit dat de demografische ontwikkeling wat gunstiger aan het worden is dankzij een beter geboortencijfer en een netto instroom van migranten op actieve leeftijd.

Maar de vraag of België die nieuwe migranten optimaal zal "benutten" is nog niet beantwoord. In vergelijking met de buurlanden zijn in België veel meer allochtonen werkloos. Discriminatie bij de aanwerving is een realiteit.

Anonieme cv's blijken geen wondermiddel te zijn, zoals bleek uit een recent experiment van de Brusselse minister Cerexhe. Op de blog van SD Worx wijdt Sofie Poppe hier een analyse aan onder de titel Anonieme cv's of breder rekruteren?

Federauto slikt Milquet-boete niet

Federauto gaat bij de Raad van State in beroep tegen de beslissing van minister Milquet een boete op te leggen aan de werkgevers in de sectoren die volgens de minister onvoldoende opleidingsinspanningen leverden in 2009 en 2010. "De sanctie tart het gezond verstand", zegt de beroepsvereniging.

De confederatie van de autohandel en –reparatie en van de aanverwante sectoren somt in een persmededeling vier problemen op.

Het voornaamste is dat sectoren die veel beloofden maar niets deden aan de sanctie ontsnappen, terwijl andere, die wél inspanningen deden, een boete krijgen louter als gevolg van het feit dat in hun sectorale akkoorden een zinnetje werd vergeten.

 

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

Details staan in het persbericht La pression fiscale moyenne sur les salaires recommence à augmenter, et pèse sur le revenu disponible réel (in het Engels: Tax : Average tax burden on workers’ earnings starts to rise again, putting pressure on real after-tax pay).

Een nota over België vindt u hier in het Engels.

Een koppel tweeverdieners met een loon dat op 167% van het nationale gemiddelde ligt, mensen die goed verdienen dus, houdt in België netto iets minder over dan de helft van wat zij aan hun werkgevers kosten.

Maar niet alleen de veelverdieners spekken onze staatskas. Van de totale loonkost van een alleenstaande ouder met twee kinderen, die slechts twee derden van het gemiddelde loon ontvangt, gaat ongeveer 35% naar de Staat; dat is het dubbele van het OESO-gemiddelde.

Als diezelfde alleenstaande met een laag loon geen kinderen heeft, stijgt de belastingdruk tot bijna 50%; het OESO-gemiddelde bedraagt voor deze categorie van belastingplichtigen iets meer dan 30%, in Chili is dat 7%, in Nieuw-Zeeland 17% en in Zuid-Korea 20%.

Milquet beboet 80 sectorfederaties

Tachtig sectorfederaties moeten een boete betalen omdat de aangesloten bedrijven gemiddeld voor minder dan de wettelijke 1,9% van de loonmassa inspanningen hebben gedaan voor opleiding en vorming. Het is de eerste keer dat deze sanctie effectief wordt opgelegd.

De boete van 0,05% van de loonmassa moet in een fonds voor educatief verlof worden gestort. De sectororganisaties van grote bedrijfstakken zullen een half miljoen euro, of nog meer, moeten betalen. Maar ook heel kleine sectoren staan in de lijst die door het Staatsblad is gepubliceerd.

De boete wordt opgelegd door minister van Werk Joëlle Milquet.

Unizo, de organisatie van Vlaamse zelfstandige ondernemers, is verbolgen om wat zij een zware straf noemt voor administratieve vergetelheden - want in werkelijkheid, aldus de organisatie, leveren de bedrijven veel meer opleidingsinspanningen dan uit de paperassen blijkt.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord. Mensen die in Nederland wonen of werken en vanuit België een uitkering ontvangen, of andersom, zullen beter worden gecontroleerd.

Alle aannemers worden automatisch geregistreerd

04/11/2010

Vanaf 1 januari 2011 zal al wie werkzaamheden “in onroerende staat” uitoefent, automatisch een registratie als aannemer krijgen. Voor de aannemers die al geregistreerd zijn, wordt dan automatisch de hoedanigheid van geregistreerd aannemer in de Kruispuntbank van Ondernemingen geactiveerd. Dat gebeurt op grond van de gegevens in de databank van de FOD Financiën.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.