Real Time News
for Human Resources Governance

Groep van 10 over de concurrentiekracht

De Groep van 10, die de sociale partners omvat, heeft een verklaring gepubliceerd over de kwestie van de concurrentiekracht. De sociale partners zijn van mening dat investeren in opleiding en het aanmoedigen van onderzoek en innovatie minstens even belangrijk zijn als loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen. De vakbonden zijn het er mee eens dat een verlaging van de patronale bijdragen moet worden omgezet in meer arbeidsplaatsen i.p.v. in hogere lonen.
De verklaring van 27 maart volgt op een verslag van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven van november jl. Daarin stond dat de lonen in België sneller zouden gaan stijgen dan in onze buurlanden.

Loonmatiging geen wondermiddel voor concurrentiekracht

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Belgische lonen te hoog zijn om onze internationale competitiviteit te verzekeren. Professor Freddy Heylen van de Universiteit Gent is het daar niet mee eens. Hij wijst naar EU-lidstaten waar de loonkosten al tien jaar sterker stijgen dan in België en die het economisch toch zeer goed doen. In plaats van te mikken op loonmatiging, leggen zij de klemtoon op innovatie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Het weekblad Trends brengt een artikel over de studie van de Gentse professor, en citeert ook hoofdeconomm Chaney van de zakenbank Morgan Stanley, die Heylen bijtreedt.

Nederland publiceert topsalarissen in (semi-)overheidsbedrijven

Bij ons verwekte staatssecretaris Bruno Tuybens onlangs nog beroering door de salarissen van topmanagers uit (semi-)overheidsondernemingen publiek te maken. In Nederland is zoiets sinds deze maand wettelijk verplicht. Van een (semi-)overheidsmanager die meer verdient dan een minister moet het loon worden gepubliceerd. Een minister heeft bij onze Noorderburen tegenwoordig een jaarsalaris van 158.000 euro, reiskosten en pensioenbijdrage inbegrepen. In de toekomst zal voor de zuivere overheidsondernemingen ook een bovengrens gelden. Die is bepaald op het loon van de eerste minister.
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft beslist dat men binnenkort op een website zal kunnen nakijken hoeveel de topambtenaren en de kaderleden van de Vlaamse administratie verdienen.

Een tewerkstellingspremie voor de 50-plussers

Werkgevers die vanaf 1 april een werkzoekende 50-plusser aanwerven, die minstens 14 dagen is ingeschreven bij VBAD, ontvangen een premie van 400 tot 1000 euro per maand. Naar aanleiding van het voorstel van de minister van Werk, Frank Vandenbroucke, trekt de Vlaamse overheid op jaarbasis 30 miljoen euro uit (22 miljoen euro voor 2006) om de aanwerving van 50-plussers te stimuleren. In Vlaanderen is amper 43.8% van de 50-plussers aan de slag, dit tegenover een Europees gemiddelde van 51,9%.

Jongeren overschatten hun capaciteiten

Acht van de tien jongeren zijn van oordeel dat ze goed zijn voorbereid op het beroepsleven. Maar 72 procent van de HR-managers, rekruteringsverantwoordelijken en ondernemers vinden het tegendeel. Volgens hen staan diploma's niet borg voor de verwachte competenties; rekruteerders leggen met name de nadruk op de nood aan doorzettingsvermogen en aan talenkennis. Dit blijkt uit een onderzoek van Dreamday bij 1100 jongeren en 442 professionals. Van de respondenten uit de bedrijfswereld zijn 60 procent van mening dat de jongeren geen realistische kijk hebben op hun eigen capaciteiten; zij wijzen dan ook op het belang van zelfkennis.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Arbeidsmarkt: deuren openzetten voor nieuwe EU-lidstaten?

Forward, het magazine van het Verbond van Belgische Ondernemingen, besteedt uitvoerig aandacht aan de kwestie van de opening van onze grenzen voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Tot vandaag mogen die België niet zomaar binnen. Begin mei moet onze regering beslissen of daar verandering in komt.
Vier actoren geven hun mening in Forward: de federale minister van Werk Peter Vanvelthoven, Federgon-directeur Herwig Muyldermans, topman Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw en VBO-kopstuk Pieter Timmermans.

Vlaanderen subsidieert 40.000 opleidingen op de werkvloer

06/02/2006

De Vlaamse minister voor Werk, Frank Vandenbroucke, heeft het licht op groen gezet voor honderd opleidingsprojecten binnen bedrijven. In totaal zullen 40.000 werknemers een opleiding kunnen volgen. Het gaat om een project van ruim 55 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro Vlaamse en Europese subsidies. Er zijn twee doelgroepen: kortgeschoolde werknemers die basiscompetenties missen, en 45-plussers.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.