Real Time News
for Human Resources Governance

Telewerk in overheidsdiensten

Een ontwerp van koninklijk besluit, dat door de jongste ministerraad is goedgekeurd, licht de voorwaarden van het telewerk in de overheidsdiensten toe en moedigt deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie aan. Die biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de overheid te moderniseren en de personeelsleden te helpen hun beroepsleven en hun sociaal leven op elkaar af te stemmen. Om het beste uit de informatiemaatschappij te halen, moet deze praktijk aangemoedigd worden, opdat flexibiliteit gepaard gaat met veiligheid, opdat de kwaliteit van de banen verbetert en opdat de personen met een handicap meer kansen op de arbeidsmarkt zouden krijgen.

Outplacement na het Generatiepact: stand van zaken

De verplichting tot outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers is strenger gemaakt door het Generatiepact en ook duurder geworden in de (niet-)toepassing. Er zijn nu drie maatregelen van kracht bij ontslag van een 45-plusser. De betrokkene verliest zijn werkloosheidsuitkering indien hij bij zijn werkgever geen outplacement aanvraagt. De werkgever moet zelf spontaan een aanbod tot outplacement doen. De werkgever die deze verplichting niet nakomt, betaalt 3600 euro boete, het dubbele van voorheen.

Topman van Forem wint Federgon Prijs 2006

Jean-Pierre Méan, de administrateur-generaal van de Forem, krijgt de Federgon Prijs 2006. Met deze prijs vestigt de beroepsvereniging de aandacht op iemand die door zijn visie en engagement een grote bijdrage heeft geleverd tot de goede werking van de arbeidsmarkt. Méan leidt de Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, sedert 1989 en heeft er een organisatie van gemaakt die snel inspeelt op de aanwervingsnoden van de bedrijven.
Federgon heeft ook zijn jaarverslag over 2005 gepubliceerd. De vereniging vraagt dat drie politieke voornemens ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het gaat om het betrekken van de outplacementbureaus bij de werking van de Tewerkstellingscellen (Generatiepact-maatregel), een wetsaanpassing die het bedrijven gemakkelijker maakt een uitzendkracht een vast contract aan te bieden, en de invoering van een papierloos systeem voor de maaltijdcheques.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen. Wanneer het bedrijf een verlaging van de brugpensioenleeftijd vraagt, moet het voortaan een begeleidingsplan voorleggen waaruit blijkt welke maatregelen worden gepland om te voorkomen dat mensen die hun werk verliezen omwille van de herstructurering in de werkloosheid terechtkomen.

Belgische werkgelegenheid zit in de lift

Het Planbureau verwacht dat door de loonmatiging en maatregelen zoals de dienstencheques de totale binnenlandse werkgelegenheid met 216.000 banen zal toenemen in de periode 2006-2011, en dit ondanks een verdere achteruitgang van het aantal arbeidsplaatsen in de industrie. Maar de werkloosheid zal slechts in geringe mate dalen, omdat de totale beroepsbevolking zal toenemen en meer mensen langer aan de slag zullen blijven. De loonkosten zullen trager stijgen dan de productiviteit.

Waalse economie en HR-beleid

Het magazine Dynamisme Wallon, uitgegeven door de Union wallonne des Entreprises, besteedt een dossier aan thema's die in de nabije toekomst een impact zullen hebben op het leven van de ondernemingen: de verlaging van de loonlasten, de maatregelen van het Generatiepact, en het Waalse Marshallplan dat de tekorten op de arbeidsmarkt en inzake opleiding aanpakt.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad. Het uitzendbedrijf sloot in het eerste trimester van 2006 studentencontracten af met bijna 8700 jongeren, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 50 procent ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. Randstad wijst er nog eens op dat de wetgeving complex is; studenten en werkgevers die niet goed geïnformeerd zijn, riskeren onaangename verrassingen.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949. De minister van Werk beklemtoont dat het vooral langdurig werklozen, laaggeschoolden en allochtonen zijn die via de dienstencheques in het reguliere arbeidscircuit kunnen stappen. Bovendien zet het stelsel van de dienstencheques in belangrijke mate zwartwerk om in reguliere arbeid.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.